بررسی رفتار هم دلانه دختران نوجوان دبیرستانی با مادران شان و رابطه آن با مهارت فراشناخت و پیش رفت تحصیلی در شهر تهران

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در این پژوهش، رابطه رفتار هم دلانه دختران با مادران شان با مهارت فراشناخت (خودگردانی در یادگیری) و پیش رفت تحصیلی بررسی شده است. نمونه پژوهش 196 دانش آموز دختر دبیرستان های شهر تهران بود که با روش نمونه گیری خوشهای تصادفی گزیده شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه رفتار هم دلی دختران و پرسش نامه خودگردانی در یادگیری بود. آزمون فرضیه های پژوهش با روش های آماری هم بسته گی، تحلیل واریانس، و رگرسیون انجام شد.یافته ها نشان داد رفتار هم دلانه دختران با مادران هم بسته گی مثبت و معناداری با مهارت خودگردانی در یادگیری و پیش رفت تحصیلی دارد. برآورد رگرسیون خطی نشان می دهد که رفتار هم دلانه دختران توان تبیین و پیش بینی مهارت خودگردانی و پیش رفت تحصیلی را دارد. هم چنین مهارت خودگردانی دانش آموزان در مناطق تحصیلی شمال، جنوب، شرق، و غرب یک سان نیست؛ اما ارتباطی معنادار میان مناطق تحصیلی با رفتار هم دلانه و پیش رفت تحصیلی دختران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Daughter' Emphatic Behaviour toward Mothers

نویسنده [English]

  • Zahra Darvize
Department of Psychology, Al-Zahra University
چکیده [English]

This study attempts to investigate the relationship of daughters' emphatic behaviour toward mothers. These daughters are those who enjoying metacognitive skills (self-regulating learning strategies) and educational achievement. They are high-school girl students residing in Tehran, out of whom 196 persons were selected by two questionnaires: the empathy questionnaire and that of Zimmerman, regarding self-regulating learning behaviour. The results were analyzed using correlation, variance analysis, and regression methods. The findings show that there is a significant positive correlation between daughters' emphatic behaviour and their educational achievements. Also, a significant relation was found to exist between self­regulating strategies of the students and their given Educational District. There was no significant relationship among emphatic behaviour, educational achievement, and the Educational District.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daughters
  • Mothers
  • Emphatic Behaviour
  • Educational Achievement
  • Metacognitive Skills
  • Educational District