رابطه سبک‌های تفکر با رضایت زناشویی در معلمین زن و مرد شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکترای مشاوره. دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک‌های تفکر با رضایت زناشویی در معلمین زن و مرد شهر تبریز بود. پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه زنان و مردان معلم متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهرستان تبریز در سال 1398 بود که 375 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای نسبی انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزیع شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ-واگنر(1991) و رضایت زناشویی انریچ(1989) بود. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که سبک تفکر در بسیاری از مولفه‌ها با رضایت زناشویی رابطه دارد. در گروه مردان بین رضایت زناشویی و مولفه‌های الیگارشی، جزیی‌نگر، درون‌نگر و مولفه محافظه‌کار از مولفه‌های سبک تفکر رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود داشت و در گروه زنان بین رضایت زناشویی و مولفه‌های الیگارشی و مولفه محافظه‌کار رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود داشت، همچنین در گروه زنان بین مولفه جزئی‌نگر با رضایت زناشویی رابطه منفی و معکوس وجود داشت. با توجه به رابطه معنادار بین سبک تفکر و رضایت زناشویی توجه به سبک تفکر زوجین در کار با خانواده امری حیاتی است. همچنین با توجه به تفاوت زنان و مردان در ارتباط بین سبک تفکر و رضایت زناشویی، توجه به عامل جنسیت نیز ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Thinking Styles and Marital Satisfaction in Male and Female Teachers in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Kiani 1
  • Nooshin Esmaeili 2
  • Sepideh Bashirgonbadi 3
1 Faculty of Mohaghegh Ardabili University
2 Master of Counseling. Shahid Beheshti University
3 PhD Student in Counseling. Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between thinking styles and marital satisfaction in male and female teachers in Tabriz. The research was a correlational study and the statistical population included all married male and female teachers working in Tabriz in 2019-2020. By cluster sampling, 375 people were selected as a sample and a questionnaire was distributed among them. The instruments used in this study were Sternberg-Wagner (1991) and Enrich (1989) Marital Satisfaction Questionnaire. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and multivariate regression Analysis. In the male community, there was a significant positive and direct association between marital satisfaction and the components of oligarchy, and partisanship, introspection, and conservative styles of thinking. In the female population, there was a positive relationship between marital satisfaction and oligarchy and conservative thinking, and a negative relationship between partiality and marital satisfaction. It is crucial to pay attention to the thinking style of people working with the family due to the important relationship between thinking style and marital satisfaction. Considering the significant relationship between thinking style and marital happiness, it is important to pay attention to couples' thinking style when interacting with the family. It also seems important to pay attention to the gender factor, given the disparities between males and females in the relationship between thought style and marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Style
  • Marital Satisfaction
  • Teachers
  • Conservative
امامی پور، سوزان. (1382). بررسی تحولی سبک‌های تفکر در دانش‌آموزان و دانشجویان و رابطه آن‌ها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی.  فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 3(2)، 35-56.
پوراحمد، علی؛ صاحبی، علی و شایسته، گلناز. (1385). بررسی رابطه رضایت‌مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیرمنطقی زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، 2(7)، 223-238.
ترقی جاه، صدیقه؛ بهادری خسروشاهی، جعفر و خانجانی، زینب. (1395). پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان با ویژگی‌های شخصیتی و دین‌داری. مجله مشاوره و روان درمانی خانواده، 2(22)، 107-127.
حسینی، فخرالسادات و علوی لنگرودی، سیدکاظم. (1396).  نقش سبک‌های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه‌گری عشق ورزی. فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 15(3)،165- 188.
حیدری،محمود، مظاهری، محمدعلی و ادیب راد، نسترن .( 1381 ). نقش آموزش مهارت‌های شناختی زندگی زناشویی در تغییر باورهای ارتباطی دانشجویان. مجله روانشناسی، 24(4)، 324-355.
سیف، علی اکبر. (1398). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
صادق‌زاده، زهرا و بیاضی، حسین. (1393). بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و سبک‌های حل مسئله زوجین با رضایتمندی زناشویی آنان. دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی. تهران.
ضرب استجابی، معصومه؛ برماس، حامد و بهرامی، هادی. (1392). رابطه‌ی سبک‌های تفکر با رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان متاهل. فصلنامه مطالعات روان شناختی، 9(2)،103- 130.
فاضل، امین اله؛ حق شناس، حسن و کشاورز، زهرا. (1390). قدرت پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت‌مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز. جامعه‌شناسی زنان، 2(3)، 139-162.
کیانی، پروین؛ اعتماد اهری، علاءالدین و خسروی، علی اکبر (1382).بررسی رابطه سـبک تفکـر دبیـران و کارآیی آنان در مدارس متوسطه شهر قدس، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فرهنگیان. استان البرز.
گودرزی، محمود؛ شیری، فاطمه و محمودی، بختیار. (1397). اثربخشی آموزش مؤلفه‌های خانواده درمانی شناختی رفتاری بر تعارض والد فرزندی و تعارض زناشویی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 12(4)،531- 551.
منصوری نیا، آذردخت؛ اعتمادی، عذرا؛ فاتحی زاده، مریم و حسن پور، افسانه. (1390). بررسی تاثیر آموزش پیش از ازدواج بر میزان رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. یافته‌های نو در روانشناسی، 6(19)،65- 78.
موسوی، رقیه، مرادی، علیرضا، مهدوی هرسینی، سید اسماعیل. (1398). بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده وتقویت رضایت زناشویی درخانواده‌های کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی. خانواده پژوهی، 3(4)، 14-21.
میرخشتی ، فرشته. ( 1375 ) .  بررسی رابطه بین رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی رودهن .
ولی­زاده، فرزانه و کرامت، افسانه. (1398). شادکامی و رضایت زناشویی در ایرن: مقاله مروری سیستماتیک و متاآنالیز. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 17(2)، 121-132.
هداوند اول، غزل؛ مهرابی کوشکی، حسینعلی و یزدخواستی، بهجت. (1396). بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان. فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 15(2)، 81-104.
Bagarozzi, D. A. (2001). Enhancing intimacy in marriage: Clinical handbook. Brunner-Routledge.contributing factors. American Journal of Family Therapy, 24(2), 153-170
Demir, A. (2009). Effects of thinking styles and gender on psychological well-being. Journal of Educational Sciences, 24, 101-111.
Emamipour, S. (2003). A study of the evolution of thinking styles in students and their relationship with creativity and academic achievement. Quarterly Journal of Educational Innovations, 3(2). 35-56. [Text in Persian]
Fazel, A., Haghshenas, H., & Keshavarz, Z. (2011). The power of predicting personality traits and lifestyle on couples' satisfaction of female nurses in Shiraz. Sociology of Women, 3(3), 139-162. [Text in Persian]
Filipović, S., Vukosavljević-Gvozden, T., & Opačić, G. (2016). Irrational beliefs, dysfunctional emotions, and marital adjustment: A structural model. Journal of Family Issues37(16), 2333-2350.
Fincham, F. D., & Beach, S. R. (1999). Marriage in the new millennium: Is there a place for social cognition in marital research?. Journal of Social and Personal Relationships16(6), 685-704.
Flood, S. M., & Moen, P. E. (2012). Time allocated to healthy behaviors among retirement-age American men and women. In Population Association of America Annual Meeting.
Goodarzi, M., Shiri, F., & Mahmoudi, B. (2018). The effectiveness of teaching the components of cognitive-behavioral family therapy on parent-child conflict and marital conflict. Journal of Applied Psychology, 12(4), 551-531. [Text in Persian]
Gumus, I. G., & Kislak, S. T. (2019). The predictive role of forgiveness and the level of repetitive thinking on mental health and marital adjustment in married individuals. Dusunen Adam32(3), 236-245.
Hadavand Aval, Gh., Mehrabi Koushaki, H. A., & Yazdkhasti, B. (2017). The effect of ethnicity on mental health, spousal abuse, social support and marital satisfaction of women. Quarterly Journal of Women’s Studies Sociological and phsycological, 15(2), 81- 104. [Text in Persian]
Heidari, M., Mazaheri, M. A., & Adib Rad, N. (2002). The role of teaching cognitive skills in married life in changing students' communication beliefs. Journal of Psychology, 24(4), 324-335. [Text in Persian]
Hosseini, F., Alavi Langerudi, S. K. (2017). The role of attachment styles and sexual satisfaction in marital satisfaction mediated by lovemaking. Quarterly Journal of Women’s Studies Sociological and phsycological, 52(15), 165- 188. [Text in Persian]
Kiani, P., Etemad Ahri, A., & Khosravi, A. (2003). Investigating the Relationship between Teachers' Thinking Style and Their Efficiency in Secondary Schools in Ghods, Master Thesis, Research Council Library of Tehran Education Organization. [Text in Persian]
Mansoori Nia, Z., Etemadi, Z., Fatehizadeh, M., & Hassanpour, A. (2011). The effect of more education than marriage on marital satisfaction of couples in Isfahan. Journal of New Findings in Psychology, 6(19), 78-65. [Text in Persian]
Mir Kheshti, A. (1996). Investigating the relationship between marital satisfaction and mental health, Master Thesis, Islamic Azad University of Roodehen. [Text in Persian]
Mousavi, R., Moradi, A., & Mahdavi Harsini, S. I. (2019). Evaluation of the effectiveness of structural family therapy in improving family functioning and strengthening marital satisfaction in families of children with separation anxiety disorder. Family Studies, 3, 14-21. [Text in Persian]
Mousavi, S. M. (2019). The role of marital virtue components in predicting ‎happiness and marital satisfaction of married men and women in ‎Tehran City. Journal of Women Social and Psychological Studies, 16(3), 159-179. [Text in Persian]
Poorahmad, A., Sahibi, A., & Shayesteh, G. (2006). Investigating the relationship between marital satisfaction and communication beliefs and irrational expectations of couples. Family Research Quarterly, 2(7), 223-238. [Text in Persian]
Renshaw, K. D., Blais, R. K., & Smith, T. W. (2010). Components of negative affectivity and marital satisfaction: The importance of actor and partner anger. Journal of research in personality44(3), 328-334.
Sadegh Zade, Z., & Beyazi, H. (2014). Investigating the relationship between thinking styles and problem solving styles of couples with their marital satisfaction. The Second National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology.Tehran. [Text in Persian]
Seyf, A. (2020). Modern Educational Psychology: Psychology of Learning and Teaching, Tehran: Doran. [Text in Persian]
Sharaievska, I., Kim, J., & Stodolska, M. (2013). Leisure and marital satisfaction in intercultural marriages. Journal of Leisure Research45(4), 445-465.
Sullivan, B. F., & Schwebel, A. I. (1995). Relationship beliefs and expectations of satisfaction in marital relationships: Implications for family practitioners. The Family Journal3(4), 298-305.
Targhi Jah, S., Bahadori Khosroshahi, J., & Khanjani, Z. (2016). Predicting women's marital satisfaction with personality traits and religiosity. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2(22), 127-107. [Text in Persian]
Valizadeh, F., & Keramat, A. (2019). Happiness and marital satisfaction in Iran: A systemic review and mata-analysis. sjsph. 17(2) :121-132. [Text in Persian]
Zarb Estejabi, M.,  Barmas,  H., & Bahrami, H. (2013). A survey of the relatioinship among styles of thinking, marital satisfaction and psychological well-being among married students. Quarterly Journal of Psychological Studies, 9(2), 103-130. [Text in Persian]
Zhang, H., Tsang, SKM., Chi, P., Cheung, YT., Zhang, X., & Yip, PSF (2012). Wives' relative income and marital satisfaction among the urban Chinese population: Exploring some moderating effects. The Journal Of comparative family studies, 43(2), 185-199.