آموزش و جنسیت در ایران

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکدۀ زنان دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

عوامل بسیاری در ایجاد نابرابری آموزشی دخالت دارد که از جمله ی آن ها می توان به جنگ، فقر،نژادپرستی، کش مکش های داخلی و سیاست های غلط آموزشی اشاره کرد. محرومیت از آموزش، هنگامی که دختران به طور خاص مورد توجه قرار می گیرند، وضع اسفناکی به خود می گیرد، زیرا عامل بازدارنده ی دیگری به نام جنسیت مطرح می شود که تحت تأثیر عوامل فرهنگی و باورهای منفی درباره ی دختران، تبعیض آموزشی مضاعفی را علیه آنان رقم می زند. در پژوهش حاضر که توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتاب خانه ئی جمع آوری شده است، به دلیل نقش غیر قابل تردید آموزش زنان بر توسعه ی کشور، سعی شده است وضعیت آموزش دختران کشورمان به لحاظ کمی و کیفی واکاوی شود، تا از این راه زمینه های نابرابری آموزشی بر اساس جنسیت و علل و عوامل این نابرابری ها مورد شناسایی قرار گیرد و راه کارهایی برای رفع معضلات و تنگناهای موجود ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Education and Gender in Iran

نویسنده [English]

  • Om-al-Banin Chaboki
M.A. AI-Zahra University
چکیده [English]

Many factors influence educational inequality. One may, among others, point to war, poverty, racism, civil wars, and wrong educational policies. Female educational deprivation is a serious subject for discussion at national and regional levels. This descriptive-analytical paper aims at studying the educational status of girls in Iran, in terms of both quality and quantity. It attempts to identify causes of gender educational inequality, and seeks to find proper mechanisms for removing the existing impediments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Gender
  • Women
  • Educational Discrimination