رابطه سبک‌های تفکر با رضایت زناشویی در معلمین زن و مرد شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکترای مشاوره. دانشگاه محقق اردبیلی

10.22051/jwsps.2020.30949.2198

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک‌های تفکر با رضایت زناشویی در معلمین زن و مرد شهر تبریز بود. پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه زنان و مردان معلم متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهرستان تبریز در سال 1398 بود که 375 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای نسبی انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزیع شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ-واگنر(1991) و رضایت زناشویی انریچ(1989) بود. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که سبک تفکر در بسیاری از مولفه‌ها با رضایت زناشویی رابطه دارد. در گروه مردان بین رضایت زناشویی و مولفه‌های الیگارشی، جزیی‌نگر، درون‌نگر و مولفه محافظه‌کار از مولفه‌های سبک تفکر رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود داشت و در گروه زنان بین رضایت زناشویی و مولفه‌های الیگارشی و مولفه محافظه‌کار رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود داشت، همچنین در گروه زنان بین مولفه جزئی‌نگر با رضایت زناشویی رابطه منفی و معکوس وجود داشت. با توجه به رابطه معنادار بین سبک تفکر و رضایت زناشویی توجه به سبک تفکر زوجین در کار با خانواده امری حیاتی است. همچنین با توجه به تفاوت زنان و مردان در ارتباط بین سبک تفکر و رضایت زناشویی، توجه به عامل جنسیت نیز ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Thinking Styles and Marital Satisfaction in Male and Female Teachers in Tabriz

نویسندگان [English]

  • ahmadreza kiani 1
  • Nooshin Esmaeili 2
  • sepideh bashirgonbadi 3
1 Faculty of Mohaghegh Ardabili University
2 Master of Counseling. Shahid Beheshti University
3 PhD Student in Counseling. Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between thinking styles and marital satisfaction in male and female teachers in Tabriz. The research was correlational. The statistical population included all married male and female teachers working in education in Tabriz in 2019-2020 that 375 people were selected as a sample by relative cluster sampling and a questionnaire was distributed among them. The instruments used in this study were Sternberg-Wagner (1991) and Enrich (1989) Marital Satisfaction Questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression tests. In the male group, there was a significant positive and direct relationship between marital satisfaction and the components of oligarchy, partisanship, introspection and conservative component of thinking style components, and in the female group, there was a significant relationship between marital satisfaction and the component. There was a significant positive and direct relationship between oligarchy and the conservative component, and there was also a negative and inverse relationship between the minority component and marital satisfaction. Due to the significantrelationship between thinking style and marital satisfaction, it is necessary to pay attention to the thinking style of couples working with the family. Also, considering the differences between men and women in the relationship between thinking style and marital satisfaction, it seems necessary to pay attention to the gender factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Thinking Styles
  • married teachers
  • Men
  • Women