بررسی رابطه ناکامی و خشونت روانی-کلامی مردان و زنان در خانوادههای شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی،جامعه شناسی، دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی،جامعه شناسی، دانشگاه یزد

چکیده

یکی از شایع‌ترین انواع خشونت که بعد فیزیکی و آشکار خشونت در آن نمود کمتری داشته و زوایای پنهان و ذهنی در آن نمایان‌تر بوده، خشونت‌های روانی و کلامی هستند.این پژوهش با هدف سنجش میزان ناکامی و خشونت‌های روانی و کلامی در میان مردان و زنان خانواده‌های شهر اصفهان انجام گرفته است.روش تحقیق از نوع تطبیقی-همبستگی است.جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و مردان متاهل شهر اصفهان که دو سال از ازدواج آنها گذشته باشد را شامل می‌شود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر با روش نمونه‌گیری دو مرحله ای؛ خوشه‌ای و سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد گیلبرت و آلن و همچنین پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شد.نتایج نشان داد:میزان خشونت روانی نزد مردان و میزان خشونت کلامی در میان زنان شایع‌تر است. بین احساس ناکامی و خشونت روانی و کلامی همبستگی مثبت و معناداری مشاهده گردید. همچنین بین جنسیت و خشونت روانی کلامی تفاوت وجود دارد به گونه‌ای که میزان خشونت روانی-کلامی در بین زنان بیشتر از مردان است.تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای جنسیت، ناکامی و منطقه سکونت حدود 1/15درصد تغییرات میزان خشونت روانی-کلامی را تبیین می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد برای کاهش سطح درگیری‌ها و خشونت‌های خانوادگی،آموزش‌های لازم جهت ارتقاء آگاهی مردان و زنان از مسائل زناشویی در ابعاد متعدد از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.همچنین اقداماتی را جهت ارائه خدمات به قربانیان خشونت از قبیل: تاسیس مراکز مشاوره، تقویت نهادهای مددکاری اجتماعی، حمایت قانونی از قربانیان خشونت اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Failure and Psycho-verbal Violence of Men and Women in Families of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mehraban Parsamehr 1
  • Masoume Yousefi ShikhRobat 2
  • Mehran Bondori 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Yazd University,  Corresponding author: Pasamehr@yazd.ac.ir
2 M.A. Student of Sociology, Department of Sociology, Yazd University
3 MA. Student of Sociology, Department of Sociology, Yazd University
چکیده [English]

One of the most common types of violence in which the physical and overt dimensions of violence are less visible and the hidden and mental angles are more visible, are psychological and verbal violence.This study aims to measure the rate of failure and psychological violence.And a word has been done among men and women of families in Isfahan. The research method is comparative-correlational.The statistical population of the study includes all married women and men in Isfahan who have been married for two years. Among them, 384 people using Cochran's formula by two-step sampling method; Cluster and systematic were selected as the sample size.Data were collected using the standard questionnaire of Gilbert and Allen as well as a researcher-made questionnaire. The results showed: the rate of psychological violence among men and the rate of verbal violence among women were common. There is A positive and significant correlation was observed between feelings of failure and psychological and verbal violence.There is also a difference between gender and verbal psychological violence in that the rate of psycho-verbal violence is higher among women than men.Explains a word. Therefore, it is suggested that in order to reduce the level of conflict and domestic violence, the necessary training to raise the awareness of men and women about marital issues in various dimensions should be considered by the authorities. Also, measures should be taken to provide services to victims. Violence such as: establishing counseling centers, strengthening social work institutions, and providing legal protection to victims of violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Failure
  • Gender
  • Family
اعزاری، شهلا (1380). تحلیل ساختاری جنسیت. گردآورنده نسرین جزئی، نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ایران. تهران، دانشگاه شهید بهشتی،چاپ اول. صص131- 144.
آبوت، پاملا، و کلر، والاس. (1391). جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
برکویتز؛ لئونارد. (1372). روانشناسی اجتماعی. ترجمه محمد حسین فرجاد و عباس محمدی اصل.چاپ اول.انتشارات اساطیر.
بگ رضایی، پرویز؛ زنجانی، حبیب الله و سیف اللهی، سیف الله. (1396). فراتحلیل مطالعات خشونت شوهران علیه زنان در ایران.فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 11(28)،72-97.
پورافکاری،نصراله؛ عنایتی، حدیث؛ علمداری، حسین و امیری، رقیه .(1392) بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر خشونت روانی مردان علیه زنان شهر اصفهان. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر، 7(4)،59-86.
پورنقاش تهرانی، سید سعید؛ قلندرزاده،زهرا؛ فراهانی، حجت الله؛ صابری، سید مهدی و پاشایی بهرام، معصومه.(1397). رابطه بین خشونت خانگی و عملکردهای شناختی در زنان قربانی همسر آزاری: نقش واسطه‌ای خود تنظیمی و پریشانی روانشناختی. فصلنامه روا‌‌ن‌شناسی شناختی ،6(3)58-69.
حیدرآبادی،ابوالقاسم؛ یعقوبی دوست، محمود و شاهون وند، بهرور.(1393). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده با خشونت خانگی علیه فرزندان.مطالعات علوم اجتماعی،10(39)،32-50.
رابرت‌گر،تد. (1388). چرا انسا‌ن‌ها شورش می‌کنند؟.ترجمه علی مرشدی زاده. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبری.
روزن باوم، هایدی. (1367). خانواده به منزله­ی ساختاری در مقابل جامعه. ترجمه محمد صادق مهدوی.تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ریترز،جرج.(1383).نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر.ترجمه محسن ثلاثی.تهران:انتشارات علمی.
زمانی مقدم،مسعود و حسنوندی،صبا .(1398). مطالعه­ی کیفی خشونت خانگی علیه زنان خانه‌دار در شهر خرم آباد. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه،10(3)،2-26.
ساعی ارسی، ایرج و نیک نژاد، زهرا .(1389). تحلیل جامعه شناختی خشونت علیه زنان. فصلنامه علوم رفتاری،2(3)، 97-122.
سهراب‌زاده، مهران و منصوریان راوندی، فاطمه. (1396). تجربه زیسته از خشونت کلامی در خانواده، زنان شهر کاشان. زن در فرهنگ و هنر،9(9)، 245-264.
سیف ربیعی، محمدعلی؛ رمضانی تهرانی، فهیمه؛ نادیا حتمی، زینت.(1381). همسر آزاری و عوامل موثر بر آن. فصلنامه پژوهش زنان،1(4)،5-25. 
شربتیان، محمد حسن؛ دانش،پروانه و طوافی،پویا .(1396). تحلیل جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطه­ی آن با احساس امنیت در خانه (مطالعه­ی موردی زنان 54-18 ساله شهر میانه). پژوهش‌های راهبردی و نظم اجتماعی،6(1)،47-72.
صادقی فسایی، سهیلا.(1389). خشونت‌های خانگی و استراتژی های زنان در مواجهه با آن. مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران ،1(1)107-142.
طالب‌پور، اکبر. (1396). بررسی عوامل موثر بر خشونت خانگی با تاکید بر همسرآزاری (مطالعه موردی مناطق شهری و روستایی استان اردبیل) .دوفصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر،6(11)،27-49.
علیوردی نیا، اکبر؛ ریاحی، محمد اسماعیل و فرهادی، محمود.(1390). تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان،  مدلی نظری و آزمونی تجربی. فصلنامه مسائل اجتماعی ایران،6(3)،95-127.
فوکو، میشل. (1387). دانش و قدرت. ترجمه محمد ضمیران. تهران: نشر هزمن.
قاسمی،منا؛ صداقتی فرد، مجتبی و پیرخائفی، علیرضا.(1393). عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان در خانواده با تاکید بر نقش نظام اقتداری در خانواده. مطالعات جامعه‌شناسی،4(15)59-73.
کار، مهرانگیز.(1381). پژوهشی در راه خشونت علیه زنان در ایران. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
کبیری، افشار؛ سعادتی، موسی و نوروزی، وحید. (1397). تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان(مورد مطالعه: زنان متاهل شهر ارومیه). فصلنامه علمیپژوهشی زن و جامعه،9(2)295-320.
محسنی تبریزی، علیرضا.(1379). مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته‌های یک تحقیق. نامه علوم اجتماعی،8(16)،7-32.
نوری، احمد؛ اعتمادی، عذرا؛ جزایری، رضوان السادات و فاتحی زاده، مریم.(1396). واکاوی همسرآزاری روانش‌ناختی مردان علیه زنان در زوجین ایرانی؛ یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات علوم رفتاری،15(1)، 111-117.
Abbott, P., & Wallace, K. (2016). Sociology of Women. Translated by M Najm Iraqi. Twelfth Edition.Tehran: Ney Publishing. (Original Work Published 1990). [Text in Persian]
Ahnlund, P., Andersson, T., Snellman, F., Sundström, M., & Heimer, G. (2020). Prevalence and correlates of sexual, physical, and psychological violence against women and men of 60 to 74 years in Sweden. Journal of interpersonal violence35(5-6), 1539-1561.
Alivardinia, A., Riahi, M. I., & Farhadi, M. (2011). Social analysis of husband's violence against women, a theoretical model and experimental test. Iranian Social Issues Quarterly, 6(3), 95-127.[Text in Persian]
Alves, V., Manita, C., & Morais, L. (2019). Evolution and Analysis of Cultural and Cognitive Factors Related With Domestic Violence Against Women. Journal of Interpersonal Violence. 34 (3), 621-641.
Atteraya, M. S., Gnawali, S., & Song, I. H. (2015). Factors associated with intimate partner violence against married women in Nepal. Journal of interpersonal violence30(7), 1226-1246.
Azari, Sh (2001) Structural Analysis of Gender: An Attitude on Gender Analysis in Iran, Collection and Arrangement: Nasrin Jazei, Tehran, Shahid Beheshti University, First Edition. Pp. 144-131. [Text in Persian]
Azazi, Shahla (2001). Structural analysis of gender. Compiled by Nasrin Mokhti, A View on Gender Analysis in Iran.  Shahid Beheshti University, Tehran. [Text in Persian]
Bagrezaei, P., Zanjani, H., & Seifollahi , S. (2017). a meta-analysis of the studies on the violence of husbands against wives in Iran. The Women And Famaliy Cultural-Educational Journal, 11(38), 71-97. [Text in Persian]
Berkoitz; L; (1371). social Psychology; Translation; Dr. Mohammad Hossein Farjad Abbas Mohammadi Asl; First Edition; Mythical Publications.(Original work published 1992) [ Text in Persian]
Childress, S., Gioia, D., & Campbell, J. C. (2018). Women’s strategies for coping with the impacts of domestic violence in Kyrgyzstan: A grounded theory study. Social work in health care57(3), 164-189.
Ebenezer, S., Agbemafle, I. (2016). Determinants of domestic violence against women in Ghana. BMC Public Health. 16: 368: 1-9.
Foucault, M. (2008). Knowledge and Power, Translated by Mohammad Zamiran, Hazman Press, Tehran. [Text in Persian]
Ghasemi, M., Sedaghati Fard, M., & Pirkhaeghi, A. (2013). Social Factors Affecting Violence against Women in the Family with Emphasis on the Stress of the Authority System in the Family, Sociological Studied of Iran, 8(1), 142-158. [Text in Persian]
Heydarabadi, A., Yaghoubl, D. M., & Shahvand Wand, B. (2014). Studying the relationship between the perceived social support and domestic violence of parents with children, Journal Of Specialized Social Science , 10(39), 32 -50. [Text in Persian]
Kabiri, A., Saadati, M., & Noruzi, V. (2018). Sociological analysis of factors affecting domestic violence case study: Married women in Urmia. Quarterly Journal of Women and Society, 9(34), 295-320. [Text in Persian]
Kar, M (2001). Research on Violence Against Women in IranTehran: Roshangaran Publications and Women's Studies.[Text in Persian]
Madhani, F. I., Karmaliani, R., Patel, C., Bann, C. M., McClure, E. M., Pasha, O., & Goldenberg, R. L. (2017). Women’s perceptions and experiences of domestic violence: An observational study from Hyderabad, Pakistan. Journal of interpersonal violence32(1), 76-100.
Mohseni Tabrizi, A. (2000). Theoretical and Experimental Foundations of Vandalism: A Review of the Findings of a Research, Nameh-Ye Olum-E Ejtemai, 8(16), 7-32. [Text in Persian]
Nori, A., Etemadi, A., Jezayeri, R., & Fatehizadeh, M. (2018). an evaluation of psychological domestic abuse of women by their spouse in Iranian couples. Journal of  Research  Behavioural Sciences, 15(1), 111-117. [Text in Persian]
Pourafkari, N., Enayati, H., Alamdari, H., & Amiri, R. (2013). sociological study of the factors affecting men's psychological violence against women in Isfahan. Quarterly Proffesional Journal of Social Sciences,7(4), 86-59. [Text in Persian]
Pournaghash Tehrani, S. S., Ghalandarzadeh, Z., Farahani, H., Saberi, S. M., Pashaei Bahram, M. (2018). Relationship between domestic violence and cognitive functions in women victim of spouse abuse: Mediating role of the self-regulation and psychological distress, Journal of Cognitive Psychology, 6(3), 58-69. [Text in Persian]
Pourneqash Tehrani, S., & Tashk, A. (2007). Study and comparison of various types of domestic violence in men and women. Quarterly of Psychological Studies, 3, 129-137. [Text in Persian]
Ramos, B. M., & Carlson, B. E. (2004). Lifetime abuse and mental health distress among English-speaking Latinas. Affilia19(3), 239-256.
Reiding, M. J., Black, M. C., & Ryan, G.W. (2008). Prevalence and risk factors of intimate partner violence in eighteen US states/territories. American Journal of Preventive Medicine, 34(2), 112-8. [DOI:10.1016/j.amepre.2007.10.001] [PMID]
Ritzer, G (1384). "Sociological theories in the contemporary era" Translation: Mohsen Thalasi, Tehran: Scientific Publications. (Original work published 2004). [Text in Persian]
Robert G; Ted; (1388). Why do people rebel? Translation; Ali Morshedizadeh, Tehran, Leadership Studies Research Institute Publications. (Original work published 2009). [Text in Persian]
Rosen Baum, H. (1988). "Family as a Structure Against Society" Translated by Mohammad Sadegh Mahdavi, Chap, Roudaki, University Publishing Center, Tehran. [Text in Persoan]
Sadeghi, S. (2010). A Qualitative Study of Domestic Violence and Women’s Coping Strategies in Iran. Journal of Social Problems of Iran, 1(1), -. [Text in Persian]
Saie arasi, I., Niknezhad, Z. (2010). The sociological of aggression, Journal of Behavioral Sciences, 2(3), 97-122. [Text in Persian]
Saif Rabiee, M. A., Ramezani Tehrani, F., & Nadia Hatami, Z. (2002). Spousal Abuse and Factors Affecting It. Quarterly Journal of Women's Research, 1(4), 25-55. [Text in Persian]
Sharabteyan, M. H., Danesh, P., & Tavafi ,P. (2017). Sociological analysis of domestic violence against women and its impact on the sense of security (Case study 18 women 54 years in miyaneh). (2017). Strategic Rssearch on Social Problems in Iran University of Isfahan, 6(1), 47-72. doi:10.22108/ssoss.2017.21280 [Text in Persian]
Sohrabzadeh, M., & Mansoriyan Ravandi, F. (2017). Women's lived experience of verbal violence in the family (Case study: women in Kashan). Journal of Woman in Culture Arts, 9(2), 245-264. doi:10.22059/jwica.2017.234644.883[Text in Persian]
Talebpour, A. (2018). Investigating Affecting Factors on Violence against Women with Emphases on Wife Abuse(Case Study; Ardebil Province). Scientific Journal Management System, 6(11), 27-49. doi:10.22084/csr.2017.11789.1191[Text in Persian]
Tokuç, B., Ekuklu, G., & Avcioğlu, S. (2010). Domestic violence against married women in Edirne. Journal of Interpersonal Violence25(5), 832-847.
Zamani-moghadam, M., & Hasanvandi, S. (2019). A Qualitative Study of Domestic Violence Against Housewives in Khorramabad. Quarterly Journal of Women and Society, 10(39), 145-170. [Text in Persian]
Zavala, E. (2007). Non physical intimate partner violence emotional abuse and controlling behavior against women [Thesis]. El Paso, TX: The University of Texas at EI Paso.