بررسی اثرات بیگانگی و شبکه‌های اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان مناطق 22 گانه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران imperpiran@yahoo.com

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران(نویسنده مسئول) ashahin2000@yahoo.com

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران mfilib@yahoo.com

چکیده

یکی از ابعاد اثرگذار بر سلامت اجتماعی افراد، بیگانگی اجتماعی و انزوای اجتماعی است. بیگانگی اجتماعی نقش مهمی در سطح سلامت اجتماعی افراد جامعه دارد و می تواند بر کیفیت زندگی زنان اثرگذار باشد. لذا هدف مقاله بررسی نقش بیگانگی اجتماعی در سلامت اجتماعی زنان مناطق 22 گانه تهران است. چارچوب نظری استفاده از نظریه سلامت اجتماعی کییز و نظریه بیگانگی اجتماعی دورکیم است. روش‌‌تحقیق، پیمایشی بوده و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری زنان بالای 18 ساله شهر تهران می باشند. طبق فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر بوده و از روش نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله‌ای استفاده شد. از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که دارای اعتبار صوری و پایایی است.

یافته‌ها نشان داد میانگین سلامت اجتماعی در بین زنان تهرانی برابر با 2.87 بوده که کمی پایین تر از حد متوسط است. در بین مولفه‌های سلامت اجتماعی بعد انطباق اجتماعی با 3.10 از بیشترین و بعد مشارکت اجتماعی با 2.66 از کمترین میانگین برخوردار بوده است. بین بیگانگی اجتماعی و سلامت اجتماعی رابطه منفی و معکوس(0.523- ) وجود دارد. اگر میزان بیگانگی اجتماعی در بین زنان افزایش ‌یابد، میزان سلامت اجتماعی کاهش می‌یابد. بیشترین میزان این رابطه مربوط به بعد انطباق اجتماعی(0.583-) و کم‌ترین رابطه مربوط به بعد شکوفایی اجتماعی(0.455-) می‌باشد. نتیجه این است که جهت افزایش سلامت اجتماعی در بین زنان تهرانی، بایستی از خودبیگانگی اجتماعی و ابعاد آن مانند احساس بی‌قدرتی، احساس بی‌هنجاری، احساس بی‌معنایی، انزوای اجتماعی، بیگانگی از خود و احساس بیگانگی فرهنگی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Alienation and Social Networks on Women's Social Health in 22 Districts of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Piran Qeydari 1
  • Abolghasem Heidarabadi 2
  • Seyfollah Farzaneh 3
1 Ph.D student in Department of Sociology of Economics and Development, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran. imperpiran@yahoo.com
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran. ashahin2000@yahoo.com. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran. mfilib@yahoo.com
چکیده [English]

One of the dimensions affecting the social health of individuals is social networks, social alienation and social isolation. The purpose of this article is to investigate the role of alienation and social networks in the social health of women in 22 districts of Tehran. The statistical population is women over 18 years old in Tehran. According to Cochran's formula, the sample size was 384 people, and a multi-stage cluster sampling method was used. The tool for measuring variables has formal validity and reliability.
The results showed that the average social health among women in Tehran was 2.87, the feeling of social alienation was 3.04, and the average use of social networks was 3.30. There is a negative and inverse relationship between social alienation and social health (-0.523). If the rate of social alienation among women increases, the rate of social health decreases. The highest value of this relationship is related to the dimension of social adaptation (-0.583) and the lowest value is related to the dimension of social prosperity (-0.455). There is a positive correlation between social networks and social health. The result is that social alienation and its dimensions must be reduced to increase social health among Tehranian women. With the increase in the use of social networks, the amount of social relationships increases and ultimately leads to an increase in social health.

Alienation, Social Networks, Women's Social Health

‌Introduction
One of the problems that endanger women's public and social health is the phenomenon of social alienation. The factor of social isolation and alienation has an essential role in reducing or improving the level of social health of people in society. Due to the pivotal role of women in the home and family and the increasing presence of women in society and economic and social activities, their social health characteristics are very vulnerable. As a result, social health, which reflects the conditions of society and is influenced by various social factors, has become a sensitive and vital issue for women. Research shows that social health is considered a social issue in the metropolis of Tehran. One of the factors affecting social health is social networks and the feeling of social alienation. It is necessary to determine the use of social networks, social alienation and women's social health? Moreover, what is the connection between them and women's social health?
 
Methodology
The research method is a survey. A standard and researcher-made questionnaire was used to collect information. The study population was women over 18 years old in Tehran in 22 districts, which is equal to 3426,000 people. Cochran's formula estimates the sample size, and their number is 384 people. Multi-stage cluster sampling method was used. The questionnaire question items have been standardized and researched. The measuring instrument has formal validity. Cronbach's alpha coefficient for variables is optimal. In social health, social networks and social alienation, the reliability values ​​are equal to 0.78, 0.79 and 0.84, respectively.
 
Findings
Findings show that the feeling of social alienation is high among women because 37.3% consider the feeling of social alienation to be high. The average feeling of social alienation is 3.04, and the average use of social networks is 3.30. The average social health among women in Tehran is 2.87, slightly lower than average. Among the components of social health, the dimension of social adaptation with 3.10 had the highest, and the dimension of social participation with 2.66 had the lowest average. There is a negative relationship between social health and feelings of social alienation and a positive relationship with social networks. As the rate of social alienation among women increases, so does the rate of social health; with the increasing use of social networks, women's social health increases. The highest value of this relationship is related to the dimension of social cohesion (0.55), and the lowest value is related to the dimension of social participation (0.30).
 
Result
The effect of social alienation and social networks on social health and its dimensions were investigated. The average social health among women in Tehran is 2.87, slightly lower than average. Also, the average feeling of social alienation is 3.04, and the average use of social networks is 3.30. The results showed that the relationship between social alienation and social health among women is significant and negative. This means that as the rate of social alienation among women increases, the rate of social health decreases. Social isolation and feelings of hopelessness as indicators of social alienation harm social health. Although some indicators of social alienation and social health are close, they are not necessarily of the exact nature. Therefore, the existence of social alienation in individuals does not necessarily mean a reduction in prosperity and adaptability or social acceptance and, ultimately, the social health of individuals.
Social networks and increasing social interactions in social networks increase and improve the status of social acceptance, social participation and ultimately, the social health of citizens. Findings show a significant correlation between the dimensions of social health and the use of citizens' social networks. Activity in virtual social networks increases social health by increasing social capital.
According to this study, to improve the social health of women in Tehran, it is necessary to reduce social alienation, feelings of powerlessness, feelings of abnormality, feelings of meaninglessness, social isolation, alienation from oneself and feelings of cultural alienation. On the contrary, it took action to increase social cohesion and unity and the participation of individuals in society and social groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alienation
  • Social Networks
  • Women's Social Health
افشانی، سیدعلیرضا و شیری محمدآباد، حمیده. (1399). شبکه اجتماعی زنان و سلامت اجتماعی در خانواده. فرهنگ یزد، دوره 2، شماره 5، صص 68-47.
افشانی، سیدعلیرضا و شیری محمدآباد، حمیده. (1394). رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 4، شماره ‌14، صص 299-277.  
انتظامی­بیان، نرگس و محقر، قدسی. (1394). بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی فردی با سلامت اجتماعی جوانان. رویش روان‌شناسی، دوره 4، شماره 3، صص 114-105.
بخارایی، احمد.، شربتیان، محمدحسن و ایمنی، نفسیه. (1394). مطالعه جامعه­شناختی سلامت اجتماعی زنان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: زنان منطقه چهار شهری تهران). ‌پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، دوره 4، شماره 7، صص 54-29.
بنی‌فاطمه، حسین و رسولی، زهره. (1390). بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن. جامعه­شناسی کاربردی، دوره 22، شماره 1، صص 26-1.
توسلی، غلامعباس. (1382). مشارکت اجتماعی در شراسط جامعه آنومیک. تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
حاتمی، پریسا. (1389). بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه­های اجتماعی. پایان­نامه­کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشکده علوم­اجتماعی، دانشگاه علامه­طباطبایی.
 حسنی درمیان، غلامرضا.، ابراهیمی سیریزی، پژمان و افشانی، علیرضا. (1398). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت (مورد مطالعه: شهروندان سی سال و بالاتر شهر مشهد). مطالعات جامعه­شناختی شهری، دوره 9، شماره 32، صص 112-85.
حمید، نجمه. (1388). بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سیستم ایمنی بدن (سلول‌های T کمکی، سلول‌های T مهاری/ انهدامی و سلول‌های ضد سرطانی NK). مطالعات روا‌‌‌ن‌شناختی، دوره 5، شماره 2، صص 88-73.
حیدرآبادی، ابوالقاسم.، مطلبی، منیژه.، رحمانی­ فیروزجاه، علی و عباسی­اسفجیر، علی­اصغر. (1399). بررسی جامعه­­شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی دانش­آموزان منطقه پنج تهران). مطالعات جامعه­شناسی، دوره 13، شماره ‌47، صص 70-59.
خوش‌فر، غلامرضا.، محمدی، آرزو.، محمدزاده، فاطمه.، محمدی، راضیه و اکبرزاده، فاطمه. (1394). امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-‌15 ساله شهر قاین). مطالعات اجتماعی ایران، دوره ‌9، شماره 1، صص 102-71.
ذالی­آراللو، محمد و علایی، محسن. (1393). بررسی میزان سلامت اجتماعی در میان معلمان دوره ابتدایی شهرستان اردبیل و عوامل اجتماعی مرتبط با آن. مطالعات جامعه‌شناسی، دوره 6، شماره 22، صص ‌140- 123.
رضاپور، مهرداد و موسویون، حمیدرضا. (1386). بررسی رابطه از خود بیگانگی شغلی، مؤلفه­های دموگرافیک و مؤلفه­های شغلی با سلامت روان کارکنان صنایع. ‌کار و جامعه، شماره‌های ‌87 و 88، صص ‌44‌-‌53.
زتومکا، پیوتر. (1386). اعتماد نظریه­های جامعه­شناسی، ترجمه غلامرضا غفاری. تهران، انتشارات شیرازه، چاپ اول.
زکی، محمدعلی و خشوعی، مریم­السادات. (1392). سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر اصفهان. مطالعات جامعه­شناختی شهری، دوره 3، شماره 8، صص 108-79.
سام­آرام، عزت­الله. (1388). بررسی رابطه سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلیس جامعه‌محور. انتظام اجتماعی، دوره 1، شماره 1، صص 29-9.
سجادی، حمیرا و صدرالسادات، سیدجلال. (1383). شاخص­های سلامت اجتماعی. اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ‌207، صص 253-‌244.
سعید، مژگان.، مکارم، اصغر.، خانجانی، محمدسعید و بختیاری، وحید. (1398). مقایسه سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در دو گروه سالمندان مقیم و غیرمقیم آسایشگاه‌های سالمندی تهران. سالمند، شماره‌ 54، صص ‌187-181.
سیف­زاده، علی.، حقیقتیان، منصور و مهاجرانی، علی­اصغر. (1396). رابطه انزوای اجتماعی و سلامت در سالمندان تهرانی. مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره 4، شماره ۳، صص 25-۱۹.
شربتیان، محمدحسن و رضازاده، راضیه. (1399). رابطه سلامت اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان 20 تا 40 سال شهر گناباد). مطالعات جامعه­شناسی جوانان، دوره 11، شماره 37، صص 148-121.
شربتیان، محمدحسن. (1391). تأملی بر پیوند معنایی مؤلفه­های سرمایه اجتماعی و میزان بهره مندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد. مطالعات جامعه­شناسی جوانان، دوره ‌2، شماره 5‌، صص 174-149.
شربتیان محمدحسن و ایمنی، نفیسه. (1397). تحلیل جامعه‌شناختی سلامت اجتماعی جوانان و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: جوانان 18 تا 30 سال در شهرستان قاین). جامعه­شناسی کاربردی، دوره ‌29، شماره 1‌‌، صص 188-167.
شیخ­زاده قولنجی، فرشته.، ترخان، مرتضی.، گلچین، ندا و زارع، حسین. (1393). اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. مطالعات روان‌شناختی، دوره 10، شماره 4، صص 71-53.
شیری محمدآباد، حمیده. (1394). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد. پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد.
‌صباغ، صمد.، معینیان، نرمینه، ‌صباغ، سارا. (1390). سنجش سلامت اجتماعی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین خانوارهای تبریز. مطالعات جامعه­شناسی، دوره ‌4، شماره 10، صص 44-27.
طالبی، ابراهیم.، محمدی، اصغر و چیت­­ساز، محمدعلی. (1399). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد دهاقان. پژوهش ملل، دوره 5، شماره ‌51، صص 148-129.
طاهری­مبارکه، مینا.، سلامی، مریم.، هاشمیان، محمدرضا و نوروزی، علی. (1394). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کاربران کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ‌مدیریت سلامت، دوره ‌19، شماره 66، صص 80-71.
علوی حکمت، زهرا. (1393). بررسی رابطه انواع سرمایه با سلامت اجتماعی افراد در شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه الزهرا.
عیدی‌زاده، رضا و احمدی بلوطکی، حاجی­محمد. (1397). مطالعه رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی واتس­آپ و تلگرام با سبک زندگی دانشجویان رشته‌های علوم ­اجتماعی دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مطالعات جامعه­شناسی، دوره 11، شماره 38، صص 60-43.
قدسی، علی­محمد و صمدی، زهرا. (1392). بررسی جامعه­شناختی سلامت اجتماعی در بین شهروندان شهر تهران. توسعه اجتماعی، دوره 8، شماره 1، صص 90-69.
فیروزبخت، مژگان.، ریاحی، محمداسماعیل و تیرگر، آرام. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی زنان: یک مطالعه مروری در مجلات فارسی. سلامت اجتماعی، دوره ‌4، شماره 3، صص ‌200-190.
 کییز، کری. ال. ام و شاپیرو، آدام دی. (1386). سلامت اجتماعی در ایالات متحده آمریکا، یک همه­گیرشناسی توصیفی. ترجمه حسینی، انتشارات دانشگاه شیکاگو.
کنگرلو، مریم. (1387). بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان شاهد و غیرشاهد دانشگاه علامه طباطبایی. پایان­نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدی، شهناز. (1392). بررسی رابطه مؤلّفه‌های رضایت شغلی با سلامت عمومی دبیران دبیرستان‌های شهر تهران. مطالعات روان‌شناختی، دوره 9، شماره 1، صص 161-145.
معنوی‌پور، داود. (1391). ساخت مقیاس سنجش سلامت روانی دانشجویان. مطالعات روان‌شناختی، دوره 8، شماره 4، صص 32-9.
نادری، حمدالله.، بنی­فاطمه، حسین و حریری ­اکبری، محمد. (1388). الگوسازی ساختاری رابطه بین بیگانگی و بی­تفاوتی اجتماعی. علوم اجتماعی، دوره 6، شماره 2، صص 59-29.
نیازی، محسن.، شفائی­مقدم، الهام و خدادادی، ناهید. (1399). تبیین رابطه بین شبکه­های اجتماعی­مجازی موبایل­محور با سلامت اجتماعی شهروندان (پژوهشی بر مبنای رویکرد حوزه عمومی هابرماس). مطالعات جامعه­شناختی شهری، دوره 10، شماره 35، صص 185-159.
نیکوکار، غلامحسین و سلیمانی، سمیه. (1395). بررسی تأثیر بیگانگی از کار بر روی مؤلفه­های سلامت سازمانی. کنفرانس بین­المللی نخبگان مدیریت، تهران، 12 خردادماه.
یزدان‌پناه، لیلا. (1382). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران. رساله دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
یوسفی، منصور و عزیزی زین‌الحاجلو، اکبر. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی. تصویر سلامت، دوره 6، شماره 4، ‌صص 31-۲3.
Afshani, S. & Shiri Mohammadabadi, H. (2020). Women’s social networks and social health in family. Culture of Yazd, 2(5), 47-68. (In Persian)
Afshani, S. & Shiri Mohammadabadi, H. (2015). The relationship between social trust and social health among women in the city of Yazd. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 4(2), 277-299. (In Persian)
Alavi Hekmat, Z. (2014). A study of the relationship between capital types and social health of individuals in Tehran. Master Thesis in Sociology, Al-Zahra University. (In Persian)
Aroonsrimorakot, S., Laiphrakpam, M., Metadilogkul, O. & Konjengbam, S. (2019). Ageing, social isolation, loneliness, health, social care and longevity: Insights from case studies in Thailand and India. Ageing International, 44(4), 371–384.
Banifatemeh, H. & Rasoliy, Z. (2011). The study of social alienation among the students of Tabriz university and related factors. Journal of Applied Sociology, 22(1), 1-26. (In Persian)
Bokharaee, A., Sharbatiyan, M. & Imeni, N. (2015). A sociological study of women’s social health and the effective factors (Case study: Women in district 4 of Tehran). Two Quarterly Journal of Contemporary Sociological Research, 4(7), 29-54. (In Persian)
Burke, M., Marlow, C. & Lento, T. (2010). Social network activity and social well-Being. The Journal of the Association for Computing Machinery, 1909-1912.
Cacioppo, J. T. & Hawkley, L. (2003). Social isolation and health, with an emphasis on underlying mechanisms. ‌Perspectives in Biology and Medicine, 46(3), 39-52.
‌Cornwell, E. Y. & Waite, L. J. (2009). Social disconnectedness, perceived isolation, and health among older adults. Journal Health Social Behavior, 50(1), 31–48.
Duh-Leong, C., Dreyer, B. P., Huang, T. et al (2020). Social capital as a positive social determinant of health: A narrative review. Academic Pediatrics, 21(4), 594-599.
Entezami Bayan, N. & Mohaghar, G. (2015). Investigating relationship between individual social networks and social health of youth. Rooyesh, 4(3), 105-114. (In Persian)
Eydi Zade, R., Ahmadi Blotaki, H. (2018). The relationship between the usage of what’s app and telegram social networks and life style social sciences’ students in science and research branch, Sociological studies, 11(38), 43-60. (In Persian)
Firouzbakht, M., Riahi, M. E. & Tirgar, A. (2017). A survey on factors affecting on Iranian women’s social health: A review study in Persian database. Salamate Ijtimai (Community Health), 4(3), 186-196. (In Persian)
Gambetta, D. (2000). Can we Trust in Gambetta Diego Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Electronic Edition, Department of Sociology, University of Oxford.
Ghodsi, A. M. & Samadi, Z. (2016). Sociological study of social health among the citizens of Tehran. Social Development, 8(1), 69-90. (In Persian)
Hamid, N. (2009). Study the relatonships between religious attitudes, mental health and immune system in medical students. Journal of Psychological Studies, 5(2), 73-88. (In Persian)
Hassani Darmiyan, G., Ebrahimi Sirizi, P. & Afshani, A. (2019). Investigating social factors related to health (Case study: Citizens of Mashhad 30 years and older). Urban Sociological Studies, 9(32), 85-112. (In Persian)
Hatami, P. (2010) A Study of Factors Affecting Students' Social Health with Emphasis on Social Networks, Master Thesis in Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
Heidarabadi, A., Motalebi, M., Rahmani, A. & Abassi, A. A. (2020). A sociological study of the relationship between social capital and social health (case study of five students of Tehran region). The Journals of Sociology Studies, 13(47), 59-70. (‌In Persian)
Kangerloo, M. (2008) Assessment of social health of control and non-control students of Allameh Tabatabaei University, Master Thesis in Social Work, Allameh Tabatabaei University. (In Persian)
Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121-140.
Keyes, C. L. M. (2004). Mental health and/or mental illness, investigation axioms of the complet state model of health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(3), 539-548.
Keyes, C. M. & Shapiro, A. (2004). Social Well- being in the U.S: A Descriptive Epidemiology’ in orville Brim, Carol D.
‌Khushfar, G., Mohammadi, A., Mohammadzadeh, F., Mohammadi, R. & Akbarzade, F. (2015) Social security and social health (Case study of youth in Ghaen city). Journal of Iranian Social Studies, 9(1), 71-102. (In Persian)
Larson, J. S. (1996). Measurement of social well-being social in dictators. Research, 28, 285-96.
Manavi Pour, D. (2013). The mental health scale: Construction and estimation of psychometric properties. Journal of Psychological Studies, 8(4), 9-32. (In Persian)
Mohammadi, S. (2013). The relationships between job satisfaction and mental health among high school teachers. Journal of Psychological Studies, 9(1), 145-161. (In Persian)
Mojgan, S., Makarem. A., Khanjani. S. & Bakhtyari, V. (2019). Comparison of social health and quality of life between the elderlies resident at nursing homes with non-resident counterparts in Tehran city. Salmand, 14(2), 178-187. (In Persian)
Naderi, H., Bani Fatemeh, H. & Hariri Akbari, M. (2009) Structural modeling of the relationship between alienation and social indifference. Social Sciences, 2(14), 29-59. (In Persian)
Niazi, M., Shafaei Moghaddam, E. & Khodadadi, N. (2020). Explaining the relationship between mobile, virtual, mobile-centric networks and citizens' social health (research based on Habermas public domain approach). Urban Sociological Studies, 10(35), 159-185. (In Persian)
Nikokar, G. & Soleimani, S. (2016). Investigating the effect of work alienation on organizational health components. International Conference of Management Elites, Tehran. (In Persian)
Rezapour, M. & Mousaviun, H. (2007). Investigating the relationship between occupational self-alienation, demographic components and occupational components with mental health of industrial workers. Journal of Labor and Society, 87 & 88, 44-53. (In Persian)
Sabbagh, S., Moinian, N. & Sabbagh, S. (2011). The assessment of the social factors associated with social health of families in Tabriz. Sociological Studies, 4(10), 27-44. (In Persian)
Sajjadi, H. Sadr al-Sadat, S, J. (2004). Indicators of social health. Political and Economic Information, 207, 244-253. (In Persian)
Samaram, E. (2009). Study of the relationship between social health and social security with emphasis on community-based police approach. Social Order, 1(1), 9-29. (In Persian)
Seeman, M. (1966). Status and identity: The problem if inauthenticity. American Sociological Review, 9, 350-373.
Seyfzadeh, A., Hagighatian, M. & Mohajerani, A. (2017). The relationship between social isolation and health among the Tehranian Elderly, Journal Education Community Health, 4(3), 19-25.
Sharbatiyan, M. & Imani, N. (2018). A sociological analysis of social health of youth and factors affecting it (case study: 18- to 30-year-old citizens of Qaen City). Journal of Applied Sociology, 29(1), 167-188. (In Persian)
Sharbatiyan, M. & Rezazadeh, M. (2020). Study of the relationship between social health and feeling of security (case study: The youth aged 20 to 40 years old in Gonabad). Sociological Studies of Youth, 11(37), 127-148. (In Persian)
Sharbatiyan, M. (2011). The semantic components reflecting the link between social capital and the rate social health of the benefit of students of Payam Noor University, Mashhad. Sociological Studies of Youth, 2(5), 149-174. (In Persian)
Sheikhzadeh, F., Tarkhan, M., Golchin, N. & Zare, H. (2015). The efficacy of group education resilience on general health among girls\ students. Journal of Psychological Studies, 10(4), 53-71. (In Persian)
Shiri Mohammadabad, H. (2015) A Study of Social Factors Related to Social Health among Women in Yazd. Master Thesis in Sociology, Faculty of Humanities, Yazd University. (In Persian)
Smith, K. P. & Christakis, N. A. (2008). Social networks and health. Annual Review of Sociology, 34, 405-429.
Taheri Mobarakeh, M., Salami, M., Hashemian, M. & Norouzi, A. (2017). The effects of social networks on mental health of library users. Health Management Quarterly, 19(66), 71-80. (In Persian)
Talebi, E. A., Mohammadi, M. & Chitsaz, A. (2020). A study of social factors affecting the social health of Dehaghan Azad University students. Research of Nations, 51, 129-148. (In Persian)
Tavassoli, G. (2003). Social Participation in the Conditions of the Anomic Society. Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
Yazdanpanah, L. (2003). Investigating the effective factors on social participation of citizens 18 years and older in Tehran. PhD thesis in Sociology, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
Yousefi, M. & Azizi Zain Al-Hajlou, A. (2015). Investigating the factors affecting work alienation in the staff of the general directorate of health insurance of East Azerbaijan Province. Health Image, 6(4), 23-31. (In Persian)
Zaki, M. & Khoshoie, M. (2013). Social health and factors effect on in Isfahan. Urban Sociological Studies, 3(8), 79-108. (In Persian)
Zali Arallou, M. & Alaei, M. (2014). The study of the rate of social health among primary school teachers in Ardabil and social factors associated to it. Sociological Studies, 7(22), 123-140. (In Persian)
Zetompka, P. (2007). Trust in Sociological Theories. translated by Gholamreza Ghaffari, Tehran, Shirazeh Publications. (In Persian)