مادری در قلمرو اجتماعی- فرهنگی یک مطالعه کیفی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مردم‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در روابط بین نسلی خانواده ایرانی، مادر بعنوان یک ستون اصلی خانواده شمرده می‌شود و پاسداشت نقش مادر، در فرهنگ ایرانی- اسلامی جامعه ایران همواره مورد تأکید و توجه بوده است. با این وجود، انجام پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در ایران با تمرکز خاص بر موضوع مادری، از جمله خلأهای پژوهشی است که به کنکاش‌های علمی بیشتری نیاز دارد. بررسی دغدغه‌‌های اجتماعی و فرهنگی مادر به‌عنوان یکی از نقش‌های اصلی در خانواده و جامعه هدف اصلی این مقاله است. روش مورد استفاده در پژوهش، روش کیفی انتقادی کارسپیکین بود. داده‌های تحقیق، برمبنای مصاحبه عمیق با پانزده مادر که فرزند زیر دو سال داشتند گردآوری شد. یافته‌ها شامل مقولاتی همانند فرسایش جسمانی/ روانی مادر، دغدغه‌مندی‌های رشد کودک، تعدّد نیاز با افزایش سن فرزند، حساسیت مادر به‌واسطه کنترل‌ناپذیری فرزند، آشفتگی در تدبیر امور منزل، تکلیف‌محوری فرزندپروری بر مادر، قدرت مرز‌های جنسیتی در عمل، ترجیح جنسیتی، موقعیت اجتماعی متزلزل مادر و ... به دست آمد. نتایج نشان‌دهنده رنجیدگی و تشویش فکری مادران نسبت به برخی ساختار‌های اجتماعی و فرهنگی بود که موجب فشار نقش بر آنها می‌شد. برپایه نتایج تحقیق ضرورت دارد که قوانینی در تسهیل و بهبود بستر‌های حمایتی و عاطفی نسبت به مادران تصویب شود همچنین بسترهای اجتماعی و فرهنگی موجود جامعه، به‌نحو مؤثرتری برای ابقاء و ارتقاء منزلت مادر، بعنوان یک نقش پرافتخار در فرهنگ ایرانی- اسلامی جامعه ما به خدمت گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motherhood in Socio-cultural Context A Critical Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Faezeh Jafari-Sirizi 1
  • Abbas Askari-Nodoushan 2
  • Ali Ruhani 3
1 MA Student in Anthropology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor of Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
3 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In intergenerational family relationships, the respect for the role of the mother has always been emphasized in the Iranian-Islamic culture. However, conducting socio-cultural research in Iran with a special focus on the mother roles is one of the research gaps that requires more scientific research. The purpose of this study is to examine the social and cultural concerns of the mother in the familial and social relationships. The method used in the research was the critical qualitative method of Carspecken. Research data were collected through in-depth interviews with 15 mothers who had children under the age of two. Findings show such categories as physical / mental exhaustion of mother, child developmental concerns, increasing needs with child growth, mother’s sensitivity due to uncontrollable child, disturbance in housekeeping, gender preference, unstable social status of the mother, etc. were obtained. The results showed mothers' dissatisfaction and disturbance about some social and cultural structures that put pressure on them. Based on the results, there is need to pass laws to facilitate and improve the supportive and emotional contexts for mothers. Also, the existing capability of the Iranian society should be employed more effectively to maintain and promote the status of the mother, as a proud role in the Iranian-Islamic culture of our society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mother
  • intergenerational family relations
  • socio-cultural concerns
  • critical research
  • Zarand