بررسی تطبیقی تفاوت های جنسیتی در عادت های غذایی دانش جویان ایرانی و هندی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

بررسی های فراوانی در دانش پزشکی، رابطه تغذیه و بیماری را نشان داده است. الگوها (عادت ها) غذایی ناسالم، ریشه بنیادی پیدایش بیماری های مزمن است و آسیب های فراوانی به سلامتی افراد می رساند. هم چنین بررسی های دانش مندان علوم اجتماعی نشان می دهد که عادت های غذایی افرادرابطه ایپدید با عوامل روانی - اجتماعی و فرهنگی دارد. این پژوهش، برای یافتن رابطه برخی از عوامل روانی - اجتماعی و فرهنگی (جنسیت، فرهنگ، پایگاه اجتماعی - اقتصادی، دانش بهداشتی، و باورهای درباره سلامتی)، با الگوهای عادت های غذایی در دختران و پسران دانش جوی دانشگاه مازندران و دانشگاه پنجاب هند انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که عادت های غذایی با متغیرهای جنسیت، فرهنگ (ملیت)، پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانواده، میزان توجه به سلامتی، باورهای درباره سلامتی، و دانش بهداشتی رابطه دارد. روی هم رفته، دختران بیش از پسران و دانش جویان هندی بیش از دانش جویان ایرانی عادت های غذایی سالم و سودمند دارند که آن ها را در برابر بیماری های مزمن غیر عفونی مقاوم می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Gender Differences and Dietary Habits A Snrvey of the Iranian 8IJd Indian Students

نویسنده [English]

  • MOhammadEsma'i Riyahi
Department of SoCiOlogy, University of Mazandaran
چکیده [English]

The eXistence of a significant relationship between nutrition and disease has been proven by many scientific studies. Unhealtby food patterns take important Part in prodUcing chronic diseases, and expose the individual's heath to different risks. Furtheonore, social scientists have shoWn that dietary habits of the individuals bear significant association with SOme psycho-social and cultural factors. The present study seeks to describe and explain associations between patrerns of dietary habits among men and women of University of Miizandaran (Iran) and Punjab University (India), along with several psych-social and CUltural factors involved. The rmdings show that there are significant positive relationships between dietary habits and Some Variables SUch as gender, culture (nationality), socio-economic status of the family, health COncerns, health knOWledge, and health beliefs. Overall, Indian women and men students, as compared with their Iranian eOlJ1lteJparts showed healthier and more Positive dietary babits. This can protect them from chronic, non-infectious diseases
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary Hahlts
  • Gender Differences
  • culture
  • Health
  • COllege StUdents
  • India
  • Iran