بررسی رابطۀ میان تأثیرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی و خودشیءانگاری در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندۀ مسئول. استادیار جامعه شناسی، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات ، دانشگاه سوره sadeghi@soore.ac.ir

2 کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات، دانشگاه سورهfaramndeh@gmail.com

چکیده

خودشیءانگاری از جمله مسائل حوزۀ زنان است که در سال‌های اخیر، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نظریۀ مک کینلی و هاید (1996) و روش کمّی از نوع پیمایشی رابطۀ میان اثرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی و خودشیءانگاری در زنان 18 تا 35 سال شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای متشکل از  پرسش‌نامۀ کوان، احمد و احمد (2019) برای سنجش تأثیرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی و پرسش‌نامه مک کینلی و هاید (1996) برای سنجش خودشیءانگاری استفاده شده است. به وسیله نرم‌افزار «سمپل پاور» به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس  270 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی تک نمونه، ضریب رگرسون ساده و همچنین از مدل رگرسیونی هایس (برای سنجش اثر متغیرهای تعدیل‌گر) استفاده شده است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که متغیر اثرپذیری از تبلیغات لوازم آرایشی به عنوان یک متغیر پیش‌بین در سطح متوسط برای متغیر خودشیءانگاری و دو مؤلفۀ نظارت بدنی و شرم بدنی به حساب می­آید. ضرایب تبیین به ترتیب  50/0، 546/0 و 48/0 به دست آمد. این ضریب برای مؤلفه باور به کنترل بدن 18/0 از نوع منفی و معنادار است. متغیرهای تحصیلات مادر و پایگاه اقتصادی – اجتماعی به طور محدود در رابطه میان دو متغیر اصلی پژوهش نقش تعدیل‌گر را دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the relationship between the cosmetics advertisement impacts and self-objectification

نویسندگان [English]

  • Javad Sadeghi jafari 1
  • Fateme Armande 2
1 (Corresponding author) Assistant Professor of Sociology, Department of Cultural and Media Management, Faculty of Culture and Communication, Soore University. sadeghi@soore.ac.ir
2 M. A. in Propaganda and Communication, Soore University. faramndeh@gmail.com
چکیده [English]

self-objectification is one of the women issues that has attracted a lot of attention in recent years. In the present study, using the theory of McKinley and Hyde (1996) and a quantitative survey method, the relationship between the impact of cosmetics advertising and self-objectification in women aged 18 to 35 years in Tehran has been investigated. In order to collect data, a questionnaire consisting of Kwan, Ahmad and Ahmad (2019) questionnaire and McKinley and Hyde (1996) questionnaire was used to measure the effectiveness of cosmetics advertising and was used to self-objectification, respectively. The statistical sample was determined 270 people using “SPSS Sample Power” software and the convenience sampling method was used. To analyze the data, one-sample t-test, simple regression coefficient and also Hayes Process model (to measure the effect of moderator variables) were used. The results of data analysis show that the effect of cosmetics advertising variable is considered as a suitable or moderate level predictor variable for the self-objectification variable and its two components of body surveillance and body shame. The coefficient of correlation was determined at 0.50, 0.54 and 0.48, respectively. This coefficient is negative and significant for the component of body control belief and is equal to 0.18. The variables of mother education and socio-economic status have a moderating role in the relationship between the two main variables of research.
Key words
Women’s self-objectification, cosmetic advertisement, Body Surveillance, Body shame, Body control belief
 
Introduction
The objectified image of women and how this image is shaped, as an issue in the field of women studies, has been considered by scholars in recent decades. The emergence of an objectified image of women results in a reduction of women to their bodies (Bartkey, 1990). Following these researches, the concept of women's self-objectification was formed later. self-objectification refers to the state in which women internalize the objectified cultural perspectives of society (Fredrickson & Roberts, 1997). Research shows that the media also have an important role in the internalization of this objectified image. Commercial advertising also plays a role in fueling this issue (Harper & Tigmann, 2008). Self-objectification can have adverse individual and social effects.
 
Purpose
 The purpose of this study is to investigate the situation of women aged 18-35 years living in Tehran in terms of self-image scale and also the scale of impact of cosmetic advertising in the first stage and to investigate the intensity and type of relationship between these two variables in the second stage. Another purpose of this study is to measure the effect of moderator variables on modulating the relationship between independent and dependent variables.
 
Method
The method of this research is survey and the statistical population is women between 18- and 35-years old living in Tehran. The sample size is 270 which is calculated using "spss sample power" software, taking into account alpha 05% and 95% confidence level as well as Beta error size 20 % And 80% test power and 15% detectable effect size and the research hypotheses to be one-tailed. Also, the sampling method was convenience sampling. In order to collect data, a questionnaire consisting of Kwan, Ahmed and Ahmad (2019) questionnaire and McKinley and Hyde (1996) questionnaire was used to measure the impact of cosmetics advertising was self-objectification, respectively. The research data was collected by sending an online questionnaire created in the “Google Form” space. To analyze the data, one-sample t-test, regression coefficient and also Hayes method (to measure the effect of moderator variables) were used. The validity of the study was calculated as face validity and the value of reliability was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient.   
 
Findings
 Data analysis showed that in the impact of cosmetics advertisement variable, the average of the statistical sample (20.27) is slightly less than the middle of the scale, which is equal to 21. The significance of one sample t-test confirmed that the average was lower than the mean of the scale in the statistical population too. Also, the average score of the respondents in the self-image variable was 53.6, which is less than the middle of the scale (59). The t-test confirmed the same situation in the statistical population.
The second part of the data analysis showed that the independent variable of the study affects the dependent variable (female self-objectification) and its three components. The magnitude of the coefficient of correlation (R) on the variable of self-objectification was 0.50 and on the components of body surveillance and body shame were 0.546 and 0.48, respectively, which showed the independent variable has an explanatory power at a moderate level. Also, the standard beta mark (Beta) is positive and indicates that with increasing the score cosmetics advertising impact, the level of female self-objectification and the two components mentioned increases. However, concerning the body control belief component, the size of the coefficient of correlation is at a weak level (R = 0.181) and the standard beta sign is negative. In other words, as the impact of cosmetics advertising increases, the “belief in body control”  decreases. The analysis of the coefficient of determination (R-square) shows that 25.7% of the variance of objectification overlaps with the variance of the impact of cosmetics advertising.
The third part of the findings is related to the moderator variables (education, father's education, mother's education, religious affiliation, socioeconomic status and marriage) which were measured using Hayes regression model. Findings indicate that in the 3 models, the moderator variable moderated the relationship between the independent variable and the dependent variable. The socioeconomic status has slightly modified the effect of the independent variable on the belief in the “body control belief” component. In other words, as the level of socioeconomic status increases, the effect of the independent variable on “belief in body control” decreases slightly. Another moderator variable is “mother education” whose interactive effect with the independent variable on the component of  “physical shame” and self-objectification is significant. In both cases, the variable has adjusted the relationship of the independent variable to the dependent variable in a negative direction.
 
Conclusion
 The study concluded that although there is no precise and agreed criterion for judging the current status of women in the statistical population-based on self-objectification scales and the Impact of cosmetics advertising variables. However, considering the cultural planning in official institutions over the past decades, the current situation does not seem to be very satisfactory and shows the impact of secular culture and non-genuine values ​​on young women.
The growing use of cyberspace by young people, especially social networks and satellite facilities, has made the spread and dominance of “informal culture” tangible, and the female community is interacting with the various effects of this type of advertisement. This Advertisement not only increases the consumption of cosmetics and goods but also changes the “self-image” of the person, consciously or unconsciously. Given the ineffectiveness of the variable of religious affiliation in this regard, it seems that the personality, intellectual and emotional complexities of individuals in today's social conditions, which results from complex experiences and social interactions, go beyond the dualistic perspective in stereotyped divisions; and as in the case of traditional society, the usual divisions based on the impact of religious affiliation on social behaviour cannot be imagined. Mothers' education can be influential in this regard by influencing socialization practices. The findings of this study are consistent with the findings of Aflak Sir and Ebrahimi (2014), Swami et al. (2010), Thompson and Stormer (1995) and Benzer (2002).
 
References
Abdollahiyan, H., Hasani, H. (2010). Commercials and Consumption: Semiotic Analysis of TV Commercials in Iran. The Journal of Communication Research, 17 (2), 107-125. [Text In Persian].
Bajlan, A., Harurani, H. & Tari, F. (2015, February,17 ), the study of consumption of cosmetic products in the country. Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN. Retrieved on 2020May,1, from    https://rc.majlis.ir/fa/report/show/947320.[Text In Persian].
Bartky, S. L. (1988). Foucault, femininity, and the modernization of patriarchal power.  In I. Diamond, & L. Quinby (Eds.), Feminism and Foucault: Reflections on resistance (pp. 61-86). Boston: Northeastern University Press.
Bartky, S.L. (1990).  Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression. New York: Routledge.
Bazner, J. (2002). Attitudes about cosmetic surgery: gender and body experience. McNair Scholars Journal, 6(1), 3.
Bridgers, K. A. (2016). More Than Skin Deep: An Examination Of The Negative Effects of Advertising On Women. https://egrove.olemiss.edu/ cgi/ viewcontent.cgi?article=1518&context=hon_thesis
Calogero, R. M. (2004). A test of objectification theory: The effect of the male gaze on appearance concerns in college women. Psychology of Women Quarterly, 28(1), 16-21.
Calogero, R. M., Davis, W. N., & Thompson, J. K. (2005). The role of self-objectification in the experience of women with eating disorders. Sex roles, 52(1-2), 43-50.
Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). Attention and self-regulation: A control theory approach to human behaoior. New York: Springer-Verlag.
Fredrickson, B. L., & Roberts, T.-A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women’s lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly, 21(2), 173-206.
Harper, B., & Tiggemann, M. (2008). The effect of thin ideal media images on women’s self-objectification, mood, and body image. Sex roles, 58(9-10), 649-657.
Hayes, A. F., & Rockwood, N. J. (2020). Conditional Process Analysis: Concepts, Computation, and Advances in the Modeling of the Contingencies of Mechanisms. American Behavioral Scientist, 64(1), 19–54.
Heinberg, L. J., Thompson, J. K., & Stormer, S. (1995). Development and validation of the sociocultural attitudes towards appearance questionnaire. International Journal of Eating Disorders, 17(1), 81-89.
ISAPS.(2018). International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2018. Available at https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics.
Khakbaz, S., Safarinia, M. & Akhundi, N. (2016). Relationship between body self-portraiture and psychological well-being and mediation of sexual self-esteem in women referring to beauty clinics in Tehran. Third World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium. SHIRAZ. Retrieved  , from https://civilica.com/doc/592198 . [Text In Persian].
kohen, B. (1399). Introduction to Socioligy, translated by Gholam-abbas Tavassoli and Reza Fazel, Tehran: Samat.[Text In Persian].
Kotler, P., Armstrong, G. )2008(. Principles of Marketing, ed 12. London: Pearson.
Krawczyk, R., & Thompson, J.K. (2015). The effects of advertisements that sexually objectify women on state body dissatisfaction and judgments of women: The moderating roles of gender and internalization. Body image, 15, 109-19.
Kwan, L., Ahmad, R., & Ahmad, R. (2019). Cosmetic Advertisements: A Study on Self-Esteem and Buying Behaviour of Young Women in Kuala Lumpur , Malaysia. International Journal of Recent Technology and Engineering. 7(5), 261-267.
Lavine, H.G., Sweeney, D.L., & Wagner, S.H. (1999). Depicting Women as Sex Objects in Television Advertising: Effects on Body Dissatisfaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 1049‐1058.
Mahmoodi, Y. Mohaddesi ghilovaee , H. & Tajeddin, M. (2017). Sociological Study of the Causes and Consequences of Cosmetic Surgery Men and women living in Tehran. Women's Strategic Studies Quarterly, 20(77),  139-167.[Text In Persian].
Martin, M. C., & Kennedy, P. F. (1993). Advertising and social comparison: Consequences for female preadolescents and adolescents. Psychology & Marketing, 10(6), 513-530.
McKinley, N. M., & Hyde, J. S. (1996). The objectified body consciousness scale: Development and validation. Psychology of women quarterly, 20(2), 181-215.
Payende, H. (2006). Literary criticism and cultural studies; Critical reading of commercials on Iranian television. Tehran: Rooznegar. [Text In Persian].
Pentina, I., Taylor, D. G., & Voelker, T. A. (2009). The roles of self-discrepancy and social support in young females' decisions to undergo cosmetic procedures. Journal of Consumer Behaviour, 8(4), 149-165.
Rasuli, M. (2007). Research Journal of Advertising: Research Project Report. Tehran: Research Center for Culture, Art and Communication, Ministry of Culture and Islamic Guidance. [Text In Persian].
Sadighi Jafari, J.,  Yazadkhasti, B. & Ejtehadi, M. (2018). A Study of the Sense of Belonging to Iranian Society and its Influential Factors. Iranian Sociological of Association. 19 (1), 3- 26. [Text In Persian].
Spitzack, C. (1990). Confessing excess: Women and the politics of body reduction. Albany, NY: State University of New York Press.
Swami, V., Coles, R., Wyrozumska, K., Wilson, E., Salem, N., & Furnham, A. (2010). Oppressive beliefs at play: Associations among beauty ideals and practices and individual differences in sexism, objectification of others, and media exposure. Psychology of Women Quarterly, 34(3), 365-379.
Trampe, D., A. Stapel, D., & W. Siero, F. (2011). The self-activation effect of advertisements: Ads can affect whether and how consumers think about the self. Journal of Consumer research, 37(6), 1030-1045.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s self-objectification
  • cosmetic advertisement
  • Body Surveillance
  • Body shame
  • Body control belief
افلاک سیر، عبدالعزیز و ابراهیمی،فاطمه.(1393). خود شیء‌انگاری و رابطه آن با افسردگی و عزّت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز، مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان،12 (1)، 31-44.
 باجلان، اکرم؛ هرورانی، حسین و تاری، فتح اله. (1393، 28 بهمن). بررسی میزان مصرف فرآورده‌های آرایشی در کشور.پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. بازیابی شده در12/2/1399 ،از   https://rc.majlis.ir/fa/report/show/947320
پاینده، حسین. (1385).  نقد ادبی و مطالعات فرهنگی؛ قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران. تهران: نشر روزنگار.
خاکباز، سمیرا ؛ صفاری نیا، مجید و آخوندی، نیلا.(1395). رابطه خود شیء انگاری بدن با بهزیستی روان‌شناختی و میانجیگری عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران،کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز.https://civilica.com/doc/592198
رستمی، نیر و راد، فیروز. (1398). تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار، مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 17(1) ،63- 94.
رسولی، محمدرضا. (1386). پژوهش‌نامۀ تبلیغات: گزارش طرح پژوهشی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
صادق زاده، مرضیه؛ زارعی، زهرا و خرمایی، فرهاد .(1398). پیش‏بینی نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان دختر براساس ابعاد شخصی، مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 17 (2)،99- 125 .
صادقی جعفری، جواد؛ یزدخواستی، بهجت و اجتهادی، مصطفی. (1397). تحلیلی بر احساس تعلق مردم به جامعه در حال تغییر ایران و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه: شهر تهران). مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، 19 (1)، 3-26.
عبداللهیان، حمید و حسنی، حسین. (1389). تبلیغات تجاری و مصرف‌گرایی؛ تحلیل نشانه‌شناختی آگهی‌های تجاری تلویزیونی در ایران. فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی.17(2)، 107-125.
کوئن، بروس.(1399). مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران:سمت.
محمودی، یسری؛ محدثی گیلوایی، حسن و تاج الدین، محمد باقر. (1396). مطالعه‌ی جامعه‌شناختی دلایل و پیامدهای جراحی‌های زیبایی زنان و مردان ساکن شهر تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق)، 20(77)، 139-167.
موحد، مجید؛ محمدی، نورالله و  حسینی، مریم. (1390). مطالعه رابطه بین رسانه‌ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان،9(2)، 133-160.
Abdollahiyan, H., Hasani, H. (2010). Commercials and Consumption: Semiotic Analysis of TV Commercials in Iran. The Journal of Communication Research, 17 (2), 107-125. [Text In Persian].
Bajlan, A., Harurani, H. & Tari, F. (2015, February,17 ), the study of consumption of cosmetic products in the country. Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN. Retrieved on 2020May,1, from    https://rc.majlis.ir/fa/report/show/947320.[Text In Persian].
Bartky, S. L. (1988). Foucault, femininity, and the modernization of patriarchal power.  In I. Diamond, & L. Quinby (Eds.), Feminism and Foucault: Reflections on resistance (pp. 61-86). Boston: Northeastern University Press.
Bartky, S.L. (1990).  Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression. New York: Routledge.
Bazner, J. (2002). Attitudes about cosmetic surgery: gender and body experience. McNair Scholars Journal, 6(1), 3.
Bridgers, K. A. (2016). More Than Skin Deep: An Examination Of The Negative Effects of Advertising On Women. https://egrove.olemiss.edu/ cgi/ viewcontent.cgi?article=1518&context=hon_thesis
Calogero, R. M. (2004). A test of objectification theory: The effect of the male gaze on appearance concerns in college women. Psychology of Women Quarterly, 28(1), 16-21.
Calogero, R. M., Davis, W. N., & Thompson, J. K. (2005). The role of self-objectification in the experience of women with eating disorders. Sex roles, 52(1-2), 43-50.
Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1981). Attention and self-regulation: A control theory approach to human behaoior. New York: Springer-Verlag.
Fredrickson, B. L., & Roberts, T.-A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women’s lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly, 21(2), 173-206.
Harper, B., & Tiggemann, M. (2008). The effect of thin ideal media images on women’s self-objectification, mood, and body image. Sex roles, 58(9-10), 649-657.
Hayes, A. F., & Rockwood, N. J. (2020). Conditional Process Analysis: Concepts, Computation, and Advances in the Modeling of the Contingencies of Mechanisms. American Behavioral Scientist, 64(1), 19–54.
Heinberg, L. J., Thompson, J. K., & Stormer, S. (1995). Development and validation of the sociocultural attitudes towards appearance questionnaire. International Journal of Eating Disorders, 17(1), 81-89.
ISAPS.(2018). International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2018. Available at https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics.
Khakbaz, S., Safarinia, M. & Akhundi, N. (2016). Relationship between body self-portraiture and psychological well-being and mediation of sexual self-esteem in women referring to beauty clinics in Tehran. Third World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium. Shiraz. Retrieved  , from https://civilica.com/doc/592198 . [Text In Persian].
kohen, B. (1399). Introduction to Socioligy, translated by Gholam-abbas Tavassoli and Reza Fazel, Tehran: Samat.[Text In Persian].
Kotler, P., Armstrong, G. )2008(. Principles of Marketing, ed 12. London: Pearson.
Krawczyk, R., & Thompson, J.K. (2015). The effects of advertisements that sexually objectify women on state body dissatisfaction and judgments of women: The moderating roles of gender and internalization. Body image, 15, 109-19.
Kwan, L., Ahmad, R., & Ahmad, R. (2019). Cosmetic Advertisements: A Study on Self-Esteem and Buying Behaviour of Young Women in Kuala Lumpur , Malaysia. International Journal of Recent Technology and Engineering. 7(5), 261-267.
Lavine, H.G., Sweeney, D.L., & Wagner, S.H. (1999). Depicting Women as Sex Objects in Television Advertising: Effects on Body Dissatisfaction. Personality and Social Psychology Bulletin, 25, 1049‐1058.
Mahmoodi, Y. Mohaddesi ghilovaee , H. & Tajeddin, M. (2017). Sociological Study of the Causes and Consequences of Cosmetic Surgery Men and women living in Tehran. Women's Strategic Studies Quarterly, 20(77),  139-167.[Text In Persian].
Martin, M. C., & Kennedy, P. F. (1993). Advertising and social comparison: Consequences for female preadolescents and adolescents. Psychology & Marketing, 10(6), 513-530.
McKinley, N. M., & Hyde, J. S. (1996). The objectified body consciousness scale: Development and validation. Psychology of women quarterly, 20(2), 181-215.
Payende, H. (2006). Literary criticism and cultural studies; Critical reading of commercials on Iranian television. Tehran: Rooznegar. [Text In Persian].
Pentina, I., Taylor, D. G., & Voelker, T. A. (2009). The roles of self-discrepancy and social support in young females' decisions to undergo cosmetic procedures. Journal of Consumer Behaviour, 8(4), 149-165.
Rasuli, M. (2007). Research Journal of Advertising: Research Project Report. Tehran: Research Center for Culture, Art and Communication, Ministry of Culture and Islamic Guidance. [Text In Persian].
Sadighi Jafari, J.,  Yazadkhasti, B. & Ejtehadi, M. (2018). A Study of the Sense of Belonging to Iranian Society and its Influential Factors. Iranian Sociological of Association. 19 (1), 3- 26. [Text In Persian].
Spitzack, C. (1990). Confessing excess: Women and the politics of body reduction. Albany, NY: State University of New York Press.
Swami, V., Coles, R., Wyrozumska, K., Wilson, E., Salem, N., & Furnham, A. (2010). Oppressive beliefs at play: Associations among beauty ideals and practices and individual differences in sexism, objectification of others, and media exposure. Psychology of Women Quarterly, 34(3), 365-379.
Trampe, D., A. Stapel, D., & W. Siero, F. (2011). The self-activation effect of advertisements: Ads can affect whether and how consumers think about the self. Journal of Consumer research, 37(6), 1030-1045.