بررسی جامعه شناختی احساس طرد شدگی زنان در بین خانواده های زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی درک وچگونگی تفاسیر کنشگران از مسئله طرد اجتماعی که با رویکردی برساختی و برای تحلیل این مسئله از روش کیفی نظریه زمینه ای استفاده شده است و با تعداد 30 نفر از زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر مشهد مصاحبه نیمه ساخت یافته صورت گرفته است، یافته ها حاکی از یک فضای جنسیت زده است که روابط را تحت سیطره خود قرار داده و عاملی در جهت طرد درون گروهی و برون گروهی است. از خلال تحلیل ها هشت مقوله عمده: طرد خودخواسته، احساسات ناشی از حقارت و بی‌هویتی، اختلال در سلامت اجتماعی و روانی، عادت واره های فرهنگی، زنانه شدن فقر، بازتولید کلیشه های جنسیتی، تعدد و فشار نقش، ایجاد بدیل های جبران کننده و عدم اعتماد به استمرار حمایت های نهادی و خانوادگی از بطن مفاهیم استخراج شد که در نهایت به تولید مقوله هسته ای با عنوان ناکامی قابلیتی مبادرت ورزیدیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Sense of Exclusion in Female-Headed Households Supported by Welfare Office in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Khadije Safiri 1
  • Pouyan Ehyaei 2
  • Aida Markazi 3
1 Professor, Department of Economics and Social Sciences, Alzahra University
2 Ph.D, student of Sociology, Department of Economics and Social Sciences, Alzahra University
3 M.A in Social Research, Department of Economics and Social Sciences, Alzahra University
چکیده [English]

The present research attempts to understand and examine how actors interpret the concept of social exclusion with a constructivist approach. The qualitative method of grounded theory has been used to analyze the issue. 30 female householders visiting the Welfare Organization of Mashhad were interviewed semi-structurally. This paper is due study the women’s perception about social exclusion, how do they encounter with and what are their strategies to cope with this phenomenon. Through conducting the analyses, 8 main categories including self-imposed exclusion, cultural habitus, femininity of poverty, reproduction of gender stereotypes, and mistrust in consistent institutional and familial support, were extracted from the concepts, and finally, a core category called capability failure was introduced. Findings indicate a gender-based discourse space that has dominated the relations and is a factor of intragroup and intergroup exclusion. Female householders are actually facing with challenges such as their gender, which provides the context for their social exclusion.
Key words: social exclusion; female householders; gender

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: social exclusion
  • female householders
  • gender
ابراهیمی، مهدی.(1392). فقر قابلیتی و طرد اجتماعی روند شناسی تحول مفاهیم در بررسی فقر و محرومیت. فصلنامه تامین اجتماعی،12(45)، 37-59
ابوت، پاملا و والاس، کلر.(1398). جامعه‌شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی. تهران: نشر نی.
احدیان، صونا و کسرایی، محمد باقر. (1397). سنجش میزان طرد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه زنجان .جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی، 9(1)،1-29.
اعزازی، شهلا. (1381). جامعه‌شناسی خانواده: با تأکید بر نقش و کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران، نشر روشنگران و مطالعات زنان.
اعظم آزاده، منصوره و تافته، مریم.(1394).منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار.زن در توسعه و سیاست، 13(3)،335-356.
بلیک مور، کن .(1385). مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمه علی‌اصغر سعیدی وسعید صادقی جقه. تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
حمیدیان، اکرم؛ زاهدی، محمد جواد؛ملکی،امیر و انصاری،ابراهیم.(1394).  بررسی رابطه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و طرد اجتماعی در گروه‌های شهر اصفهان، دو فصلنامه پژوهش‌های جامعه شناسی معاصر، 4(6)،1-32.
راغفر، حسین .(1384). فقر و ساختار قدرت در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی،4 (17)،246-285.
ربیعی، مرجان. (1396). تعدد نقش در زنان سرپرست خانوار. چاپ اول، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
ستیر، ویرجینی. (1388). آدم سازی و روان‌شناسی خانواده، ترجمه بهروز بیرشک. تهران:نشر رشد.
عرب خراسانی، سمیه.(1398). جنسیت و جدایی، روایت زنانه. فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 17(1)،35-62.
فیروز آبادی، سید احمد و صادقی، علی رضا .(1392). ﻃﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ؛ روﯾﮑﺮدى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن.: ﺗﻬﺮان
قادر زاده، امید .(1390). تأثیر انواع مختلف سرمایه ‌بر هویت جمعی زنان. مجله زن در توسعه و سیاست،9(3) ، 35-65.
قادر زاده، امید و خلقی، میترا.(1397). زنان و تجربه طرد اجتماعی. فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان،16(1)،7-42.
کاستلز، مانوئل. (1385). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ظهور جامعه شبکه‌ای، ترجمه‌ی احمدعلی قلیان و افشین خاک‌باز.تهران، نشر طرح نو.
کاشانی، مجید.(1394) نقدی بر کتاب ﻃﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ؛ روﯾﮑﺮدى ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ.فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی،2(5-6)،131-153.
مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/n-koli-95.pdf .
Abbott, P., & Wallace, K. (2016). Sociology of Women. Translated by M Najm Iraqi. Twelfth Edition.Tehran: Ney Publishing. (Original Work Published 1990). [Text in Persian]
Ahadiyan, S., & kasraie, m. (2018). Measuring students feeling of social exclusion in Zanjan universities. Sociological Cultural Studies, 9(1), 1-29. [Text in Persian]
Arab khorasani, S. (2019). Gender and Separation: A Female Narrative. Women's Studies Sociological and Psychological, 17(1), 35-62. doi:10.22051/jwsps.2019.24252.1918. [Text in Persian]
Azadeh, M. A., & Tafteh, M. (2015). The sources of social exclusion and happiness in female-headed households. Women in Development & Politics, 13(3), 335-356. doi:10.22059/jwdp.2015.56335. [Text in Persian]
Balkemore, Ken. (2006). Social policy, an introduction, Translated by Aliasghar Saeidi and Saeid Sedeghi Jeghe, Tehran, Social Security, Research Institute. [Text in Persian]
Burchardt, T., Le Grand, J., & Piachaud, D. (1999). Social exclusion in Britain 1991—1995. Social policy & administration33(3), 227-244.
Castells, M., (2006). The information age: economy, society and culture. The rise of the network society.  Translated by Ahmad Ali Golian and Afshin Khakbaz, Fifth Edition, Tarh Now Press, Tehran. [Text in Persian]
Castells. M. (2001). Age of Information: Economy, Society and Culture / Manual Shorthand; Translator Abdul Ahad Al-Aqli, reveals the soil. Publication, Tehran: New Plan. [Text in Persian]
Cheung, E. O., & Gardner, W. L. (2015). The way I make you feel: Social exclusion enhances the ability to manage others' emotions. Journal of Experimental Social Psychology60, 59-75.
Devicienti, F., & Poggi, A. (2011). Poverty and social exclusion: two sides of the same coin or dynamically interrelated processes? Applied Economics43(25), 3549-3571.
Ebrahimi, m. (2015). Income poverty, capacity poverty, and social rejection: The transformation of concepts in the study of poverty and extremism. Social Security Journal, 13(4), 37-60.
Eisenstein, Z. (2004). Sexual humiliation, gender confusion and the horrors at Abu Ghraib. June. At PeaceWomen: www. peacewomen. org/news/Iraq/June4.
Ezazi. Sh. (2010). Sociology of the family: with emphasis on the role, structure and function of the family in contemporary times, Publisher: Enlightenment and Women's Studies, tehran. [Text in Persian]
GHADERZADEH, O., & khalgi, m. (2018b). Women and the experience of social exclusion (A qualitative study of female housewives in Sanandaj). women s studies (Sociological & Psychological), 16(1), 7-42. [Text in Persian]
Goebel, A., Dodson, B., & Hill, T. (2010). Urban advantage or urban penalty? A case study of female-headed households in a South African city. Health & place16(3), 573-580.
Hamidiyan, a., zahedi, m. j., maleki, a., & ansari, e. (2015). The study of relation between socio- economic inequality and social exclusion in Isfahan metropolis. Scientific Journal Management System, 4(6), 1-32. [Text in Persian]
Huxley, P., Evans, S., Madge, S., Webber, M., Burchardt, T., McDaid, D., & Knapp, M. (2012). Development of a social inclusion index to capture subjective and objective life domains (phase II): psychometric development study. Health Technology Assessment16(1), 1-248.
Kashani, M. (2015). Social exclusion. Social Science Book Review Quarterly; 2(5 and 6), 131-153. [Text in Persian]
Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd-Reichling, E., & Patsios, D. (2007). The multi-dimensional analysis of social exclusion.
Lindner, E. G. (2002). Healing the Cycles of Humiliation: How to Attend to the Emotional Aspects of" Unsolvable" Conflicts and the Use of" Humiliation Entrepreneurship". Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology8(2), 125-138.
Lindner, E. G., Hartling, L. M., & Spalthoff, U. (2011). Human dignity and humiliation studies: A global network advancing dignity through dialogue. Policy Futures in Education9(1), 66-73.
MacDonald, F. (2017). Positioning young refugees in Australia: media discourse and social exclusion. International Journal of Inclusive Education, 21(11), 1182-1195.
Parodi, G., & Sciulli, D. (Eds.). (2011). Social exclusion: Short and long term causes and consequences. Springer Science & Business Media.
 Qaderzadeh, O. (2011). Effect forms of capital on women’s collective identity. Women in Development & Politics, 9(3), 35-65. [Text in Persian]        
Rabiei, M. (2016). Multiple roles in female-headed households.publisher.Tehran. [Text in Persian]
Raghfar, H. (2005). Poverty and Power Structure in Iran. Social Welfare, 5(17), 249-288. [Text in Persian]
Room, G. (1994, November). Understanding social exclusion: lessons from transnational research studies. In Conference ‘Poverty Studies in the European Union: Retrospect and Prospect’, Policy Studies Institute, London (Vol. 24).
Sadeghi. A. Firoozabadi. S. (2015). Social Exclusion: A Sociological Approach to Deprivation (Conceptual Study, Theoretical Perspectives, and Case Studies in Iran), Publisher: sociologists, Tehran. [Text in Persian]
SCI (2016). Statistical Center of Iran, National Census of 1395. [Text in Persian]
Sen, A. (2000). Social exclusion: Concept, application, and scrutiny.
Steer.V. (2009). Humanization in Family Psychology.Translated by Birshak; B.Publisher: Roshd.Tehran. [Text in Persian]