سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

2 استاد دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس100 نفر از جامعه زنان عادی و 100 نفر از جامعه زنان متقاضی طلاق به‌عنوان گروه نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات عبارت بودند از مقیاس سبک‌های دلبستگی بزرگسالان(AAS) و مقیاس بخشودگی خانواده(FFS). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری آزمون t و تحلیل واریانس و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج بیا‌ن‌کننده آن است که بین سبک‌های دلبستگی ایمن و ناایمن اضطرابی با میزان بخشودگی، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین زنان عادی و زنان متقاضی طلاق در سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی‌ آن‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attachment Styles and Forgiveness among Women Applying for Divorce and the Ordinary Women

نویسندگان [English]

  • Zahra Akhavi Samarin 1
  • Shokouh Navabi Nejad 2
  • Bagher Sanaei Zaker 2
  • Mehdi Akbari 3
1 M.A. in Family Counseling
2 Faculty Member, Kharazmi University
3 M.A. in Educational Research
چکیده [English]

This research studies the relationship between attachment styles and levels of forgiveness among women who are divorce applicants and the ordinary women. Thus 100 available ordinary women and 100 available divorce applicants were considered as sample. Data gathering instrument was Adult Attachment Scale (AAS) and Family Forgiveness Scale (FFS). Data were analyzed by utilizing t-test and ANOV A and correlation coefficient statistical indexes. The results show that there was significant correlation between the Secure Attachment and Anxiety Attachment with forgiveness. There were also significant differences among divorce-applicant women and the ordinary women in attachment styles and forgiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • forgiveness
  • Ordinary Women
  • Divorce-Applying Women