نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه بین تمامیت‌خواهی زوجی و طلاق عاطفی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول .کارشناس‌ارشد مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی،: Vafa.mostafa@yahoo.com

2 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی و سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، h_falahzade@sbu.ac.ir

3 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، Shahla_84_63@yahoo.com

4 دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، o.hamidi@ymail.com

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در ارتباط بین مؤلفه‌های تمامیت‌خواهی زوجی و مؤلفه‌های طلاق عاطفی انجام شد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه زنان متاهل ساکن منطقه 13 شهر تهران در سال 1399 می‌شود که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 360  نفر از آن‌ها انتخاب شدند. ابزارهای به کار برده شده شامل پرسش‌نامه طلاق عاطفی، پرسش‌نامه تمامیت‌خواهی زوجی و پرسش‌نامه تاب‌آوری بود. داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله شاخص‌های آمار توصیفی و همچنین روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر بررسی شدند. یافته‌ها نشان داد که بین تمام مؤلفه‌های طلاق عاطفی، تاب‌آوری و مؤلفه‌های تمامیت‌خواهی زوجی ارتباط معناداری وجود دارد (05/0P<). همچنین تاب‌آوری در ارتباط بین تمام مؤلفه‌های تمامیت‌خواهی زوجی با تمام مؤلفه‌های طلاق عاطفی نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند. نتایج نشان داد تاب‌آوری می‌تواند در کنترل تمامیت‌خواهی زوجی و نیز طلاق عاطفی نقش مثبتی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Resilience in the Relationship between Dyadic Perfectionism and Emotional Divorce in women

نویسندگان [English]

  • Vafa Mostafa 1
  • Hajar Falah Zade 2
  • Shahla Amerehei borcheloei 3
  • Omid Hamidi 4
1 MA in Counseling, Shahid Beheshti University. Corresponding Author Vafa.mostafa@yahoo.com
2 Assistant Professor, Department of Clinical & Health Psychology, Shahid Beheshti University. h_falahzade@sbu.ac.ir
3 MA in Counseling, Shahid Beheshti University. Shahla_84_63@yahoo.com
4 Ph.D. of counseling, Shahid Chamran university of Ahvaz. o.hamidi@ymail.com
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediating role of resilience between the components of dyadic Perfectionism and emotional divorce components. This research is descriptive and correlational. The statistical population includes all married women living in the 13th district of Tehran in 2020, of which 360 were selected by available sampling method and they completed the Emotional Divorce Scale, Dyadic Perfectionism Scale and Resilience Questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation and Path analysis. The findings showed that there is a significant relationship between all components of emotional divorce, resilience and all components of dyadic perfectionism (p<0.05), Also, resilience mediates the relationship between all components of marital dyadic perfectionism and all components of emotional divorce. The results showed that resilience can play a positive role in controlling marital dyadic perfectionism as well as emotional divorce.
 
 
Key words
Emotional Divorce, Resilience, Dyadic Perfectionism.
 
Introduction
Emotional divorce is one of the family damages in which couples, instead of supporting each other, harass and reduce each other's sense of worth and self-esteem and seek to find a reason to prove another flaw and deficiency (Lalzadeh, Asgari Ebrahimabad, & Hesar Sorkhi, 2015). Recognizing the factors affecting emotional divorce is one of the priorities. Research indicates the relationship between emotional divorce with negative perfectionism and dyadic perfectionism (Ahmadloo & Zeinali, 2018). In a dyadic perfectionism, one spouse has high expectations and perceives that he or she cannot meet those expectations (Fritts, 2012). Perfectionism plays an important role in creating communication and emotional problems and the persistence of psychological damage. Perfectionists endure more stress and emotional helplessness in life due to extreme demands. Based on a review of the literature on emotional divorce and dyadic perfectionism, a conceptual model is inferred that assumes the relationship between emotional divorce and dyadic perfectionism is likely to be influenced by other variables such as resilience (Klibert, Lamis & Collins, 2014). Resilience as a protective factor makes it easier to endure hardships and conflicts and improves marital adjustment and satisfaction (Hamkins, 2019). In general, it can be said that the study of dyadic perfectionism and emotional divorce and various elements affecting their relationship, including resilience, can lead to preventive policies and support of family, especially women. Therefore, this study aimed to investigate the mediating role of resilience in the relationship between dyadic perfectionism and emotional divorce in women.
 
Method
The present study was a descriptive correlational study. The statistical population includes all married women living in the 13th district of Tehran in 2020, of which 360 were selected by available sampling method and responded to the Emotional Divorce Questionnaire (Guttman, 1994), Dyadic Almost Perfect Scale (Shea & Aslani, 1999) and Resilience Scale (Connor & Davidson, 2003).
 
 
 
Results
Data were analyzed by Pearson correlation and path analysis. Results show that the dyadic perfectionism variable is directly effective in predicting emotional divorce, the dyadic perfectionism variable is effective in predicting resilience, and, resilience variable is effective in predicting emotional divorce. The coefficients of the couple's dyadic perfectionism pathway on the variable of the criterion of emotional divorce with the presence of the mediating variable of resilience are significant. The relationship between the variables of dyadic perfectionism (predictor) and emotional divorce (criterion) is affected by the underlying variable of resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Divorce
  • Resilience
  • Dyadic Perfectionism. women
اباذری، سارا. (1394). مقایسه الگوهای تعاملی و سبک حل تعارض در زوج­های دارای کمال­گرایی متقارن و نامتقارن. پایان­نامه کارشناسی ارشد. پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
احمدلو، مریم و زینالی، علی. (1396). پیش‎‌بینی طلاق عاطفی بر اساس تنوع­طلبی، کمال‌گرایی منفی و دلبستگی ناایمن در زنان شاغل شهر ارومیه. سلامت کار ایران، ۱۵(۲)،64- 72.
آریایی­آذر، افسانه. (1394). بررسی تمایزیافتگی زوجین ایرانی از خانواده اصلی و نقش آن در پیش­بینی الگوهای ارتباطی و رضایت زناشویی اقوام ایرانی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.
اسکندرپور، هدی. (1395). رابطه تاب­آوری و رضایت زناشویی با میزان طلاق در زوجین شهر ایلام. پنجمین کنفرانس بین­المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، همایشگران مهر اشراق، سیویلیکا.
باستانی، سوسن؛ گلزاری، محمود و روشنی، شهره. (1390). پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی­های مواجهه با آن. فصلنامه خانواده پژوهی، 7 (2)،241- 257.
بالاگبری، محدثه، حسینی، سعیده­السادات. (1398). ارائه الگوهای پیش‌بینی­کننده طلاق عاطفی در زوجین شهر کرمانشاه. پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری، ۴ (۳۶)،29- 53.
زمانی، ساره؛ احدی، حسن و عسگری، پرویز. (1393). رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال­گرایی. مجله مطالعات روان­شناختی، 10(4)،119- 136.
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام و صحراگرد، نرگس. (1386). تاب­آوری، سلامت روانی و رضایت­مندی از زندگی.مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 13(3)،290- 295.
گاتمن، جان و سیلور، نان. (1387). موفقیت، یا، شکست در ازدواج: چگونه ازدواجی پایدار داشته باشیم. ترجمه ارمغان جزایری. تهران: خجسته.
لعل زاده، انسیه، اصغری ابراهیم­آباد، محمدجواد و حصارسرخی، ربابه. (1394). بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی. روان شناسی بالینی، 7(2)،101-108.
محمدی، مسعود، جزایری، علیرضا، رفیعی، امیرحسین، جوکار، بهرام، پورشهباز، عباس. (1384). بررسی متغیرهای خانوادگی و فردی در افراد در معرض خطر سوء‌مصرف مواد. مجله آرشیو توانبخشی، ۶ (۱)،31-36.
مهمان­نوازان، اشرف، علی­اکبری دهکردی، مهناز، کاکوجویباری، علی اصغر. (1393). تاثیر سبک­های دلبستگی، انطباق­پذیری و پیوستگی در خانواده بر میزان تاب­آوری و رابطه آن با احساس غم غربت در میان دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه الزهرا (س). مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 12 (4)،173- 204.
موسوی، سیده فاطمه، رضازاده، سید محمدرضا. (1393). بررسی نقش نگرش به عشق در پیش­بینی طلاق عاطفی زنان و مردان متاهل شهر قزوین. مطالعات اجتماعی و روان­شناختی زنان، 12 (3)،169- 188.
مومنی، خدامراد، آزادی­فرد، صدیقه. (1394). رابطه‌ دانش و نگرش جنسی و باورهای ارتباطی با طلاق عاطفی. آسیب­شناسی، مشاوره و غنی­سازی خانواده، ۱ (۲)،34- 45.
نریمانی، محمد، رحیمی، سعید، صداقت، مهرناز. (1397). پیش‌بینی طلاق عاطفی زوجین براساس الگوهای ارتباطی خانواده و ساختار انگیزشی. روانشناسی خانواده. ۵ (۲)، ۲۷-۳۸.
نیازی، محسن، عسگری­کویری، اسما، الماسی­، احسان، نوروزی، میلاد، نورانی، الناز. (1396). فراتحلیل مطالعات و تحقیقات درباره عوامل مرتبط با طلاق در ایران برای دوره 1396-1386. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 15 (4)،177- 202.
هاشمی، سیده فاطمه، اصغری ابراهیم­آباد، محمد جواد. (1395). نقش سواد عاطفی در پیش‌بینی طلاق عاطفی با میانجی­گری حل تعارض. فصلنامه تعالی مشاوره و روان­درمانی، 5 (17)،60- 72.
Abazari, S. (2015). Comparison of interactive patterns and conflict resolution styles in couples with symmetric and asymmetric perfectionism. MA dissertation. Family Research Institute, Shahid Beheshti University. [Text in Persian]
Afrasiabi, F., & Jafarizadeh, M. R. (2015). Study of the Relationship between Personal Factors and Emotional Divorce. Mediterranean Journal of Social Sciences6(6 S6), 406-412.
Ahmadloo M, Zeinali A. (2018). Predicting of emotional divorce based on novelty seeking, negative perfectionism and insecure attachment among employed women of Urmia city. Iran Occupational Health. 15(2), 64-72. [Text in Persian]
Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of marriage and family72(3), 650-666.
Arcuri, A. (2013). Dyadic perfectionism, communication patterns and relationship quality in couples. Doctoral dissertation, department of psychology, faculty of Graduate Studies, University of Windsor.
Ariaei Azar, A. (2015). Investigating the Differentiation of Iranian Couples from the Main Family and Its Role in Predicting Communication Patterns and Marital Satisfaction of Iranian Ethnic Sciences. MA Thesis, Family Research Institute, Shahid Beheshti University. [Text in Persian]
Balagabari, M; Hosseini, S. (2019).Presenting patterns of emotional divorce in couples in Kermanshah city. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(36),29-53. [Text in Persian]
Bastani, S. Golzari, M. Rowshani, Sh. (2011). Emotional Divorce and Strategies to Face it  Journal of Family Research, 7(2), 241-257. [Text in Persian]
Baucom, D. H., Epstein, N., Daiuto, A. D., Carels, R. A., Rankin, L. A., & Burnett, C. K. (1996). Cognitions in marriage: The relationship between standards and attributions. Journal of Family Psychology10(2), 209-222.
Bugay, A., Kalkan, M., & Delevi, R. (2016). Turkish Version of the Dyadic Almost Perfect Scale: Reliability and Validity. The Family Journal24(3), 273-278.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety18(2), 76-82.
Cowan, P. A., & Cowan, C. P. (2014). Controversies in couple relationship education (CRE): Overlooked evidence and implications for research and policy. Psychology, Public Policy, and Law20(4), 361-383.
Davis, W. E., Abney, S., Perekslis, S., Eshun, S. L., & Dunn, R. (2018). Multidimensional perfectionism and perceptions of potential relationship partners. Personality and Individual Differences127, 31-38.
Eskandarpour, H. (2016). Relationship between resilience and marital satisfaction with the rate of divorce in couples in Ilam. Fifth International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran, Mehr Ishraq Conference, Civilica. [Text in Persian]
Fons-Scheyd, A. L. (2008). Further validation of a measure of dyadic perfectionism. MA dissertation, Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 68(7-A), 2826.
Fritts, B. E. (2012). An examination of relationship quality from an attachment perspective: Empathy and relationship perfectionism as mediating factors. Doctoral dissertation, department of Psychology, University of Missouri.
Guttman, J . Silver, N. (2009). Success, or failure in marriage: How to have a lasting marriage. Translated by Armaghan Jazayeri. (pp. 182-180). Tehran: Khojasteh. [Text in Persian]
Hamkins, S. (2019). Narrative Psychiatry and Family Therapy: Promoting Resilience and Collaboration with Persons with Intense Mental and Emotional Experiences at Risk of Causing Violence. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy40(3), 295-307.
Hashemi, S., F., Asghari Ebrahimabad, M., J. (2016). The role of emotional literacy in the prediction of emotional divorce by mediation conflict resolution. Journal of Excellence in counseling and psychotherapy, 5(17), 59-72. [Text in Persian]
Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of abnormal psychology100(1), 98-101.
Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Mikail, S. F. (1995). Perfectionism and relationship adjustment in pain patients and their spouses. Journal of Family Psychology9(3), 335-347.
Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Mikail, S. F. (2017). Perfectionism: A relational approach to conceptualization, assessment, and treatment. (Vol. 4, pp. 78-84). New York: Guilford Press.
Huber, C. H., Navarro, R. L., Womble, M. W., & Mumme, F. L. (2010). Family resilience and midlife marital satisfaction. The Family Journal18(2), 136-145.
Isen, A. M. (2003). Positive affect, systematic cognitive processing, and behavior: Toward integration of affect, cognition, and motivation. Dansereau, F. and Yammarino, F.J. (Ed.) Multi-Level Issues in Organizational Behavior and Strategy (Research in Multi-Level Issues, Vol. 2, pp. 55-62). Emerald Group Publishing Limited: Bingley.
Izadinia, N., Amiri, M., ghorban Jahromi, R., & Hamidi, S. (2010). A study of relationship between suicidal ideas, depression, anxiety, resiliency, daily stresses and mental health among Tehran university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences5, 1615-1619.
Klibert, J., Lamis, D. A., Collins, W., Smalley, K. B., Warren, J. C., Yancey, C. T., & Winterowd, C. (2014). Resilience mediates the relations between perfectionism and college student distress. Journal of Counseling & Development92(1), 75-82.
Lalzadeh, E., Asgari Ebrahimabad, M. J., & Hesar Sorkhi, R. (2015). The investigation of role of early maladaptive schemas in predicting emotional divorce. Journal of Clinical Psychology, 7(2), 9-19. [Text in Persian]
Latifian, M., Arshi, M., Alipour, F., & Ghaedamini Harouni, G. (2016). Study on relationship of domestic violence with emotional divorce among married females in Tehran. Quarterly Journal of Social Work5(2), 5-12.
Mackinnon, S. P., Sherry, S. B., Antony, M. M., Stewart, S. H., Sherry, D. L., & Hartling, N. (2012). Caught in a bad romance: Perfectionism, conflict, and depression in romantic relationships. Journal of Family Psychology26(2), 215-225.
Matson, R. E., Rogge, R. D., Johnson, M. D., Davidson, E., K., B., & Fincham, F., D. (2013). The positive and negative semantic dimontions of relationship satisfaction. Personsel Relationship, 20, 328-355
Mehmannavazan, A., Aliakbaridehkordi, M., Kakojoybari, A. (2015). Impact of attachment styles, family cohesion and adaptability on the level of resiliency as it relates to the feeling of homesickness among freshman students living in dormitories of AlZahra University. Women's Studies Sociological and Psychological, 12(4), 173-204. [Text in Persian]
Mohammadi M, Jazayeri A R, Rafiei A H, Jokar B, Pourshahbaz A. (2005). Family and Individual Factors in the at Risk Population. Archives of Rehabilitation, 6(1), 31-36. [Text in Persian]
Momeni K, Azadifard S. (2015). The Relationship BetweenSexual Knowledge and Attitude, and Relational Beliefs with Emotional Divorce. Journal of Pathology, counseling and family enrichment, 1(2), 34-45. [Text in Persian]
Momeni, K., & Azadifard, S. (2015). The Relationship between Sexual Knowledge and Attitude, and Relational Beliefs with Emotional Divorce. Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal1(2), 34-45.
Mousavi, S., F., & Rezazadeh, S., M.(2014). Investigating the role of attitude towards love in predicting emotional divorce of married men and women in Qazvin. Women's Studies Sociological and Psychological, 12(3), 169-188. [Text in Persian]
Narimani, M, Rahimi, S, Sedaghat, M. (2019). Predicting emotional divorce of couples based on family communication patterns and motivational structure. Journal of Family Psychology, 5(2), 27-38. [Text in Persian]
Niazi, M., Askari Kaviri, A., Almasi, E., Norowzi, M., Nourani, E. (2018). Ultra- analysis of studies and researches about divorce relevant factors in Iran for the period of 1386-1396. Women's Studies Sociological and Psychological, 15(4), 177-202. [Text in Persian]
Petersen, M. (2017). The Impact of Perfectionism in Couple Conflict and Relationship Satisfaction: An Exploration of the Mediating Influence of Perfectionism in Gottman's Conflict Model. Doctoral dissertation, department of psychology, Azusa Pacific University.
Pinquart, M. (2009). Moderating effect of dispositional Resilience on association between hassles and Psychological distress. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(1), 53-60.
Safarzadeh, S., Esfahaniasl, M., & Bayat, M. R. (2011). The relationship between forgiveness, perfectionism and intimacy and marital satisfaction in Ahwaz Islamic Azad University married students. Middle-East Journal of Scientific Research9(6), 778-784.
Sahebihagh, M. H., Khorshidi, Z., Atri, S. B., & Jafarabadi, M. A. (2017). Investigating the relationship between self-efficacy and emotional divorce among nurses in the city of Rasht, Iran (2015). Annals of Tropical Medicine and Public Health10(6), 1596-1607.
Samadi Fard, H. R., Narimani, M., Mikaeili, N., & Sheykholeslami, A. (2016). The Role of Cognitive Avoidance Components and Metacognitive Belief in the Prediction of Spouses Emotional Divorce. Journal of Counseling Research15(59), 38-57.
Samani S, Jokar B, Sahragard N. (2007). Effects of Resilience on Mental Health and Life Satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 13(3), 290-295. [Text in Persian]
Schaan, V. K., Schulz, A., Schächinger, H., & Vögele, C. (2019). Parental divorce is associated with an increased risk to develop mental disorders in women. Journal of affective disorders257, 91-99.
Shariati, S., Ahmadi, S., & Amiri, P. (2014). The relationship between irrational beliefs and perfectionism with marital adjustment. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper40(4), 660-667.
Shea, A. J., Slaney, R. B., & Rice, K. G. (2006). Perfectionism in intimate relationships: The dyadic almost perfect scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development39(2), 107-125.
Sherry, S. B., Sherry, D. L., Macneil, M. A., Smith, M. M., Mackinnon, S. P., Stewart, S. H., & Antony, M. M. (2014). Does socially prescribed perfectionism predict daily conflict? A 14-day daily diary study of romantic couples using self-and partner-reports. Personality and Individual Differences61, 24-27.
Sironic, A., & Reeve, R. A. (2015). A combined analysis of the Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS), Child and Adolescent Perfectionism Scale (CAPS), and Almost Perfect Scale—Revised (APS-R): Different perfectionist profiles in adolescent high school students. Psychological assessment27(4), 1471-1483.
Slaney, R. B., Rice, K. G., Mobley, M., Trippi, J., & Ashby, J. S. (2001). The revised almost perfect scale. Measurement and evaluation in counseling and development34(3), 130-145.
Stoeber, J. (2012). Dyadic perfectionism in romantic relationships: Predicting relationship satisfaction and longterm commitment. Personality and Individual Differences53(3), 300-305.
Trub, L., Powell, J., Biscardi, K., & Rosenthal, L. (2018). The “good enough” parent: Perfectionism and relationship satisfaction among parents and nonparents. Journal of Family Issues39(10), 2862-2882.
White, B., Driver, S., & Warren, A. M. (2010). Resilience and indicators of adjustment during rehabilitation from a spinal cord injury. Rehabilitation psychology55(1), 23-32.
Xu, M., Thomas, P. A., & Umberson, D. (2016). Marital quality and cognitive limitations in late life. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences71(1), 165-176.
Zamani, S., Ahadi, H., Asgari, P. (2015). Relationship of emotional divorce with body image and perfectionism. Journal of Psychological Studies, 10(4), 119-136. [Text in Persian]