بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 مدرس دانشگاه آزاد

چکیده

پژوهش حاضر با ترکیب سه وجه از ساختار توزیع قدرت در خانواده، یعنی وجوه تقارن رابطه ، وحوزه قدرت و نحوه ی برخورد زن وشوهر ، میزان دموکراتیک و غیردموکراتیک بود توزیع قدرت در خانواده را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش با استفاده از رویه پیمایش و از طریق پرس وجو در سه منطقه ی 3، 6 و 16 شهر تهران وبا یک نمونه 200 نفری انجام شده است. تکنیک های آماری مورد استفاده، آماره های شاخص تمرکز و تشتت، هم بستگی دو متغیری، هم بستگی جزئی، تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ساختار قدرت در خانواده های جنوب شهر غیردموکراتیک تر و در شمال شهر دموکراتیک تر بوده است و عواملی نظیر سطح تحصیلات و اشتغال زنان، مشارکت زنان در انتخاب همسر، باعث افزایش و متغیرهایی نظیر تصور فرمان برانه زن از نقش خود و تصور اقتدارگرای شوهر، موجب کاهش دموکراتیزه شده خانوده می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structure of Power Distribution within the Family

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Mahdavi 1
  • Habib Sabouri Khosrowshahi 2
1 Department of Sociology University of Shahid Beheshti
2 M.A.
چکیده [English]

This is an empirical study on power in the family. The structure of power within family has been measured in three aspects: symmetric relation, area of power, and the couple strategy. The study attempt to offer a definition of the democratic family, which leads to the construction of scales in order to measure the dimensions of family structure. Social survey is applied as the methodological orientation with a sample covering 200 cases. The statistical techniques used include: dispersion and central indices, bivariate and partial correlation, factor analysis, regression equations, and path analysis. The findings indicate that the structure of power in the south Tehran is less democratic than that of north Tehran. Results show that factors such as women's education, their employment and participation in spouse choosing would incline power structure closer to more democratic family, while submissive self-conception, on the part of women, and the authoritarian one, on the part of men, cause power structure to lean toward less democratic family.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power Distribution
  • Symmetric Relations
  • Area of Power
  • Couple Strategy