بررسی رابطه ناکامی و خشونت روانی-کلامی مردان و زنان در خانوادههای شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

2 گروه جامعه شناسی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه یزد

10.22051/jwsps.2020.30570.2177

چکیده

یکی از شایع‌ترین انواع خشونت که بعد فیزیکی و آشکار خشونت در آن نمود کمتری داشته و زوایای پنهان و ذهنی در آن نمایان‌تر بوده، خشونت‌های روانی و کلامی هستند.این پژوهش با هدف سنجش میزان ناکامی و خشونت‌های روانی و کلامی در میان مردان و زنان خانواده‌های شهر اصفهان انجام گرفته است.روش تحقیق از نوع تطبیقی-همبستگی است.جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان متاهل شهر اصفهان که دو سال از ازدواج آنها گذشته باشد را شامل می‌شود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر با روش نمونه‌گیری دو مرحله ای؛ خوشه‌ای و سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد گیلبرت و آلن و همچنین پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد.نتایج نشان داد:میزان خشونت روانی نزد مردان و میزان خشونت کلامی در میان زنان شایع‌تر است. بین احساس ناکامی و خشونت روانی و کلامی همبستگی مثبت و معناداری مشاهده گردید. همچنین بین جنسیت و خشونت روانی کلامی تفاوت وجود دارد به گونه‌ای که میزان خشونت روانی-کلامی در بین زنان بیشتر از مردان است.تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای جنسیت، ناکامی و منطقه سکونت حدود 1/15درصد تغییرات میزان خشونت روانی-کلامی را تبیین می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد برای کاهش سطح درگیری‌ها و خشونت‌های خانوادگی،آموزش‌های لازم جهت ارتقاء آگاهی مردان و زنان از مسائل زناشویی در ابعاد متعدد از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.همچنین اقداماتی را جهت ارائه خدمات به قربانیان خشونت از قبیل: تاسیس مراکز مشاوره، تقویت نهادهای مددکاری اجتماعی، حمایت قانونی از قربانیان خشونت اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Failure and Psycho-verbal Violence of Men and Women in Families of Isfahan

نویسندگان [English]

  • mehraban parsamehr 1
  • masoume yousefi shikh robat 2
  • Mehran bondori 2
1 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences. Yazd University
2 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University
چکیده [English]

One of the most common types of violence in which the physical and overt dimensions of violence are less visible and the hidden and mental angles are more visible, are psychological and verbal violence.This study aims to measure the rate of failure and psychological violence.And a word has been done among men and women of families in Isfahan. The research method is comparative-correlational.The statistical population of the study includes all married women and men in Isfahan who have been married for two years. Among them, 384 people using Cochran's formula by two-step sampling method; Cluster and systematic were selected as the sample size.Data were collected using the standard questionnaire of Gilbert and Allen as well as a researcher-made questionnaire. The results showed: the rate of psychological violence among men and the rate of verbal violence among women were common. There is A positive and significant correlation was observed between feelings of failure and psychological and verbal violence.There is also a difference between gender and verbal psychological violence in that the rate of psycho-verbal violence is higher among women than men.Explains a word. Therefore, it is suggested that in order to reduce the level of conflict and domestic violence, the necessary training to raise the awareness of men and women about marital issues in various dimensions should be considered by the authorities. Also, measures should be taken to provide services to victims. Violence such as: establishing counseling centers, strengthening social work institutions, and providing legal protection to victims of violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Failure
  • Gender
  • Family