مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان متاهل استان آذربایجان شرقی با استفاده از نرم افزار Amos Graphics

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده:
در عصر حاضر، زنان به عنوان نیمی از جامعه نقش راهبردی در توسعه ی پایدار دارند. سرمایه گذاری در تواناسازی این قشر، سرمایه گذاری در رشد و توسعه ی پایدار می باشد. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان متاهل استان آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گرداوری داده ها پرسش نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش بر اساس آخرین سرشماری(1395) کلیه زنان متاهل استان آذربایجان شرقی به تعداد 1203062 نفر بودندکه بر اساس فرمول کوکران 1134 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین در در تحقیق حاضر از روش شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. در مجموع، یافته های پژوهش نشان داد که 1. میزان توانمندی روانی زنان متاهل استان آذربایجان شرقی بالاتر از مقدار متوسط(15/75 درصد) می باشد 2. بر اساس نتایج تحلیل مسیر اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل سازه های سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی بر توانمندسازی زنان معنی دار بوده و این سازه ها توانستند 66 درصد واریانس توانمندسازی را تبیین نمایند؛ با مقایسه ی ضرایب بتاها می توان گفت که توانمندسازی زنان بیش از هر چیزی متاثر از سازه ی سرمایه ی روان شناختی (68/0) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Factors Affecting the Empowerment of Married Women in East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbaszadeh 1
  • ALI Boudaghi 2
1 Professor, Department of Social Sciences, University of tabriz, tabriz, Iran,
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz. Iran
چکیده [English]

Today, women have a strategic role to play in sustainable development as half population of the society. Investing in women’s empowerment means investing in sustainable development. The main aim of this study is to investigate the factors affecting the empowerment of married women in East Azarbaijan province. The method of study is quantitative and the data were collected using a questionnaire. According to the latest census (2016), the statistical population of the study included 1203062 married women in East Azarbaijan province from whom 1134 individuals were selected based on the Cochran formula and via multi-stage cluster sampling as a sample of the study.  In general, the research findings showed that 1. The level of psychological empowerment of married women in East Azerbaijan province is higher than the average (75.15%). Based on the results of path analysis, the direct, indirect, and total effects of economic, social, cultural, and psychological capital structures on women's empowerment were significant and could explain 66% of the variance of the dependent variable (women empowerment). Comparing the beta coefficients of regression analysis, it can be said that women's empowerment is mostly affected by the variable of psychological capital (0.68).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Empowerment
  • Economic Capital
  • Cultural Capital
  • Psychological Capital
جلیلیان، سارا و سعدی، حشمت اله .(1395). نقش توانمندسازی زنان در تصمیم­گیری­های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه­ی موردی: روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب). فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 6 (21)، 130-142.
سید جوادین، سید رضا؛ فیاضی، مرجان؛ بلوچی، حسین و فارسی زاده، حسین .(1393). تأثیر سرمایه­ی روان­شناختی بر کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط کارکنان باجه با میانجی­گری رضایت شغلی (مورد مطالعه بانک انصار). فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 3 (4)، 89-114.
عباس­زاده، محمد؛ بوداقی، علی؛ حسن پور، محمد و حسینی، سید صمد .(1394). تأثیر سرمایه­ی اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق­پذیری سازمانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 4 (3)، 145-174.
علیپور، احمد؛ آخوندی، نیلا؛ صرامی فروشانی، غلامرضا؛ صفاری­نیا، مجید و آگاه هریس، مژگان .(1392). بررسی اثربخشی مدل مداخله­ی سرمایه­ی روان­شناختی بر سلامت کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل. دو ماهنامه­ی سلامت کار ایران، 10 (4)،  16-23.
فیلد، جان .(1385). سرمایه­ی اجتماعی. ترجمه­ی حسن رمضانی. تهران: نشر کویر.
قادری، طاهره و رضایی، سپیده .(1393). رابطه­ی سرمایه­ی فرهنگی و گرایش جوانان به مد (تفاوت بین دختران و پسران). فصلنامه علوم اجتماعی، 66، 1-34.
قلی­پور، رحمت­الله؛ صمدی میارکلائی، حسین و صمدی میارکلائی، حمزه .(1394). بررسی تأثیر توانمندسازی روان­شناختی بر فرهنگ اشتراک­گذاری دانش. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 13 (4)، 181-203.
قنبری، یوسف و انصاری، رحیمه .(1394). شناسایی و تبیین عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رستم). مجله­ی پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 4 (3)، 1-10.
 کلانتری، خلیل .(1392). مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با برنامه لیزرل و سیمپلیس، تهران: فرهنگ صبا.
کرمانی، مهدی؛ مظلوم خراسانی، محمد؛ بهروان، حسین و نوغانی، محسن(1392). عوامل موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391، مجله جامعه شناسی ایران، 14(13)،116- 148.
موسوی، مرضیه و روان­خواه، فاطمه .(1395). واکاوی رابطه­ی انواع نظام­های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان. مطالعات روان شناسی اجتماعی زنان، 14 (1)، 73-101 .
مهاجری امیری، شیوا؛ مجردی، غلامرضا و بادسار، محمد .(1395). بررسی نقش عوامل اجتماعی و روان­شناختی بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته­ی امداد (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد). مجله­ی تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-47 (1)، 211-225.
نوابخش، مهرداد؛ ازکیا، مصطفی؛ وثوقی، منصور و سادات مشیر استخاره، زهرا .(1394). ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی (مطالعه­ی موردی: زنان آسیب­پذیر در شهر تهران). فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 12، 1-20.
وطن­خواه نوغانی، آتنا؛ قاسمی، مریم و جوان، جعفر .(1395). شناسایی و اولویت­بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرت فرست براساس ماتریسSWOT ,QSPM ، (مطالعه موردی: شهرستان مشهد). مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 14 (3)، 61-9
Abbaszadeh, M., Boudaghi, A., Hassanpoor, M., & Hosseini, S. S. (2015). The impact of organizational social capital on organizational adaptability capacity. Organizational Behavior Studies Quarterly,  4( 3), 174-146. ⦋ Text in Persian⦌
Afzali, A., Motahari, A., & Hatami-Shirkouhi, L. (2014). Investigating the influence of perceived organizational support, psychological empowerment and organizational learning on job performance: an empirical investigation. Tehnički vjesnik, 21(3), 623-629.‏            
Alipor, A., Akhondy, N., Sarami Foroshany, G. R., Saffarinia, M., & Agah Heris, M. (2013). The effectiveness of psychological capital intervention model (PCI) on the mental health in the experts working in Iran Khodro Diesel co. Iran occupational health10(4), 23-16. ⦋ Text in Persian⦌
 Arestoff, F., & Djemai, E. (2016). Women’s empowerment across the life cycle and generations: Evidence from Sub-Saharan Africa. World Development87, 70-87.‏
Bayeh, E. (2016). The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia. Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences2(1), 37-42.‏
Bisung, E., & Dickin, S. (2019). Concept mapping: Engaging stakeholders to identify factors that contribute to empowerment in the water and sanitation sector in West Africa. SSM-population health9, 1-10.‏
Bonilla, J., Zarzur, R. C., Handa, S., Nowlin, C., Peterman, A., Ring, H., & Team, Z. C. G. P. E. (2017). Cash for women’s empowerment? A mixed-methods evaluation of the government of Zambia’s child grant program. World Development95, 55-72.‏
Bushra, A., & Wajiha, N. (2015). Assessing the socio-economic determinants of women empowerment in Pakistan. Procedia-Social and Behavioral Sciences177, 3-8.‏
Cherayi, S., & Jose, J. P. (2016). Empowerment and social inclusion of Muslim women: Towards a new conceptual model. Journal of rural studies45, 243-251.‏
Field, J. (2006). Social Capital, translated by Hassan Ramezani, Tehran: KAVIR press. ⦋ Text in Persian⦌
Ghaderi, T., & Rezaie, S. (2014). Relationship between cultural capital and youth’s tendency towards fashion (Difference between girls and boys). Social Sciences,  21(66), 1-35. ⦋ Text in Persian⦌
Ghanbari, Y., & Ansari, R. (2015). Identification and explanation of social and economic factors affecting the empowerment of rural women (Case study: Rostam city). Journal of Research and Rural Planning. 4 (3), https://www.civilica.com/ Paper-JR_RRP-JR_RRP-4-3_001.html. ⦋ Text in Persian⦌
Gholipour, R., Samadi Miarkolaei, H., & Samadi Miarkolaei, H. (2015). A study on impact of psychological empowerment on knowledge sharing culture case study of female employees of ministry of education in Mazandaran province. Quarterly Journal of Womens Studies Sociological and Psychological13(4), 181-203.‏ ⦋ Text in Persian⦌
Gupta, S., Vemireddy, V., Singh, D., & Pingali, P. (2019). Adapting the women's empowerment in agriculture index to specific country context: Insights and critiques from fieldwork in India. Global food security23, 245-255.‏
Jalilian, S., & Saadi, H. (2016). The role of rural women's home business and empowerment on family economic decision-making (Case study: Islam-Abad Gharb county).Quarterly Scientific Journal of Regional Planning,‏  6( 21), 129-142. ⦋ Text in Persian⦌
Kalantari, Kh. (2013). Structural Equation Modeling in Socio-Economic Research with LISREL and SIMPLIS, Tehran: Farhang Saba Publications. ⦋ Text in Persian⦌
Kermani, M., Mazloum Khorasani, M., Behravan, H., & Noghani, M. (2012). Empowering female-headed households case: Women working in Kosar centers affiliated to Tehran municipality in 2012. Iranian Journal of Sociology, 14(3), 116-148.‏ ⦋ Text in Persian⦌
Li, Z. (2016). Psychological empowerment on social media: Who are the empowered users?. Public Relations Review42(1), 49-59.‏
Liao, R. X., & Liu, Y. H. (2016). The impact of structural empowerment and psychological capital on competence among Chinese baccalaureate nursing students: A questionnaire survey. Nurse Education Today36, 31-36.‏
Malapit, H. J. L., & Quisumbing, A. R. (2015). What dimensions of women’s empowerment in agriculture matter for nutrition in Ghana?. Food Policy52, 54-63.‏
Mohajeri Amiri, S. H., Mojarradi, G., & Badsar, M. (2016). Investigating the role of social and psychological factors on empowerment of rural female-headed households, Supported by the Imam Khomeini Relief Foundation (Case study: Abas Abad Township).‏ Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47( 1), 211-225. ⦋ Text in Persian⦌
Mousavi, M., & Ravankhah, F. (2016). Analyzing the relation of welfare systems with Women's Economic Empowerment. Quarterly Journal of Womens Studies Sociological and Psychological, 14(1), 73-101. ⦋ Text in Persian⦌
Navabakhsh, M., Azkiya, M., Vosouqi, M., & Moshir, E. Z. S. (2015). An assessment of effective factors on economic empowerment (Case study: Vulnerable women in Tehran).‏ Journal of Urban Economics and Management, 3(12), 1-20. ⦋ Text in Persian⦌
Seyed Javadin, S. R., Fayazi, M., Baluchi, H., & Farsizadeh, H. (2014). The effect of psychological capital on the quality of services provided to customers by counter staff mediated by job satisfaction (Case study of Ansar Bank). Journal of Organizational Behavior Studies Quarterly. 4(11), 89-114. ⦋ Text in Persian⦌
Shuai, Y., Shuai, C. M., Li, W. J., & Huang, F. B. (2019). Role of women’s empowerment in improving farmer’s livelihood: Empirical evidence from China. Quality & Quantity53(2), 621-639.‏
Vatankhah Noghani, A., Ghasemi, M., & Javan, J. (2016). Identify and prioritize strategies for the empowerment of women in rural migration based on the SWOT matrix technique QSPM (Case study: Mashhad county). Quarterly Journal of Womens Studies Sociological and Psychological, 14(3), 61-92. ⦋ Text in Persian⦌
Waltz, A. (2016). The women who feed us: Gender empowerment (or lack thereof) in rural southern Brazil. Journal of rural studies, 47, 31-40.‏ women.gov.ir
Zand, D. H., Chou, J. L., Pierce, K. J., Pennington, L. B., Dickens, R. R., Michael, J., & White, T. (2017). Parenting self-efficacy and empowerment among expectant mothers with substance use disorders. Midwifery, 48, 32-38.‏