شناسایی عوامل اجتماعی، روانی و فیزیولوژیک مرتبط با ازدواج زودرس دختران در شهر قم: یک نظریه زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، r.omrani.n@gmail.com

2 نویسنده مسئول. استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. no_hashemzehi@yahoo.com

3 استادیار دانشکده علوم انسانی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان.sepkamis@gmail.com

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، keivannorozy@gmail.com

5 دانشیار گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ghadimi.bahram@srbiu.ac.ir

چکیده

پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل اجتماعی، روانی و فیزیولوژیک مرتبط با ازدواج زودرس دختران در شهر قم بوده است. جهت دستیابی به این هدف از روش نظریه زمینه‌ای استفاده شد و در مجموع، 38 نفر از زنانی که در شهر قم در سن کمتر از 18 سال ازدواج کرده‌اند مورد مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته عمیق قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرایط علی ازدواج زودرس دختران در بعد اجتماعی به‌ترتیب شامل"مورد تأیید بودن خواستگار"، "اجبار"، "آزادی در تصمیم‌گیری"، "ترس از بی‌آبرویی"، "شرایط نابسامان خانوادگی" و "علاقه به تشکیل خانواده"؛ بعد اجتماعی-روانی نیز شامل "ترس از تجرد"، "آمادگی مهارتی و روانی" و "فرار از موقعیت-های تنش‌زای خانوادگی"؛ بعد روانی،"وابستگی عاطفی قبل از ازدواج" و بعد فیزیولوژیک نیز شامل "آمادگی جسمی" و "نیاز جنسی" است. همچنین "آداب و رسوم فامیلی" و "عقاید مذهبی" شرایط زمینه‌ای ازدواج زودرس دختران را ایجاد کرده‌اند. شرایط میانجی ازدواج زودرس زنان مورد مطالعه در بعد اجتماعی مقولات "حضور در جمع" و "وضعیت اقتصادی نامطلوب"؛ در بعد اجتماعی- روانی "کمبود توجه در خانواده"، "اختلاف سنی زیاد با والدین"، "ترس والدین از وضعیت اخلاقی نامطلوب جامعه"و در بعد روانی "نداشتن معیار درست برای ازدواج" است. همچنین در این تحقیق، راهبرد‌ها در دو گروه تحت عنوان راهبرد‌های جمعی شامل "دریافت حمایت‌های اجتماعی"، "اقدامات قانونی"، "تعامل طرفین در جهت برقراری ارتباط مطلوب" و "درمان" و راهبرد‌های فردی شامل"مدیریت تعارض"، "انفعالی" و "تلافی‌جویانه" دسته‌بندی شده‌است. پیامد‌های ازدواج زودرس دختران شامل: "مشکلات اقتصادی"، "طلاق"، "عدم ادامه تحصیل"، "پایین بودن مهارت‌ها" و "بروز مخاطرات جسمی و بهداشتی برای مادر و جنین" است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying social, psychological and physiological factors related to the early marriage of girls in Qom a grounded theory

نویسندگان [English]

  • Razieh Omrani Nejad 1
  • Noruz Hashem zehi 2
  • Kaveh Khabiri 3
  • Keivan Molla noruzy 4
  • Bahram Ghadimi 5
1 PhD Student, Department of Social Sciences and Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. r.omrani.n@gmail.com
2 Assistant Professor, Faculty member. Department of Sociology, Tehran Shargh Islamic Azad university, Tehran, Iran .Corresponding Author: no_hashemzehi@yahoo.com
3 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran. sepkamis@gmail.com
4 Assistant Professor, Department of Sports Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran. keivannorozy@gmail.com
5 Associate Professor, Department of Social Sciences and Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. ghadimi.bahram@srbiu.ac.ir
چکیده [English]

This study explains the early marriages of girls in Qom and the related social, psychological and physiological factors. The research applied the methodology of grounded theory; and overall, about 38 women in Qom who married under 18 were interviewed in in-depth semi-structured interviews. The results of the research reveal that the early marriage conditions for the girls in social aspect are respectively: meeting appropriate and acceptable suitor, compulsion, freedom in decision making, fear of scandal, the inappropriate and unorganized status of the family, and being interested in starting a family; social-psychological aspects are: fear of staying single, psychological preparation and skills readiness, escaping from the stressful condition of family; and psychological aspect are: premarital emotional bond; and finally physiological aspects are: physical fitness, and sexual need. It should be added that the family traditions and customs, as well as religious believes, were the grounded conditions for girls’ early marriages. The facilitator factors from the sociological viewpoint are: social interactions, inappropriate economic status; social-psychological viewpoints are: lack of affections in family, big age gap with the parents, parents’ concerns of inappropriate moral status in society; and the psychological viewpoint is the lack of correct criteria for marriage. The strategies applied were collective consist of social supports, legal measures, interactions of parties in creating optimal communication, and treatment and individual strategies are conflict management, passivity and retaliatory.  The consequences of girls’ early marriage include economic problems, divorce, dropout, lack of communicational skills, physical and health problems for mother and fetus.
 
Keyword
Early marriage, Social, psychological and physiological factors, Grounded theory
 
Introduction
One of the most important indicators to improve the quality of the family is the appropriate age for marriage. According to statistics published by the Statistics Center of Iran, the number of registered early marriages of girls (before 18years) in the years from 1395 to 1398 is about 34%. The phenomenon has increased among families in Qom in recent years. The research on early marriage is extensive and diverse. However, most of these researches have studied the phenomenon with a medical and legal approach while researches with a sociological or interdisciplinary approach in this field are rare and have not been done in Qom (researcher`s residence).
 
Research goals
The aim was to identify the social, psychological and physiological factors associated with the early marriage of girls in Qom in the following questions:
1- What are social factors related to the phenomenon of early marriage of girls?
2- What are psychological factors related to the phenomenon of early marriage of girls?
3- What are the physiological factors related to the phenomenon of early marriage of girls?
 
 
Research methodology
In this study, grounded theory was used and data were extracted from interviewed in-depth semi-structured with 38  early married women in Qom. The data are analyzed by coding method. Information confidentiality, the use of pseudonyms and sensitive questions have been observed in this research.
 
Findings
The result of research reveals that early marriage conditions for girls in social aspect are respectively: meeting appropriate and acceptable suitor, compulsion, freedom in decision making, fear of scandal, the inappropriate and unorganized status of the family, and being interested in starting a family; social-psychological aspects are: Fear of staying single, psychological preparation and skills readiness, escaping from the stressful condition of family; and psychological aspect are: premarital emotional bond; and finally physiological aspects are: physical fitness, and sexual need. It should be added that family traditions and customs, as well as religious beliefs, were the grounded conditions for girls’ early marriages. The facilitator factors in girls’ early marriages from a sociological viewpoint are: social interactions, inappropriate economic status; social-psychological viewpoints are: lack of affections in family, big age gap with the parents, parents’ concerns of inappropriate moral status in society; and psychological viewpoint is lack of correct criteria for marriage. The strategies applied were collective consist of social supports, legal measures, interactions of parties in creating optimal communication, and treatment and individual strategies are conflict management, passivity and retaliatory.  The consequences of girls’ early marriage include economic problems, divorce, dropout, lack of communicational skills, physical and health problems for mother and fetus.
 
Discussion and conclusion
Sociologically, the factors of approval of the suitor and freedom of decision have been discussed. Their desired freedom was freedom to marriage with a suitor that was accepted and approved by parents and others. Coercion has been discussed in most studies. Another factor was fear of scandal. Among these people, girls’ insistence on marrying a specific suitor leads to the family's forced consent to maintain the family's reputation. Some of the interviewees mentioned being single or having a stepfather are the reasons for their early marriage. It seems that the presence of a stepfather when the tension between the daughter and the stepfather exists or the stepfather is not willing to accept her, more likely to be a girl early marriage. Another factor mentioned is the desire to start a family and to achieve many of a person's social, psychological, and physiological needs. Faith and ethnic customs in Qom are other factors mentioned in this paper. Some factors are effective in acceptance of married early such as tribal and local culture, the degree of family traditional behaviour, the degree of ease of choice of spouse by families. Another factor is Seeing a lucky girl as a good way to get married (this was not seen in the investigated studies). The economic poverty factor facilitates early marriage for girls in some families. Because with the marriage of each girl, one of the family members decreases. In some families, with the marriage of a girl and the arrival of a husband with a higher socioeconomic status, some of the economic problems of the girl family may be solved.
Psychologically, the fear of celibacy and experience a kind of social exclusion are factors of early marriage. Some of the cases are mentioned having their skill and psychological readiness to be effective in the marriage. This factor was not found in the investigations. According to the findings of this study, the escape from stressful family situations, the emotional dependence and inadequate puberty of adolescent girls make them more satisfied with early marriage. Compensate for the Lack of love and attention in the family was also mentioned by some of the interviewees. The large age difference between children and parents is also effective. This age difference may lead to intergenerational divisions and misunderstandings between them or cause concern about what will be the future of the life of the unmarried girl if the parent is lost. Some of the parents believe that early marriage protects their daughters from social harm.
Physiologically, the physical growth and fitness of the girl and sexual needs can be mention as some of the factors.
Each of the collective and individual strategies mentioned in this paper can be affected by the causality of the factors.
Economic problems due to an unwillingness to play the role of the spouse are one of the consequences of early marriage. The second consequence is a formal divorce due to insufficient maturity and a lack of sufficient skills and knowledge. Another consequence of this research is the lack of further education. Obstacles to women's education include husbands' gender attitudes toward women's education and the responsibilities of life. Other consequences are low skills for imperfect socialization.
It seems that full sexual maturity and proper physical development of girls have had a great impact on preventing risks mentioned in the paper such as abortion or fetal curettage in the first pregnancy, unwanted pregnancy, difficult pregnancy and delivery, physical problems of mother and baby.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Early marriage"
  • "Social
  • psychological and physiological factors"
  • "Grounded theory"
آبرخت، حکیمه. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر بالا رفتن سن ازدواج در بین دختران شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران.
ابراهیمی، حبیبه و فخرایی، سیروس. (1392). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ازدواج زودرس در شهرستان نقده. نشریه مطالعات جامعه­شناسی، 6(21)،93- 110.
احمدی، کامیل. (1396). طنین سکوت: پژوهشی جامع در باب ازدواج زود­هنگام کودکان در ایران. تهران: نشر شیرازه.
اسدپور، عهدیه؛ کمالی، افسانه و سفیری، خدیجه. (1398). فهم مسأله ازدواج در دوران کودکی از نگاه کودک-زنان ازدواج کرده خراسانی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 10(1)،167- 194.
افتخارزاده، سیده زهرا. (1394). تجربه زیسته زنان در ازدواج زودهنگام. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، شماره3، 156-109.
امیدی شهرکی، مجید؛ نبئی، نوشین و نوری، داوود. (1387). نگاه نو به ازدواج: به­موقع، آگاهانه، آسان و پایدار. تهران، سازمان ملی جوانان.
ایمان­زاده، علی و علیپور، سریه. (1395). تجربه زیسته زنان مرند از مشکلات ازدواج زود­هنگام. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 8(30)،31- 46.
حسینی، فخرالسادات و علوی لنگرودی، سید کاظم. (1396). نقش سبک­های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه­گری عشق­ورزی. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 15(3)،165- 188.
حسینی، سید حسن و ایزدی، زینب. (1395). پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(1)، 72-41.
رستمی دوم، مرضیه؛ رمضانی تهرانی، فهیمه؛ فرهمند، مریم؛ هاشمی، سمیه؛ رضائی، نازی و عزیزی، فریدون. (1393). شیوع اختلالات قاعدگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان 45-18 ساله ایرانی در چهار استان منتخب کشور. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 17(3)، 199-192.
سلیمانی­زاده، لاله؛ دانش، آذر؛ بصری، ناهید؛ عباس­زاده، عباس و عرب، منصور. (1383). بررسی حاملگی­های پر­خطر در زایشگاه مهدیه شهر بم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، 6(2)،67- 73.
شهانواز، سارا و اعظم آزاده، منصوره. (1397). فراترکیب مطالعات تجرد در ایران. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 16(4)،43- 78.
صفوی، حنانه­سادات و مینایی، ماه­گل. (1394). تجربه زیسته دختران نوجوان در نقش همسر (مطالعه ازدواج زود­هنگام دختران آران و بیدگل). ویژه­نامه پژوهش­های زنان (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، 1(6)،87- 106.
گل­محمدی، احمد. (1386). جهانی شدن، فرهنگ و هویت. چاپ سوم. تهران: نشر نی
لطفی، راضیه. (1389). پیامدهای سلامتی ازدواج زودرس در زنان. فصلنامه زن و بهداشت، 2،67- 79.
مرکز آمار ایران.(1399). گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران. https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/gozareshf-a-iran1-99.pdf
 
Abrokht, H. (2005). Investigating the effective factors on increasing the age of marriage among girls in Tehran. Master Thesis. Department of sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran. Iran. [Text in Persian]
Ahmadi, K. (2017). An Echo of Silence: A Comprehensive Research study on early child Marriage (ESM) in Iran. Tehran: Shirazeh Publication. [Text in Persian]
Asadpoor, A., Kamali, A., & Safiri, K. (2020). Standing the issue of marriage in childhood from the point of view of child-married women of Khorasan. Iranian Journal of Social Problems, 10 (1), 167-194. [Text in Persian]
Bhaani, K. S. (2019). Child Marriage: A Practice of the Past or an Uncomfortable Reality of the 21st Century? A case study on how child marriage affects health outcomes in an adolescent’s life. Retrieved from: https://www.icphhealth.org/case-study/child-marriage-a-practice-of-the-past-or-an-uncomfortable-reality-of-the-21st-century.
Carmichael, S. (2011). Marriage and Power: Age at First Marriages in Spousal Age Gap in Lesser Developed Countries. History of the Family, 21 (16), 416-436.
Cherlin, A. (2009). Marriage, Divorce, Remarriage. Massachusetts: Harvard University Press.
Clark, S. (2004). Early Marriage and HIV risks in Sub-Saharan Africa. Studies in family planning, 35(3), 149-160.
Coal, A. J. (2015). Growth and Structure of Human Population، A Mathematical Investigation. New Jersey: Prinston University Press.
Dahl, G. B. (2010). Early teen marriage and future poverty. Demography, 47 (3), 689-718.
Ebrahimi, H., & Fakhrayi, S. (2014). Investigation of the social factors associated with early marriage in the Naghadeh. Journal of sociology studies. 21(6), 93-110. Journal of sociology studies. [Text in Persian]
Efevbera, Y., Bhabha J., Farmer. P. & Fink. G. (2019). Girl child marriage, socioeconomic status, and undernutrition: evidence from 35 countries in Sub-Saharan Africa, BMC Medicine, 55(17), 1-12.  Retrieved from https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-019-1279-8.
Eftekharzadeh, S. Z. (2016). Lived Experiences of Female Victims of Child Marriage. Social work research, 3 (1), 108-156. [Text in Persian]
Golmohammadi, A. (2014). Globalization, culture and identity. Tehran: Nashre ney. [Text in Persian]
Hosseini, S. H., Izadi, Z. (2016). The Phenomenology of Lived Experiences of Women Over 35 Years of Age Who Have Never Married In Tehran. Quarterly Journal of Women’s Studies Sociological and Psychological, 14 (1), 41-72. [Text in Persian]
Hosseini, F. & Alavi Langeroodi, S. K. (2017). The role of attachment styles and marital satisfaction on sexual satisfaction through the mediation of love among married. Quarterly Journal of Women’s Studies Sociological and Psychological, 15 (3), 165-188. The role of attachment styles and marital satisfaction on sexual satisfaction through the mediation of love among married [Text in Persian]
Imanzadeh, A. & Alipour, S. (2017). Lived Experiences of Married Women in The Early Marriage Problems. Woman and culture, 30 (8), 31-46. [Text in Persian]
Lotfi, R. (2010). Health consequences of early marriage in women. Quarterly Journal of Women and Health, 2 (1), 67-79.  Mahato. [Text in Persian]
Mahato, S. K. (2016). Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective. International Journal of Scientific and Engineering Research, 7 (7), 698-702.
Montazeri, S., Gharacheh, M., Mohammadi, N., Alaghband Rad, J. & Eftekhar Ardabili, H. (2016). Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting. Journal of Environmental and Public Health, 6 (1), 1-8.
Omidi Shahraki, M., Nabaei, N. and Noori, D. (2008). A new look at marriage: timely, informed, easy and sustainable. Tehran: National Youth Organization. [Text in Persian]
Prasetya. L. K. (2010). Factors Influencing Age at Marriage and Ideal Adolescents of in Indonesia: Evidence Frow the Indonesia Youth and Adult reproductive Health Survey 2007. Retrieved from https://catalog.ihsn.org/citations/5009?collection=central.
Raj, A., et al. (2009). Prevalence of child marriage and its effect on fertility and fertility-control outcomes of young women in India: a cross-sectional, observational study. The Lancet, 373(9678), 1883-1889.
Report on the social and cultural situation in Iran. (2020). Statistical Center of Iran. Retrieved from https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/gozareshf-a-iran1-99.pdf. [Text in Persian]
Rostami Dovom, M., Ramezani Tehrani, F., Farahmand, M., Hashemi, S., Rezaee, N. & Azizi, F. (2014). Prevalence of Menstrual Disorders and its Related Factors in 18–45-year-old Iranian Women in Four Selected Provinces. Hakim Research Journal, 17 (3), 192-199. [Text in Persian]
Safavi, H., Minaei, M. (2015). Lived Experiences of Teenage Girls as Wives: Case Study of Girls’ Early Marriage in Aran and Bidgol. Women Study, 1(6), 87-106. [Text in Persian]
Shahanavaz, S. & Azam azadeh, M. (2019). A Meta-synthesis of Singleness Studies in Iran. Quarterly Journal of Women’s Studies Sociological and Psychological, 16 (4), 43-78. A Meta-synthesis of Singleness Studies in Iran [Text in Persian]
Soleimani Zadeh, L., danesh, A., Basri, N., Abaszadeh, A. & Arab, M. (2004). Assessment of high-risk pregnancy in Bam Mahdieh maternity hospital. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 6 (2), 67-73. [Text in Persian]