هویّت جنسیّتی مردان و زنان در کلان شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی هویّت و جنسیّت در قالب مفهوم هویّت ‌جنسیّتی در میان زنان و مردان ساکن کلان شهر تهران بود. هویّت جنسیّتی احساسی است که یک فرد نسبت به خود تحت عنوان یک مرد یا یک زن دارد؛ حالتی که احساسی از مردانگی یا زنانگی را در او به وجود می‌آورد. این مطالعه با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، افراد 15 سال و بالاتر ساکن شهر تهران هستند. حجم نمونه 342 نفر است که برای انتخاب آن‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای با احتمال متناسب با حجم نمونه استفاده شد؛ با تقسیم تهران به سه قسمت شمال، مرکز و جنوب، نمونه‌ها از سه منطقه 3، 11 و 18 شهر تهران انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد هویّت جنسیّتی در افراد مورد مطالعه شکل گرفته است و مردان به نسبت زنان هویّت جنسیّتی قوی‌تری دارند و تحت تأثیر این هویّت قرار دارند. در مقایسه بین سه منطقه، ساکنان منطقه 18 از هویّت جنسیّتی قوی‌تری بهره‌مند هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Identity of Men and Women in Metropolitan Tehran

نویسندگان [English]

  • Susan Bastani 1
  • Parisa Moosanejad 2
1 Associate Professor, Department of Social Sciences. Alzahra University
2 MA in Women's Studies, Alzahra University
چکیده [English]

 
The main goal oflhi, 'e'e"ch is 10 "ody 'he iden'ity and gend" in Ihe foem of gend" idem;'y among women and men re'iding in Tehcan. Gend" idenhly is a pe"on', own "n'e of idenhfioahon as male or female 'hat creates herlhis sense of femininity Or masculinity. Thi, study is a ,0'Yey re"Meh and Ihe data Was ooJieeted ",ing 'he qo,,'ionnaire. People above 15 yea" of age re'iding at 'he Me'mpoHlan Tehcan OOn,ti'o'e 'he popolation of thi, "ody. The "mple size i, 342 re'ponden~ who were mndomly cho"n 'hmogh """" "mpling method from three districts, 3, 11 and 18, of Tehran. Finding, indicate that gend" idenh'y is already fmmed among 'he re,ponden". Men compared '0 women have "rong" gend" idenhty and are ond" the impac, of thi, idenlity. A comp"i"n among 'he three di'''k', ,howed that re,iden', of di'''k, I 8 had "mng" gend" idemi'y.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Gender Idntity
  • Personal Idntity
  • Social Idntity
  • Metropolitan Tehran