دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1382 
2. بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

صفحه 25-65

محمدصادق مهدوی؛ حبیب صبوری خسروشاهی