سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد پژوهشگری

چکیده

در جامعه امروز ایران، تحولاتی چون افزایش سطح سواد و اشتغال زنان، و گسترش فضاهای سایبرنتیکی و اطلاعاتی، زنان را در گذار از وضعیت سنتی و مکانیکی گذشته به دوران مدرن و اندام وار نوین با دوگانه گی و ابهام روبه رو ساخته است. از سویی، ساختار سنتی جامعه، زنان را به ایفای نقش های تنها سنتی وا می دارد، و از دیگر سو، زنان در بسترهای نوین پدید آمده، شخصیتی متمایز فردیت یافته می یابند که می توانند بی وابسته گی منفعلانه به دیگران عمل کنند. از آن جا که در جامعه ما، خانواده هنوز حیاتی ترین نهاد اجتماعی شمرده می شود و وضعیت بی هنجار کنونی تهدیدی جدی برای کیان آن است، در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی انتقادی تعریف های گوناگون صاحب نظران از خود مختاری و آوردن تعریفی ویژه از خود مختاری زنان (در برابر خودرایی، خودمداری، و از این دست)، پاسخی مناسب برای عبور جامعه از شرایط ایجاد شده یافته شود. در راستای چنین هدفی، ره یافت های گوناگون نظری به کار آمد تا عوامل تاثیر گذار بر افزایش و کاهش خود مختاری زنان مشخص شود. سپس، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، با بهره گیری از روش پیمایش و به کارگیری پرسش نامه سنجیده شد. نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام (stepwise) نشان داد که از میان همه عوامل بررسی شده، به ترتیب پنج متغیر خود پنداره، خلوت شخصی، شبکه روابط اجتماعی - فرهنگی، سرمایه اقتصادی (درآمد)، و منزلت شغلی شوهر، 61.4 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین می کند. هم چنین، آزمون مدل تحلیلی پژوهش به روش تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای میانی تاثیری مستقیم بر خود مختاری دارد، و متغیرهای ساختاری به صورت غیر مستقیم و با اثر گذاری بر این متغیرهای میانی بر خود مختاری زن تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Married Women's Rate of Autonomy and the Social Factors Involved A Study of Women Residing in the City of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Horn ZanjaniZade E'zazi 1
  • Mansoore Amiri Torshizi 2
1 Department of Sociology, Ferdowsi University of Mashhad
2 M.A. in Researching
چکیده [English]

Chanch asch higher literacy and employment, extension of virtual spaces ' have(IT) have caused the Iranian women to encounter a dilemma in their transinon from a traditional mechanical society to a modem organic one. rne traditraditional social structure, on the one hand, requires that women ~orm traditraditional functions. The newly arisen opportunities, on the other . encoencourage women to develop an independent personality so that to act
without a passive dependence on others. Considering the fact that in the iranian society the family is still regarded as the most vital social institution, - poposes an anomie situation by which the survival of the family is threatened This paper attempts to find an appropriate solution to the question as to how the society can pass through this crucial stage. In doing so<the authors critically examine various definitions of women's autonomy,and  put forward their own definition. This has been achieved using various theoretical approaches with an aim to identifYing the factors affecting en's autonomy; by either weakening or strengthening it. A  questionnaire was used to test the independent and dependent variables of the study dy. The results of the stepwise regression analysis indicated that out of factors undunder study, five were of the greatest significance, explaining61.4 of dependent variable changes. These factors are found to be as the ofollowing and in that order: self-concept, privacy, socio-cultural relations network, income and the husband's social status. Also, path analysis showed he the intermediate variables directly and the structural variables indirectly t affect women's autonomy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autonomy
  • Self-Concept
  • Individuality
  • Ethical Universalism
  • Privacy
  • Married Women