دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1393 (41) 
6. بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده

صفحه 149-172

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ رقیه بهشتی راد