طراحی مدل اندازه‌گیری توانمندسازی شغلی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. ‌‌ kayvanshoja@yahoo.com

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران. (نویسنده مسئول). a.poursaeed@gmail.com

3 دانشیار گروه اقتصاد، ترویج وآموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. maryomidi@gmail.com

10.22051/jwsps.2022.39468.2582

چکیده

هدف از این مطالعه، طراحی الگوی اندازه­گیری توانمندسازی شغلی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان تهران بوده است. جامعه آماری ‌پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار روستایی تحت‌پوشش سازمان بهزیستی در روستاهای استان تهران به تعداد 495 نفر بود که ‌216 نفر از آنها به روش تصادفی طبقه­ای و ‌استفاده از روش انتساب متناسب با حجم ‌شهرستان­های استان تهران که طبقات مبنای نمونه‌گیری ‌بودند به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش­نامه­ محقق‌ساخته استفاده شد. نتایج نشان داد ‌متغیرهای تعهد و احساس مسئولیت، عامل اقتصادی، مهارت­های فنی و کار عملی، عامل روان‌شناختی، عامل اجتماعی، خلاقیت و حل مسئله، مهارت­های ارتباطی و کارگروهی، اطلاعات و دانش تخصصی و عامل آموزشی به­ترتیب بیشترین اثر را در تبیین و شکل­گیری تبیین سازه­ اصلی داشتند. در مجموع، براساس نتایج حاصله، باید بیان گفت که مؤلفه­های درنظر گرفته شده برای توانمندسازی شغلی ‌زنان مورد مطالعه ‌تحقیق معتبر بوده و از آن می­توان برای بررسی توانمندسازی شغلی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of job empowerment of rural female-headed households under supervision of the Welfare Organization in Tehran province

نویسندگان [English]

  • kayvan Shojachaghervand 1
  • Alireza Poursaeed 2
  • Maryam Omidi Najafabadi 3
2 2. Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to design a model of job empowerment of rural female-headed households under supervision of the Welfare Organization in Tehran province. Statistical population included all rural female-headed households under supervision of the Welfare Organization in Tehran province, comprising 495 women who 216 women were selected. The sampling method was stratified random sampling proportional to the size of towns of Tehran Province which towns were considered as the classes of sampling. A questionnaire designed by researcher was used to collect the data. The results showed that commitment and responsibility, economic factors, technical skills, psychological skills, social factors, creativity and solving problem, communication skills and grouping work, information and special knowledge, and educational factors had the most effects on main structure, respectively. Based on findings, it can be concluded that considered variables for job empowerment in the studied women were reliable and it can be used to investigate of the rural female-headed households under supervision of the Welfare Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job empowerment
  • Economic factor
  • Social factor
  • Household -headed women
  • Welfare Organization
‌‌‌منابع
اسلامی، نرگس.، حشمتی، رسول و اسماعیل­پور، خلیل. (1399). اثربخشی روایت درمانی گروهی بر توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار. ‌پلیس زن، 14، 17-5.   
افشانی، سیدعلیرضا و فاتحی، الهام. (1395). توانمندی زنان سرپرست خانوار و عوامل اجتماعی  فرهنگی مرتبط با آن: مطالعه زنان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر تبریز. زن و جامعه، 7(27)، 38-19.
جوادیان، سیدرضا.، میرزایی فتح‌آباد، هادی و افراسیابی، حسین. (1398). مطالعۀ کیفی دلایل و زمینه‌های مشارکت‌نکردن زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های توانمندسازی. پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 8(2)، 86-65. 
حاجی حسنی، مهرداد و اختیاری امیری، راضیه. (1400). توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان چهارمحال و بختیاری برای حضور در بازار کار. ‌پلیس زن، 34، 50-29.
حاجیلو، حمید.، ولیزاده، حبیب و مقیمی، زهرا. (1399). شناسایی مؤلفه­های سازماندهی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان چالدران. مطالعات راهبردی زنان، 23(89)، 116-95. 
حسینی، محمدرضا. (1399). تحلیل تماتیک توسعه اجتماعی زنان با تأکید بر توانمندسازی پایدار. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 13(46)، 198-185.
حیدری ساربان، وکیل.، باختر، سهیلا و طالعی‌حور، وحید. (1395). ارزیابی و تأثیر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان شیان، شهرستان اسلام آباد غرب. زن و جامعه، 7(4)، 51-27. 
خدری، کژال.، یزدان پناه، مسعود.، فروزانی، معصومه و برادران، مسعود. (1399). تبیین عوامل روان‌شناختی موثر بر توانمندی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان لیکک). ‌تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 51(2)، 347-321.
رضایی، مهدی و محمودی، فاطمه. (1398). بازسازی معنایی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در کردستان. جامعه­شناسی کاربردی، 30(1)، 166-143.
زمانی مقدم، مسعود و افشانی، علیرضا. (1400). توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران: مروری نظام­مند. پژوهشی رفاه اجتماعی، 21(80)، 81-45.  
کریمی، شیما.، وثوقی، منصور.، آقاجانی مرسا، حسین و حضرتی صومعه، زهرا. (1399). رابطه توانمند‌سازی زنان از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 12(44)، 81-37.
گودرزی، مجید.، سلطانی، زهرا و علی بخشی، افسانه. (1399). ارزیابی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توانمندسازی زنان (مطالعه موردی؛ شهر باغملک). زن و جامعه، 11(43)، 222-193. 
صیده، طیبه.، اشراقی سامانی، رویا و پورسعید، علیرضا. (1394). عوامل مؤثر بر توانمندی شغلی زنان روستایی. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 2(4)، 22-11. 
صیده، طیبه.، اشراقی سامانی، رویا و پورسعید، علیرضا. (1396). تحلیل نقش توانمندی شغلی بر خوداتکایی زنان روستایی شهرستان ایلام. پژوهش‌های روستایی، 8(3)، 570-557.
معظمی گودرزی، صدیقه و عطرکار روشن، شیما. (1399). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی زنان (با تأکید برآموزش و اشتغال) درگروه کشورهای عضو D8. جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، 9(2)، 196-174. 
مهرآرا، اسداله.، شفیع‌پور، سیده فاطمه.، دیانتی، ربابه و زارع زیدی، علیرضا. (1396). سقف شیشه­ای، از چالش­ها و راهکارها تا توانمندسازی زنان. ‌شباک، 3(29)، 69-57.
Abukhait, R. M., Bani-Melhem, S. & Zeffane, R. (2019). Empowerment, knowledge sharing and innovative behaviours: Exploring gender differences. International Journal of Innovation Management, 23(1), 1950006.
Afshani, S. A. R. & Fatehi, E. L. H. A. M. (2017). An investigation of socio-cultural factors influencing women householder abilities in the city of  Tabriz. Quarterly Journal of Women and Society, 7(27), 19-38. (In Persian)
Ahmed, N. & Malik, B. (2019). Impact of psychological empowerment on job performance of teachers: Mediating role of psychological well-being. Review of Economics and Development Studies, 5(3), 451-460.
Akter, A. & Ahmad, N. (2020). Empowering rural women’s involvement in income generating activities through BRAC microfinance institution in sylhet district, Bangladesh. Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(11), 146-161.
Baig, I. A., Batool, Z., Ali, A., Baig, S. A., Hashim, M. & Zia-ur-Rehman, M. (2018). Impact of women empowerment on rural development in Southern Punjab, Pakistan. Quality & Quantity, 52(4), 1861-1872.
Bhat, R. A. (2015). Role of education in the empowement of women in India. Journal of Education and Practice, 6(10), 188-191.
Bushra, A. & Wajiha, N. (2015). Assessing the socio-economic determinants of women empowerment in Pakistan. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 177, 3-8.
Choudhry, A. N., Abdul Mutalib, R. & Ismail, N. S. A. (2019). Socio-cultural factors affecting women economic empowerment in Pakistan: A situation analysis. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(5), 90-102.
Dewi, G. (2021). Women’s empowerment for socioeconomic sustainable development in Singapore. Paper Presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 19, 32-41.
Engida, Y. M. (2021). The three dimensional role of education for women empowerment. Journal of Social Sciences, 17(1), 32-38.
Eslami, N., Heshmati, R. & Smaeilpour, K. (2020). Effectiveness of group narrative therapy on ego strength of female-headed households. Policewomen Studies Journal, 14(32), 5-17. (In Persian)
Ghoochani, O. M., Ghanian, M., Khosravipour, B. & Crotts, J. C. (2020). Sustainable tourism development performance in the wetland areas: A proposed composite index. Tourism Review, 10, 26-39.
Goodarzi, M., Soltani, Z. & Ali Bakhshi, A. (2020). Evaluating the role of virtual social networks in women's empowerment (case study: Baghmalek city). Quarterly Journal of Women and Society, 11(43), 193-222. (In Persian)
Haji Hasani, M. & Ekhtiari Amiri, R. (2021). Empowering women heads of households in chaharmahal and bakhtiari province for participate in labor market. A Journal of Police University and Women Police Traning Center, 15(2), 23-39. (In Persian)
Hajilo, V., Valizadeh, H. & Moghimi, Z. (2020). Identifying the components of organizing and empowering women heads of households in chaldoran. Women's Strategic Studies, 23(89), 95-116. (In Persian)
Heidari Sareban, V., Bahtar, S. & Taleihur, V. A. H. I. D. (2017). Studying the effects of social capital components on the empowerment of rural women in Sheyan village of Eslamabad-e Gharb city. Quarterly Journal of Women and Society, 7(28), 27-50. (In Persian)
Hosseini, M. (2021). Thematic analysis of women's social development with emphasis on sustainable empowerment. Journal of Iranian Social Development Studies, 13(46), 185-198. (In Persian)
Javadian, S. R., Mirzaie Fathabad, H. & Afrasiabi, H. (2019). A qualitative study of the causes and context of non-participation in empowerment plans among women-headed households. Strategic Rssearch on Social Problems in Iran University of Isfahan, 8(2), 65-86. (In Persian)
Kabeer, N. (2003). Gender equality, poverty eradication and the millennium development goals: Promoting women’s capabilities and participation. Women in Development Discussion Paper Serieas,13, 1-26.
Karimi, S., Vosoughi, M., Aghajani Mersa, M. &  Hazrati Someeh, Z. (2020). The relationship between women's empowerment through virtual social networks case study: Staff of Islamic Azad University, Science and Research Branch. Social Well-Being Journal, 12(44), 37-81. (In Persian) 
Khedri, K., Yazdanpanah, M., Forouzani, M. & Baradaran, M. (2020). Explaining the psychological factors affecting the empowerment of rural women (the case of likak county). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(2), 327-341. (In Persian)
Kpoor, A. (2019). Assets and livelihoods of male-and female-headed households in Ghana. Journal of Family Issues, 40(18), 2974-2996.
Lechman, E. & Paradowski, P. (2021). Digital technologies and women's empowerment: casting the bridges. In Technology and Women's Empowerment: Taylor & Francis, 15, 32-46.
Men, L. R. (2011). How employee empowerment influences organization–employee relationship in China. Public Relations Review, 37(4), 435-437.
Moazemi Goudarzi, S. & Atrkar Roshan, S. (2020). The investigation of the impact of information and communication technology on women's empowerment (with emphasis on education and employment) in the D8 member countries. Journal of Economic & Developmental Sociology, 9(2), 127-149. (In Persian)
Muduli, A. & Pandya, G. (2018). Psychological empowerment and workforce agility. Psychological Studies, 63(3), 276-285.
‌Rafii, F., Seyedfatemi, N. & Rezaei, M. (2013). Factors involved in Iranian women heads of household’s health promotion activities: A grounded theory study. The Ppen Nursing Journal, 7, 133.
Rezaei, M. & Mahmoodi, F. (2019). Meaning reconstruction of women headed of household’s quality of life: A qualitative study. Journal of Applied Sociology, 30(1), 143-166. (In Persian)
Rocca, C. H., Rathod, S., Falle, T., Pande, R. P. & Krishnan, S. (2009). Challenging assumptions about women's empowerment: Social and economic resources and domestic violence among young married women in urban South India. International Journal of Epidemiology, 38(2), 577-585.
Sahoo, C. K., Behera, N. & Tripathy, S. K. (2010). Employee empowerment and individual commitment: An analysis from integrative review of research. Employment Relations Record, 10(1), 40-56.
Savari, M., Sheykhi, H. & Amghani, M. S. (2020). The role of educational channels in the motivating of rural women to improve household food security. One Health, 10, 100150.
Seyedeh, T., Eshraqhi Samani, R. & Poursaied, A. (2015). Factors in fluencing the occupational capability of rural women (case study: Ilam county). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 2(4), 11-21. (In Persian)
Seyedeh, T., Eshraqhi Samani, R. & Poursaied, A. (2017). The role of occupational on  women rural in Ilam county. Journal of Rural Research, 8 (3), 545-557. (In Persian)
Sharma, E. (2020). Women and politics: A case study of political empowerment of Indian women. International Journal of Sociology and Social Policy. 15, 23-39.
Sharma, K. (2019). Hunger in Jharkhand: Dimensions of poverty and food security in palamu district. South Asia Research, 39(1), 43-60.
Sun, L.-Y., Zhang, Z., Qi, J. & Chen, Z. X. (2012). Empowerment and creativity: A cross-level investigation. The Leadership Quarterly, 23(1), 55-65.
Taresa, A. & Gadisa, A. (2021). Magnitude and factors affecting women’s economic empowerment for participation in decision making among married women at reproductive age in Assosa, Western Ethiopia. Journal of Midwifery and Reproductive Health, 9(2), 2763-2770.
Yoosefi Lebni, J., Mohammadi Gharehghani, M. A., Soofizad, G. & Irandoost, S. F. (2020). Challenges and opportunities confronting female-headed households in Iran: A qualitative study. BMC Women's Health, 20(1), 1-11.
Zamanimoghadam, M. (2021). Empowerment of female heads of households in Iran: A systematic review. Social Welfare Quarterly, 21(80), 45-80. (In Persian)
Zhang, X. & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of Management Journal, 53(1), 107-128.