دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1384 
3. طلاق قضایی

صفحه 47-65

فاطمه علائی رحمانی