پیش‌بینی افسردگی، اضطراب، استرس و اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس اعتیاد به گوشی‌های هوشمند با تأکید برتفاوت های جنسیتی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). m.moosivand@alzahra.ac.ir

2 استادیار رشته مشاوره، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، تهران، ایران. mozhgan.hayati@yahoo.com

3 کارشناس ارشد رشته مشاوره، دانشگاه پیام نور، مرکز قزوین، قزوین، ایران. Mahdiyehramezani82@gmail.com

10.22051/jwsps.2022.38225.2529

چکیده

استفاده بیش از حد از گوشی­های هوشمند با اهمال­کاری تحصیلی، افسردگی، اضطراب و استرس در دانش­آموزان مرتبط است. بنابراین، بررسی ارتباط اعتیاد به گوشی هوشمند با اهمال­کاری و آسیب­پذیری روان‌شناختی در دانش‌آموزان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این‌رو، ‌مطالعه حاضر با هدف پیش­بینی افسردگی، اضطراب، استرس و اهمال­کاری تحصیلی بر اساس اعتیاد به گوشی­های هوشمند با تأکید برتفاوت‌های جنسیتی در دانش­آموزان انجام شده است. این پژوهش ‌به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است. با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبتی 275 نفر (120 دختر و 155 پسر) از دانش­آموزان دوره اول متوسطه شهر ترکمانچای که در سال تحصیلی 1400-1399 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده­های پژوهش با ‌پرسشنامه اهمال­کاری سولومون و راث­بلوم (1984)، پرسشنامه اعتیاد به گوشی همراه سواری (1392) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) از نمونه مورد مطالعه جمع­آوری شدند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد ‌بین اعتیاد به گوشی­های هوشمند با افسردگی (457/0=r)، اضطراب (363/0=r)، استرس (334/0=r) و اهمالکاری تحصیلی (358/0=r) رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (001/0≥P). نتایج رگرسیون نیز چندگانه نشان داد ‌در دانش­آموزان دختر میل­گرایی، احساس تنهایی و خلاقیت­زدایی و در دانش­آموزان پسر میل­گرایی و احساس تنهایی قوی­ترین پیش­بینی‌کننده­های افسردگی، اضطراب و استرس هستند. همچنین، قوی‌ترین پیش­بینی‌کننده اهمال‌کاری ‌دانش­آموزان دختر احساس تنهایی و خلاقیت­زدایی و ‌دانش­آموزان پس‌احساس تنهایی است. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت اعتیاد به گوشی­های هوشمند همراه سبب افزایش میزان استرس و اضطراب در دانش­آموزان شده و استرس و اضطراب ناشی از اعتیاد به گوشی­های هوشمند نیز باعث افزایش میزان اهمال‌کاری آنها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting depression, anxiety, stress and academic procrastination based on smartphone addiction with emphasis on gender differences in students

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Moosivand 1
  • Mozhgan Hayati 2
  • Mahdieh Ramezani Torkamani 3
1 Assistances professors of social study and development of women research center Alzahra University. Iran .Tehran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Payame Noor University. Tehran. Iran
3 Master of Counseling, Payame Noor University, Qazvin Branch
چکیده [English]

Excessive use of smartphones is associated with academic procrastination, depression, anxiety and stress in students; Therefore, examining the relationship between smartphone addiction and procrastination and psychological vulnerability in students is of particular importance. Therefore, this study was conducted to predict depression, anxiety, stress and academic procrastination based on smartphone addiction with emphasis on gender differences in students. The present study was a descriptive correlational study. Using the stratified sampling method, 275 students (120 girls and 155 boys) of the first year high school students in Turkmanchay who were selected in the academic year 1399-1400. Research data were collected using Solomon and Rathblum (1984) Delayed Questionnaire, Mobile Phone Addiction Questionnaire (2013) and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21). The results of Pearson correlation coefficient showed that between smartphone addiction with depression (r = 0.457), anxiety (r = 0.363), stress (r = 0.334) and academic procrastination (0.358) = r) There is a positive and significant relationship (P≥0.001). The results of multiple regression showed that in female students, desire for loneliness and creativity and in male students, desire and loneliness were the strongest predictors of depression, anxiety and stress. Also the strongest predictors of procrastination in female students were loneliness and de-creativity and in post-students loneliness. It can be concluded that addiction to mobile smartphones increases the level of stress and anxiety in students and stress and anxiety caused by addiction to smartphones also increases the level of procrastination among students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smartphone addiction
  • stress
  • anxiety
  • depression
  • academic procrastination
جوکار، بهرام و دلاورپور، محمدآقا. (1386). رابطه تعلل­ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. اندیشه­های‌نوین تربیتی، 3(3-4)، 80-61.
سامانی، سامان و جوکار، بهرام. (1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 26(3)، 76-65.
نامیان، سارا و حسین چاری، مسعود. (1390). تبیین اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس باورهای مذهبی و هسته کنترل. روان‌شناسی تربیتی، 8(14)، 128-99.
سواری، کریم. (۱۳۹۳). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه. ‌اندازه‌گیری تربیتی، ۱۵(۵)، ۱۴۱-125.
موسیوند، محبوبه (1399). تفاوت‌های جنسیتی در نظام ارزشی، اشتیاق، شایستگی اجتماعی و سبک‌های شناختی دانشجویان. ‌مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 18(3)، 36-7.
تمنایی­فر، محمدرضا و قاسمی، المیرا. (1396). تبیین اهمال‌کاری تحصیلی براساس صفات شخصیت و مهارت مدیریت زمان. ‌راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(8)، 244-223.
Adelhardt, Z., Markus, S. & Eberle, T. (2019). Concepts clarification and differentiation between smartphone addiction and compulsive internet use based on the diagnostic investigation on two scales. Proceedings of the 10th International Conference on social media and Society - SMSociety ′19.
American Psychiatric Association (2015). Anxiety disorders: DSM-5® selections. American Psychiatric Pub.
Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W. & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the depression anxiety stress scales in clinical groups and a community sample. Psychological Assessment, 10(2), 176.
Atnafie, S. A., Muluneh, N. Y., Getahun, K. A., Woredekal, A. T. & Kahaliw, W. (2020). Depression, anxiety, s‌tress, and associated factors among khat chewers in Amhara Region, Northwest Ethiopia. Depression Research and Treatment, 7934892.
Ayas, T. & Horzum, M. (2013). Relation between depression, loneliness, self-esteem, and internet addiction. Education, 133(3), 283–90.
Balkis, M. (2013). Academic procrastination, academic life satisfaction, and academic achievement: The mediation role of rational beliefs about studying. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 13(1), 57–74.
Billieux, J., Maurage, P., Lopez-Fernandez, O., Kuss, D. J. & Griffiths, M. D. (2015). Can disordered mobile phone use be considered a behavioral addiction? An update on current evidence and a comprehensive model for future research. Current Addiction Reports, 2, 156–162.
Boumosleh, J. & Jaalouk, D. (2017b). Smartphone addiction among university Students and its relationship with academic performance. Global Journal of Health Science, 10(1), 48-59.
Brillhart, P. E. (2013). Technostress in the workplace: Managing stress in electronic workplace place. Journal of American Academy of Business, 5(1/2), 302–307
Cerniglia, L., Griffiths, M. D., Cimino, S., De Palo, V., Monacis, L., Sinatra, M. & Tambelli, R. (2019). A latent profile approach for the study of internet gaming disorder, social media addiction, and psychopathology in a normative sample of adolescents. Psychology Research and Behavior Management, 12, 651–659.
Cetinić, I., Gavranić, D., Hudorović, N., Tomić, M. & Validžić, A. (2014). Stupanj stresa kod studenata sestrinstva - Sveučilište u Dubrovniku [The degree of stress amongst nursing students - University of Dubrovnik]. Sestrinski Glasnik, 19(1), 22–25.
Chen, P., Li, J. & Kim, S. Y. (2021). Structural relationship among mobile phone dependence, self-efficacy, time management disposition, and academic procrastination in college students. Iranian Journal Public Health, 50(11), 2263-2273.
Cho, H. Y., Kim, D. J. & Park, J. W. (2017). Stress and adult smartphone addiction: mediation by self-control, neuroticism, and extraversion. Stress Health, 33(5), 624–630.
Crnković, D. (2017). Anksioznost i kako ju liječiti. Psihijatrija Danas, 26(2), 185–191.
‌Demirci, K., Akgönül, M. & Akpinar, A. (2015). Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. Journal of Behavioral Addictions, 4(2), 85–92.
Dikeç, G. & Kebapçı, A. (2018). Smartphone addiction level among a group of university students. Journal of Dependence, 19(1), 1–9.
Elhai, J. D., Dvorak, R. D., Levine, J. C. & Hall, B. J. (2017). Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology. Journal of Affective Disorders, 207, 251–259.
Elhai, J. D. Levine, J. C. & Hall, B. J. (2019). The relationship between anxiety symptom severity and problematic smartphone use: A review of the literature and conceptual frameworks. Journal of Anxiety Disorders, 62, 45–52.
Fidan, H. (2016). Development and validity of mobile addiction scale: Components model approach. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3(3), 433-469.
Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS. 4th ed. London: Sage.
Gaur, A. (2019). Relationship between smartphone addiction severity and depression among college students. The International Journal of Indian Psychology, 7(2), 19-29.
Grant, J. E., Lust, K. & Chamberlain, S. R. (2019). Problematic smartphone use is associated with greater alcohol consumption, mental health issues, poorer academic performance, and impulsivity. Journal of Behavioral Addictions, 8(2), 335–342.
Hong, Y. P., Yeom, Y. O. & Lim, M. H. (2021). Relationships between smartphone addiction and smartphone usage types, depression, ADHD, stress, interpersonal problems, and parenting attitude with middle school students. Journal of Korean Medical Science, 36(19), e129.
Ithnain, N., Ghazali, S E. & Jaafar, N. (2018). Relationship between smartphone addiction with anxiety and depression among undergraduate students in Malaysia. International Journal of Health Sciences & Research, 8(1), 163-171.
Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Błachnio, A., Przepiórka, A., Mraka, N., Polishchuk, V. & Gorbaniuk, J. (2020). Mobile phone addiction, phubbing, and depression among men and women: A moderated mediation analysis. The Psychiatric Quarterly, 91(3), 655–668.
Ivanović, M. & Ivanović, U. (2018). Gender differences during adolescence in the motives for physical exercise, depression, anxiety, and stress. EQOL Journal, 10(1), 17-27.
Jokar, B. & Delavarpour, M. (2007). The relationship between academic procrastination with goals of progress. Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 3(3), 61-80. (In Persian)
Jovanović, V., Gavrilov-Jerković, V. & Lazić, M. (2019). Can adolescents differentiate between depression, anxiety, and stress? Testing competing models of the depression anxiety stress scales (DASS-21). Current Psychology, 40, 6045–6056
Kandemir, M., Ilhan, T., Ozpolat, A. R. & Palanci, M. (2014). Analysis of academic self-Efficacy, self-Esteem and coping with stress skills predictive power on academic procrastination. Educational Research and Reviews, 9(5), 146-152.
Kayabaş, B. K. (2013). Mobile life. New communication technologies (pp. 176-201). Eskişehir: Anadolu University Open Education Faculty Publications.
Kibona,‌ L.‌ & Mgaya,‌ G. (2015). Smartphones’‌ effects‌ on‌ academic performance of higher learning students. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 2(4), 3159–3140.
Kim, J. H., Seo, M. & David, P. (2015). Alleviating depression only to become problematic mobile phone users: Can face-to-face communication be the antidote? Computers in Human Behavior, 51, 440–447.
Kim, K. R. & Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26-33.
Kim, Y. J., Jang, H. M., Lee, Y., Lee, D. & Kim, D. J. (2018). Effects of internet and smartphone addictions on depression and anxiety based on propensity score matching analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(5), 859.
Kuyulu, I. & Beltekin, E. (2020). Relationship between smartphone addiction and personality traits. Asian Journal of Education and Training, 6(2), 304-313.
Kwon, M., Lee, J. Y., Won, W. Y., Park, J. W., Min, J. A., Hahn, C. & Kim, D. J. (2013). Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PloS one, 8(2), 56936.
Lenz, V. Vinković, M. & Degmečić, D. (2016). Pojavnost depresije, anksioznosti i fobija u studentskoj populaciji medicinskog i pravnog fakulteta u osijeku. Socijalna Psihijatrija, 44(2), 120–129.
Lovibond, P. F. & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the beck depression and anxiety inventories. Behavior Research and Therapy, 33(3), 335-343.
Malouff, J. (2019). The efficacy of interventions aimed at reducing procrastination: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Counseling and Development, 97, 117–127.
Matar Boumosleh, J. & Jaalouk, D. (2017). Depression, anxiety, and smartphone addiction in university students- A cross-sectional study. PloS one, 12(8), e0182239.
Mitchell, L. & Hussain, Z. (2018). Predictors of problematic smartphone use: an examination of the integrative pathways model and the role of age, gender, impulsiveness, excessive reassurance-seeking, extraversion, and depression. Behavioral Sciences, 8(8), 74.
‌‌Moosivand, M. Gender Differences in Students' Value System, Engagement, Social Competence, and Cognitive Styles. Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 18(3), 7-36. (In Persian)
Namian, S. & Hossein Chari, M. (2011). Explain academic procrastination based on religious beliefs and the core of control. Journal of Educational Psychology Studies, 8(4), 99-128.
Nishida, T., Tamura, H. & Sakakibara, H. (2019). The association of smartphone use and depression in Japanese adolescents. Psychiatry Research, 273, 523–527.
Noyan, C. O., Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O. & Dilbaz, N. (2015). Turkish validity and reliability study of the short form of the smartphone addiction scale in university students. Anadolu Psychiatry Journal, 16(1), 73-81.
Ozen, S. & Topçu, M. (2017). The relationship between smartphone addiction and depression, obsession-compulsion, impulsivity, alexithymia in medical students. Addiction Journal, 18(1), 16-24.
Qader, I. K. A. & Omar, A. (2015). Smartphone usage among the millennial generation in Malaysia. Journal of Scientific Research and Development, 2(14), 1–4.
Randjelović, P., Stojiljković, N., Radulović, N., Ilić, I., Stojanović, N. & Ilić, S. (2019). The association of smartphone usage with subjective sleep quality and daytime sleepiness among medical students. Biological Rhythm Research, 50(6), 857–865.
Rebetez, M. M. L., Rochat, L. & Van der Linden, M. (2015). Cognitive, emotional, and motivational factors related to procrastination: A cluster analytic approach. Personality and Individual Differences, 76, 1–6.
Rozgonjuk, D., Kattago, M. & Täht, K. (2018). Social media use in lectures mediates the relationship between procrastination and problematic smartphone use. Comput. Human Behavior, 89, 191–198.
Rukavina, M. & Nikčević-Milković, A. (2016). Adolescenti i školski stres [Adolescent and School Stress]. Acta Iadertina, 13(2), 159–169.
Sahin, S., Ozdemir, K., Unsal, A. & Temiz, N. (2013). Evaluation of mobile phone addiction level and sleep quality in university students. Pakistan Journal of Medical Sciences, 29(4), 913–8.
Samani, S. & Jokar, B. (2007). Validity and reliability short-form version of the depression, anxiety, and stress. Social Sciences and Humanities, Shiraz University, 26(3), 65-76. (In Persian)
Sevari, K. (2014). Construction and validation of the mobile phone addiction questionnaire. Educational Measurement, 15(5), 121-145. (In Persian)
Shi, M., Zhai, X., Li, S., Shi, Y. & Fan, X. (2021). The relationship between physical activity, mobile phone addiction, and irrational procrastination in Chinese college students. Int. J. Environ. International Journal of Environmental Research and Public, 18, 5325.
Sirois, F. M. (2014). Procrastination and stress: Exploring the role of self-compassion. Self and Identity, 13(2), 128-145.
Sirois, F. & Pychyl, T. (2013). Procrastination and the priority of short‐term mood regulation: Consequences for future self. Social and Personality Psychology Compass, 7(2), 115–127.
Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503-509.
Stankovića, M., Nešićb, M., Čičeviće, S. & Shia, Z. (2021). Association of smartphone use with depression, anxiety, stress, sleep quality, and internet addiction. Empirical evidence from a smartphone application. Personality and Individual Differences, 168 (1), 1-7.
Steel, P. & Klingsieck, K. B. (2016). Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist, 51(1), 36–46.
Stojiljković, J. & Stanković, M. (2018). Depressive state and social anxiety in adolescents: The role of family interactions. The American Journal of Family Therapy, 46(3), 243–257.
Tamannaifar, M. R. & Ghasemi, E. (2017). Explaining academic procrastination based on personality traits and time management skills. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 5(8), 223-244. (In Persian)
Wang, J., Wang, P., Yang, X., Zhang, G., Wang, X., Zhao, F. et al. (2019b). Fear of missing out and procrastination as mediators between sensation seeking and adolescent smartphone addiction. International Journal of Mental Health and Addiction, 17, 1049–1062.
Wang, P., Liu, S., Zhao, M., Yang, X., Zhang, G., Chu, X. et al. (2019a). How is problematic smartphone use related to adolescent depression? A moderated mediation analysis. Children and Youth Services Review, 104, 104384.
Xie, X., Dong, Y. & Wang, J. (2018). Sleep quality as a mediator of problematic smartphone use and clinical health symptoms. Journal of Behavioral Addictions, 7(2), 466–472.
Yang, X., Wang, P. & Hu, P. (2020). Trait procrastination and mobile phone addiction among Chinese college students: A moderated mediation model of stress and gender. Frontiers in Psychology, 11, 614660.
Zhang, C., Zhang, L. & Wang, C. (2017). Mediating effect of self-control on the relationship between mobile phone dependence and academic Procrastination in college students. China Journal of Health Psychology, 25(1), 145.