مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

اشتغال زنان یکی از مهمترین عواملی است که بر متغیرهای زندگی زناشویی، همچون رضایت زناشویی، تأثیر به سزایی دارد. هدف: پژوهش حاضر در پی آن است که با روش فراتحلیل رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل را مقایسه نماید. تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است که نتایج بسیار متفاوت و گاه متناقضی را گزارش کرده اند. پژوهش فراتحلیل، مجموعه ای از فنون نظام دار برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف درباره یک موضوع است. روش: با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی نسبت به جمع آوری تمام پژوهش ها (مقاله و پایان‌نامه) اقدام شد. نهایتاً 47 مطالعه انجام‌گرفته بین سال‌های 1379 تا 1396 به دست آمد که با استفاده از ملاک های درون سنجی فراتحلیل حاضر، تعداد 18 اثر انتخاب شد. یافته ها: به طور کل، اندازه اثر ترکیبی در مدل اثرات ثابت 180/0 و در مدل اثرات تصادفی 282/0 به دست آمد. نتیجه گیری: اشتغال زنان در رضایت زناشویی تأثیر مثبت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of Marital Satisfaction in Employed and Non-Employed Women: A Meta-Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahdi Farajipak 1
  • reza khojastehmehr 2
  • Morteza Omidian 3
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Islamic Azad University, Dezful Branch.
2 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
3 Department of Psycholog, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Women's employment is one of the most important factors that have a significant impact on marital life variables, such as marital satisfaction. Purpose: The present study seeks to compare the marital satisfaction of employed and unemployed women with the meta-analysis method. A lot of research has been done in this regard, which have reported very different and sometimes contradictory results. The meta-analysis is a set of systematic techniques for solving the contradiction of the findings of various researches on a subject. Methods: Using internal databases, all the research (paper and thesis) was collected. Finally, 47 studies were conducted between 1379 to 1396, that 18 samples were selected using in-depth metrology metrics. Conclusion: In total, the effect size of the combination in the fixed effects model has a constant of 0.180 and in the random effects model of 0.282. Results: Women's employment has a significant positive effect on marital satisfaction. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Women's employment
  • Meta-Analysis
  • Women
  • Enrich questionnaire
ابراهیمی، جعفر و صالحی، فرزانه.(1390). بررسی مقایسه‌ای میزان رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه‌دار. مطالعات جامعه‌شناسی، 4(13)، 47-60.
احدی، بتول؛ نریمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، عباس و مریم، آسیایی.(1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل. مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 10(1)، 117-127.
احمدپور، اعظم و نیاستی، لیلا.(1395). مقایسه رضایتمندی زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران: مؤسسه نیکان. https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO03-PSYCHO03_079.html
احمدی، امیدعلی و سوخته نژاد، کتایون.(1394). بررسیکیفیتزندگیبینزنانشاغلوزنانخانه‌داردرشهر شوشتر. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، مؤسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0801.html
آزادی، آزاده.(1392). تأثیر پیامدهای اشتغال زنان بر تعارضات خانوادگی زنان متأهل سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران.
ازکیا، مصطفی و عبدالهی، راشین.(1390). بررسی جامعه‌شناسی سبک زندگی در میان دو گروه زنان شاغل و خانه‌دار. پژوهشنامه علوم اجتماعی، 5(4)، 7-33.
اسفندیاری مقدم، عاطفه.(1395). مقایسه کیفیت زندگی، عاطفه مثبت منفی با رضایت در زنان شاغل و خانه‌دار. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ایران.
اسفندیاری، عاطفه و آقایی، حکیمه.(۱۳۹۴). بررسی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در خانواده‌های زنان شاغل و خانه‌دار شهر گرگان. دومین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، ترکیه: مؤسسه سرآمد همایش کارین. https://www.civilica.com/Paper-HPSCONF02-HPSCONF02_096.html
اسماعیل‌پور، خلیل.(1392). مقایسه ابعاد رضایت زناشویی زنان دارای مشاغل دولتی، آزاد و زنان خانه‌دار. پژوهش‌هاینوینروان‌شناختی دانشگاه تبریز، 8(29)، 25-41.
اسماعیلی، رضا؛ مکاریان فرگ، زهره و مددی، حانیه.(1394). بررسی اشتغال زنان بر کارکرد خانواده‌ها در شهرستان دهاقان. کنفرانس  بین‌المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا: دانشگاه آتونوما بارسلونا، مرکز بین‌المللی جامعه دانشگاهی(ICOAC). https://www.civilica.com/Paper-ICEMSS01-ICEMSS01_102.html
اکبری، معصومه.(1389). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و غیرشاغل شهرستان ساری. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه گیلان، ایران.
امیری مجد، مجتبی و زری مقدم، فاطمه.(1389). رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه‌دار شهر اراک. علوم رفتاری، 2(4)، 9-21.
ایمان، محمدتقی و بهمنی، لیلا.(1391). تأثیر اشتغال زنان بر ساختار توزیع قدرت در خانواده مطالعه موردی شهر شیراز. فصلنامهتخصصیعلوماجتماعیدانشگاهآزاداسلامیواحدشوشتر، 6(19) ،1- 26.
بابایی گیوی، رضا؛ نظری، علی‌محمد و محسن زاده، فرشاد.(1395). بررسی مقایسه‌ای بهزیستی روان‌شناختی و دل‌زدگی زناشویی و ابعاد آن‌ها در زنان شاغل و غیرشاغل. زن و جامعه، 7(25)، 163-180.
بازیارحمزه خانی، علی.(1393). مقایسه ساختار قدرت و رضایت زناشویی بین زنان فرهنگی و خانه‌دار شهرستان مرودشت. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
باستی، زینب؛ رحیمی، افسانه و عسگری، پرویز.(۱۳۹۴). مقایسه رضایت جنسی، سازگاری زناشویی و رضایت زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل. اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده، اهواز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. https://www.civilica.com/Paper-PSFA01-PSFA01_013.html
باقری، معصومه؛ ملتفت، حسین و شریفیان، هدایت.(1388). بررسی تأثیر اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی، 5(18)، 247-262.
برجعلی‌لو، شهلا؛ ناظمی، شمس‌الدین و مرتضوی، سعید.(1391). آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش‎های شغلی و خانوادگی. پژوهش‌نامه زنان(مطالعات زنان)، 3(6)، 21-47.
بلالی، اسماعیل؛ بختیاری سفر، زهره؛ محمدی، اکرم و محققی، حسین.(1395). عوامل مؤثر بر تضاد نقش‌های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 27(4)،117- 132.
بورنشتین، مایکل؛ هجز، لاری؛ هیگینز، جولیان هجز و روتشتین، هانا.(1391). راهنمای ویرایش دوم نرم‌افزار جامع فراتحلیل. ترجمه و اقتباس: علی دلاور و کامران گنجی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
تمیمیان، مریم و طالب‌زاده شوشتری، مرضیه.(1394). بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با سلامت روان در کارکنان زن متأهل شاغل در ادارات دولتی شهر اهواز. سومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران،: مؤسسه همایشگران مهر اشراق. https://www.civilica.com/Paper-RAFCON03-RAFCON03_137.html
توسلی، افسانه و سعیدی، وحیده.(1390). تأثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌های شهر ایوانکی. زندرتوسعهوسیاست(پژوهش زنان)، 9(3)، 133-149.
جمالی، صفیه و زارعی، حسین.(1392). رضایت زناشویی در زنان باردار شاغل و غیرشاغل. توسعه پرستاری در سلامت: نشریه پژوهشی- تحلیلی دانشکده پرستاری الیگودرز(مندیش)، 4(6و7)، 57- 64.
جمالی، یوسف؛ کلانتر کوشه، سیدمحمد؛ شفیع‌آبادی، عبدااله و سلم‌آبادی، مجتبی.(1396). تدوین مدل رضایت شغلی براساس سبک زندگی اسلامی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان. پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده، 5(8)، 45-65.
جهانگیر، پانته­آ.(1391). مقایسه عملکرد خانواده و رضایت‌مندی زناشویی در زنان متأهل شاغل و غیرشاغل(خانه‌دار) شهر تهران. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 3(4)، 177-192.  
جواهری، فاطمه؛ سراج­زاده، سیدحسین و رحمانی، ریتا.(1389). تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان. زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان)، 8(2)، 143-162.
حاجی محمدکاظمی، شهرزاد.(1389). رابطه باورهای غیرمنطقی با رضایت زناشویی و ترس از موفقیت در زنان شاغل و غیرشاغل شهر شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
حافظ شعرباف، راضیه.(1379). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی زنان متأهل شاغل و خانه‌دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگی‌ها با رضایتمندی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، تهران.
حبیب‌پور گتابی، کرم.(1397). تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 16(2)، 125-166.
خادمی، عاطفه و صادقی فسایی، سهیلا.(1395). فراتحلیل 4 دهه پژوهش در حوزه مشارکت زنان. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 14(2)، 34-70.
خانی اوشانی، مریم.(1388). بررسی رابطه بین سبک‌های اسنادی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه‌دار شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت‌معلم، تهران.
خسروی، معصومه؛ اعظمی، سعید؛ الهی‌فر، علی و دکانی، مینا.(1389). مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به سلامت عمومی آنان. زن و مطالعات خانواده،2(8)، 27-37.
خضری، سیده خدیجه و ارجمند سیاهپوش، اسحق.(1393). مقایسه میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار و عوامل مؤثر بر آن در شهر ایذه. مطالعاتتوسعهاجتماعیایران، 6(4)، 97 -105.
خواجوی، نیره و سلیمان پورعمران، محبوبه.(1396). رابطه پدیده سرایت در حیطه کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 15(3)،30-59.
رستم پور، هاجر.(1393). بررسی مقایسه­­ای رابطه سبک‌های هویت با رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه‌دار در پاوه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
زارع، بیژن و صفیاری جعفرآباد، هاجر.(1394). مطالعه رابطه عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 13(1)، 111-140.
زنجانی، حبیب اله و باقیات اصفهانی، زینب.(1392). بررسی تأثیر اشتغال و زندگی خانوادگی بر میزان رضایتمندی زنان معلم از زندگی(مطالعه موردی معلمین شاغل آموزش‌وپرورش ناحیه یک کرج). مطالعاتعلوماجتماعی ایران، 10(39)، 13-31.
زنجانی، حبیب اله و بیات، معصومه.(1389). بررسی تأثیر اشتغال برکیفیت زندگی زنان شهر مشهد. مطالعاتتوسعهاجتماعیایران، 2(2)، 171-190.
زنگنه، میثم؛ نیازی، عیسی؛ میرکتولی، راحیل؛ عاشوری، الهام و باقری، رامین.(1392). رتبه‌بندی عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی زنان کارآفرین با استفاده از تکنیک تاپسیس. پژوهش‌نامه زنان(مطالعات زنان)، 4(1) ،83-110.
شفیع‌آبادی، عبداله.(1387). راهنماییو مشاورهشغلیو حرفه‌ایونظریه‌هایانتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
شفیعی، سمیه سادات.(1394). موضوعات پژوهشی در اولویت علوم اجتماعی زنان در ایران. پژوهش‌نامه زنان(مطالعات زنان)، 6(12)، 75-91.
شقاقی، فرهاد و شخمگر، زهرا.(1388). مقایسه رضامندی زناشویی بین زنان خانه‌دار و شاغل شهر قاین. علوم رفتاری،1(1)، 131 - 137.
صادقی فسایی، سهیلا.(1389). ضرورت نظریه‌پردازی در حوزه مسائل زنان از تحقیق تا نظریه. مطالعات راهبردی زنان،13(50)،  185-228.
صادقی، سمیه و علیزاده موسوی، ابراهیم.(۱۳۹۴). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی. دومینهمایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی. https://www.civilica.com/Paper-PSCONF02-PSCONF02_297.html
صدیقی، اکرم؛ محبی، سیامک و شاه سیاه، مرضیه.(1393). بررسی رابطه و مقایسه جهت‌گیری مذهبی با رضایت و سازگاری زناشویی در زوجین شهر قم. پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده، 2(2)،101-114.
طهماسبی، سیمین؛ مقدسی، جعفر؛ علوی، اعظم و مرادی، محمدتقی.(1385). بررسی مقایسه­ای رضایتمندی از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار شهرکرد. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا، 14(2)،20-30.
طولابی، زینب؛ پوراشرف، یاسان اله و عباس‌پور، حیدر.(1397). فراتحلیل مطالعات فرسودگی شغلی در سازمان‌های آموزشی ایران (مطالعه موردی: مدارس ایران) . فصلنامه علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت، ۳۴ (۳)، 83-100.
عابدی، احمد؛ عریضی­سامانی، سیدحمیدرضا و شواخی، علیرضا.(1383). فراتحلیل عوامل مؤثر بر افزایش کاربست یافته‌های پژوهشی در آموزش ‌و پرورش. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 4 (12)، 109-133.
علی­نقی­زاده، میترا.(1393). مقایسه سبک‌های دلبستگی، الگوهای ارتباطی و رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار بهبهان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
عنایت، حلیمه و دسترنج، منصوره.(1387). بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت‌نفس آنان با تأکید بر عوامل جمعیتی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 27(1)،81-96.
فراست، زهرا؛ نوایی نژاد، شکوه و ثنایی، باقر.(1383). بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل(معلم) و خانه‌دار شهر تهران. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 3(9و10)، 103-117.
قاضی طباطبایی، محمود و ودادهیر، ابوعلی.(1389). فراتحلیل در پژوهش‌های اجتماعی و رفتاری، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
قبادی، کاوه.(1388). بررسی رابطه بین تقسیم کار خانگی، عدالت ادراک‌شده از آن و رضایت زناشویی در زنان متأهل شاغل و خانه‌دار. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
قربانی زاده، وجه اله و نانگیر، سید طه حسن.(1393). راهنمایی کاربردی فراتحلیل با نرم‌افزار CMA2. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
کردی، حسین و هادی زاده، سکینه.(1391). بررسی سبک زندگی زنان شاغل و غیرشاغل. جامعه‌شناسی زنان(زن و جامعه)، 3(4)،21-41.
کریمی، سعید؛ گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی و نباتی، زهرا.(1396). فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب. پژوهش‌نامه زنان(مطالعات زنان)، 8(22)، 65-81.
کهریزی، مهنوش و مرادی، علی.(1394). چالش‌های اخلاقی اشتغال زنان برای خانواده(بررسی تطبیقی اسلام و فمینیسم و ارائه راهکارها). فصلنامه پژوهش‌نامه اخلاق(پژوهش در اخلاق اسلامی)، 8(28)، 23-40.
گوگردچیان، احمد؛ طیبی، سیدکمیل و قضاوی، عفت.(1393). اثر اشتغال زنان بر شکاف درآمدی جنسیتی در ایران(1370-1390). فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 5(17)، 145-169.
لطفی، معصومه و شعبانی، زهرا.(1395). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و غیرشاغل. اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم: دبیرخانه دائمی کنفرانس، مؤسسه بین‌المللی مطالعات و توسعه علم خاورمیانه. https://www.civilica.com/Paper-ESCONF01-ESCONF01_185.html
متولی، رویا؛ بختیاری، مریم؛ علوی مجد، حمید و ازگلی، گیتی.(1388). رضایتمندی از زندگی زناشویی و صمیمیت زوجین در زنان باردار شاغل و غیرشاغل شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 9(4)، 315-324.
محمدی، شهناز و مقصودی، منیژه.(1390). بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی در کارکنان زن. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 3(9)، 74-87.
ملکیها، مرضیه؛ باغبان، ایران و فاتحی زاده، مریم.(1388).بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 7(1)، 152-133.
موسوی، اشرف سادات.(1385). مقایسه سویه‌های متفاوت رضامندی از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه‌دار. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 4(2)، 71-88.
میرزایی، رحمت؛ کریمی، خالد و شهریاری، پونه.(1393). تأثیر اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی زناشویی. مجلهسلامتومراقبت، 16(3)، 61-69.
میرغفوری، سیدحبیب اله.(1385). شناسایی و رتبه‌بندی عامل­های مؤثر در گماشته نشدن زنان به پست‌های مدیریتی در سازمان‌های دولتی استان یزد. مطالعات اجتماعی- روان‌شناختی زنان، 4(1)، 101-122.
نظری، علی‌محمد و سلیمانیان، علی‌اکبر.(1386). بررسی و مقایسه رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 6(24)، 103-122.
نیازی، محسن؛ افرا، هادی؛ نژادی، اعظم و سخایی، ایوب.(1396). فراتحلیل عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان. پژوهش‌نامه زنان(مطالعات زنان)، 8(22)، 83-104.
هاشمی، زهرا؛ کیخا، مجتبی؛ کیخایی، راضیه، انصاری مقدم، علی­رضا؛ صالحی مرزیجرانی، محمد و نصیری، امیر.(1392). آیا اشتغال زنان در مراکز بهداشت و درمان با کیفیت زندگی آن‌ها در ارتباط است؟مطالعه موردی شهرستان زابل. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 9(2)، 15-21.
هومن، حیدرعلی.(1395).راهنمایعملی  فراتحلیلدرپژوهشعلمی. تهران: سمت. 
Abedi, A., Arizi Samani, S. H., Shavakhi, A. (2005). Meta-analysis study of influential factors on application of research increment in ministry of education. Journal of Educational Innovations, 4(12), 109-133. [Text in Persian]
Acevedo, B., Aron, A., Fisher, H., & Brown, L. (2012). Neural correlates of marital satisfaction and well-being: reward, empathy, and affect. Clinical Neuropsychiatry, 9, 20-31.
Ahadi, B., Narimani, M., Abolghasemi, A., & Asiae, M. (2009). A study of the relationship between emotional intelligence, attribution styles, self- efficacy and life satisfaction among working women. Journal of Studies in Education and Psychology, 10(1), 117-127. [Text in Persian]
Ahmadi, O. A., & Sokhtehnejad, K. (2015). A study of quality of life between working women and housewives in Shushtar. 2nd National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, Tehran: Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research, Mehr Arvand Higher Education Institute, Center for Achieving Sustainable Development. [Text In Persian]
Ahmadpour, A., & Niasti, L. (2016). Comparison of martial satisfaction, marital adjustment and martial intimacy among employed and unemployed married woman students of Islamic Azad University of Ahvaz. 3rd International Conference on Recent Innovations in Psychology, Counseling and Behavioral Sciences, Tehran: Institute Nikan. [Text in Persian]
Akbari, M. (2010). Investigating the relationship between emotional intelligence andmarital satisfaction in working and non-working women in sari. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Guilan, Iran. [Text in Persian]
Ali Naghizadeh, M. (2015). Comparison of attachment styles, communication patterns and marital satisfaction of Behbahan working and housewives. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch. [Text in Persian]
Amiri Majd, M., & Zari Moqadamm F. (2010). The relationship between delightness and matrimonial satisfaction among the employed female teachers and housekeepers of arak city. Journal of behavioral sciences, 2(4), 9-21. [Text in Persian]
Azadi. A. (2014). The effect of women's employment consequences on family conflicts of married women of Tehran Social Security Organization. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University Al-Zahra, Tehran. [Text in Persian]
Azami, S., Elahifar, A., Dokani, M., & Khosravi, M. (2010). The comparison of marital satisfaction between mono and dual career couples with the consideration of their general health. Woman & Study of Family, 2(8), 27-37. [Text in Persian]
Azkia, M., & Abdollahi, R. (2012). Sociological study of lifestyle among groups working and housewives’ women. Journal of Social Sciences, 5(4), 7-33. [Text in Persian]
Babaei Givi, R., Mohammad Nazari, A., & Mohsenzadeh, F. (2016). The comparison of psychological well-being and marital burnout and their dimensions among employed and unemployed women. Women & Society, 5(25), 163-180. [Text in Persian]
Bagheri, M., Ghasemi, Y., & Sharifian, H. (2009). A study on women employment and its effect on power pyramid in familis. Journal of Work and Society, 114,48-57. [Text in Persian]
Bagheri, M., Moltafet, H., & Sharifian, H. (2009). A study on women employment and its effect on power pyramid in familis. Journal of Family Research, 5(18), 247-262. [Text in Persian]
Balali, E., Bakhtiari Safar, Z., Mohammadi, A., & Mohagegi, H. (2017). Effective factors of role conflict in women and its effect on family conflicts in Hamadan. Journal of Applied Sociology, 27(4), 117-132. doi:10.22108/jas.2017.21165[Text In Persian]
Bartley, S. J., Judge, W., & Judge, S. (2007). antecedents‌ of‌ marital‌ happiness and career satisfaction: An empirical study of dual-career managers. Journal of Business‌ and‌ Public Affairs, 1(1), 1-14.
Basti, Z., Rahimi, A., & Asgari, P. (2015). Comparison of sexual satisfaction, marital adjustment and marital satisfaction in married and unemployed married women. First National Conference on Psychology and Family, Ahvaz: Islamic Azad University- Ahvaz Branch. [Text in Persian]
Baziar Hamzeh Khani, I. (2015). Comparison of power structure and marital satisfaction between cultural and housewives’ women of Marvdasht city. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University-Marvdasht Branch. [Text in Persian]
Beck, L. A., Pietromonaco, P. R., DeBuse, C. J., Powers, S. I., & Sayer, A. G. (2013). Spouses’ attachment pairings predict neuroendocrine, behavioral, and psychological responses to marital conflict. Journal of Personality and Social Psychology, 105(3), 388-424.
Borjalilou, S. H., Nazemi, S. H., & Mortazavi, S. (2012). Impacts of career and family roles on women’s leadership aspiration. Pazhuheshname-Ye Zanan (Women’s Studies), 3(6), 21-47. [Text in Persian]
Bornstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2012). Comprehensive Meta-Analysis version 2. (Translated & Adapted by Ali Delavar & Kamran Ganji). Tehran: Allameh Tabatabai University. First Edition. [Text in Persian]
Doyle, L. H. (2003). Synthesis through meta-ethnography: paradoxes, enhancements, and possibilities. Qualitative Research3(3), 321-344.
Ebrahimi, J., Salehi, F. (2012). Comparative examination of the rate of satisfaction among employed women and housewives. , 4(13), 47-60. [Text in Persian]
Egger, M., Smith, G. D., & Altman, D. G. (2001). Systematic Reviews in Health Care Meta-analysis in context, London: BMJ Publishing Group.
Ellis, A. (1989). Rational-Emotive Couples Therapy. New‌ York‌: Bergamon Press.
Enayat, H., & Dastranj, M. (2009). Investigating the relationship between women's employment and their self-esteem with emphasis on demographic factors. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University, 27(1), 96-81. [Text in Persian]
Esfandiari Moghaddam, A. (2016). Comparison of quality of life, negative positive emotion with marital satisfaction in working and housewives. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University - Shahroud Unit, Iran. [Text in Persian]
Esfandiari, A., & Aghaei, H. (2015) A study of marital satisfaction and quality of life in working families of housewives and housewives of Gorgan. 2nd International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences, Turkey: Karin Institute of Excellence. [Text in Persian]
Esmaeilpour, K. (2013). The comparison of dimensions of women's marital satisfaction in non-governmental and government jobs and housewives. Journal of Psychology of Tabriz University, 8(29), 25-41. [Text in Persian]
Ferasat, Z., Navabinezhad, S. H., & Sanai, B. (2004). The investigation and the comperison of marriage satisfaction between female teachers and housewives in the city of Tehran. Counseling Research and Development, 3(9&10), 103-117. [Text in Persian]
Gadassi, R., Bar-Nahum, L. E., Newhouse, S., Anderson, R., Heiman, J. R., Rafaeli, E., & Janssen, E. (2016). Perceived partner responsiveness mediates the association between sexual and marital satisfaction: A daily diary study in newlywed couples. Archives of sexual behavior, 45(1), 109-120.
Ghazi Tabatabaie, M., & Vedadhir, A. (1389). The applications of meta-analysis in social behavioral researches. Tehran: Sociologists Publications. [Text in Persian]
Ghobadi, K. (2010). Investigating the Relationship between Division of Household Labor, Perceived Justice (Fairness), And Marital Satisfaction Among Employed and House-Wife Women. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran. [Text in Persian]
Ghorbanizadeh, V., & Nangir, S.T. (2014). Trans-analytical application guid. Tehran: Sociologists Publications. [Text in Persian]
Gjerdevik, M., & Heuch, I. (2014). Improving the error rates of the Begg and Mazumder test for publication bias in fixed effects meta-analysis. BMC medical research methodology, 14(1), 109.
googerdchian A, tayyebi K, ghazavi E. (2014). Effect of Female Employment on Gender Income Gap in Iran (1991-2011). journal of economic modelin research. 2014; 5 (17) :145-169, [Text in Persian]
Gorchoff, S., M. John., O. P.‚ & Helson, R. (2008). Contextualizing change in marital satisfaction during middle age: An 18-year longitudinal study. Psychological Science, 19, 1194-1200.
Habibpour Gatabi, K. (2018). Role conflict of women in family and at work: nature and consequences. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 16(2), 125-166. [Text in Persian]
Hafiz Sharabaf, R. (2001). The comparison between employed women and house wives’ personality traits and their relation to marital satisfaction. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University Al-Zahra, Tehran. [Text in Persian]
Haji Mohammad Kazemi, Sh. (2011). The relationship between irrational beliefs and marital satisfaction and fear of success in working and non-working women in Shiraz. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University-Marvdasht Branch. [Text in Persian]
Hashemi, Z., Keikha, M., Keikhaee, R., Ansari Moghadam, A., Salehi Marzijarani, M., & Nasiri, A. (2013). Is women’s employment in health centers associated with their quality of life? a case study of employed women in Zabol. The Iranian Journal of Epidemiology (IJE), 9(2), 15-21. [Text in Persian]
Hooman, H. (2016). Handbook on meta- analysis in scientific research. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT) Publications.
Iman, M., & Bahmani, L. (2012). The effect of women's employment on the power distribution structure in the family A case study of Shiraz. Journal of Social Sciences of Islamic Azad University- shoushtar Branch, 6(19), 1-26. [Text in Persian]
Ismaili, R., Makarian Farg, Z., & Madadi, H. (2015). A study of women's employment on the functioning of families in Dehaghan. International Conference on Management Economics and Social Sciences, Spain: Universitat Autonoma De Barcelona: International Center of Academic Communication (ICOAC). [Text in Persian]
Jahangir, P. (2012). The comparison of family function with marital satisfaction among employed and unemployed married women in Tehran city. Educational Administration Research Quarterly, 3(4), 177- 192. [Text in Persian]
Jamali Safieh, and Zarei Hossein (2014). Marital Satisfaction in Working and Non-working Pregnant women, nursing development in health, 4 (6): 57-64, [Text in Persian]
Jamali, Y., Kalantar Koosheh, S. M., Shafiabadi, A., & Salmabadi, M. (2017). Development of job satisfaction model based on Islamic lifestyle, marital adjustment and gender in teachers. Islamic Research Journal of Women and Family, 5(8), 45-65. [Text in Persian]
Javaheri, F., Serajzadeh, S., H & Rahmani, R. (2010). Female employment and quality of life analysis of the effects of women’s employment on their life quality case study: Iranian female employees in The Ministry of Agriculture. Woman in Development and Politics (Women's Research),8(2), 143-162. [Text in Persian]
Kahrizi, M., & Moradi, A. (2015). Ethical challenges of women being employed for family (comparative analysis of Islam and feminism and providing solutions). Pazhuhesh Name-E Akhlagh Journal (Research Quarterly in Islamic Ethics), 8(28), 23-40. [Text in Persian]
Karimi, S., Gilak hakim abadi, M., & Nabati, N. (2018). Financial corruption and women employment in selected countries. Pazhuheshname-Ye Zanan (Women’s Studies), 8(22), 65-81. [Text in Persian]
khademi, a., & sadeghie fasai, s. (2016). Meta-analysis of four decades of research in the field of women's participation. Women's Studies Sociological and Psychological, 14(2), 34-70. doi:10.22051/jwsps.2016.2487 [Text in Persian]
Khajavi, N., & Soleimanpouromran, M. (2018). The relationship between family-work transmission phenomenon. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 15(3), 30-59. [Text in Persian]
Khani Oshani, M. (2009). Investigating the relationship between documentary styles andmarital satisfaction in working and housewives in Tehran. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Teacher Training University, Tehran. [Text in Persian] 
Khezri, S. Kh., & Arjmand Siahpoush, E. (2014). The comparison of marital satisfaction level of working and householder women and affecting factors on them in izeh city. Journal of Iranian Social Development Studies (Jisds), 6(4), 97-105. [Text in Persian]
Khusravi Masumeh, Azami Saeid, Ali Elahifar and Mina Dokani (2010). The Comparison of Marital Satisfaction between Mono and Dual ‎Career Couples with the Consideration of Their General Health. 3(8), 27-37, [Text in Persian]
Kochar‚ R. K.‚ & Sharma‚ D. (2015). Role of love in relationship satisfaction. The International Journal of Indian Psychology‚ 3(1), 81-107.
Kordi, H., & Hadizadeh, S. (2013). A survey on employed and non-employed women lifestyle. Sociology of Women (Journal of Woman and Society), 3(4), 21-41. [Text in Persian]
Larson, J. H., Hammond, C. H., and Haper, J. M. (1995). Perceived equity in marriage. Journal of Marital and Family therapy, 24(4), 487-506.
Lotfi, M., & Shabani, Z. (2016). Comparison of personality traits and marital satisfaction in employed and non-employed women. First International Conference on New Research in Educational Sciences, Psychology and Social Studies of Iran, Qom: Permanent Secretariat of the Conference. [Text in Persian]
Malekiha, M., Baqban, I., & Fatehi Zade, M. (2009). The effect of work-family conflict management training on decreasing work-family and family-work conflicts in female workers. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 7(1), 133-152. [Text in Persian]
MirGhafoori, S. H. (2006). Ranking the barriers of women's promotion to managerial positions: A case study of Yazd province's public sector. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 4(1), 101-122. [Text in Persian]
Mirzaei, R., Karimi, K., & Shahryari, P. (2014). The effect of women's employment on marital satisfaction of men. Journal of health & care (JHC), 16(3), 61-69. [Text in Persian]
Mohammadi, Sh., & Maghsodi, M. (2012). An investigation of the relationship between jobs stress and marital satisfaction among female’s personnel. Journal of Career & Organizational Counseling, 3(9), 74-87. [Text in Persian]
Motavali, R., Bakhtiari, M., Alavi Majd, H., & Ozgoli, G. (2010). Marital satisfaction and marital intimacy in employed and unemployed pregnant women of Ardebil city. Journal of Ardabil University of Medical Sciences (Jaums), 9(4), 315-324. [Text in Persian]
Motavali, R., Ozgoli, G., Bakhtiari, M., & Alavi, M. H. (2010). Marital satisfaction and marital intimacy in employed and unemployed pregnant women of Ardebil City, J Ardabil Univ Med Sci. 9 (4) :315-324, [Text in Persian]
Mousavi, A. S. (2006). Marital satisfaction among employed and house-wife women. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 4(2), 71-88. [Text in Persian]
Nazari, A. M., & Soleymanian, A. A. (2008). The comparison of marital satisfaction between mono and dual ‎career couples with the consideration of their general health. Counseling Research and Development, 6(24), 103-122. [Text in Persian]
Niyazi, M., Afra, H., Nejadi, & A., Sokhaii, A. (2018). Meta-analysis of the factors influencing violence against women. Pazhuheshname-Ye Zanan (Women’s Studies), 8(22), 83-104. [Text in Persian]
Rostampour, H. (2015). A comparative study of the relationship between identity styles and marital satisfaction in working and housewives in Paveh. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences. Allameh Tabatabai University, Tehran. [Text in Persian]
Sadeghi Fassaei, S. (2011). The necessity of theorization on women’s issues: From research to theory. Womens Strategic Studies, 13(50), 185- 228. [Text in Persian]
Sadeghi, S., & Alizadeh Mousavi, E. (2015). The relationship between attachment styles and intimacy with marital satisfaction. Second Scientific Research Conference on Educational Sciences and Psychology of Social and Cultural Damages in Iran, Qom: Soroush Hekmat Mortazavi Islamic Studies and Research Center. https://www.civilica.com/Paper-PSCONF02-PSCONF02_297.html. [Text in Persian]
Sedighi, A., Mohebi, S., Shahsiah, M. (2014). The relationship between religious orientation, and marital satisfaction and compatibility among couples of Qom city. The Islamic Journal of Women and The Family, 2(3), 101-114. [Text in Persian]
Selcuk, E., Zayas, V., & Hazan, C. (2010). Beyond satisfaction: The role of attachment on marital functioning. Journal of Family Theory & Review, 2, 258-279.
Shafiabadi, A. (2008). Career counseling and theories of job selection. Tehran: Publications Roshd. [Text in Persian]
Shafiei, S. S. (2015). Research priorities in women social sciences in Iran. Pazhuheshname-Ye Zanan (Women’s Studies), 6(12), 75-91. [Text in Persian]
Shaqaqi, F., & Shokhmgar, Z. (2009). The comparison between matrimonial satisfaction of housewives and employed women in the city of Qaen. Journal of Behavioral Sciences, 1(1), 131-137. [Text in Persian]
Sprenkle, D. H. and Piercy, F. P. (ed). (2005). Research Methods in Family Therapy. The Guilford Press, New York, second edition.
Sulfurchian, A., Taybi, S. K., & Ghazavi, E. (2014). The effect of women's employment on gender gap in Iran, 1991-2011, Journal of Economic Modeling Research, 5(17), 145-169. [Text in Persian]
Tahmasebi, S., Moghadasi, J., Alavi, A., & Moradi, M. (2007). Comparative investigation of marital satisfaction in house wives and employed women in Shahrekord. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 14(2), 20-30. [Text in Persian]
Tamimian, M., & Talebzadeh Shoushtari, M. (2015). The relationship between conflict of mental health conflict in married women employees working in public administration in Ahvaz city. 3rd International Conference on Psychology and Social Sciences.Tehran: Mehr Ishraq Conference. [Text in Persian]
Tavasoli, A., & Saeidi, V. (2011). The impact of women's employment on power structure in eyvankey families. Woman in development and politics (women's research), 9(3), 133-149. [Text in Persian]
Toolaabi, Z., Poorashraf, Y., & Abbaaspoor, H. (2018). Meta-analysis of studies on job burnout within the Iranian schools. Quarterly Journal of Education(QJOE), 34(3), 83-100. [Text in Persian]
Wendorf, C. A., Lucas, T., Imamoglu, E. O., Weisfeld, C. C., & Weisfeld, G. E. (2011). Sex differences and similarities in married couples: Patterns across and within cultures. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42, 340-354.
Zanganeh, M., Niazi, I., Mirkatooli, R., Ashuri, E., & Bagheri, R. (2013). Determining the order of importance of factors affecting job creation by entrepreneur women using topsis (Case study: The co-operative section in Khorasan Razavi province). Pazhuheshname-Ye Zanan (Women’s Studies), 4(1), 83-110. [Text in Persian]
Zanjani, H., & Baghiat Isfahani, Z. (2014). The effect of employ mentand family life on satisfaction of the female teachers (Case study: The employed teachers in zone one, Karaj). Journal of Specialized Social Science, 10(39), 13-31. [Text in Persian]
Zanjani, H., & Bayat, M. (2010). A survey of the impacts of employment on women's life qualification in Mashhad city 2009. Iranian Social Development Studies(JISDS), 2(2), 171-190. [Text in Persian]
Zare, B., & Safyari Jafarabad, H. (2015). The study of marital satisfaction and its determinants on married women and men in Tehran city. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 13(1), 111-140. [Text in Persian]
Zarei, H., & Jamali, S. (2014). Marital satisfaction in working and non-working pregnant women. Nursing Developement in Health: Aligoodarz Nursing College Analytic Research Journal, 4(6&7), 57-64. [Text in Persian]