فرهنگ رحم‎ اجاره ای در جامعه‎ ی ایرانی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

محققان در این پژوهش از طریق روش پدیدارشناسی و با استفاده از نظریه کارکردگرایی به بررسی تجربۀ زیسته زنان درگیر در پدیده رحم‎اجاره‎ای دست زده‎اند. مشارکت‎کنندگان در این تحقیق، از طریق حضور در مراکز درمان ناباروری انتخاب شده‎اند. به نظر می‎رسد با توجه به نرخ بالای ناباروری در ایران، فاصله شدید طبقاتی و سیطره نظم جنسی مردانه، شاهد گسترش رشد سریع این روش جدید بارداری در کشور خواهیم بود. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که گرچه زنان با استفاده از این روش دارای فرزند می‎شوند، اما داغ ناباروری در آنها از بین نمی‎رود. همچنین زنانی که از طریق مادری جایگزین دارای فرزند می‎شوند احساس می‎کنند که تجربه آنها از مادر بودن کامل نیست و یک تیپ از مادری ناقص را تجربه می‎کنند، به همین سبب آنها با استفاده از برخی تمهیدات، به مشارکتِ پرستارانه از مادرجایگزین دست می‎زنند تا از این طریق، در فرایند بارداری و مادرشدن سهیم شوند. ما در این تحقیق نشان دادیم که چگونه این روش از فرزندآوری موجب کالایی‎شدن فرایندهای فرزندآوری و مادری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surrogacy Culture in Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Nastaran Dadkhah 1
  • Asqar Askari khanghah 2
  • Ali Baseri 3
  • Fraiba Mireskandari 3
1 Ph.D, Student in Antropology, Department of Anthropology, Azad University’s Central Tehran Branch
2 . Professor, Department of Anthropology, University of Tehran and Islamic Azad University’s Central Tehran Branch
3 Assistant Professor, Department of Anthropology, Islamic Azad University’s Central Tehran Branch
چکیده [English]

Through a phenomenological approach and using the theory of functionalism, the authors of the present study have explored the lived experience of women involved in the phenomenon of surrogacy. Participants in this study were selected through visits to infertility treatment centers. Due to the high infertility rate in Iran, the extreme wealth inequality and the dominance of the male sexual order, it seems likely that we will see the rapid growth of this new method of pregnancy in Iran. The results of the study suggest that although women come to have children through this method, they do not lose the remorse of infertility. Also, women who come to have children through surrogate mothers feel that their experience of being a mother is not complete and experience a type of defective motherhood. Therefore, they take some measures to engage in nursing the surrogate mothers in order to contribute to the process of pregnancy and motherhood. In this study, we have shown how this method of having children has led to the commodification of childbearing and motherhood processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motherhood
  • commodification
  • suffering
  • sexual order
  • infertility
آبوت، پاملا و والاس ،کلر. (1393). جامعه‎شناسی زنان، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.
آرامش، کیارش. (1387). بررسی اخلاقی رابطۀ پولی در رحم جایگزین. نشریۀ باروری و ناباروری،9(1)،36- 42.
برت، پاتریک.(1389). نظریه‏های جامعه شناسی، ترجمۀ محمد خانی، تهران: رخ داد نو.
بلوکباشی، علی.(1391). دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران.جلد یک. تهران: دائرة المعارف اسلامی.
بیتس، دانیل و پلاگ، فرد. (1375). انسان شناسی فرهنگی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی.
بختیاری، مریم و قربانی، بهزاد .(1386). رحم جایگزین: تجربۀ مادر و زوج درخواست کننده. رحم جایگزین(227-232)، تهران، انتشارات سمت.
بهجتی اردکانی، زهره و آخوندی، مهدی. (1387).رحم جایگزین و ضرورت استفاده از آن در درمان ناباروری. نشریۀ باروری و ناباروری،9(1)،7-13.
پولاک، یاکوب ادوارد .(1361). سفرنامه، ترجمۀ کیکاووس جهان‏داری، تهران: خوارزمی.
دباغ، سروش .(1387). بررسی مادر جایگزین از منظر فایده انگاری عمل محور. نشریۀ باروری و ناباروری،9(2):123-129.
دوریته، ژان فرانسوا .(1389). انسان شناسی نگاهی نو به تحولات جسمانی، فرهنگی و روانشناختی انسان، ترجمه جلاالدین رفیع فر، تهران: نشر خجسته.
جوادی پاشاکی، نازیلا و درویش‎پور، آذر.(1398). مروری بر مفاهیم حساسیت نظری و بازاندیشی در تحقیق کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت 1398؛ 8(ویژه نامه):57-65.
حجازی، بنفشه .(1392). تاریخ خانم‎ها. تهران: قصیده‏سرا.
حسینی، سهیلا و فراهانی، محمد نقی و رشیدی، بتول.(1392) .نقش استرس ناباروری، روش‎های مقابله با استرس، صفات شخصیت و حمایت اجتماعی بر سازگاری زناشویی زنان نابارور، فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ۷ (۲):۱-۱۲
رضایی، محمد و افشار، سمیه. (1389). بازنمایی جنسیتی سریال‌های تلویزیونی (مرگ تدریجی یک رؤیا و ترانۀ مادری). زن در فرهنگ و هنر،4،75-94.
رجب‎پور گنجی، مجتبی.(1396). بررسی فقهی و حقوقی قرارداد رحم جایگزین(رحم اجاره ای)،اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی،تهران،،،https://civilica.com/doc/669695
روح‏الامینی، محمود.(1372).زمینه فرهنگ‏شناسی، پویایی و پذیرش، چاپ سوم، تهران: انتشارات عطار.
سرنا، کارلا .(1363). مردم و دیدنی‌های ایران، ترجمۀ غلامرضا سمیعی، تهران: نشر نو .
شایسته‎فر، مینا و عابدی ، حیدرعلی.(1394).تشویش، انتظار، دگرگونی و تحول احساسی در تجارب زنانی با رحم اجاره‎ای: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت،4(4):438-447.
شماعیان رضوی، نازنین، عباسپور، صدیقه.(1392). بررسی دیدگاه پزشکان، پرستاران و ماماها درباره رحم جایگزین در شهرستان تربت حیدریه. فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت ،1(2):31-38.
شهری، جعفر. (1383). طهران قدیم. تهران: معین.
فکوهی، ناصر.(1381). تاریخ اندیشه و نظریه‏های انسان شناسی. تهران، نشر نی.
فضلی خلف، زهرا و شفیع آبادی، عبداله .(1386). جنبه‌های روانی بارداری به روش رحم جایگزین در زنان میزبان جنین. رحم جایگزین(243-248). تهران، انتشارات سمت.
قاضی طباطبایی، محمود و ودادهیر، ابوعلی.(1387).رحم جایگزین: تأملی ساختگرایانه بر پزشکی مادری.باروری و ناباروری،9(2):144-164.
مالینوفسکی، برونیسلاو.(1383). نظریۀ علمی فرهنگ، ترجمۀ منوچهر فرهومند، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
عباسی مولید،حسین؛ قمرانی،امیر و فاتحی زاده ،مریم السادات.( 1388). آسیب شناسی زندگی زوج های نابارور ایرانی. فصلنامه طب و تَزکیه،17(72-73):8 -20.
عمید، حسن. (1380). فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیرکبیر.
گافمن،اروین.(1386). داغ‎ننگ: چاره اندیشی برای هویت ضایع شده، ترجمه مسعود کیانپور. تهران: نشر مرکز.
گرمارودی، شیرین.(1386).بازاندیشی خویشاوندی: سخنی دربارۀ رحم جایگزین در ایران. رحم جایگزین(301-318). تهران، انتشارات سمت.
مالینوفسکی، برانیسلاو.(1389). سه گزارش از زندگی اجتماعی مردم بدوی( ابتدایی)، ترجمه اصغر عسگری خانقاه، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
محبی کیان، انسیه، ریاضی، هدیه و بشیریان، سعید.(1392). رحم جایگزین: از دیدگاه زنان نابارور، مجله زنان و نازایی ایران،16(49-50):23-32.
محبی، سیده فاطمه و علی‌محمدزاده، خلیل.(1395). اتیولوژی ناباروری بر اساس مرور سیستماتیک مقالات طی سال‎های 1378-1392، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،26(1):1-15.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری(1396).گزارش وضعیت زنان و خانواده در آیینه آمار طی سال‌های 90-95.
 گزارش-وضعیت-زنان-و-خانواده-در-آیینه-آمار-طی-سالهای-90-–-95 http://women.gov.ir/fa/news/7395/
مور، جری. دی.(1391). زندگی و اندیشۀ بزرگان انسان شناسی، ترجمۀ هاشم آقابیگ پوری و جعفر احمدی. تهران: جامعه شناسان.
موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران (1398). گزارش وضعیت نرخ باروری در ایران. https://nih.tums.ac.ir/Item/575
مید، مارگارت.(1365). بلوغ در ساموا، ترجمه معین جلالی. تهران: نشر ویس.
نیکوبخت، محمدرضا(1395). مجموعه دستورالعمل‎های اورولوژی. تهران: انتشارات رویان.
نوری‎زاد، رقیه(1388) چالش های اخلاقی رحم جایگزین در ایران، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال سوم، شماره دهم، زمستان
هبله‌رودی، محمدعلی .(1344). مجمع الامثال، به کوشش صادق کیا. تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
هورنبای، آلبرت سیدنی. (1381). آکسفورد. تهران: اندیشه.
یوسفی، حمید و قهاری، شهربانو. (1387).رحم جایگزین: نگاهی بر جنبه های مختلف و چالشهای آن. نشریۀ باروری و ناباروری،9(2):137-143.
یزدی، اقدس.(1388). اخلاق مادری در اسلام و فمنیسم. پژوهش های فلسفی،10(3):151-184.
Abbasi Molid, H., Ghomrani, A., & Fatehi Zade, M. (2009). Pathology of Iranian infertile couples. Teb and Tazkiye, 17(72-73), 8-20. [Text in Persian]
Abbott, P., & Claire, W. (2014). Sociology of Women, Translated by Manijeh Najm Iraqi, Tehran: Ney Publication. [Text in Persian]
Adams, P., & Cowie, E. (Eds.). (1990). The Woman in Question: m/f. MIT Press (MA).
Amid, H. (2001). Amid Persian Ensychlopedia, Tehran: Amirkabir. [Text in Persian]
Asadi, F., Mirshekarlou, S. J., & Rahimi, F. (2019). A comparative study of the national infertility registry system and the proposed model for Iran. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences5(4).
Akhondi, M. M., Ranjbar, F., Shirzad, M., Ardakani, Z. B., Kamali, K., & Mohammad, K. (2019). Practical difficulties in estimating the prevalence of primary infertility in Iran. International journal of fertility & sterility13(2), 113.
Aramesh, K. (2008). Ethical assessment of monetary relationship in surrogacy. Journal of Reproduction and Infertility, 9(1), 36-42. [Text in Persian]
A Report On the Conditions of Women and Family According to 90-95 Statistics, Family Affairs of Vice President. http://women.gov.ir/fa/news/7395 [Text in Persian]
Bakhtiari, M., & Ghorbani, B. (2007).  Surrogacy: the experience of the mother and the requesting couple, Tehran, Samat Publications. [Text in Persian]
Bates, D., & Fred, P.  (1996). Cultural Anthropology, Translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Elmi publication. [Text in Persian]
Bert, P. (2010). Sociological Theories, Translated by Mohammad Khani, Tehran: Rokhdad No publication. [Text in Persian]
Blockbashi, A. (2012). Encyclopedia of Iranian People's Culture, Tehran: Islamic Encyclopedia Vol. [Text in Persian]
Behjati Ardakani, Z., & Akhoondi, M. (2008). Alternative uterus and the necessity of using it in the treatment of infertility. Journal of Reproduction and Infertility, 9(1), 13-7. [Text in Persian]
Malinowski, B. (2004). A Scientific Theory of Culture and Others Essays, Translated by Manouchehr Farhoumand, Tehran: Cultural Research Office. [Text in Persian]
Carr, S. V. (2019). Surrogacy and ethics in women with cancer. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology55, 117-127.
Courduriès, J. (2018). At the nation's doorstep: the fate of children in France born via surrogacy. Reproductive biomedicine & society online7, 47-54.
Cosmetic (aesthetic) Surgery National Data Bank Statistics (1997) published by the American society aesthetic plastic surgery: surgery.org
Dabbagh, S. (2008). Evaluating surrogate motherhood from act utilitarianism point of view. Journal of Reproduction & Infertility9(2), 123-129. [Text in Persian]
Dorette, J-F. (2010). Anthropology: A New Take on Physical, Cultural and Psychological Developments of the Human, Translated by Jalaluddin Rafifar, Tehran: Khojasteh publication.   [Text in Persian]
Dosa, L. (2001). Caesarean section delivery, an increasingly popular option. Bulletin of the World Health Organization79, 1173-1173.
Fakouhi, N. (2003). History of Anthropological Thought and Theories, Tehran, Ney Publication. [Text in Persian]
Fazli, Kh., & Shafiabadi, Z. (2007). Psychological Aspects of Surrogate Motherhood. Tehran, Samat Publications. [Text in Persian]
Fertility Rate Status Report in Iran (1398) National Institute for Health Research of the Islamic Republic of Iran (Health Watch Secretariat), https://nih.tums.ac.ir/Item/575. [Text in Persian]
Qhazi Tabatabai, M., & Wedad Hir, A. (2008). Surrogacy: Medicalization of motherhood. Journal of Reproduction and Infertility, 9(2), 144-164. [Text in Persian]
Garmarudi, Shirin. (2007). Kinship Rethinking: A Talk About Alternative Uterus in Iran, Samt Publication, Tehran. [Text in Persian]
Gianaroli, L., Ferraretti, A. P., Magli, M. C., & Sgargi, S. (2016). Current regulatory arrangements for assisted conception treatment in European countries. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology207, 211-213.
Goffman, E. (2007). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Translated by Massoud Kianpour, Tehran: Markaz Publication. [Text in Persian]
Geulen, E. (2006). “No Happiness without Fetishism”: Minima Moralia as Ars Amandi. na.
Razeghi-Nasrabad, H. B., Abbasi-Shavazi, M. J., & Moeinifar, M. (2020). Are we facing a dramatic increase in voluntary and involuntary childlessness in iran that leads to lower fertility?, Crescent Journal of Medical and Biological Sciences, 7(2), 212-219.
Hablaroodi, M. A. (1965). Majma Al Mesal. Translated by Sadegh KIA, Tehran: Ministry of Culture and Arts. [Text in Persian]
Hejazi, B. (2013). History of Women. Tehran: Qasideh Sara Publication. [Text in Persian]
Hosseini, S., Farahani, M. N., & Rashidi, B. (2014). The role of infertility stress, coping styles, personality trait and social support in marital adjustment of infertile women. RPH, 7 (2), 1-12. [Text in Persian]
Hornby, A. S. (2002). Oxford, Tehran: Andisheh publication. [Text in Persian]
Javadi-Pashaki, N., & Darvishpour, A. (2019). The review of theoretical sensitivity and reflexivity concepts in qualitative research. Journal of Qualitative Research in Health Sciences8(2), 57-65. [Text in Persian]
Jerry D. M. (2012). Visions of Culture: An Introduction to Anthropological Theories and Theorists, Translated by Hashem Aghabigpour and Jafar Ahmadi, Tehran: Sociologists publication. [Text in Persian]
 Malinowski, B. (2010). Three Reports on the Primitives' Social Life, Translated by Asghar Asgari Khaneghah, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company. [Text in Persian]
Margaret, M. (1987). Coming of Age in Samoa, Translated by Moin Jalali, Tehran: Weiss Publication. [Text in Persian]
Mohebbi Kian, E., Riazi, H., & Bashirian, S. (2013). Surrogacy: Viewpoints of infertile women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility16(49.50), 23-32. [Text in Persian]
Mohebbi, S. F., Ali Mohamad Zade, Kh. (2016). Etiology of infertility based on systematic review of articles over the years 1378-92. Medical Science Journal of Islamic Azad University, 26(1), 1-15. [Text in Persian]
Molid, H., Ghamrani, A., & Fatehizadeh, M. (2009). Pathology of the life of infertile couples in Iran. Journal of Medicine and Tazkieh, 72-73, 8-20. [Text in Persian]
Mor, Jerry, Di. (2012). The Life and Thought of the Great Anthropologists, Translated by Hashem Aghabeig Nouri and Jaffar Ahmadi, Tehran: Jameashenasan Publications.[Text in Persian]
Nikubakht, M. (2016). Collection of Urology Instructions, Tehran: Royan Publications. [Text in Persian]
Nourizad, R. (2009). Ethical challenges of surrogacy in Iran. Medical Ethics Quarterly, 3(10). [Text in Persian]
Polak Jakob, E. (1980). Book of Travels, Translated by Kikavous Jahandari, Tehran: Kharazmi publication. [Text in Persian]
Rahmani, A., Sattarzadeh, N., Gholizadeh, L., Sheikhalipour, Z., Allahbakhshian, A., & Hassankhani, H. (2011). Gestational surrogacy: Viewpoint of Iranian infertile women. Journal of human reproductive sciences4(3), 138.
Rajabpour Ganji, M. (2017). Jurisprudential and Legal Review of Alternative Surrogacy Contract. The First Research Conference in Jurisprudence, Law and Humanities. [Text in Persian]
Rezaei, M., & Afshar, S. (2010). Sexual representations in Iranian TV series (The gradual death of a dream and the song of motherhood). Journal of Woman in Culture Arts, 4, 94-75. [Text in Persian]
Roholamini, M. (1993). Culturologistic Context, Dynamics and Acceptance. Third Edition, Tehran: Attar Publications. [Text in Persian]
Serna, C. (1984). Iranian People and Touristic Sights. Translated by Gholamreza Samiei, Tehran: New Publication. [Text in Persian]
Shayestefar, M., & Abedi, H. (2016). Emotional transformation, anxiety, and expectancy in view of among pregnant surrogate mothers: A qualitative study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences , 4(4), 438-44. [Text in Persian]
Shamaeian Razavi, N., Abbaspour, S., Khademi, H., & Farhadifar A. (2013). Investigating perspectives of doctors, nurses and midwives about surrogacy treatment. JMS, 1(2), 31-38. [Text in Persian]
Shahri, J. (2004). Old Tehran, Tehran: Moin publication. [Text in Persian]
Salehi, K., Shakour, M., Pashaei Sabet, F., & Alizadeh, Sh. (2015). The opinion of Iranian students about the society's perception on using surrogacy as an infertility treatment in the future community. Sexual and Reproductive Healthcare, 6(1), 19-22. [Text in Persian]
Sunkara, S. K., Antonisamy, B., Selliah, H. Y., & Kamath, M. S. (2017). Perinatal outcomes after gestational surrogacy versus autologous IVF: Analysis of national data. Reproductive BioMedicine Online35(6), 708-714.
Torres, G., Shapiro, A., & Mackey, T. K. (2019). A review of surrogate motherhood regulation in south American countries: pointing to a need for an international legal framework. BMC pregnancy and childbirth19(1), 46.
Chiang, W. T., & Chou, T. Y. (2018). A survey of judicial decisions concerning surrogacy disputes in Taiwan. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology57(4), 517-521.
Yazdi, A. (2009). Motherly Behavior in Islam and Feminism. Philosophical-Theological Research-39, 184-151. [Text in Persian]
Yousefi, H., & Ghahari, S. (2008). Perspectives and challenges of surrogacy in Iran. Journal of Reproduction and Infertility, 9(35), 143-137. [Text in Persian]