رفتارهای زیست محیطی زنان و اثر دینداری بر آن در شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل ، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

یکی از عوامل اثرگذار بر رفتارهای زیست­محیطی زنان، میزان دینداری و آموزه­های دینی است. آموزه­های دینی در بالابردن ارزش­های زیست­محیطی نقش دارند. مقاله حاضر رابطه بین میزان دینداری و رفتارهای زیست محیطی در شهر ساری را بررسی می­کند. از تئوری ارزش­های فرامادی اینگلهارت، الگوی رفتار محیط‌گرایانۀ کالموس و اجی‌من به عنوان چارچوب تئوریک استفاده شد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه محقق­ساخته و استاندارد بود. جامعه آماری زنان بالای 18 سال شهرساری بودند. تعداد 400 نفر با شیوه نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS است. از اعتبار صوری استفاده شد و پایایی رفتارهای زیست­محیطی 858/0 و برای دینداری 937/0 است.نتایج نشان می‌دهد میانگین رفتار زیست­محیطی(78/3) بالاست. بین دینداری و رفتار زیست­محیطی رابطه معنادار مثبت و مستقیم(ضریب پیرسون 465/0) وجود دارد. دینداری با چهار بعد رفتار زیست­محیطی(رفتار مصرف انرژی، رفتار حفاظت از محیط­زیست، رفتار زیست­محیطی در سفر و الگوی خرید زیست­محیطی) رابطه مثبت معنادار دارد. چهار بعد اعتقادی، مناسکی، تجربی و پیامدی دینداری با رفتارهای زیست­محیطی ارتباط مستقیم دارند. بنابراین، دینداری و آموزه­های دینی نقش مهمی در افزایش رفتارهای زیست­محیطی زنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental behaviors of women and the effect of religiosity on it in Sari Abstract

نویسندگان [English]

  • Ali asghar Gholami 1
  • Ali asghar Abbasi Sfajir 2
  • Abolghasem Heidarabadi 3
1 PhD student in Sociology of Economics and Development, Islamic Azad University, Babol Branch, asghar_gholami85@yahoo.com
2 . (Corresponding Author) Associate Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.asfajir@hotmail.com
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran, Ashahin2000@yahoo.com
چکیده [English]

The present article aims to investigate the relationship between religiosity and environmental behaviors in Sari. Inglehart's theory of metamaterial values, the pattern of environmentalist behavior of Kalmus and Ajigman were used as a theoretical framework. The research method is a survey and the data collection tool is a researcher-made and standard questionnaire. The statistical population is women over 18 years old in Sari. A total of 400 individuals were selected by multi-stage cluster sampling as the sample size. Formal validity was used and the reliability of environmental behaviors is 0.858 and religiosity is 0.937. 
The results show that the average of environmental behavior is high (3.78). There is a significant positive and direct relationship between religiosity and environmental behavior. Religiosity has a significant positive relationship with four dimensions of environmental behavior. The four doctrinal, ritual, empirical, and consequential dimensions of religiosity are directly related to environmental behaviors. Therefore, religiosity and religious teachings play an important role in increasing women's environmental behaviors.
Introduction
The effect of religiosity and its dimensions on environmental behaviors were investigated. Environmental behavior is the act that a person shows in dealing with the environment. The role of women in the preservation of the environment is very important and the preservation of the environment as a public duty requires the participation of all groups, including women. Women as half of the population living in Sari were studied and their environmental behaviors were studied. Various factors can affect environmental behaviors. One of these influential factors is religiosity and its dimensions. Religion can help deepen environmental ethics. Religious rulings can be a source of inspiration for the development of environmental guidelines.
 
Statement of the problem
 Environmental researchers believe that today environmental crises are worryingly threatening human life. The environmental crisis stems from a moral crisis and is the result of turning one's back on moral values. Therefore, to get out of this crisis, a moral solution must be sought. Women, due to their inherent characteristics and social roles, play an essential role in environmental management, a role that requires sufficient knowledge and awareness, and urban women, because they are exposed to urban and industrial pollution. They have a greater share. In the city of Sari, there are all kinds of pollution, such as air pollution, environmental degradation, and deforestation, which can be seen in everyday life. It remains to be seen what the relationship is between religiosity and its dimensions on women's environmental behaviors.
 
Review of literature
Some research has been done in the field of religiosity and the environment. Dashtaki et al. (1400), Taliban and Memarzadeh (2019), Hosseini Valshkalaei et al. (2015), Habibi and Ebrahimpour (2015), Nabavi and Shahriari (2014), Maleki and Abdullahi (2013), Nawah and others (2011) Bernard (2016), Arbuckle and Koniski (2015) and Polly and Owner (2000) showed that the interaction of emotional attachments and beliefs and beliefs about the environment can be effective in determining beliefs and beliefs related to the environment.
Environmental sociology mainly deals with the scientific study of the relationship between modern society and environmental crises and issues. In the pattern of environmentalist behavior of Kalmus and Ajigman, a direct relationship between environmental knowledge and environmentalist behaviors is not considered; Rather, they have considered environmental knowledge, values, and attitudes, along with emotional attachment, as a complex combination called environmental awareness. Schwartz's theory of normative arousal emphasizes that pro-environmental actions occur in response to personal moral norms about such actions and that these actions are evoked in individuals who believe that environmental conditions are a threat. In Inglehart's theory, values ​​are the foundation of environmentalism. Environmentalism is a manifestation of postmodern values.
The theoretical framework is the theory of Inglehart, Schwartz, Kalmus, and Agimann. Inglehart and Schwartz theories express the attitude and view of individuals towards religious and non-religious values ​​such as environmental behaviors. People who have more transcendental and altruistic values ​​have higher environmental activities.
 
Methodology
The research method is a survey and the data collection tool is a standard questionnaire. The statistical population is women over 18 years old in Sari (131685 people). The sampling method is a multi-stage cluster. Pearson correlation coefficient, regression and path analysis were used. The face value is used and the measurement tool has the necessary reliability and the alpha value of environmental behaviors is 0.858 and religiosity is 0.937.
 
 Findings
Findings showed that the mean of patterns of environmental behavior among individuals is relatively high and the average of 5 is equal to 3.78. The average religiosity is 3.48. There is a direct relationship at the level of zero significance and a correlation of 0.465 between religiosity and environmental behavior; That is, with the increase in religiosity, the amount of environmental behavior also increases. Religiosity has a significant positive relationship with four dimensions of environmental behavior. A positive relationship was observed between the dimensions of religiosity and environmental behavior. The experimental dimension of religiosity has the highest correlation coefficient (0.515) and the ritual dimension of religiosity has the lowest correlation (0.373) with women's environmental behavior. Regression analysis showed that the dimensions of religiosity explain 29.1% of changes in women's environmental behavior. The highest direct effect has the experimental and belief dimension and the highest indirect effect has the belief and ritual dimension and the highest total effect has the belief and experimental dimension on women's environmental behavior.
 
Conclusion
Ethical values ​​can influence people's environmental behaviors. In this article, it was found that religiosity and religious values ​​can affect environmental behaviors. There is a significant direct relationship (0.465) between religiosity and environmental behaviors of women. As religiosity increases, so does environmental behavior. The results are consistent with the theoretical model of Inglehart and Schwartz and the findings of Adhami, Akbarzadeh (2011), Nawah et al. (2011), Kalantari et al. (2015), Fazli (2014), Maleki, Abdollahi (2013), Haghighatian (2014) and Habibi , Ebrahimpour (2015). The result is that to increase the performance of environmental behaviors in the city of Sari, more attention should be paid to religiosity and the dimensions of religiosity and raising its indicators and components. Paying more attention to the respect, commitment, acceptance of customs and ideas offered by traditional culture or religion can play an important role in increasing the tendency towards women's environmental behaviors. The most important suggestions are to make women more familiar with the religious teachings related to environmental protection, spreading environmental awareness, transfer of environmental knowledge and information, and environmental socialization by family, school, environment, Social and community pointed out.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Environmental Behavior
  • Religiosity
  • Environmental Protection
  • Sari
احمدیان، داریوش و حقیقتیان، منصور.(1395). تحلیل جامعه­شناختی نقش عوامل فرهنگی در رفتارهای زیست­محیطی شهری(مورد مطالعه: شهروندان کرمانشاه). مطالعات جامعه­شناختی شهری، 6(18)،51-76.
ادهمی، عبدالرضا و اکبرزاده، الهام. (۱۳۹۰). بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعۀ موردی مناطق ۵ و ۱۸) ، فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، 5(12)،113-140.
اسلامی، سیدحسن.(1392). اخلاق زیست محیطی: زمینه­ها، دیدگاه­ها و چشم­انداز آینده. اخلاق وحیانی، 4 ، 7 - 36.
اصغری، طاهره.(1397). رویکرد دین اسلام در حمایت از حقوق محیط­زیست، دومین کنفرانس بین­المللی مطالعات حقوقی و قضایی، تهران.
امین­زاده، بهناز.(1381). جهان­بینی دینی و محیط­زیست درآمدی بر نگرش اسلام به طبیعت، فصلنامه محیط­شناسی، 28(30)، 97 - 106 .
اینگلهارت، رونالد.(1395). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: انتشارات کویر.
بنسون، جان. (۱۳۹۳). اخلاق محیط زیست. ترجمه: عبدالحسین وهاب­زاده. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
تومه، ژرژ.(1380). توسعه فرهنگی و محیط زیست، ترجمه محمود شارع پور.تهران: باز.
حاجی­زاده­میمندی، مسعود و فلک­الدین، زهرا.(1396). بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر رفتارهای زیست‏محیطی مسئولانه(مورد مطالعه: شهروندان خرم­‏آباد). توسعه اجتماعی، 12(1)،7- 36.
حبیبی، بینا و ابراهیم­پور، داود.(1394). رابطه سرمایه اجتماعی و دین‌داری با احساس ارتباط و پیوستگی با طبیعت نزد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تبریز. مطالعات جامعه­شناسی، 8(26)، 85-98.
حسینی­ولشکلایی، سیدحسین؛ رمضان­زاده لسبوئی، مهدی و بریمانی، فرامرز. (1395). تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم(مطالعه موردی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود). مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 14(2)،157- 183.
حقیقتیان، منصور.(1393). تحلیلی بر رفتارهای زیست‌محیطی شهروندان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای،6(23)، 133-144.
خوش­فر؛ غلامرضا، صالحی، صادق ؛ وصال، زینب و عباس­زاده، محمدرضا. (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی‌های زیست‌محیطی روستاییان(مطالعه موردی: دهستان جاغرق شهرستان بینالود). پژوهش­های روستایی،6(1)،137-158.
دشتکی، نجمه؛ حبیب، فرح و ماجدی، حمید.(1400). تبیین اخلاق زیست‌محیطی شهروندان در تعالی محیط‌‌‌زیست: ارائه مدل مفهومی. پژوهش و برنامه­ریزی شهری، 44، 161 -172.
رمضانی قوام­آبادی، محمدحسین. (1388). مشارکت و نقش زنان در حقوق بین­الملل محیط­زیست. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 7(3)، 53-70.
سلیمان­پور عمران، محبوبه و دیگران.(1396). جهانی شدن، سیاست و سواد زیست­محیطی: سیری تاریخی به مکاتب و نظریه­پردازان محیط زیست، فصلنامه محیط زیست،  2(58)، 43-56.
سلیمانی، مرضیه.(1391). ایمان سبز و زمین مقدس. نگاهی به کتاب: «ایمان سبزتر: طبیعت­گرایی دینی و آینده سیاره». کتاب ماه دین، 179‏، 60 -63.
سهرابی، سمیه.(1397). نقش دین در نجات محیط­زیست. کیمیای وطن، 20تیرماه 1397.
 http://eskimia.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
شبیری، محمد و همکاران.(۱۳۹۳). بررسی عوامل موثر بر ایجاد اخلاق زیست‌محیطی در شهروندان جهان، مجله معرفت.23(201)،83-95.
شفیعی مازندرانی، سیدمحمد و خاکسار، کیوان.  (۱۳۸۸). طبیعت و انسان. قم: انتشارات برگزیده.
صادقی، امیرحسین؛ اکبریان، اسحاق و شاکر، محمدکاظم.(1386). علوم اسلامی: رویکردهای نوین به درون­مایه­های دینی در حفاظت از محیط زیست، پژوهش و حوزه،شماره 30 و 31 ، 157 -177.
صالحی، صادق و امامقلی، لقمان. (1395). نقش هنجارهای فردی و اجتماعی در شکل­گیری رفتار حامی محیط­زیست. آموزش محیط زیست و توسعه پایدار،4(3)، 11-20.
صالحی، صادق و کریم­زاده، سارا. (1393). بررسی تأثیر ارزش­های زیست­محیطی بر رفتار زیست محیطی(مطالعة مناطق شهری ارومیه). مسائل اجتماعی ایران،5(2)،61-76.
طالبان، محمدرضا و معمارزاده، ابوالفضل.(1398). دین‌داری و محیط‌زیست‌گرائی: تأملی تجربی بر مناقشات نظری. پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، 8(15)، 89-121.
علیزاده­اقدم، محمدباقر، آقایاری­هیر، توکل و هنرور، حسین. (1396). نقش واسطه­ای مصرف­گرایی در ارتباط بین مادیگرایی و ردپای اکولوژیک(مورد مطالعه: شهروندان ارومیه)، آموزش محیط­زیست و توسعه پایدار، 6(1)، 9-18.
کاظمی، جمال.(1386). بشارت­هایی برای دین سبز(نگاهی به دائره­المعارف کتاب راهنمای دین و زیست­بوم)، اخبار ادیان،شماره 24 و 25 ‏، 48 -50.
کلانتری، عبدالحسین؛ کیانپور ،مسعود؛ مزیدی شرف آبادی، وحید و لشگری، مجتبی.(1395). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تعلق‌مندی نسبت به محیط­زیست(مورد مطالعه: شهروندان تهران). جامعه­شناسی کاربردی،27(2)، 1-16.
کلاهی، مهدی، انتقام‌کش، نرگس و محمودمولائی‌کرمانی، بتول.(1398). نقش مؤلفه‏­های فرهنگی اجتماعی بر رفتار محیط‏زیستی شهروندان، مطالعه موردی: شیروان. پژوهش­های بوم­شناسی شهری،10(20)، 41-56.
کوزر، لوئیس.(1393) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی. تهران: علمی.
کونگ؛ لی‌لی.(1387) پرونده: جغرافیا و دین: گرایش­ها و چشم­اندازها، ترجمه میترا ناظمی.اطلاعات حکمت و معرفت،3(3)، 19 -24.
فضلی، ندا.(1393) تاثیر دینداری بر رفتارهای زیست­محیطی در شهر بابل، کنگره بین­المللی فرهنگ و اندیشه دینی.تهران.
فهیمی، عزیزالله.(1394). دین و محیط­زیست با تکیه بر آیات زیست­محیطی از نگاه فریقین. مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث، 4، 103 - 124.
محرم­نژاد، ناصر و تهرانی، مهناز.(1389). مروری بر نظریه­های اجتماعی و مدیریت محیط­زیست. انسان و محیط زیست،8(1)، 3-11.
ملکی، امیر و عبداللهی، عظیمه­السادات. (1392). تبیین جامعه‌شناختی محیط‌گرایی ایرانیان در دو سطح خرد و کلان. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 2(2)، 177-202.
میرهاشمی؛ سیدمهدی؛ حق­پرست فرزین و آصفی، مازیار. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیط‌زیستی: مطالعه‌ای کیفی در مناطق شهری ایران. آموزش محیط زیست و توسعه پایدار،8(3)، 153-164.
نبوی، سید­عبدالحسین و شهریاری، مرضیه. (1393). دین، اخلاق و محیط­زیست. انسان و محیط­زیست، 12(2)، 69-83.
نواح، عبدالرضا، فروتن­کیا، شهروز و پورترکارونی، محمد.(1390). بررسی رابطه بین میزان دینداری با ارزش­ها و رفتارهای زیست­محیطی شهروندان(مطالعه موردی: شهر اهواز)، مطالعات جامعه­شناختی شهری،1(1)، 77 -97 .
نواح، عبدالحسین و فروتن‌کیا، شهروز. (1395). جامعه‌شناسی محیط­­زیست. تهران: جامعه‌شناسان.
ولایی، عیسی. (1384). الگوهای رفتار با طبیعت(محیط­زیست) از دیدگاه قرآن و سنت، پایان‌نامه دکتری، رشته علوم قرآن و احادیث، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران.
ویسی، هادی، زرندیان، اردوان. (1388). تبیین نیازهای آموزشی زیست­محیطی زنان خانه­دار: مطالعه موردی زنان خانه­دار منطقه 12 تهران. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 7(2)، 7-23.
یوسفی، نریمان.(1383). شکاف بین نسل‌ها، بررسی نظری و تجربی. تهران: نشر پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 
Arbuckle, M., David, Konisky., M. (2015). The Role of Religion in Environmental Attitudes, Social Science Quarterly, 96(5): 1-10.
Ahmadian, D., Haghighatian, M. (2016). Sociological analysis of the role of cultural factors in urban environmental behaviors (Case study: Citizens of Kermanshah), Urban Sociological Studies, 16(18): 6-51. (Text in Persian)
Adhami, A., Akbarzadeh, E. (2011). Study of cultural factors affecting the protection of the environment in Tehran (Case study of regions 5 and 18), Quarterly Journal of Social Sciences, Islamic Azad University, 5(12): 113-140. (Text in Persian)
Alizadeh Aghdam, M. B., Aghariehir, T., Honarvar, H. (2017). The Mediating Role of Consumerism in the Relationship between Materialism and Ecological Footprint (Case Study: Citizens of Urmia), Environmental Education and Sustainable Development, No. 1: 9-18. (Text in Persian)
Aminzadeh, B. (2002). Religious Worldview and Environmental Income on Islam's Attitude Towards Nature, Environmental Quarterly, 28 (30): 97-106. (Text in Persian)
Asghari, T. (2015). The approach of Islam in Supporting Environmental Law, Second International Conference on Legal and Judicial Studies, Tehran. (Text in Persian)
Barnard, S. (2016). Impact of Indian total Sanitation Campaign on Latrine Coverage and Use: A Cross-Sectional Study in Orissa Three Years Following Programmed Implementation. Social Service Review, 3(8): 65-75.
Benson, J. (2014). Environmental ethics, Translation: A., Wahhabzadeh. Mashhad: Mashhad University Jihad Publications, Second edition. (Text in Persian)
Couzer, L. (2014). Life and Thought of Sociological Elders, translated by Mohsen Thalasi, Tehran, Elmi. (Text in Persian)
Dashtaki, N., Farah, H., Majidi, H. (1400). Explaining the environmental ethics of citizens in environmental excellence: presenting a conceptual model, research and urban planning, No. 44: 161-172. (Text in Persian)
Eslami, S. H. (2013). Environmental Ethics: Backgrounds, Perspectives and Future Perspectives, Revelation Ethics, No. 4: 7 - 36. (Text in Persian)
Fahimi, A. (2015). Religion and the environment based on environmental verses from the perspective of the sects, Comparative Studies of the Qur'an and Hadith, No. 4: 103-124. (Text in Persian)
Fazli, N. (2014). The Impact of Religiosity on Environmental Behaviors in Babol, International Congress of Religious Culture and Thought, Tehran. (Text in Persian)
Grimmette, Katherine. A. (2014). The Impacts of Environmental Education on Youth and their Environmental Awareness, Undergraduate Thesis, University of Nebraska, Nebraska.
Habibi, B., Ebrahimpour, D. (2015). The relationship between social capital and religiosity with the feeling of connection and connection with nature among students of Islamic Azad University, Tabriz Branch, Sociological Studies, 8 (26): 85-98. (Text in Persian)
Haghighatian, M. (2014). Analysis of the environmental behaviors of the citizens of Isfahan and the factors affecting it, Urban and Regional Studies and Research, 6(23): 133-144. (Text in Persian)
Hajizadeh Meymandi, M., Falak al-Din, Z. (2017). Study of socio-cultural factors affecting responsible environmental behaviors (Case study: Citizens of Khorramabad), Social Development, 12 (1): 7-36. (Text in Persian)
Halkos, G., Matsiori, S., Gkargkavouzi, A. (2019). Environmental behavior in a private-sphere context: Integrating theories of planned behavior and value belief norm, self-identity and habit, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 148: 145-156.
hoseiny valeshkolayee, S., barimani, F. (2016). Gendered analysis of young people's perception of ecotourism (case study: Middle school students, Miyandorod Township), Women's Studies Sociological and Psychological, 14(2), 157-183. (Text in Persian)
Inglehart, R. (2016). Cultural Transformation in the Advanced Industrial Society, translated: Maryam Vatar, Tehran: Kavir Publications. (Text in Persian)
Kalantari, A., et al. (2016). A Study of Social Factors Affecting Belonging to the Environment (Case Study: Citizens of Tehran), Applied Sociology, 27(2): 16-1. (Text in Persian)
Kazemi, J. (2007). Gospels for Green Religion (A Look at the Encyclopedia of the Handbook of Religion and Ecology), Religious News, Nos. 24 and 25: 48-50. (Text in Persian)
Khoshfar, G., Salehi, S. Vesal, Z., Abbaszadeh, M. Reza. (2015). A Study of Social Factors Affecting the Environmental Awareness of Villagers (Case Study: Jagharq County, Binalood County), Rural Research, 6(1): 1-232. (Text in Persian)
Kolahy, M., Enteghamkesh, N., Mahmoud Molaei Kermani, B. (2019). The Role of Socio-Cultural Components on Citizens' Environmental Behavior, Case Study: Shirvan. Urban Ecology Research, 10(20): 41-56. (Text in Persian)
Krajhanzl, J. (2010). Environment and Proenvironmental Behavior, School and Health, 21: 251-274.
Kollmuss, A., Agyeman, J. (2002). Mind the Gap: Why Do People Act Environmentally and What are the Barriers to Pro-Environmental Behavior? Environmental Education Research, 8 (3): 239-260.
Kung; L. (2008). File: Geography and Religion: Trends and Perspectives, Translator Nazemi, Mitra; Information on Wisdom and Knowledge, No. 3: 19-24. (Text in Persian)
Maleki, A., Abdullahi, A. a. (2013). Sociological explanation of Iranian environmentalism at both micro and macro levels, social studies and research in Iran, 2 (2): 177-202. (Text in Persian)
Mirhashemi, S. M., Haghparast, Farzin., Asefi, M. (2016). A Study of Factors Affecting Environmental Behavior: Qualitative Studies in Urban Areas of Iran, Environmental Education and Sustainable Development, 8(3): 153-164. (Text in Persian)
Moharramnejad, N., Tehrani, M. (2010). A review of social theories and environmental management, Human and the Environment, 8(1): 3-11. (Text in Persian)
Nabavi, S. A. H., Shahriari, M. (2014). Religion, ethics and the environment, Human and the Environment, 12 (2): 69-83. (Text in Persian)
Nawah, A., Forootankia, S., Porter Karouni, M. (2011). Investigating the Relationship between Religiosity and Environmental Values and Behaviors of Citizens (Case Study: Ahwaz), Urban Sociological Studies, 1(1): 77-97. (Text in Persian)
Nawah, A. H., Froutankia, S. (2016). Environmental Sociology, Tehran: Sociologists. (Text in Persian)
Pooley, J.A., O’Conner, M, (2000). Environmental Education and Attitudes, Environment and Behavior, No.32: 711–723.
Ramazani Qavam-Abadi, M. (2009). Participation and the Role of Women in International Environmental Law, Women's Studies Sociological and Psychological, 7(3), 53-70. (Text in Persian)
Sadeghi, A. H., Akbarian, I., Shaker, M. K. (2007). Islamic Sciences: New Approaches to Religious Themes in Environmental Protection, Research and Seminary, Nos. 30 - 31: 157-177. (Text in Persian)
Salehi, S., Emamgholi, L. (2016). The Role of Individual and Social Norms in the Formation of Environmental Support Behavior, Environmental Education and Sustainable Development, 4(3): 11-20. (Text in Persian)
Salehi, S,. Karimzadeh, S. (2014). Investigation of the effect of environmental values on environmental behavior (Study of urban areas of Urmia), Social Issues of Iran, 5(2). (Text in Persian)
Schwartz, S. H. (2006). Basic human values: Theory, measurement and applications, Review Francaise sociology, No12:11-38.
Shabbiri, M., et al. (2014). Investigating the factors affecting the creation of environmental ethics in the citizens of the world, Journal of Knowledge, 23(201): 95-83. (Text in Persian)
Shafiee Mazandarani, M., et al. (2019). Nature and man, Qom: Bargozideh Publications, First Edition. (Text in Persian)
Sohrabi, S. (2018). The role of religion in saving the environment, Home chemistry, Education and tourism. (Text in Persian)
Soleimani, M. (2012). Green Faith and the Holy Land, A look at the book: Greener Faith: Religious Naturalism and the Future of the Planet, Book of the Month of Religion, No. 179: 60-63. (Text in Persian)
Soleimanpour Emran, M., et al. (2017). Globalization, Environmental Politics and Literacy: A Historical Guide to Schools and Environmental Theorists, Environment Quarterly, Volume 2(58): 43-56. (Text in Persian)
Taleban, M. R., Memarzadeh, A. (2019). Religiosity and Environmentalism: An Empirical Reflection on Theoretical Controversies, Contemporary Sociological Research, 8 (15): 89-121. (Text in Persian)
Tomeh, G. (2001). Cultural Development and Environment, translated by Mahmoud Sharipour, first edition, Ghazal. (Text in Persian)
Velaei, I. (2005). Patterns of Behavior with Nature (Environment), from the Perspective of Quran and Tradition, PhD Thesis, Quran and Hadith Sciences, Azad University, Science and Research Branch, Tehran. (Text in Persian)
Veysi, H., Zarandiyan, A. (2009). Determining Environmental Training Needs of Household Women: The Case of Household Women in a District of Tehran, Women's Studies Sociological and Psychological, 7(2), 7-23. (Text in Persian)
Yousefi, N. (2004). Generation gap, theoretical and experimental study, Tehran: Publication of Jihad University Research Institute for Humanities and Social Sciences.