بررسی نقش تعدیل گری باورهای مذهبی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی با نگرش به خیانت در زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیارگروه مشاوره ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش تعدیل گری باورهای مذهبی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی با نگرش به خیانت در زنان متاهل شهر تهران بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، زنان متاهل مراجعه کننده به سراهای محله و خانه‌های سلامت منطقه 3 تهران بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس، 152 زن متاهل انتخاب شده و به پرسشنامه‌های سبک دلبستگی کولینز و رید (1990)، باورهای دینی (آزمون معبد) گلزاری (1379) و نگرش به خیانت ویتلی (2008) پاسخ دادند. نتایچ پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و نگرش به خیانت در زنان متاهل، رابطه منفی و معنادار وجود دارد و باورهای مذهبی، این رابطه را تعدیل کرده و به میزان چشم‌گیری منفی‌تر. از دیگر نتایچ این پژوهش این بود که بین سبک‌های دلبستگی اجتنابی و نگرش به خیانت در زنان متاهل، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ولی با ورود باورهای مذهبی به عنوان تعدیلگر، رابطه مستقیم سبک‌های دلبستگی اجتنابی و نگرش به خیانت بی‌معنی می‌شود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد باورهای مذهبی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی با نگرش به خیانت در زنان متاهل، نقش تعدیل گر ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Religious Beliefs in The Relationship Between Attachment Styles and Attitude Towards Infidelity in Married Women

نویسندگان [English]

  • Shahriar Vejdani 1
  • Maryam Karami 2
  • Sedighe Ahmadi 3
1 Master of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch. Iran
2 Master of Family Counseling, Counseling and Guidance Department, faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of group counseling . faculty of Psychology and Educational Sciences, kharazmi university, tehran, iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the moderating role of religious beliefs in the relationship between attachment styles and the attitude towards infidelity in married women. In this descriptive-correlational research, 152 married women were selected from Tehran’s district 3 community centers using the convenience sampling method. Data were collected using the attachment style scale (Collins and Reid, 1990), Attitude towards infidelity scale (Whatley, 2008), and participating in religious beliefs scale (Golzary, 1379). The results showed that there is a negative significant relationship between secure attachment style and attitude towards infidelity among married women, and religious beliefs moderates this relationship more negatively. There is also a positive and significant relationship between avoidant attachment style and attitude towards infidelity among married women. This direct relationship is not significant when the variable of religious beliefs act as a moderator. In conclusion, religious values act as a moderator between the types of attachment and the attitude of married women towards infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Beliefs
  • Attachment Styles
  • Attitude Towards Infidelity
اسکندری، حسین؛ هادی، سعیده؛ سهرابی، فرامرز؛ معتمدی، عبدالله و فرخی، نورعلی. (1395). رابطه سبک‌های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی‌وفایی زناشویی. پژوهش‌های مشاوره،15(60)، 42-59.
بلاغت، رضا؛ احمدی، هادی و گلزاری مقدم، نجمه. ( 1395 ). بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش اخلاقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی،  10 (32)، 187-208.
پیروی، مریم و بهرامی، هادی. (1396). بررسی رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران. رویش روانشناسی، 1(6)،131- 158.
پاکدامن، شهلا. (1380) . بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان‌نامه دکتری روانشناسی، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، ایران.
حبیبی عسگرآباد، مجتبی و حاجی حیدری، زهرا. (1394). علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده: یک مطالعه کیفی. فصلنامه خانواده پژوهی، 11، 165-186.
حجت خواه، سید محسن؛ محمدی، مژده و ولدبیگی،پیمان. (1395). رابطه سبک‌های دلبستگی، ویژگی‌های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرازناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه.  مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 14(4)،209- 228.
Abbasi, H., Ahmadi, S. A., Fatehi zadeh, M., & Bahrami, F. (2016). The effect of glaser's reality therapy on personal commitment of couples. Pathology, counseling and family enrichment, 2(1), 39-53. [Text in Persian]
Alavi lavasani, A., & Ahmadi thouri, M. (2017). Association between maltreatment in childhood and emotional divorce: Mediating role of attachment styles, early maladaptive schemas and difficulty in emotional regulation. JHPM, 6(4), 49-58. [Text in Persian]
Alitabar, H., Pouravari, M., Askarabad, M., & Alipour, Z. (2015). The comparison of attitudes toward infidelity and religious orientation in Facebook social network users and non-users. Journal of Family Research, 11(3), 297-308. [Text in Persian]
Alitabar, S. H., Ghanbari, S., Mohammadi Zadeh, A., & Habibi, M. (2015). The relationship between premarital sex and attitudes toward infidelity. Journal of Family Research, 10(2), 255-267. [Text in Persian]
Atkins, D. C., & Kessel, E. D. (2008). Religiousness and infidelity: Attendance, but not faith and prayer, predict marital fidelity. Journal of Marriage and Family, 70(2), 407-418.
Allen, E. S., & Baucom, D. H. (2004). Adult attachment and patterns of extradyadic involvement. Family Process, 43, 467–488.
Belaghat, R., Ahmadi, H., & Golzari Moghadam, N. (2016). Investigating the relationship between religious orientation and moral intelligence with marital commitment of married students of Sistan and Baloochestan University. Journal of Research in Educational Systems, 10(32), 187-208. [Text in Persian]
Bogaert, A. F., & Sadava, S. (2002). Adult attachment and sexual behavior. Personal Relationships, 9(2), 191- 204.
Buunk, B. P. & Bakker, A. B. (1995). Extra dyadic Sex: The role of descriptive and injunctive norms. Journal of Sex Research, 32(4), 313–318.
Byers, E. S. (1996). How well does the traditional sexual script explain sexual coercion? Review of a program of research. Journal of Psychology and Human Sexuality, 8(1-2), 7–25.
Bjerke, E., Hansen, R. S., Solbakken, O. A., & Monsen, J.T. (2011). Interpersonal problems among 988 norwegian psychiatric outpatients. A study of pretreatment self-reports. Comprehensive Psychiatry, 52, 273-279.
Cohen, A. B. (2005). The relation of attachment to infidelity in romantic relationship: an exploration of attachment style, perception of partner’s attachment style, relationship satisfaction, relationship quality and gender differences in sexual behaviors. Institute of advanced psychological studies, adelphy university.
Doherty, R.W., Hatfield, E., Thompson, K., & Choo, P. (1994). Cultural and ethnic influences on love and attachment. Personal Relationships, 1(4), 391-398.
DeWall, C. N., Lambert, N. M., Slotter, E. B., Pond Jr, R. S., Deckman, T., Finkel, E. J., ... & Fincham, F. D. (2011). So far away from one's partner, yet so close to romantic alternatives: Avoidant attachment, interest in alternatives, and infidelity. Journal of personality and social psychology, 101(6), 1302-1316.   
Eskandari, H., Sohrabi, F., Moatamedy, A., & Farrokhi, N. (2017).  Relationship between attachment styles and marital commitment in people with marital infidelity. JCR, 15(60), 42-59. [Text in Persian]
Flannelly, K. J., & Galek, K. (2010). Religion, evolution, and mental health: Attachment theory and ETAS theory. Journal of Religion Health, 49, 337–350.
Golzari, M. (2001). Construct and Validate the Assessment of Behavioral Personality Traits of Religious People and The Relationship Between These Characteristics and Mental Health. Ph. D Thesis, Alaame Tabatabaee University.
Habibi Askarabad, M., & Hajiheydari, Z. (2015). A qualitative study for investigating the reasons of sexual infidelity of couples who have asked for divorce in family court. Journal of Family Research, 11(2), 165-186. [Text in Persian]
Haratian, A., Janbozorgi, M., & Agahharis, M. (2016). The relationship between religious adherence and marital conflict and their differences among the couples. The Islamic Journal of Women and The Family, 2(5), 101-117. [Text in Persian]
Hatfield, E., & Rapson, R. L. (1996). Stress and passionate love. In: Spielberger CD, Sarason IG, Eeditors. Stress and Emotion: Anxiety, Anger, & Curiosity. New York, NY: Taylor & Francis Group, 16, 29-50.
Hansen, G. L. (1987). Extra dyadic relations during courtship. Journal of Sex Research, 23, 382-390.
Hedayati, M., & Begi, S. (2016). Determining the relationship between styles of devotion and espousal satisfaction by the index of sexual functioningof women. Women Studies, 7(16), 127-141. [Text in Persian]
Hojatkhah, M., Mohammadi, M., & Valadbaygi, P. (2016). The relationship between attachment styles, personality traits, and forgiveness to the attitude towards extramarital relations in the married couples of the city of Kermanshah. Journal of Women Social and Psychological Studies, 14(4), 209-228. [Text in Persian]
Hunler, O.S., & Gencoz, T. (2005). The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role marital problem solving between religiousness and marital satisfaction relationship. Contemporary Family Therapy, 27(1), 123-136.
Jeanfreau, M. (2009). A qualitative study investigating the decision – making process of women, participation in marital infidelity. kansas state university.
Karami, J., Zakiei, A., Mohamadi, O., & Haghshenas, Sh. (2015). Role of psychological and sociological factors on predicting attitude toward marital infidelity among married women. Journal of Women Social and Psychological Studies, 13(3), 129-152. [Text in Persian]
Khojasteh Mehr, R., Ahmadi Milasi, M., & Sodani, M. (2014).  The moderating role of religious commitment on the relationship between insecure attachment styles and marital intimacy.   Contemporary psychology, 9(1), 43-54. [Text in Persian]
Kianipour, O., Mohsenzadeh, F., & Zahrakar, K. (2018). Comparison of schema therapy and narrative therapy when combined each of them with marital enrichment program on marital infidelity tendency and marital satisfaction. Family Counseling and Psychotherapy, 7(2), 27-54. [Text in Persian]
Kirkpatrick, L. A. (2005). Attachment, evolution, and the psychology of religion. New York: Guilford.
Moltafet, G., & Azarbon, B. (2015). The prediction of life satisfaction based on family communication patterns mediated by religion motivation. Journal Management System, 6(20), 17-36. [Text in Persian]
Momeni Javid, M., Shoaakazemi, M., Ebrahimi Tazekand, F., & Bahmanid, N. (2012). The effect of interpersonal therapy on reducing negative feelings, the degree of forgiveness and restoring confidence among women afflicted with marital infidelity. Life Science Journal, 9(4), 5675-5679. [Text in Persian]
Moshirian Farahi, S .M, Ebrahim Abad, M. J., Moshirian Farahi, S. M., Razaghi Kashani, S., & Tavakoli, H. (2016). The relationship between the religious attitudes with marital satisfaction and psychological health and resilience in prison office. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat , 2(2), 24-33. [Text in Persian]
Marsh, R., & Dallos, R. (2001). Roman Catholic couples: Wrath and religion. Journal of family process, 40(3), 343-360.
Mikulincer, M., & Shaver, P.R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change [Electronic version]. New York: The Guilford Press. 26.Ryan, R. M.
Nikmanesh, Z., Kord Tamini, B., & Sargazi, M. (2016). The prediction of religious self-determination by through attachment styles. Journal of Educational Psychology Studies, 13(23), 139-158. [Text in Persian]
Pakdaman, Sh. (2001). Investigating The Relationship Between Attachment and Socialism in Adolescence, Ph. D Thesis in Psychology, Tehran University.
Pascal, A., Christine, A., & Jean, L. (2008). Development and validation of the cognitive inventory of subjective distress. International Journal of Geriatric Psychiatry, 23, 1175-1182.
Peiravi, M., & Bahrami, H. (2017). The survey of the couple’s primary inconsistent schemas and the matrimonial adjustment in married students. Frooyesh, 6(1), 131-158. [Text in Persian]
Pietromonaco, P. R., & Barrett, L. F. (2000). The internal working models concept: What do we really know about the self in relation to others?. Review of General Psychology, 4, 155-175
Pitman, F. (1989). Private lies: Infidelity & betrayal of intimacy. New York: W. W. Norton & Co.
Rafiee, S., Hatami, A., & Foroghi, A. (2011). The relationship between early maladaptive schemas and attachment in women with extramarital sex. Quarterly Journal of Woman & Society, 2(5), 21-36. [Text in Persian]
Rezvani Zade, A., Aslani Katuli, A. (2014). Predicting extramarital affairs based on attachment styles, self-esteem and narcissism among married students. The Journal of New Advances in Behavioral Science, 2(1), 36-45. [Text in Persian]
Seddighi, A., Masoumi, A., & Shahsiah, M. (2015). An evaluation of the relationship between religious orientation and marital satisfaction among couples of Qom city. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22(6), 965-971. [Text in Persian]
Sharifi, M., Haji Heydari, M., Khorvash, F., & Fatehizadeh, M. (2012). Correlation between love schemas and justifications for extramarital involvement in married women.  Journal of Geographical Sciences , 10(6), 526-534. [Text in Persian]
Shirvani, M., & Peyvastegar, M. (2011). The relationship between life satisfaction and early maladaptive schemas in university students.   Knowledge & Research in Applied Psychology, 12(44), 55-65. [Text in Persian]
Wiederman, MW., & Allgeier, ER. (1996).  Expectations and attributions regarding extramarital sex among young married individuals. Journal of Psychology & Human Sexuality, 8(3), 21-35.
Whitely, M. A. (2008). Attitudes toward infidelity scale. Journal of Social Psychology, 133, 547-551.
Young, J. E. (2005). Young schema questionnaire– Short form. New York: Schema Therapy Institute.
Yoosefi, N., Karimipour, B., Amani, A. (2017). Evaluating the model of religious beliefs, conflict resolution styles, and marital commitment with attitudes toward marital infidelity. Biannual Journal of Applied Counseling, 7(1), 47-64. doi: 10.22055/jac.2017.20212.1380. [Text in Persian]
Zhang, D.H., & He, H. L. (2010). Personality traits and life satisfaction: A Chinese case study. Social Behavior and Personality, 38(8), 1119-1122.
Zola, M. F. (2007). Beyond infidelity-related impasse: An integrated, systemic approach to couple’s therapy. Journal of systemic therapies, 26(2), 25-41.