بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل

نویسندگان

1 مدرس گروه روان شناسی دانشگاه سوراندر کردستان عراق

2 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شوشتر

3 استاد دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بوکان مطالعه شد و متغیر‌های مستقل پژوهش از چارچوب نظری پژوهش(نظریه منابع، مبادله، تئوری تضاد) استنتاج و در قالب هشت فرضیه طرح شد. جهت بررسی، دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 نفر از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. در انتخاب گروه نمونه اول از میان زنان شاغل متأهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد؛ ولی در انتخاب گروه نمونه دوم از میان زنان غیر شاغل متأهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ساختار قدرت در خانواده جمع‌آوری شد و به وسیله نرم افزارSPSS تحلیل شد و متناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی(توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی و...) و استنباطی(آزمونt ، تحلیل رگرسیون و...) استفاده شد. نتایج درباره فرضیات پژوهش نشان داد که ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل متفاوت است و در خانواده‌های زنان شاغل متغیر‌های مستقل تحصیلات زن، درآمد زن و مالکیت شخصی زوجین از لحاظ آماری بر ساختار قدرت در خانواده تأثیر دارند؛ در حالی که در خانواده‌های زنان غیر شاغل دو متغیر تحصیلات شوهر و مدت زمان ازدواج بیش‌ترین نقش را در تبیین ساختار قدرت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Family Power Structure in Working and Non-Working Women Comparing Influential Factors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Yousof Amini 2
  • Simin Hosseinian 3
1 Psychology lecturer
2 Social Science lecturer, Islamic Azad University, Shoushtar Branch
3 Faculty Member, Alzahra University
چکیده [English]

This paper studies factors influencing power structure of the family in working and non-working married women in the city of Boukan. The independent variables were extracted from the theoretical framework of research (resource theory, exchange theory, conflict) in the form of inference and eight hypotheses are proposed. Two samples each of the size of 70 individuals were selected to investigate the statistical community. In the selection of the first sample of married women, according to the criteria considered, a number of methods were used for all. Yet in the selection of the second sample of non-employed married women; in accordance with the broader extent of the community, a multi-stage cluster sampling was used. The data of the family power structure were colJected from a researcher­designed questionnaire and analyzed by the SPSS software. For Proportional measurements of variables, descriptive statistics (frequency, percent and percent density, etc.) and inferential statistics (test t, and regression analysis) were used. The results confirmed the research assumptions that the family power structure between employed non-employed married women is different. In the families of employed women, independent variables of woman's education, woman's income and couple's ownership affected power structure of families statistically. While in families of non-employed women two variables of "husband's education" and "marriage duration of couples" were most significant in description of power structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family, Power Structure in the Family
  • Employed and Non-Employed, Women