بار تکفل و عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر آن با تاکید بر مساله اشتغال زنان

نویسنده

مدرس دانشکدۀ علومم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این پژوهش، به بررسیمساله بار تکفل معیشتی در خانواده های ایرانی به عنوان یکی از مسایل اجتماعی بالقوه در کشور می پردازد و در پی شناخت زمینه ها و عواملی فرهنگی - اجتماعی است که بر وخامتمساله می افزاید. در این میان، توجهی ویژه به حضور کم رنگ زنان ایرانی در بازار کار و برخی علل و ریشه های آن شده است. این پژوهش به روش پیمایشی بر روی 384 سرپرست خانوار در تهران انجام شد و به کمک یافته های آن برخی سازه های ذهنی و نگرش های رایج به ویژه در رابطه با اشتغال زنان دسته بندی شد. این نوشتار، هم چنین دربرگیرنده برخی پیشنهادها و راه کارها برای کاهش موانع و محدودیت هایی است که بر سر راه حضور موثر زنان در عرصه های کار و تولید اقتصادی - اجتماعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dependency Ratio and Its Socio-Cultural Background in Iran Emphasizing Working Women

نویسنده [English]

  • SeiyedKamloddin Moosavi
Department of Sociology, Al-Zahra University
چکیده [English]

Considering "dependency ratio" as a social problem, the article seeks to investigate some of the socio-cultural factors and backgrounds, which tend to intensify this phenomenon within the Iranian society. Special attention is paid to the 'small share' of the Iranian women in the labour market, of which some the roots and reasons are analyzed. The article is based on findings of empirical research and classifies some stereotypic mentalities that prevail in the society and attempts to highlight their impact, as well as the function they perform in this area. Finally, the article ventures to put forward some propositions aimed at decreasing dependency ratio via logical increase of women's social participation. This is done through a review of two aspects of the social reality: the present employment system, and the existing functionalist model of the family roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependency Ratio
  • Solidarity of the Family
  • The Family's Life Cycle
  • Women's Socio-Cultural Participation
  • Distribution of Family Roles
  • Cultural Stereotypes
  • Job Flexibility