بازتولید الگوهای حجاب در ایران

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران - بابلسر

چکیده

موضوع اصلی این پژوهش معطوف به بررسی و تجزیه و تحلیل ابعاد و ویژگی‌های مرتبط با فرآیند جامعه‌پذیری حجاب و پوشش اسلامی بود. در این پژوهش، با استفاده از مدل نظری عناصر چهارگانه فرآیند جامعه‌پذیری میچنر و همکاران (1990) و سایر صاحب‌نظران معاصر تئوری جامعه‌پذیری (اونس و داویس، 2000؛ تایلور، 2003)، فرآیند جامعه‌پذیری حجاب از طریق سیستم آموزشی تجزیه و تحلیل شد. بر همین اساس، مهم‌ترین الگوها و ویژگی‌های مرتبط با چگونگی بازنمایی حجاب و پوشش زنان در متون آموزشی مدارس ایران بر پایه روش تحلیل محتوا بررسی شد. مطابق نتایج این پژوهش، اگرچه الگوهای کمابیش عمومی در زمینه چگونگی بازنمایی حجاب و پوشش زنان از طریق سیستم آموزشی وجود دارد، اما تجزیه و تحلیل‌های تفصیلی این پژوهش نشان می‌دهد که این الگوهای کلی به‌طور معناداری تابعی از دوره‌های تحصیلی و عنوان متون درسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproduction of Hijsb Patterns in Iran

نویسنده [English]

  • Yaghoob Foroutan
Assistant Professor of Demography, Dept of Social Sciences, University of Mazandaran, Babolsar
چکیده [English]

This paper examines the patterns associated with the socialization process of veiling of women in Iran. Using content analysis technique and socialization theory (Michener et al. 1990, Evans and Davis 2000, Tylor 2003), this paper focuses on the association between 'educational institution and hijab socialization' and explains the major patterns related to the representation of women's veiling in the school education resources. The educational resources in the present study include the school-textbooks of the Islamic Republic of Iran in three levels: Primary, Intermediate, and High schools. In addition, the analyses of these educational resources are discussed in terms of 'religious textbooks' and 'other textbooks'. This provides further opportunity to explore the existence and the extent of religious dominance in the educational materials. The preliminary results of this analysis show that there are some general patterns regarding the representation of women's veiling in the educational resources. Further investigation, however, underlines that the patterns vary significantly by the main types of school-textbooks and educational levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic dress codes (hijab)
  • Socialization
  • Women
  • educational system