طلاق قضایی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطهای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است:1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی.در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adjudicative Divorce

نویسنده [English]

  • Fateme Ala"i Rahmani
Department of Theology, AI-Zahra University
چکیده [English]

Matrimony is a conventional phenomenon leading to a legal relation, which is established between the woman and the man when the marriage contract is d. The contract is ensued by rights and obligations that are explained on the basis of the principle of justice. Therefore, some researchers argue that "the key to marriage dissolution has been given to man by
 
: the nature." It is also true that according to article 1133 of the Civil Rights  "the man may divorce his wife whenever he wishes." But when the man refuses to perform his obligations ( duties), and when the continuation of the  common life becomes intolerable for the women, is it still the case that the woman has to put up with the oppression [injustice] until she is driven to death? Is it the case that such a view, as illustrated above, is in accord with Islam? there is no doubt that such a view is inconsistent with indisputable principles. Thus, considering the credible principles extracted from . the Islamic jurisprudence, in such cases the woman may resort to a court    asking for a divorce, and the magistrate would grant her the plea. It is the purpose of this article to expound the issue and discuss it in some detail

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right of Divorce
  • Divorce by Magistrate's Permit and by His Decree
  • Judicial Divorce and its Nature