دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 62، بهار 1399، صفحه 1-10 
3. تولید و بازتولید سلطه نمادین علیه زنان در دهدشت

صفحه 3-4

محمدتقی ایمان؛ مهرانگیز ستوده؛ حلیمه عنایت؛ ماهرخ رجبی