نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یزد

2 استادیار دانشکده روان‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
رضایتمندی زناشویی نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد یزد بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 250 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفده از پرسش نامه های مقیاس دلبستگی بزرگسالان، پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ، پرسش نامه رضایت جنسی و پرسش نامه قصه عشق (LSS) جمع آوری شد. علاوه بر روش های توصیفی برای بررسی فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که، سبک های دلبستگی و رضایت جنسی، رضایت زناشویی را پیش بینی می کند. عشق ورزی در رضایت زناشویی و رضایت جنسی افراد نقش واسطه گری دارد. با توجه به اینکه رضایت جنسی یکی از عوامل مهم خوشبختی در زندگی زناشویی محسوب می شود و رضایت بخش نبودن آن احساس ناکامی را به همراه خواهد داشت، لذا توجه به انطباق سبک های دلبستگی و سبک های عشق ورزی افراد باید در راس برنامه های مشاوره های قبل از ازدواج قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of attachment styles and marital satisfaction on sexual satisfaction through the mediation of love among married

نویسندگان [English]

  • Fakhrosadat Hosseini 1
  • Seyed Kazem Alavi Langeroodi 2
1 -MA in Public Psychology, Islamic Azad University, Yazd Research Center
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology, Yazd University
چکیده [English]

Abstract:
Marital satisfaction is a positive and enjoyable attitude which couples have toward different aspects of marital relations. This study aimed to investigate the role of attachment styles and sexual satisfaction in marital satisfaction through the mediation of love among married students studying in Yazd Azad University. Participants in the study were 250 students. These individuals were selected using random sampling method. The data were collected from Adult Attachment Scale, Enrich marital satisfaction questionnaire, sexual satisfaction questionnaire and Love Story scale (LSS). In addition to descriptive methods, Pearson correlation and regression were also used to check the hypotheses. The findings showed that attachment styles and sexual satisfaction predicted marital satisfaction. Love had a mediating role in people's marital satisfaction and sexual satisfaction. Considering that sexual satisfaction is one of the most important factors of happiness in marriage and its Unsatisfactory will bring a sense of failure. Therefore, attachment styles and love styles compliance should be considered for marriage counseling agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Sexual satisfaction
  • love
  • attachment styles
احمدزاده، مریم.، فرامرزی، سالار.، عبدالحسین، شمسی و صمدی، مریم‌(1391). فراتحلیل رابطۀ سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی، اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 25: 37-46.
امان‌الهی، عباس.، اصلانی، خالد.، تشکر، هاجر.، غوابش، سعاد و نکویی، سمیه‌(1391). بررسی رابطۀ سبک‌های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی، مطالعات اجتماعی- روان شناختی زنان دانشگاه الزهرا(س)،10(3): 67- 86. 
اشترنبرگ، رابرت جی (1386). قصه عشق: نگرشی تازه به روابط زن و شوهر، ترجمۀ علی اصغر بهرامی، تهران: جوانه رشد.
باجگیرانی، سونه.، قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی و ظریف، فرزانه (1392). بررسی رابطۀ میان تمایز‌یافتگی خود و سبک‌های عشق ورزی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی، 4(‌16): 70- 83.
پیوسته‌گر، مهر‌انگیز.، سیف، سوسن.، درویزه، زهرا و پورشهریاری، مه سیما‌ (1385). اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آن‌ها، مطالعات روان‌شناختی، 2(1و2): 125-146.
جعفرزاده قدکی، سیدمرتضی و امانی، پریسا. (1394). بررسی رابطۀ عشق و رضایت زناشویی با هرزه نگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند، اصول بهداشت روانی، 17‌(5): 6-240.
حفاظتی طرقبه، مینا.، فیروزآبادی، علی و حق شناس، حسن‌( 1385). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مقایس مثلثی اشترنبرگ (Sternberg) برای عشق، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 16(‌54): 99-109.
خدابخشی کولایی، آناهیتا و هاشمی اصل، زهره (1395). رابطه سبک‌های دلبستگی با ترس از صمیمیت در زنان سالمند مطلقه، پیشگیری و سلامت، 2(‌1): 25- 32.
درویش زاده، سارا (1388). اثر‌بخشی آموزش پیش از ازدواج بر قصۀ عشق دانشجویان. روانشناسی اجتماعی: یافته‌های نو در روانشناسی، 5(14): 7-32.
ده سرخی، راضی و موسوی سیده فاطمه (1394). مطالعه برخی همبسته‌های رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان متاهل شهر اصفهان. رویش روان شناسی،4(11): 152-135.
رجبی، غلام رضا.، عباسی، قدرت اله و خجسته مهر، رضا‌ (1391). آیا دختران عملگرایانه تر از پسران هستند؟ مقایسه سبک‌های عشق ورزی در میان دانشجویان، روش‌ها و مدل‌های روان شناختی، 10 ص: 95 – 105.
صادقی، مسعود.. احمدی، سید احمد.، بهرامی، فاطمه.، اعتمادی، عذرا و پورسید، سیدرضا‌‌(1392). بررسی تأثیر آموزش به شیوه تحلیل ‌رفتار متقابل بر سبک‌های عشق ورزی زوجین، پژوهش‌‌های علوم شناختی و رفتاری. 3(5).
 صفیاری جعفرآباد، هاجر و زارع،  بیژن (1394). مطالعۀ رابطۀ عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متاهل شهر تهران، مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 13(‌1): 111-140.
قانع، مهدیه (1388). بررسی مؤلفه‌های عشق اشترنبرگ و سازگاری زناشویی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر در سال تحصیلی 89-88. پایان نامۀ کارشناسی راهنمایی و مشاوره. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر.
کرمی، ابوالفضل و علایی کجاهی، پروانه (1386). مقیاس قصۀ عشق: بر اساس نظریه عشق بر مشابه یک داستان. تهران: روان‌سنجی.
مهمان نوازان، اشرف.، علی اکبری دهکردی، مهناز و کاکوجویباری، علی اصغر (1393). تأثیر سبک‌های دلبستگی، انطباق‌پذیری و پیوستگی در خانواده بر میزان تاب‌آوری و رابطه آن با احساس غم غربت در میان دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه الزهرا(س)، مطالعات اجتماعی- روان شناختی زنان دانشگاه الزهرا(س)،12(‌4): 173-204. 
یوسفی، رحیم. ادهمیان، الهام، عبدالمحمدی، کریم (1395). نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر. مطالعات اجتماعی -روان شناختی زنان دانشگاه الزهرا(س)، 14( 3): 171-190. 
Ahmadzadeh, M., faramarzi, S., Shamsi A. H & Samadi, M. (2013). A meta-analysis of the relationship between attachment styles and marital satisfaction. Thought & Behavior in Clinical Psychology, 25, 37-46. http://jtbcp.riau.ac.ir(Text in Persian).  
Aman Allahi, A., Aslani, K., tashakor, H., ghavabesh, S. & Nekoi, S. (2013) The investigation of The relationship of romantic attachment styles and love with marital satisfaction. Sociological-psychological studies of women, Al-Zahra University, 10(3), 67-86. http://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1423.html(Text in Persian).
Christopher, F. S. & Sprecher, S. (2000). Sexuality in marriage, dating, and other relationships: A decade review. Journal of Marriage and the Family, 62, 999.
Cramer, K., Collins, K.& Singleton-Jackson, J.A., (2005). Love Styles and Self-Silencingin Romantic Relationships. Guidance& Counseling,20: 139-151.
Darvishzadeh, S. (2008) The Effect of Pre-marriage Education on Students' Love Stories. Social Psychology: New Findings in Psychology, 5(14): 7-32(Text in Persian).
Dewall, C. N., et al(2011). "So far away from one's partner, yet so close to romantic alternatives: avoidant attachment, interest in alternatives, and infidelity." Journal of personality and social psychology 6/101‌: 1302.
Doyer, Diana. (2000). Interpersonal relationship, London, Routledge. Brown, G.W., harris, T, & Copeland, J.R. (1997). Depression & loss: British Journal of Psychiatry, 301-18.
Ghane, M. (2009) Study of Sternberg love components and marital adjustment among married students of Azad University of Isfahan during 2005-2006 academic year. For Bachelor's degree in guidance and counseling. Islamic Azad University, Ashkezar Branch(Text in Persian).
Ghanaat Bajgirani, S., Ghanbari Hashem Abadi, A. & zarif, F. (2013). A Study on the Relationship between Differentiation of Self and Styles of Love. Counseling Culture and Psychotherapy, 4(16): 69-84. http://qccpc.atu.ac.ir/article_51_en.html(Text in Persian).
Hatfield, E. & Rapson, R. (1993). Love and attachment processes. In M. Lewis & J.M.Haviland (Eds.),Handbook of emotions(pp:595-604).New York: Guilford Press.
Hazan, C., Zeifman, D. & Middleton, K.(1994). Adult romantic attachment, affection and sex. Proceeding of the 7th International Conference on Personal Relationships; Groningen, Netherlands.
Hazen, C. & Shaver, P.(1987). Attachment as an organizational framework for research on close relationship. Psychol Inq; (5):7-22.
Heresi, Milad. Eliana & Diana. Rivera(2014). Ottenberger. And David, HuepeArtigas. "Associations among attachment, sexuality, and marital satisfaction in adult Chilean couples: a linear hierarchical models analysis." Journal of sex & marital therapy,40(4): 259-274.
Hefazi Torqabeh, M., Firouz Abadi, A., Haqshenas, H., (2006). Relations between love styles and marital satisfaction. J Mazandaran Univ Med Sci, 16 (54): 99-109. https://jmums.mazums.ac.ir(Text in Persian).
Jafarzadeh Fadaki, S. & Amani, P. (2015). Relationship of love and marital satisfaction with pornography among married university students in Birjand, Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(5): 240-246. doi: 10.22038/jfmh.2015.4797(Text in Persian).
Khodabakhshi Koolaee, A. & Hashemi Asl, Z. (2016). The Relationship between Fear of Intimacy and Attachment Styles among Elderly Divorced Women. J Prev Health. 2(1): 25-32. http://hpjournal.ir/article-1-61-en.html(Text in Persian).
Karami, A. & Alaei, K. (2006). Love Story Scale: Based on the theory of love, Tehran: Psychoanalysis(Text in Persian).
Kazarian Shahe, S. & Souha, Bawab.(2012). Cross-Sibling Attachment Styles and Marital Satisfaction among Married Lebanese, The Arab Journal of Psychiatry 23, (2): 148-158.
Kimberly, R. A. &Baker, A. T., (2008). Attachment styles, alcohol, and childhood experiences of abuse; an analysis of physical violence in dating couples,’ violence and victims,23,52-65.
Lacey, R.S., Reifman, A., Scott, J. P., Harris, S. & Fitzpatrick, M. J., (2004). Sexual moral attitudes, love styles, and mate selection, Journal of Sex Research, 41: 121-128.
Levin, T., Krystyna, S. & Hee, S., (2006). Love Styles and communication in relationships: partner preferences, initiation, and intensification, Communication Quarterly, 54: 265-275.
Miller, L.C. & Fishkin, S. A. (1997). On the dynamics of human bonding and reproductive success: Seeking a "window" on the "adapted-for" human-environment interface. In J. Simpson & D. Kenrick (Eds.), Evolutionary Social Psychology. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Mehmannavazan, A., Aliakbaridehkordi, M., Kakojoybari, A., (2015). The effect of attachment styles, adaptability and family cohesion on resilience and its relationship with the feeling of sadness among students living in Al-Zahra University dormitory. Women Studies sociological and psychological, 12(4): 173-204. doi: 10.22051/jwsps.2015.1499(Text in Persian).
Nasiri Deh Sourkhi, R. & Mousavi, S. F., (2015) The study of some correlative of sexual satisfaction and marital satisfaction in married women of Esfahan City. Rooyesh, 4 (2): 135-152. http://frooyesh.ir/article-1-41-en.html(Text in Persian).
Neto, F., (2001). Love styles of three generations of women. Marriage & Family Review.33: 268-282.
Péloquin, Katherine. Et al.(2013): "Integrating the attachment, caregiving, and sexual systems into the understanding of sexual satisfaction. "Canadian Journal of Behavioral Science/Revue canadienne des sciences du comportement 45.3: 185.
Péloquin, Katherine. Et al(2014). "Sexuality examined through the lens of attachment theory: Attachment, caregiving, and sexual satisfaction." The Journal of Sex Research 51, (5 ): 561-576.
Peivastégar, M., Seif, S., Darvizé, Z., PoorShahriyari, M., (2006). Predicting Attachment Disorder in School-age Children in Respect to Parents’ Attachment Style. Quarterly journal of psychological studies, 2(1,2): 125-146. http://psychstudies.alzahra.ac.ir(Text in Persian).
Rajabi1, Gh., Abbasi, Gh. & Khojastemehr, R., (2013) Do Girls are more Pragmatic than Boys? Comparing love Styles among Students. Psychological methods and models, 3(10): 96-105. http://jpmm.miau.ac.ir(Text in Persian).
Sadeghi, M., Ahmadi, S., Bahrami, F. & Etemadi, O. (2013). The Effect of Transactional Analysis Training on Love Styles of Couples. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 3(2): 71-84. http://cbs.ui.ac.ir(Text in Persian).
Simpson, J. A., Rholes, W. S., Phillips, D. Conflict in close relationships: An attachment perspective. J Pers Soc Psychology, 1996; 71: 899-914.
Sprecher, Susan.(2011). And Beverley, Fehr. "Dispositional attachment and relationship-specific attachment as predictors of compassionate love for a partner." Journal of Social and Personal Relationships 4/28: 558-574.
Sternberg, R. J., (1986). A triangular theory of love. Psychological Review, 93: 119-135.
Sternberg, R. J. (1987). Liking versus loving: A comparative evaluation of theories. Psychological Bulletin, 102: 331-345.
Sternberg Robert, J. (2007). Love Story: A new attitude to husband and wife relationships. Translation by Ali Asghar Bahrami(Text in Persian).  
Zare, B. & Safyari Jafarabad, H., (2015). The Study of Marital Satisfaction and its Determinants on Married Women and Men in Tehran City. Women Studies sociological and psychological, 13(1): 111-140. doi: 10.22051/jwsps.2015.1940(Text in Persian).
Yusefi, A., adhamian, A. & abdolmohhamadi, K. (2016). The Role of Early Maladaptive Schemas, Personality Traits and Attachment Styles in Prediction symptoms of Female Students Love Trauma Syndrome. Women Studies sociological and psychological, 14(3): 171-190. doi: 10.22051/jwsps.2016.2559. (Text in Persian).