بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار - خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ، شهرستان ایذه

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار، گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه خوارزمی.

چکیده

پژوهش حاضر راجع به تجربه های دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار - خانواده و چگونگی تدریس آن ها در این موقعیت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی انجام شد. نمونه پژوهش 20 دبیر زن بودند که با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند از میان دبیران زن متاهل و دارای فرزند انتخاب شدند که سابقه تدریس بیشتر از 5 سال داشتند و در مقطع متوسطه شهرستان ایذه تدریس می کردند. نتایج نشان داد که دبیران زن فشارها و دوگانگی های زیادی را در موقعیت ایفای همزمان نقش کار - خانواده تحمل می کنند. آن ها در این وضعیت درجه های متفاوتی از تعارض، فشار و احساس شکست و ناکامی در نقش را تجربه می کنند. مشارکت نکردن همسران این زنان در انجام دادن کارهای خانگی یکی از عوامل زمینه ای قوی در به وجود آمدن این فشارها و دوگانگی ها در آن ها است. تجربه های منحصر به فرد زندگی دبیران زن نیز در دو مقوله تدریس غیر موثر و انتخاب شغل دبیری خلاصه می شود. دبیران زن به دلیل فشارها و تعارض هایی که در این موقعیت تجربه می کنند، راهبردهایی را برای کنترل وضعیت خود انتخاب می کنند که این راهبردها پیامدهایی منفی در تدریس آن ها و در نهایت، بر یادگیری دانش آموزان بر جای می گذارد. شرایط پذیرش شغل دبیری (ارتباط نداشتن با مردان، نیاز اقتصادی و انجام دادن بهتر نقش های خانگی) توسط زنان شرکت کننده در این پژوهش یکی از عوامل زمینه ای در به وجود آمدن چنین سهل انگاری هایی در تدریس از طرف دبیران است. وجود این عوامل زمینه ای و دوگانگی های نقش، تدریس غیر موثر این دبیران را باعث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female Teachers' Experiences of Performing Concurrent Roles At Work and Home Studying Its Effects on Their Teaching

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Kord 1
  • Mohammad Attaran 2
  • Yazdan Mansourian 3
1 MA in Curriculum Studies
2 Associate Professor Kharazmi university
3 Associate Professor Kharazmi University
چکیده [English]

This study concerns female teachers' experiences of conducting simultaneous roles at work and home and its effects on their teaching performance. The research adopted a qualitative approach and the target group was a sample of 20 female teachers who were selected through a purposeful sampling method. The teachers in this sample were married, had children, and having had performed more than five years of teaching experience at high-school level in the city of Ezeh. The findings showed they mainly suffer from an overwhelming pressure of the conflicts between their various roles at work and home. They experienced different scenarios of conflict, stress, and feeling of failure in diverse aspects of their roles. As their husbands do not mainly contribute to housework, this lack of support is one of the major contextual elements in creating such stressful situation. Their experiences of work-family conflict have been reflected in two main categories of ineffective teaching and selecting teaching as their carrier. Female teachers had to employ a number of coping strategies to overcome the pressure and stress in their roles which finally had a negative impact on their teaching performance and students' learning. Moreover, their assumptions about the features of teaching as a profession, including not working with men and to have more free time to spend on housework, was one of the reasons which led to this situation. Finally, the paper concludes that existence of a number of contextual elements and the conflicts between their roles at work and home cause an ineffective teaching in the target group in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work - Family Conflict
  • teaching
  • Female Teachers
  • Conflict Roles
  • Workload
  • Ineffective Teaching