مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی ، دزفول، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22051/jwsps.2020.29652.2138

چکیده

اشتغال زنان یکی از مهمترین عواملی است که بر متغیرهای زندگی زناشویی، همچون رضایت زناشویی، تأثیر به سزایی دارد. هدف: پژوهش حاضر در پی آن است که با روش فراتحلیل رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل را مقایسه نماید. تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است که نتایج بسیار متفاوت و گاه متناقضی را گزارش کرده اند. پژوهش فراتحلیل، مجموعه ای از فنون نظام دار برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف درباره یک موضوع است. روش: با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی نسبت به جمع آوری تمام پژوهش ها (مقاله و پایان‌نامه) اقدام شد. نهایتاً 47 مطالعه انجام‌گرفته بین سال‌های 1379 تا 1396 به دست آمد که با استفاده از ملاک های درون سنجی فراتحلیل حاضر، تعداد 18 اثر انتخاب شد. یافته ها: به طور کل، اندازه اثر ترکیبی در مدل اثرات ثابت 180/0 و در مدل اثرات تصادفی 282/0 به دست آمد. نتیجه گیری: اشتغال زنان در رضایت زناشویی تأثیر مثبت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of Marital Satisfaction in Employed and Non-Employed Women: A Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahdi Farajipak 1
  • reza khojastehmehr 2
  • Morteza Omidian 3
1 Department of Islamic Thought, Faculty of Human Sciences, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
2 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
3 Department of Psycholog, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Women's employment is one of the most important factors that have a significant impact on marital life variables, such as marital satisfaction. Purpose: The present study seeks to compare the marital satisfaction of employed and unemployed women with the meta-analysis method. A lot of research has been done in this regard, which have reported very different and sometimes contradictory results. The meta-analysis is a set of systematic techniques for solving the contradiction of the findings of various researches on a subject. Methods: Using internal databases, all the research (paper and thesis) was collected. Finally, 47 studies were conducted between 1379 to 1396, that 18 samples were selected using in-depth metrology metrics. Conclusion: In total, the effect size of the combination in the fixed effects model has a constant of 0.180 and in the random effects model of 0.282. Results: Women's employment has a significant positive effect on marital satisfaction. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Women's employment
  • Meta-analysis
  • Women
  • Enrich questionnaire