تأثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت جنسیتی مورد مطالعه: جوانان شهر آبدانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه جامعه شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت جنسیتی جوانان شهر آبدانان است. برای تبیین این مسئله، از نظریه گیدنز، استفاده شده است. پژوهش حاضر، یک مطالعه مقطعی به شیوه پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل جوانان 29-15 ساله شهر آبدانان است. روش نمونه‌گیری مورد استفاده خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. نمونه آماری بالغ بر 400 نفر است که داده‌ها بر اساس پرسش‌نامه جمع آوری شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هویت جنسیتی در بین پسران و دختران متفاوت نیست و بین میزان بازاندیشی، ازجاکندگی، استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوین، نحوه‌ی مدیریت بدن و میزان تغییر شکل صمیمیت با هویت جنسیتی جوانان رابطه معنادار وجود دارد. هم‌چنین متغیرهای مستقل پژوهش حاضر جمعاً 24 درصد از تغییرات متغیر هویت جنسیتی را تبیین کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که امواج مدرنیته و به تبع آن جهانی شدن هویت جنسیتی، جوانان شهر آبدانان را هم تحت تأثیر خود قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Globalization Dimensions on Gender Identity of Youth in Abdanan City

نویسندگان [English]

  • Karim Rezadoost 1
  • jaber Moulaei 2
  • Pouya Tawafi 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Instructor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Iran
3 PhD student, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of the globalization dimensions on the gender identity of the youth in Abdanan city. Giddens' theory was used to explain this issue. The study is a cross-sectional survey and the statistical population includes young people aged 15-29 in Abdanan. The sample size was 400 people who were selected via a multi-stage cluster sampling method. The required data were collected using a questionnaire and analyzed through SPSS software. The Findings showed that gender identity was not different between boys and girls and there was a significant relationship between reflexivity, replacement, use of new information and communication technology, body management, and intimacy, with the youth gender identity. The independent variables of the present study explained 24% of the changes in the gender identity. Based on the findings, the independent variables of the study explained 24% of the changes in the gender identity variable. It is concluded that modernity waves and consequently the globalization of gender identity affected the youth of Abdanan city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflexivity
  • Body Management
  • New Technology
  • Gender Identity
  • Abdanan
احمدی، حبیب؛ هاشمی، سمیه و روحانی، علی.(1388). بررسی رابطه­ی وسایل ارتباطی نوین با هویت جنسیتی جوانان شهر شیراز. فصلنامه علمی - پژوهشی زن و جامعه، 1(4)، 32 – 60.
ایمان، محمد تقی و حائری، فاطمه .(1391). بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبیرستان­های ناحیه دو شهر شیراز. فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 10(4)، 7-40.
جنکیز، ریچارد .(1381). هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: نشر شیرازه. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1996)
خواجه نوری، بیژن و پرنیان، لیلا .(1394). مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی، زنان شهر کرمانشاه)، جامعه‌شناسی کاربردی،26(1)، 65-84.
ذوالفقاری، ابوالفضل و سلطانی، لاوین .(1389). بررسی رابطه سبک زندگی با هویت قومی جوانان: مطالعه موردی شهرستان مهاباد. مجله جامعه‌شناسی ایران، 11(2)، 24- 50.
ربیعی، علی؛ عبدالهی ،عظیمه السادت و شیروی خوزانی، یاسر. (1394). بررسی رابطه­ی تلویزیون‌های ماهواره­ای با هویت جنسیتی دختران نوجوان شهر اصفهان. فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 13 (3)، 99-128.
رابرتسون، رونالد .(1385). جهانی شدن، تئوری اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران: نشر ثالث. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1992)
رابرتسون، رونالد. (1382). جهانی شدن، تئوری اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران: نشر ثالث. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1992)
رنجکش، جواد (.1389). جهانی شدن، مجموعه مقالات دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، مشهد مقدس، اردیبهشت، 1- 17.
ساروخانی، باقر و رفعت جاه، مریم.(1383). عوامل جامعه شناختی مؤثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان. مجله پژوهش زنان، 2(1)، 71-91.
سفیری، خدیجه .(1397). هویت اجتماعی زنان، پرتال امام خمینی (س)، 24/02/1397
سروش، مریم و حسینی، مریم .(1392). جهانی شدن، هویت مستقل از خانواده و سبک زندگی زنان شهری. فصلنامه زن و جامعه، 4(1)، 53-76.
طالبی، هانیه .(1395). بررسی جهانی شدن فرهنگ و هویت جنسیتی بازاندیشانه زنان مطالعه­ای در شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، ایران.
علمی، محمود و علیزاده، حمیده. (1388). عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت جنسیتی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تبریز. مجله زن و مطالعات خانواده، 1(3)، 75-90.
عنبرین، زینب (1388). بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا.
فرهمند، مهناز؛ جوهرچیان، ندا و هاتفی راد، لیدا .(1393). جهانی شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی (مورد مطالعه: جوانان شهر یزد)، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 5(14)، 1- 24.
گیدنز، آنتونی .(1378). راه سوم، بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر شیرازه. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1999)
گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی جدید، ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نشر نی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1991)
گیدنز، آنتونی .(1385). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نشر نی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003)
گیدنز، آنتونی .(1377). پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1990)
گیدنز، آنتونی .(1382). فراسوی چپ و راست،ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1994)
گرگی، عباس.(1385). اینترنت و هویت. فصلنامه مطالعات ملی، 1(70)، 7- 53.
گل محمدی، احمد.(1381). جهانی شدن، فرهنگ هویت، تهران: نشر نی.
گل محمدی، احمد .(1383). جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی.
گولومیرگ، سوزان و رایس، فی ووش. (1378). رشد جنسیت، ترجمه مهرناز شهرایی. تهران: انتشارات ققنوس. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1994)
مختاری، مریم .(1388). نظریه زمینه­ای تصور بدن زنان: چرا زنان اقدام به جراحی زیبایی می‌کنند؟ مورد مطالعه، زنان تحت عمل جراحی زیبایی در شهر شیراز، پایان نامه دکتری رشته جامعه‌شناسی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران.
مرکز آمار ایران (1395). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1394، استان ایلام، آبدانان. تهران: مرکز آمار ایران.
معتمد نژاد، کاظم (1384). وسایل ارتباط جمعی، تهران: انتشارات علامه طباطبایی.
مقدس، علی اصغر و خواجه نوری، بیژن .(1384). جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 7(3)، 5- 32.
نیکخواه قمصری، نرگس و منصوریان راوندی، فاطمه .(1397). ابزارهای جهانی شدن و هویت جنسیتی (مورد مطالعه: شهروندان 15 تا 45 سال شهر کاشان)، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، 3(9)، 252-287.
نیکخواه قمصری، نرگس و راوندی، فاطمه .(1393). تأملی بر رابطه فضای مجازی و هویت جنسیتی، مطالعه موردی کاربران اینترنت در شهر کاشان، مجله مطالعات رسانه‌ای، 9(27)، 108- 120.
هلد، دیوید و مک گرو، آنتونی.(1388). نظریه جهانی شدن ،ترجمه مسعود کرباسیان. تهران: نشر چشمه. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2007)
Ahmadi, H., Hashemi, S., & Rouhani, A. (2010). Investigating the relationship between new communication devices and youth gender identity in shiraz. Journal of Women and Society, 1 (4), 32-60. [ Text in Persian]
Amber, Z. (2010). Investigating The Relationship Between Internet Use and Youth Cultural Identity, Master Thesis in Sociology, Al-Zahra University. [Text in Persian]
Arizi, F. S., Vahida, F., & Danesh, P. (2007). Satellite and gender identity of young girls, A case study of high school girls in district 5 of Tehran. Iranian Journal of Sociology, 7(2), 76-100. [Text in Persian]
Berger, A. A. (2018). Sexual Identity, Gender and the Millennials. In Cultural Perspectives on Millennials (pp. 113-118). Palgrave Macmillan, Cham.
Carlson, N. R., Buskist, W., Heth, C. D., & Schmaltz, R. (2009). Psychology: The science of behaviour, fourth Canadian edition with MyPsychLab. Pearson Education Canada.
Castro-Peraza, M. E., García-Acosta, J. M., Delgado, N., Perdomo-Hernández, A. M., Sosa-Alvarez, M. I., Llabrés-Solé, R., & Lorenzo-Rocha, N. D. (2019). Gender identity: the human right of depathologization. International journal of environmental research and public health16(6), 978.
Cinoglu, H., & Arikan, Y. (2012). Self, identity and identity formation: from the perspectives of three major theories. International Journal of Human Sciences, 9 (2), 1114-1131.
Coposescu, S (2011). Aspects of identity construction in the context of globalization. Bulletin of the Transylvania University of Brasov, 4(53), 19-24.
Dunn, R. G. (1998). Identity crises, a social critique of postmodernity, Minneapolis, London: U of Minnesota press.
Easthope, H. (2009). Fixed identities in a mobile world? The relationship between mobility, place, and identity. Identities: Global studies in culture and power16(1), 61-82.
Elmi, M., & Alizadeh, H. (2010). Social factors affecting the gender identity of female students of Tabriz Azad University. Women's Magazine and Family Studies, 1(3), 75-90. [Text in Persian]
Farahmand, M., Joharchian, N., & Hatefi Rad, L. (2015). Globalization of culture and rethinking of sexual interactions (A case study: Yazd youth). Strategic Public Policy Studies, 5(14), 1- 24. [Text in Persian]
Giddens, Anthony. (2000). The Third Way Is the Reconstruction of Social Democracy, Translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Shirazeh Publishing. (Original work published 1999). [Text in Persian]
Giddens, Anthony. (2000). Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Translated by Nasser Mofaghian, Tehran: Ney Publishing. (Original work published 1991). [Text in Persian]
Giddens, Anthony. (2007). Sociology, 3rd ed, Translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Ney Publishing. (Original work published 2003). [Text in Persian]
Giddens, Anthony. (1999). The Consequences of Modernity, Translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Markaz Publishing. (Original work published 1990). [Text in Persian]
Giddens, Anthony. (2004). Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics, Translated by Mohsen Thalasi, Tehran: Scientific Publications. (Original work published 1994). [Text in Persian]
Giddens, A. (1991). Modernity and Self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford university press.
Gimlin, D. (2006). The absent body project: Cosmetic surgery as a response to bodily dys-appearance. Sociology40(4), 699-716.
Gol Mohammadi, Ahmad. (2003). Globalization, The Culture of Identity, Tehran: Ney Publishing. [Text in Persian]
Golomirg, Susan and Rice, Wush. (2000). Gender Development, translated by Mehrnaz Shahraei, Tehran: Ghoghnoos Publications. (Original work published 1994). [Text in Persian]
Gorgi, A. (2006). Internet and identity. National Studies Quarterly, 1(70), 7- 53. [Text in Persian]
Grimalda, G., Buchan, N., & Brewer, M. (2018). Social identity mediates the positive effect of globalization on individual cooperation: Results from international experiments. PloS one13(12), e0206819.
Held, David and McGrew, Anthony (2010). Globalization Theory: Approaches and Controversies, Translated by Massoud Karbasian, Tehran: cheshmeh Publishing. (Original work published 2007). [Text in Persian]
Hongladarom, S. (2002). The web of time and the dilemma of globalization. The Information Society18(4), 241-249.
Islam, S., & Hossain, I. (2015). Globalization, Gender and Labor Rights: Trends and Trajectories. In Social Justice in the Globalization of Production (pp. 37-52). Palgrave Macmillan, London.
Jenkins, Richard (2003), Social Identity, Translated by Touraj Yarahmadi, Tehran: Shirazeh Publishing. (Original work published 1996). [Text in Persian]
Jones, A. (2006). Dictionary of globalization. Polity.
Khajenoori, B. (2010). The relationship between ICT's and adolescents' delinquencies case study: Students in Abadeh county. Journal of Applied Sociology University of Isfahan, 39(3),113-134. [Text in Persian]
Khajeh Nouri, B., & Parnian, L. (2015). The study of cultural globalization and social identity case study: women in Kermanshah. Journal of Applied Sociology, 57 (1), 65-84. [Text in Persian]
Borgatta, E. F., & Montgomery, R. J. (2000). Encyclopedia of Sociology Vol. 1. Macmillan Reference USA, New York.
Mitter, S. (2004). Globalization, ICTs, and economic empowerment: A feminist critique. Gender, technology and Development8(1), 5-29.
Mokhtari, Maryam. (2010). Underlying theory of women's body image: Why do women undergo cosmetic surgery? Case study: Women undergoing cosmetic surgery in Shiraz, PhD Thesis in Sociology, Faculty of Management and Social Sciences, Shiraz University, Iran. [Text in Persian]
Moqaddas, A. A., Khajeh Nouri, B., Nikkhah Ghamsari, N., & Mansoorian Ravandi, F. (2006). Globalization and changing women's social identity. Journal of Social Studies in Women's Psychology, 7(3), 5-32. [Text in Persian]
Motamed Nejad, Kazem. (2006). Mass media, Tehran: Allameh Tabatabai Publications. [Text in Persian]
Nikkhah Ghamsari, N., & Mansoorian Ravandi, F. (2019). Tools of globalization and gender identity (Case study: Citizens aged 15 to 45 in Kashan). Quarterly Lifestyle Sociology, 3(9), 252-287. [Text in Persian]
Nikkhah Ghamsari, N., & Mansoorian Ravandi, F. (2015). A reflection on the relationship between cyberspace and gender identity, A case study of Internet users in Kashan. Journal of Media Studies, 9(27), 108-120. [Text in Persian]
Rabie, A., Abdullahi, A. S., & Shiravi Khozani, Y. (2015). A study on relationship between watching satellite television with teenage girl’s gender identity in Isfahan. Quarterly Journal of Social Studies in Women's Psychology,13(3), 28-99. [Text in Persian]
Ranjkesh, Javad. (2011). Globalization, Proceedings of the Second Conference on Islamic Economics and Development, Holy Mashhad, May, 1-17. [Text in Persian]
Robertson, Roland. (2007). Globalization: Social Theory and Global Culture, published in association with Theory, Culture & Society, Translated by Kamal Pooladi, Tehran: Third Edition. (Original work published 1992). [Text in Persian]
Robertson, Roland (2004). Globalization: Social Theory and Global Culture, published in association with Theory, Culture & Society, Translated by Kamal Pooladi, Tehran: Third Edition. (Original work published 1992). [Text in Persian]
Rosenau, J. N., Czempiel, E. O., & Smith, S. (Eds.). (1992). Governance without government: order and change in world politics (Vol. 20). Cambridge University Press.
Safiri, K. (2019). Women's social identity. Imam Khomeini Portal. [Text in Persian]
Sarukhani, B., & Rifat Jah, M. (2005). Sociological factors affecting the redefinition of women's social identity. Women's Research Journal, 2(1), 71-91. [Text in Persian]
Soroush, M., & Hosseini, M. (2014). Globalization, family-independent identity, and urban women's lifestyles. Quarterly Journal of Women and Society, 4(1), 53-76. [Text in Persian]
Statistical Center of Iran. (2016). Detailed results of the general population and housing census of the year 2015, Ilam province, Abdanan. Tehran: Statistics Center of Iran. [Text in Persian]
Iman, M. T., & Haeri, F. (2013). Socio-Cultural factors and girls' gender identity: A case study: High school girls of educational district 2 in the city of Shiraz. Quarterly Journal of Social Studies in Women's Psychology, 4(7), 7-40. [Text in Persian]
Talebi, Haniyeh (2017). A Study of the Globalization of Culture and Reflective Gender Identity of Study Women in Tehran, Master Thesis in Sociology, Al-Zahra University, Faculty of Social and Economic Sciences. [Text in Persian]
Webster, F. (2005). Informational Society Theories, Translated by N. Ghadimi, Tehran. ghasidesara publications. [Text in Persian].
West, D., & Heath, D (2011). Theoretical pathways to the future: Globalization, ICT and social work theory and practice. Journal of Social Work, 11(2), 209- 221.
Ye, L., Bose, M., & Pelton, L. E. (2018, June). How gender identity affects consumer behavior: Overview and future research: An abstract. In Academy of Marketing Science World Marketing Congress (pp. 417-418). Springer, Cham.
Zolfaghari, A., & Soltani, L. (2011). Investigating the relationship between lifestyle and ethnic identity of youth: A case study of Mahabad city. Iranian Journal of Sociology, 11(2), 24-50. [Text in Persian]