بررسی مقایسه‌ای سبک دلبستگی، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی در دو گروه دختران با و بدون رفتارهای خودآسیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا،تهران، ایران. s.lotfi84@gmail.com

2 نویسنده مسئول دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. mpaivastegar@alzahra.ac.ir

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران zohreh_khosravi@yahoo.com

4 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. rkhodabakhsh@alzahra.ac.ir

5 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. ab_mehrinejad@yahoo.com

چکیده

رفتارهای خودآسیبی از جمله عواملی است که امروزه در بین دختران شایع شده است؛ از این رو بررسی متغیرهای مرتبط با رفتارهای خودآسیبی دختران حائز اهمیت است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای سبک دلبستگی، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی در دو گروه دختران با و بدون رفتارهای خودآسیبی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای بود. تعداد 234 نفر از دختران دانشگاه‌های تهران که شرایط ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه‌های رفتارهای خودآسیبی، سبک‌های دلبستگی، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی بود. به منظور تحلیل داده‌ها به روش تحلیل واریانس چندمتغیری از نرم‌افزار SPSSV19 استفاده شد. نتایج نشان داد بین نمرات دلبستگی ایمن، اجتنابی، دوسوگرا، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی در دو گروه افراد با و بدون رفتارهای خودآسیبی تفاوت معنی‌داری در سطح 05/0>p وجود دارد. به این معنی که افراد بدون رفتارهای خودآسیبی نمرات بالاتری در دلبستگی ایمن، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌‌گرایی اخلاقی نسبت به گروه با رفتارهای خودآسیبی کسب کردند. افزون بر آن در متغیرهای دلبستگی اجتنابی و دلبستگی دوسوگرا گروه با رفتارهای خودآسیبی نمرات بالاتری نسبت به گروه بدون رفتارهای خودآسیبی به‌دست آوردند. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد در متغیرهای سبک‌های دلبستگی، سرسختی روان‌شناختی و کمال‌گرایی اخلاقی بین دو گروه دختران با و بدون رفتارهای خودآسیبی تفاوت معنی‌داری وجود دارد  لذا آگاهی روانشناسان، مشاوران و سایر متخصصان از این متغیرها برای مواجهه با دختران دارای رفتارهای خودآسیبی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Attachment Style, Psychological Toughness and Moral Perfectionism in two groups of Girls with and Without Self-Injury Behaviors

نویسندگان [English]

  • Samira Lotfi 1
  • Mehrangiz Peivaste gar 2
  • Zohreh Khosravi 3
  • Roshanak Khodabakhsh Pirkani 4
  • Seyed Abolghasem Mehrienejad 5
1 Ph. D Student in Psychology, Department of Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran s.lotfi84@gmail.com
2 (Corresponding Author) Associate Professor, Department of Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran: mpaivastegar@alzahra.ac.ir
3 Professor, Department of Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran zohreh_khosravi@yahoo.com
4 Associate Professor, Department of Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran rkhodabakhsh@alzahra.ac.ir
5 Associate Professor, Department of Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran ab_mehrinejad@yahoo.com
چکیده [English]

Systematic review of related studies indicates that various factors affect the explanation of self-injury individuals and self-injury behaviors have become common. So, it is important to investigate the constructs related to self-injury behaviors. Therefore, this study aimed to model a structural equation to explain non-suicidal self-injury behaviors based on moral perfectionism and traumatic experiences with the mediating role of psychological hardiness and attachment style. The design of the present study was applied and correlational research by structural equation modelling. Among undergraduate and graduate students of Tehran universities, 529 people (411 girls and 118 boys) were selected by convenience sampling method. They all completed questionnaires on self-harm, moral perfectionism, traumatic experiences, attachment style, and psychological hardiness. Pearson correlation and structural equation modelling using SPSSV19 and AMOSV20 software were used to analyze the data. The results showed that all four variables of moral perfectionism, traumatic experiences, psychological hardiness and attachment style had a direct and significant effect on self-injury behaviors. Also, the two variables of moral perfectionism and traumatic experiences have had indirect and significant effects on self-injury behaviors due to the variables of psychological hardiness and attachment style. In addition, moral perfectionism and traumatic experiences had a direct and significant effect on psychological hardiness and attachment style (p <0.01). Finally, the results of this study show that because each person's personality is affected by his family environment and also individual differences are affected by attachment style, on the other hand, psychological hardiness as a personality trait and moral perfectionism as moral virtues. Valuable causes people to resist psychological pressures, including self-injury, and as a result, can guarantee the health of body and soul. Therefore, psychologists, counsellors and other professionals can use this model to improve self-injury behaviors.
Keywords
 Self-injury, Moral perfectionism, Traumatic experiences, Attachment styles, Psychological hardiness.
 
 
Introduction
Non-suicidal self-injury includes intentional self-injury behaviors without suicidal ideation (Nock, 2010). Self-injury as a strategy of emotion regulation (Bentley, Knock and Barlow, 2014) to reduce negative emotions (Klonsky, 2007) or increase positive emotions through peer bonding, demonstrates the domination of this conceptualization (Hilberon and Prenstain, 2008). Even though self-injury is highly clinically relevant, the data also suggest that attachment styles and personality variables, including psychological hardiness, and moral perfectionism are important risk factors for individuals to commit self-injury and suicide. In the following, each of these variables will be examined. Psychological hardiness is one of the important personality components in reducing the negative effects of stressful events, which consists of three main components of commitment, control and challenge (Kobasa and Madi, 1977). In other words, hardiness can be considered an important factor that protects people against self-injury behaviors (Shreus, Van Americk, Nutlares & Dwight, 2010). Attachment styles were another construct that was examined in this study. In a study conducted by Paivastegar (2013), it was found that attachment styles and feelings of loneliness were positively and significantly correlated with self-injury behaviors. The results also showed that secure attachment style and feeling of loneliness have the greatest role in predicting self-injury behaviors. Moral perfectionism has remarkable capacities in explaining human goodness and happiness. The occurrence of deficiencies in moral development may affect the level of moral reasoning provided by the individual, and can also be one of the most important causes of abnormalities in the behavior of young girls. The present study aims to make a comparative study of attachment style, hardiness and moral perfectionism in two groups of girls with and without self-injury behaviors.
 
Method
Method Sampling and Sample Population.
The design of the present study was descriptive and causal-comparative. The statistical population included all girls in Tehran universities in the academic year 2020-2021. The statistical sample was selected using a random cluster sampling method with a number of 530 female students according to the Krejcie-Morgan sample size determination table. In this study, the following tools were used to collect information: Self-injury Statement Scale (NSSI), Collins and Rid Attachment Scale, Psychological Hardiness Scale - Third Edition- and moral perfectionism scale.
 
Results
The sample of the present study was 234 girls. The mean and standard deviation of the age of the group without self-injury behaviors was 18.10±2.12, the group with self-injury behaviors was 17.45±1.84 and for the whole sample was 17.45±2.01. Multivariate analysis of variance (MANOVA) test was used to evaluate the differences in the scores of attachment styles, psychological hardiness and moral perfectionism in the two groups of people with and without self-injury behaviors. Before performing the test, its hypotheses were tested. The results showed that the same precondition of the covariance matrix and the equality of error variances are not established for some variables, so according to Tabachnick & Fidell (2007) when the same assumption of the covariance matrix and error variances is not established, the Pillai effect is reported instead of (Pillai effect =0.320, F=21.422 and P<0.0001). Therefore, the results of the Pillai effect indicate that there is a significant difference between the research variables in the two groups. The results showed that there was a significant difference between the scores of secure attachment (F=5.861, P=0.016), avoidant (F=12.753, P=0.0005), ambivalent (F=24.195, P=0.0005), psychological hardiness (F=75.149, P=0.0005) and moral perfectionism (F=44.392, P=0.0005) in the two groups of girls with and without self-injury behaviors at the level of P <0.05. This means that individuals without self-injury behaviors scored higher on secure attachment, psychological hardiness, and moral perfection than the group with self-injury behaviors. However, in the variables of avoidant attachment and ambivalent attachment, the group with self-injury behaviors obtained higher scores than the group without self-injury behaviors.
 
Discussion and Conclusion
This study aimed to compare the attachment style, hardiness and moral perfectionism in two groups of girls with and without self-injury behaviors. The results showed that there was a significant difference between the scores of safe attachment, avoidance, ambivalence, psychological hardiness and moral perfection in the two groups of girls with and without self-injury behaviors. This means that girls without self-injury behaviors scored higher in secure attachment, psychological injury and moral perfection than girls with self-injury behaviors. Researchers believe that hardiness people use the active problem-solving method to deal with problems, that is, the method that turns stress into a safe experience, and therefore the level of anxiety and sense of danger in hardiness people in tragic events is very low. (Rahimi et al, 2016). Attachment styles were another variable that was examined in this study. Braille et al. (2009) also consider self-injury behaviors to originate from early life experiences. For this reason, researchers have identified insecure attachment as a potentially dangerous factor for self-injury behaviors. Insecure attachment styles lead to a person's vulnerability to problems. Because when the tragic events of life disrupt one's emotions, self-injury behaviors become an effective way to calm internal conflicts that one is unable to control (Jacobsen & Gould, 2007). This is while unfavourable family background causes and increases self-injury behaviors in individuals. Therefore, when a person does not have a good family background and does not have a secure attachment to parents and family, self-injury behaviors appear in him. Another finding of this study showed that there is a significant difference in the variable of moral perfectionism between the two groups of girls with and without self-injury behaviors. According to Savari (2012), the higher the moral perfectionism, the more health-related behaviors and the lower the moral perfectionism, the less health-related behaviors. In other words, it can be said that people with high perfectionism show the manifestations of this characteristic in believing in superiority over others, doing things perfectly, avoiding any mistakes and errors. People with moral perfectionism are somewhat aware of what they need to do and can tell right from wrong, and they try their best to avoid health-related behaviors and avoid self-injury behaviors.
 
 
 
References
Abdollahi, A., & Talib, M. A. (2015). Emotional intelligence as a mediator between rumination and suicidal ideation among depressed inpatients: The moderating role of suicidal history. Psychiatry Research, 228(3), 591-597.‏
Abdollahi, A., Abu Talib, M., Yaacob, S. N., & Ismail, Z. (2014). Hardiness as a mediator between perceived stress and happiness in nurses. Journal of psychiatric and mental health nursing, 21(9), 789-796.‏
Asghari Nejad, M., Danesh, E.(2005). Relationship between attachment styles and happiness and agreement in marital issues in married female university students. Consulting Research (News and Consulting Research), 4 (14), 90-69.[Text in Persian].
Afshari, A. (2019). Investigating the Relationship between Attachment Styles and Psychological Hardiness with Perfectionism in Students. Third National Conference on Cognitive Educational Psychology, Tehran. [Text in Persian].
Bahadori, P., Taghvaee, D., & Bahadori, A. (2018). Comparison of hardiness and perfectionism in addicted and normal people. IJAR, 4(7), 246-250.
Barnes, M. A., & Caltabiano, M. L. (2017). The interrelationship between orthorexia Nervosa, perfectionism, body image and attachment style. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(1), 177-184.‏
beirami, m & et al. (2012) Predicting marital satisfaction based on attachment styles and differentiation components. Journal of Fundamentals of Mental Health, 14 (53). pp. 66-77.[Text in Persian].
Bentley, K. H., Nock, M. K., & Barlow, D. H. (2014). The four-function model of nonsuicidal self-injury: Key directions for future research. Clinical Psychological Science, 2(5), 638-656.‏
Bowlby, J (1979). The making and breaking of affection all bonds. New York .Tailstock.
Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of personality and social psychology, 58(4), 644-660.‏
Davila, J., Ramsay, M., Stroud, C. B., & Steinberg, S. J. (2005). Attachment as Vulnerability to the Development of Psychopathology.‏
Delahaij, R., Gaillard, A. W., & van Dam, K. (2010). Hardiness and the response to stressful situations: Investigating mediating processes. Personality and Individual Differences, 49(5), 386-390.‏
Garrosa, E., Moreno-Jimenez, B., Liang, Y., & Gonzalez, J. L. (2008). The relationship between socio-demographic variables, job stressors, burnout, and hardy personality in nurses: An exploratory study. International journal of nursing studies, 45(3), 418-427.
Hakim Shoushtari, M., Khanipour, H. (2014). Comparison of self-harm and suicide attempt in adolescents: A systematic review. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 20 (1), 13-3.[Text in Persian].
Heath, N. L., Schaub, K., Holly, S., & Nixon, M. K. (2009). Self-injury today: Review of population and clinical studies in adolescents.‏
Heilbron, N., & Prinstein, M. J. (2008). Peer influence and adolescent nonsuicidal self-injury: A theoretical review of mechanisms and moderators. Applied and Preventive Psychology, 12(4), 169-177.‏
Klag, S., & Bradley, G. (2004). The role of hardiness in stress and illness: An exploration of the effect of negative affectivity and gender. British journal of health psychology, 9(2), 137-161.‏
Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical psychology review, 27(2), 226-239.‏
Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the functions of non-suicidal self-injury: Psychometric properties of the Inventory of Statements about Self-injury (ISAS). Journal of psychopathology and behavioral assessment, 31(3), 215-219.‏
Klonsky, E. D., & Olino, T. M. (2008). Identifying clinically distinct subgroups of self-injurers among young adults: a latent class analysis. Journal of consulting and clinical psychology, 76(1), 22-35.‏
Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness. Journal of personality and social psychology, 37(1), 1-15.‏
Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: a prospective study. Journal of personality and social psychology, 42(1), 168.‏
Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Zola, M. A. (1983). Type A and hardiness. Journal of behavioral medicine, 6(1), 41-51.
Laye-Gindhu, A., & Schonert-Reichl, K. A. (2005). Nonsuicidal self-harm among community adolescents: Understanding the “whats” and “whys” of self-harm. Journal of Youth and Adolescence, 34(5), 447-457.‏
Maddi, S. R., Brow, M., Khoshaba, D. M., & Vaitkus, M. (2006). Relationship of hardiness and religiousness to depression and anger. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 58(3), 148-160.‏
Mostaghani, S., Sarvoghd, S. (2012). Relationship between personality traits and psychological hardiness with job stress of nurses in Shiraz public hospitals. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology, 13 (4), 132-124. [Text in Persian].
Muehlenkamp, J. J., & Gutierrez, P. M. (2004). An investigation of differences between self-injurious behavior and suicide attempts in a sample of adolescents. Suicide and Life-Threatening Behavior, 34(1), 12-23.‏
Muehlenkamp, J. J., & Gutierrez, P. M. (2007). Risk for suicide attempts among adolescents who engage in non-suicidal self-injury. Archives of suicide research, 11(1), 69-82.‏
Nock, M. K. (2008). Actions speak louder than words: An elaborated theoretical model of the social functions of self-injury and other harmful behaviors. Applied and preventive psychology, 12(4), 159-168.‏
Ozturk, A., & Mutlu, T (2010). The relationship between attachment style, subjective well-being, happiness and social anxiety among university students. Proscenia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1772-76.‏
Pakdaman, S. (2004). Investigating the relationship between attachment and socialism in adolescence. Journal of Psychological Sciences, 3 (9), 47-25. [Text in Persian].
Paivastegar, M.(2013). The rate of deliberate self-harming in girls students and relationship with loneliness &Attachment styles, Psychological Studies, 9 (3), 29-51. [Text in Persian].
Plener, P. L., Libal, G., Keller, F., Fegert, J. M., & Muehlenkamp, J. J. (2009). An international comparison of adolescent non-suicidal self-injury (NSSI) and suicide attempts: Germany and the USA. Psychological medicine, 39(9), 1549-1558.‏
Rahimi, G., Pourjahrim, F., & Chit Sazi, M. (2015). Predicting psychological damage based on psychological toughness and self-efficacy in students. Third World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium. [Text in Persian].
Ribeiro, J. D., Witte, T. K., Van Orden, K. A., Selby, E. A., Gordon, K. H., Bender, T. W., & Joiner Jr, T. E. (2014). Fearlessness about death: the psychometric properties and construct validity of the revision to the acquired capability for suicide scale. Psychological assessment, 26(1), 115.
Schreurs, B., Van Emmerik, H., Notelaers, G., & De Witte, H. (2010). Job insecurity and employee health: The buffering potential of job control and job self-efficacy. Work & Stress, 24(1), 56-72.‏
Stoeber, J., & Yang, H. (2016). Moral perfectionism and moral values, virtues, and judgments: Further investigations. Personality and Individual Differences, 88, 6-11.‏
Swannell, S. V., Martin, G. E., Page, A., Hasking, P., & St John, N. J. (2014). Prevalence of nonsuicidal self‐injury in nonclinical samples: Systematic review, meta‐analysis and meta‐regression. Suicide and LifeThreatening Behavior, 44(3), 273-303.‏
Varasteh Moghaddam Bidgoli, M., Vakili, S., & Abdullahi, A. (2020). The role of moderating spiritual well-being between moral perfectionism and psychological adjustment in gifted girls. Sixth International Conference on School Psychology, Tehran. [Text in Persian].
Whitlock, J., Muehlenkamp, J., Purington, A., Eckenrode, J., Barreira, P., Baral Abrams, G., ... & Knox, K. (2011). Nonsuicidal self-injury in a college population: General trends and sex differences. Journal of American College Health, 59(8), 691-698.‏
Yang, H., Stoeber, J., & Wang, Y. (2015). Moral perfectionism and moral values, virtues, and judgments: A preliminary investigation. Personality and Individual Differences, 75, 229-233.‏
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-injury
  • Moral perfectionism
  • Traumatic experiences
  • Attachment styles
  • Psychological hardines
اصغری نژاد، مهناز و دانش، عصمت. (1384). رابطه سبک‌های دلبستگی با میزان شادکامی و توافق در مسایل زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه. پژوهش‌های مشاوره (تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره) ،4(14) ،69- 90.
افشاری، علی.(1398). بررسی رابطه بین سبک­های دلبستگی و سرسختی روان‌شناختی با کمالگرایی در دانشجویان. سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی، تهران.
بیرامی، منصور؛ فهیمی، صمد؛ اکبری، ابراهیم و امیری پیچاکلایی، احمد. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی و مؤلفه‌های تمایزیافتگی. اصول بهداشت روانی،14(1)،64- 77.
پاکدامن، شهلا .(1383). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانی. مجله علوم روان‌شناختی، 3(9)،25- 47.
پیوسته‌گر، مهرانگیز. (1392). شیوع رفتارهای خودآسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبک‌های دلبستگی در دانش‌آموزان دختر. مجله مطالعات روان‌شناختی،9(3)، 29- 51.
حکیم شوشتری، میترا و خانی پور، حمید.(1393). مقایسه خودآسیب‌رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان: مرور نظام‌مند. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،20(1)، 3- 13.
رحیمی، چنگیز؛ کامران پورجهریم، فریده و چیت سازی، مریم. (1395). پیشبینی آسیب روانی براساس سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی در دانشجویان. سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم ،شیراز.
مستغنی، سارا و سروقد، سیروس. (1391). رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سرسختی روان‌شناختی با فشار روانی شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شیراز. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 13(4)،124-132.
وارسته مقدم بیدگلی، معصومه؛ وکیلی، سمیرا و عبداللهی، عباس .(1399). نقش تعدیل­گری بهزیستی معنوی بین کمال­گرایی اخلاقی و سازگاری روان‌شناختی در دختران تیزهوش. ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه، تهران.
Abdollahi, A., & Talib, M. A. (2015). Emotional intelligence as a mediator between rumination and suicidal ideation among depressed inpatients: The moderating role of suicidal history. Psychiatry Research, 228(3), 591-597.‏
Abdollahi, A., Abu Talib, M., Yaacob, S. N., & Ismail, Z. (2014). Hardiness as a mediator between perceived stress and happiness in nurses. Journal of psychiatric and mental health nursing, 21(9), 789-796.‏
Asghari Nejad, M., Danesh, E.(2005). Relationship between attachment styles and happiness and agreement in marital issues in married female university students. Consulting Research (News and Consulting Research), 4 (14), 90-69.[Text in Persian].
Afshari, A. (2019). Investigating the Relationship between Attachment Styles and Psychological Hardiness with Perfectionism in Students. Third National Conference on Cognitive Educational Psychology, Tehran. [Text in Persian].
Bahadori, P., Taghvaee, D., & Bahadori, A. (2018). Comparison of hardiness and perfectionism in addicted and normal people. IJAR, 4(7), 246-250.
Barnes, M. A., & Caltabiano, M. L. (2017). The interrelationship between orthorexia Nervosa, perfectionism, body image and attachment style. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(1), 177-184.‏
beirami, m & et al. (2012) Predicting marital satisfaction based on attachment styles and differentiation components. Journal of Fundamentals of Mental Health, 14 (53). pp. 66-77.[Text in Persian].
Bentley, K. H., Nock, M. K., & Barlow, D. H. (2014). The four-function model of nonsuicidal self-injury: Key directions for future research. Clinical Psychological Science, 2(5), 638-656.‏
Bowlby, J (1979). The making and breaking of affection all bonds. New York .Tailstock.
Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of personality and social psychology, 58(4), 644-660.‏
Davila, J., Ramsay, M., Stroud, C. B., & Steinberg, S. J. (2005). Attachment as Vulnerability to the Development of Psychopathology.‏
Delahaij, R., Gaillard, A. W., & van Dam, K. (2010). Hardiness and the response to stressful situations: Investigating mediating processes. Personality and Individual Differences, 49(5), 386-390.‏
Garrosa, E., Moreno-Jimenez, B., Liang, Y., & Gonzalez, J. L. (2008). The relationship between socio-demographic variables, job stressors, burnout, and hardy personality in nurses: An exploratory study. International journal of nursing studies, 45(3), 418-427.
Hakim Shoushtari, M., Khanipour, H. (2014). Comparison of self-harm and suicide attempt in adolescents: A systematic review. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 20 (1), 13-3.[Text in Persian].
Heath, N. L., Schaub, K., Holly, S., & Nixon, M. K. (2009). Self-injury today: Review of population and clinical studies in adolescents.‏
Heilbron, N., & Prinstein, M. J. (2008). Peer influence and adolescent nonsuicidal self-injury: A theoretical review of mechanisms and moderators. Applied and Preventive Psychology, 12(4), 169-177.‏
Klag, S., & Bradley, G. (2004). The role of hardiness in stress and illness: An exploration of the effect of negative affectivity and gender. British journal of health psychology, 9(2), 137-161.‏
Klonsky, E. D. (2007). The functions of deliberate self-injury: A review of the evidence. Clinical psychology review, 27(2), 226-239.‏
Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the functions of non-suicidal self-injury: Psychometric properties of the Inventory of Statements about Self-injury (ISAS). Journal of psychopathology and behavioral assessment, 31(3), 215-219.‏
Klonsky, E. D., & Olino, T. M. (2008). Identifying clinically distinct subgroups of self-injurers among young adults: a latent class analysis. Journal of consulting and clinical psychology, 76(1), 22-35.‏
Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness. Journal of personality and social psychology, 37(1), 1-15.‏
Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: a prospective study. Journal of personality and social psychology, 42(1), 168.‏
Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Zola, M. A. (1983). Type A and hardiness. Journal of behavioral medicine, 6(1), 41-51.
Laye-Gindhu, A., & Schonert-Reichl, K. A. (2005). Nonsuicidal self-harm among community adolescents: Understanding the “whats” and “whys” of self-harm. Journal of Youth and Adolescence, 34(5), 447-457.‏
Maddi, S. R., Brow, M., Khoshaba, D. M., & Vaitkus, M. (2006). Relationship of hardiness and religiousness to depression and anger. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 58(3), 148-160.‏
Mostaghani, S., Sarvoghd, S. (2012). Relationship between personality traits and psychological hardiness with job stress of nurses in Shiraz public hospitals. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology, 13 (4), 132-124. [Text in Persian].
Muehlenkamp, J. J., & Gutierrez, P. M. (2004). An investigation of differences between self-injurious behavior and suicide attempts in a sample of adolescents. Suicide and Life-Threatening Behavior, 34(1), 12-23.‏
Muehlenkamp, J. J., & Gutierrez, P. M. (2007). Risk for suicide attempts among adolescents who engage in non-suicidal self-injury. Archives of suicide research, 11(1), 69-82.‏
Nock, M. K. (2008). Actions speak louder than words: An elaborated theoretical model of the social functions of self-injury and other harmful behaviors. Applied and preventive psychology, 12(4), 159-168.‏
Ozturk, A., & Mutlu, T (2010). The relationship between attachment style, subjective well-being, happiness and social anxiety among university students. Proscenia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1772-76.‏
Pakdaman, S. (2004). Investigating the relationship between attachment and socialism in adolescence. Journal of Psychological Sciences, 3 (9), 47-25. [Text in Persian].
Paivastegar, M.(2013). The rate of deliberate self-harming in girls students and relationship with loneliness &Attachment styles, Psychological Studies, 9 (3), 29-51. [Text in Persian].
Plener, P. L., Libal, G., Keller, F., Fegert, J. M., & Muehlenkamp, J. J. (2009). An international comparison of adolescent non-suicidal self-injury (NSSI) and suicide attempts: Germany and the USA. Psychological medicine, 39(9), 1549-1558.‏
Rahimi, G., Pourjahrim, F., & Chit Sazi, M. (2015). Predicting psychological damage based on psychological toughness and self-efficacy in students. Third World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium. [Text in Persian].
Ribeiro, J. D., Witte, T. K., Van Orden, K. A., Selby, E. A., Gordon, K. H., Bender, T. W., & Joiner Jr, T. E. (2014). Fearlessness about death: the psychometric properties and construct validity of the revision to the acquired capability for suicide scale. Psychological assessment, 26(1), 115.
Schreurs, B., Van Emmerik, H., Notelaers, G., & De Witte, H. (2010). Job insecurity and employee health: The buffering potential of job control and job self-efficacy. Work & Stress, 24(1), 56-72.‏
Stoeber, J., & Yang, H. (2016). Moral perfectionism and moral values, virtues, and judgments: Further investigations. Personality and Individual Differences, 88, 6-11.‏
Swannell, S. V., Martin, G. E., Page, A., Hasking, P., & St John, N. J. (2014). Prevalence of nonsuicidal self‐injury in nonclinical samples: Systematic review, meta‐analysis and meta‐regression. Suicide and LifeThreatening Behavior, 44(3), 273-303.‏
Varasteh Moghaddam Bidgoli, M., Vakili, S., & Abdullahi, A. (2020). The role of moderating spiritual well-being between moral perfectionism and psychological adjustment in gifted girls. Sixth International Conference on School Psychology, Tehran. [Text in Persian].
Whitlock, J., Muehlenkamp, J., Purington, A., Eckenrode, J., Barreira, P., Baral Abrams, G., ... & Knox, K. (2011). Nonsuicidal self-injury in a college population: General trends and sex differences. Journal of American College Health, 59(8), 691-698.‏
Yang, H., Stoeber, J., & Wang, Y. (2015). Moral perfectionism and moral values, virtues, and judgments: A preliminary investigation. Personality and Individual Differences, 75, 229-233.‏