نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان با میانجی گری شادکامی می‌باشد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل زنان متأهل شهر مشهد می‌باشند. نمونه شامل 200 نفر می‌باشد که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی رضایت زندگی داینر ، پرسشنامه‌ی سبک‌های حل تعارض رحیم و مقیاس شادکامی مونش (MUNSH) می‌باشد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سبک‌های حل تعارض و شادکامی با رضایت از زندگی همبستگی معناداری وجود دارد و همچنین نشان داد که سبک های حل تعارض به‌طور مستقیم و معنادار و غیر مستقیم از طریق شادکامی بر رضایت از زندگی تأثیر دارند و نیز نقش میانجی‌گری شادکامی مورد تأیید قرار گرفت. در این میان سبک یکپارچه دارای رابطه‌ی مثبت و معناداری بود و سبک‌های مسلط و اجتنابی کمترین تأثیر را نسبت به سایر سبک‌ها داشته‌اند. باتوجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که حل تعارض در زندگی زناشویی و همچنین شادکامی زنان باعث افزایش رضایت از زندگی آن‌ها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the role of conflict management styles in prediction of life Satisfaction with mediation of happiness in married women

نویسندگان [English]

  • Mahsa Razmgar 1
  • MohammadJavad Asghari Ebrahim Abad 2
1 M.A. in Family counseling, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate professor of psychology, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Studying the role of conflict management styles in prediction of life Satisfaction with mediation of happiness in married women was the purpose of this study. The method of study was descriptive- correlative. The statistical population of the study consisted of married women in Mashhad the sample of which includes 200 people who were selected by convenience-sampling method. The tools of this study were Diener's Life Satisfaction Questionnaire, by Rahim Organizational Conflict inventory (ROCI-II) and Munsh Happiness Scale. Data were analyzed using regression analysis and path analysis. The results showed that there is a significant correlation between conflict management styles and life satisfaction and mediation of happiness. It also showed that conflict management styles directly and meaningfully and indirectly through happiness affect the life satisfaction. It can be said that the mediating role of happiness was confirmed. The integrated style had a positive and significant relationship, and the dominant and avoidant styles had the least effect on other styles. According to the results of this study, it can be said that resolving conflict in marital life as well as Women's happiness will increase their life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict management styles
  • Life Satisfaction
  • Happiness
  • Married Women
آزادی‌فرد، صدیقه و امانی، رزیتا. (1395). رابطه‌ی باورهای ارتباطی و سبک‌های حل تعارض با رضایت زناشویی. دوفصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 14(2)، 39-47.
آهنچیان، محمدرضا؛ یزدانی، پروانه و صادقان، سمانه. (1396). تأثیر رهبری اخلاقی بر رضایت از زندگی و شادکامی با نقش میانجی رضایت شغلی. مورد: بیمارستان‌های خصوصی شهر مشهد. پژوهش های مدیریت عمومی، 10(38)،171-196.
بیانی، علی‌اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و گودرزی، حسنیه. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی (SWLS). فصلنامه‌ی روان‌شناسان ایرانی،3(11)، 259-265.
بیرامی، منصور؛ باباپورخیرالدین، جلیل؛ هاشمی نصرت‌آباد، تورج؛ اسمعیلی، اسماعیل و بهادری خسروشاهی، جعفر.(1392).  پیش‌بینی رضایتمندی زناشویی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی و شیوه‌های حل تعارض. مجله علمیدانشگاهعلومپزشکیقزوین،17(3)، 21-27.
پوربافرانی، معصومه؛ اعتمادی، عذرا؛ اکبرزاده، مهدی، و جزایری، رضوان. (1394). بررسی نقش ویژگی­های شخصیت مادر، تعارض زناشویی مادر، سبک حل تعارض مادر و سبک حل تعارض دختر در پیش بینی تعارض مادر دختر. فصلنامه­ی علمی-پژوهشی زن و جامعه،6(3)،105-126.
حجازی، مسعود؛ صبحی، افسانه و حسینی، مرتضی. (1392). رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش‌آموز. زن و مطالعات خانواده، 6(22)،61-77.
حسینی، فخرالسادات؛ و علوی لنگرودی، سیدکاظم. (1396). نقش سبک‌های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه‌گری عشق‌ورزی. مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، سال 15(3)، 165-188.
حقیقی، حمید؛ زارعی، اقبال و قادری، فواد. ( 1391 ). بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II) در بین زوجین ایرانی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2(1)،534-562.
حیدری، نهال و ساعدی، سارا. (1399). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رضایتمندی زناشویی، سبک عشق‌ورزی و شادکامی زوجین. سلامت اجتماعی. 7(2)، 191-200.
دغاغله، فاطمه؛ عسگری، پرویز و حیدری، علیرضا. (1391). رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی. یافتههاینودرروانشناسی،7(24)،57-69.
دیباجی فروشانی، فاطمه؛ امامی­پور، سوزان، و محمودی، غلامرضا. (1388). رابطه ی سبک‌های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض بر رضایت‌مندی زناشویی زنان. اندیشهورفتار،3(11)،87 -101 .
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس. (1386). تاب آوری، سلامت روانی و ، رضایتمندی از زندگی. مجله‌ی روانپزشکیوروانشناسیبالینیایران، 8 ، 34-39.
سودانی، منصور؛ داستان، نصیر؛ خجسته‌مهر، رضا و رجبی، غلامرضا. (1394). مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی روایتی و زوج‌درمانی رفتاری تلفیقی بر تاکتیک‌های حل تعارض زنان قربانی خشونت همسر. فصلنامه‌ی زن و جامعه،6(23)، 1-12.
ضیاءخدادادیان، محبوبه؛ سیرتی‌نیر، مسعود؛ خمسه، فریال و عبادی، عباس. (1391). مقایسه‌ی تأثیر آموزش دو روش حل تعارض و مدیریت هوش هیجانی بر رضایت از زندگی همسران جانبازان اعصاب و روان. مجله‌ی علمی- پژوهشی طب جانباز،4(15)،52-61.
علی‌پور، احمد؛ هاشمی‌نصرت آباد، تورج؛ باباپور خیرالدین، جلیل و طوسی، فهیمه. (1389). رابطه بین راهبردهای مقابله‌ای و شادکامی دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تبریز، 5(18)،71-86.
عناصری، مهیار. (1386). رابطه­ی شادکامی و سلامت روان. فصلنامه­ی اندیشه و رفتار، شماره­ی 6، 75-84.
فرجی، طوبی؛ و خادمیان، طلیعه. (1392). بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی. جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، 4(10)، 87-102.
کاظمی‌رضایی، ولی؛ همتی گروسی، سجاد؛ حسنی، جعفر و کاظمی رضایی، علی. (1396). اثربخشی آموزش خویشتن‌داری جنسی بر رضایت از زندگی و شادکامی در دانشجویان پسر. نشریه‌ی پژوهش پرستاری ایران، 12(6)،51-56.
کرمی، جهانگیر؛ کریمی، پروانه و سنجابی، امیر. (1395). پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس تاب‌آوری و شادکامی در سالمندان. مجله روانشناسی پیری، 2(4)،دوره 2 ،229- 236.
کیخسروی بیگ‌زاده، زهره؛ رضایی،آذرمیدخت و خالویی،یعقوب. (1394). رابطه‌ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن در منازل شخصی شهر شیراز. مجلهعلمی پژوهشیسالمند،10 (37)، 180-174.
گاتمن، جان و سیلور، نان. (1396). هفت اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج. ترجمه مهدی  قراچه‌داغی.چاپ ششم، تهران، نشر آسیم. (سال انتشار اثر به زبان اصلی: 1999).
موسوی، سیده فاطمه. (1397). نقش مؤلفه‌های فضیلت زناشویی در پیش‌بینی شادکامی و رضایت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر تهران. مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 16(3)، 159-179.
Abraham, G.P., & de bruyne, T. (2000). Conflict management style and marital satisfaction. Journal of sex and marital therapy, 26(4),321-334.
Abiodun, A. R. (2014). Organizational conflicts: Causes, effects and remedies. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences3(6), 118.
Ahanchian, M. R., Yazdani, P., & Sadeghian, S. (2018). The effect of Ethical leadership on life Satisfaction and well-being by Mediation of job Satisfaction: The case of Private Hospitals in Mashhad city. Management Researches, 10(38), 171-196. doi:10.22111/jmr.2018.3721[Text in Persian]
Alipour, A., HashemI, T., Babapour, J., & Tousi, F. (2010). Relationship between coping strategies and happiness among university students. Journal of psychology (Tabriz university), 5(18), 71 – 86. [Text in Persian]
Anasori M. (2008).  The relationship between psychological health and happiness among the female and male students of Islamic Azad University. Journal of clinical psychology andishe va raftar (andisheh va raftar) (applied psychology),2(6), 75- 84. [Text in Persian]
Argyle, M., Martin, M. & Lu, L. (1995). Testing for stress and happiness: The role of social and cognitive factors. In C. D. Spielberger, & I. G. Sarason. (Eds). Stress and emotion, Washington D. C: Taylor & Francis.
Azadifard, S., & Amani, R. (2017). The relation between relational beliefs and conflict resolution styles with marital satisfaction. CPAP, 14(2), 39-47. [Text in Persian]
Bayani, A., Mohammad Koocheky, A., & Goodarzi, H. (2007). The reliability and validity of the satisfaction with life scale. Journal of developmental psychology: Iranian psychologist, 3(11), 259-265. [Text in Persian]
Bayrami, M., Babapour Khirodin, J., Hashemi Nosrar abad, T., Esmali, E., & Bahadori Khosroshahi, J. (2013). Prediction of marital satisfaction on the basis of components of emotional intelligence and conflict resolution styles. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 17(3), 20-27. [text in Persian].
Danner, D., Snowdon, D., & Friesen, W. (2012). Positive emotion early in life and longevity: Findings from the nun study. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 804–813.
Daghagheleh, F., Asgari, P., & Hydarie, A. R. (2012). Relationships between staffs' forgiveness, intimacy and love with marital satisfaction at islamic azad university of Ahvaz.  Journal of social psychology (new findings in psychology),  7(24), 57 – 69. [Text in Persian]
DeChurch, L. A., & Marks, M. A. (2001). Maximizing the benefits of task conflict: The role of conflict management. International Journal of Conflict Management12(1).
Dibajiforushani, F., Emamipour, S., & Mahmoudi, Gh. (2009). The relationship between attachment styles and conflict management styles on marital satisfaction in women. Journal Of Clinical Psychology Andishe Va Raftar (Andisheh Va Raftar) (Applied Psychology), 3(11).87-101. [Text in Persian]
Diener, E., & Lucas, R. E. (1999). 11 personality and subjective well-being. Well-being: Foundations of hedonic psychology213.
 Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (Eds.). (1999). Well-being: Foundations of hedonic psychology. Russell Sage Foundation.
Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55, 34-43.
Diener, E. D., Scollon, C., & Lucas, R. E. (2003). The evolving concept of subjective well–being: The multifaceted nature of happiness. Advances in cell aging and Gerontoloigy, 15, 187- 219.
Dizjani, F., & Kharamin, S. (2016). Reality therapy effect on marital satisfaction and women’s quality of life. Armaghane danesh, 21(2),187-199. [Text in Persian]
Faraji, T., & Khademiyan, T. (2007). a study on the effect of life satisfaction on the social delight. Quarterly of Sociological Studies of Youth, 4(10), 87-102. [Text in Persian]
Gentzler, L. M., Palmer, A. C., Ford, Q. B., Moran, M. K., & Mauss, B. I. (2019). Valuing happiness in youth: Associations with depressive symptoms and well-being. Journal of Applied Developmental Psychology, 62, 220–230.
Ghazavi, Z., Mardany, Z., & Pahlavanzadeh, S. (2017). Effect of happiness educational program of Fordyce on the level of nurses’ happiness. JHC, 19 (3),117-124. [Text in Persian]
Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). The seven principles for making marriage work: A practical guide from the country's foremost relationship expert. Harmony.
Gerandi, R., & Novice, E. A. (2013). The effect of happiness training on stress Annual Review of Psychology. Annual Reviews Inc, Paolo Alto California, 52, 141 – 146 .
 
HAGHIGHI, H., ZAREI, E., & GHADERI, F. (2012). Factor structure and psychometric characteristics conflict resolution styles questionnaire Rahim (ROCI-II) in Iranian couples. Family Counseling and Psychotherapy, 2(1), 534-562. [Text in Persian]
Hejazi, M., Sobhi, A., Hosseini, M.  (2013). Relationship between religiosity and life satisfaction and happiness among girl students. Woman & study of family. 6(22), 61 – 77. [Text in Persian]
Heydari, N., & Saedi, S. (2018). The effectiveness of positive psychotherapy on marital satisfaction, love-making styles and happiness among couples. Journal of Educ Community Health, 7(2), 191-200. [Text in Persian]
Hosseini, F., & Alavi Langeroodi, S. K. (2017). The role of attachment styles and marital satisfaction on sexual satisfaction through the mediation of love among married. Women's Studies Sociological and Psychological, 15(3), 165-188. doi:10.22051/jwsps.2018.12335.1332 [Text in Persian]
Jovanović, V. (2019). Adolescent life satisfaction: The role of negative life events and the Big Five personality traits. Personality and Individual Differences151, 109548.
Kantek, F., & Gezer, N. (2009). Conflict in schools: Student nurses’ conflict management styles. Nurse Education Today, 29, 100–107.
Karami, J., Sanjabi, A., & Karimi, P. (2017). The prediction of life satisfaction among the elderly based on resilience and happiness. Journal of eldery psychojogy, 2(4), 229-23. [Text in Persian]
Kazemi rezai, V., Hemmati garosi, S., Hasani, J., & Kazemi rezai, A. (2018). The effect of teaching sexual abstinence on life satisfaction and happiness. Iranian journal of nursing research.  12(6), 51 – 56. [Text in Persian]
Keykhosravi Beygzadeh, Z., Rezaei, A., & Khalouei, Y. (2015). The relationship between social support and life satisfaction with happiness among home-dwelling older adults in Shiraz. Salmand: Iranian Journal of Ageing, 10 (2),172-179. [Text in Persian]
Kozma, A., Stones, S., & Stones, M. J. (2000). Stability in components and predictors of subjective well being (SWB): Implications for SWB structure, Advances in Quality of Life Theory and Research, 13-30.
Lloyd, S. A. (1987). Conflict in permarital relationships: Differential percpections of males and females. Family Relations, 36، 290-294.
Lu, W., & Wang, J. (2017). The influence of conflict management styles on relationship quality: The moderating effect of the level of task conflict. International Journal of Project Management, 35(8), 1483-1494.
Maki, A. A. (2005). The relationship between spirituality and successful aging older minority women. Dissertation Abstracts International of Florida State University.
Metz, M. E., & Epstein, N. (2002). Assessing the role of relationship conflict in sexual dysfunction. Journal of Sex & Marital Therapy, 28, 139-164.
McDaniel, B., Lopez, S. & Holmes, E. (2010). Factors that Affect Marital Satisfaction across the transition to Fatherhood. Intuition, 6, 9-18.
Mousavi, S. F. (2018). The role of marital virtue components in predicting ‎happiness and marital satisfaction of married men and women in ‎Tehran City. Women's Studies Sociological and Psychological, 16(3), 159-179. doi:10.22051/jwsps.2019.8074.1706 [Text in Persian]
Myers, D. G. (2000). The funds, friends and faith of happy people. American Psychologist, 55, 56-57.
Parka, H., & Antonioni, D. (2007). Personality, reciprocity, and strength of conflict resolution strategy. Journal of Research in Personality, 41(1), 110-125.
Peterson, C. M., Park, N. M., & Seligman, M. E. P. (2005). Orientations to happiness and life satisfaction: The full life versus the empty life, Journal of happiness studies, 6, 25-41.
Pourbaferani, M., Etemadi, O., Akbarzadeh, M., & Jazayeri, R.  (2015). Evaluating the role of mother personality, maternal marital conflict, mother conflict resolution style and daughter conflict resolution style in predicting of mother-daughter conflict. Quarterly Journal Ofsociology Of Women (Journal Of Woman And Society), 6(23), 105-126. [Text in Persian]
Pressman, S. D., & Cohen, S. (2005). Does positive affect influence health? Psychological bulletin, 131(6), 925-971.
Rahim, M.A. (1983). A Measuer of Styles of Handling Interpersonal Conflict. Academy of Management Journal, 26(2). 368-376.
Rahim, M. A. (1985). A strategy for managing conflict in complex organizations. Human Relations, 38(1), 81-89.
Rahim, M. A. (1997). Styles of managing organizational conflict: a critical review and synthesis of theory and research. Current Topics in Management 2: 6177.
Rahim, M.A., 2000. Empirical studies on managing conflict. The Journal of Conflict Management 11 (1), 5–8.
Rahim, M. A. (2010, February). Functional and dysfunctional strategies for managing conflict. In IACM 23rd Annual Conference Paper.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141- 161.
Samani, S., Jokar, B., & Sahragard, N. (2007). Effects of Resilience on Mental Health and Life Satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 13(3), 290-295. [Text in Persian]
Schneewind, K. A., & Gerhard, A. K. (2002). Relationship personality, conflict resolution, and marital satisfaction in the first 5 years of marriage. Family Relations, 51, 63-71.
Schnurman- Crook, A. M. (2001). Marital quality in dual–career couples: Impact of role overload and coping resources. Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Polytecnic Institute and State University.
Shih, H. A., & Susanto, E. (2010). Conflict management styles, emotional intelligence, and job performance in public organizations. International Journal of Conflict Management, 21(2), 147-168.
Shiota, M. N., Campos, B., Oveis, C., Hertenstein, M. J., Simon-Thomas, E., & Keltner, D. (2017). Beyond happiness: Building a science of discrete positive emotions. American Psychologist72(7), 617.
Somohano, V. C. (2013). Mindfulness, attachment style and conflict resolution behaviors in romantic relationships. (MA). Humboldt State University.
Steuber, K. R. (2005). Adult attachment, conflict style, and relationship satisfaction: a comprehensive model. A thesis submitted to the Faculty of the University of Delaware in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Communication.
Sudani, M., Dastan, N., Khojastemehr, R., & Rajabi, R. (2015). Compare the effectiveness of narrative therapy and integrative behavioral couple therapy on conflict resolution tactics spouse abuse victims. Journal of Women and society, 3(23), 1-12. [Text in Persian]
Walls-Ingram, S. A. (2006). Resident quality of life and routinization in rural long term care facilities (Doctoral dissertation, University of Saskatchewan Saskatoon).
Weisskirch, R., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills predicting technology use in relationship dissolution. Journal Computers in Human Behavior, 29(6), 2530 2534.
Wheeler, L. A., Kimberly, A. U., & Shawna, M. T. (2010). conflict resolution in mexican-origin couples: culture, gender, and marital quality. Journal Marriage Fam, 72(4), 991–1005.
Xu, Y., & Davidhizar, R. (2004). Conflict management styles of Asian and Asian American nurses: implications for the nurse manager. The Health Care Manager23(1), 46-53.
Xu, J., & Ren, Y. (2010). An empirical study on project relationship quality, project performance and their impact relationship. Hefei: Forecasting1, 71-75.
Zeidner, M., & Kloda, I. (2013). Emotional intelligence (EI), conflict resolution patterns, and relationship satisfaction: Actor and partner effects revisited. Personality and Individual Differences, 54(2), 278-283.
Ziakhodadadian, M., Sirati nir, M., Khamseh, F., & Ebadi, A.  (2012). Comparison the effect of training of conflict resolution and management of emotional intelligence on Life satisfaction’s spouses of war veterans affected psychological disorders. Iran J War Public Health, 4(3), 52-61. [Text in Persian]