دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1394 
تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

صفحه 123-152

معصومه حسابی؛ شاهرخ مقصودی؛ عبدالحسین امامی سیگارودی؛ احسان کاظم نژاد لیلی؛ آرزو منفرد مژدهی


بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان

صفحه 153-180

میثم شیرخدائی؛ فرزام فرزان؛ رزیتا فتحی؛ ندا طهماسبی روشن؛ فرشته خلیلی پالندی