دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تیر 1384 
طلاق قضایی

صفحه 47-65

فاطمه علائی رحمانی