مقایسه و ارتباط سلامت روانی فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندانشان را دارند با فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندانشان از آن ها سلب شده است

نویسنده

دانشیار و عضو هیأت علمی گروه روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه ی سلامت روانی فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندان شان را دارند با فرزندان و مادرانی که حضانت فرزندان شان از آن ها سلب شده است، 60 نفر از مادران متارکه کرده که 30 نفر آن ها حضانت فرزندان خود را به عهده داشتند و 30 نفر دیگر که حضانت فرزندانشان از آن ها سلب شده بود، به صورت تصادفی انتخاب شدند. هم چنین همه ی مادران، دختران دبستانی با دامنه ی سنی 7 تا 9 سال داشتند که در سال تحصیلی 81-1380 مشغول به تحصیل بودند و وضعیت حضانت آن ها از طرف دادگاه های خانواده و اداره ی سرپرستی مشخص شده و به ثبت رسیده بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ی سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و پرسش نامه ی اختلال رفتاری کودکان کانرز، فرم والدین استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش T استودنت دو گروه مستقل و ضزیب هم بستگی پیرسون استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که: 1- بین سلامت روانی مادرانی که حضانت فرزندانشان را به عهده دارند با مادرانی که حضانت فرزندان شان از آنها سلب شده است، به استثنای خرده مقیاس کنش اجتماعی، تفاوت معناداری وجود ندارد. 2- بین سلامت روانی فرزندانی که حضانت آنها بر عهده ی مادران شان است با فرزندانی که حضانت آنها از مادران شان سلب شده، تفاوت معناداری وجود دارد. 3- بین سلامت روانی مادران و سلامت روانی فرزندان آنها تفاوت معناداری وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Divorced Mothers and their Children's * Mental Health

نویسنده [English]

  • Simin Hosseinian
Psychology Department AI-Zahra University
چکیده [English]

The investigation of the relationship and comparison of mental health of children and their mothers; who have and who lack the custody of their children, is the aim of this study. The number of the divorced mothers selected for the study is sixty out of whom thirty did have the custody of their children, and the other half did not. They were presented with two questionnaires: I) the General Health Questionnaire (GHQ), and 2) Conner's Questionnaire. For data analysis, T - Test, and Pearson correlation were used. A summary of the results is listed as follows. First, there were not any significant differences between the mental health of mothers who had the custody of their children and that of those who did not. Second, there were significant differences between mental health of children who lived with their mothers and that of those who did not. Third, there existed a significant relationship between mental health of mothers and their children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Children
  • Mothers
  • Custody