پدیدارشناسی مصرف فرهنگی زنان بالای 15 سال شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه ایلام

2 استادتمام گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام

10.22051/jwsps.2020.32544.2273

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، شناسایی وضعیت مصرف‏فرهنگی زنان شهر ایلام در سال 1397است. روش بررسی این مطالعه بر اساس رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. به این منظور مصاحبه‏هاى نیمه‏ساختارمند با 18زن 15 سال به بالا برمبنای نمونه‏گیری هدفمند ساکن در شهر ایلام صورت گرفت که در طى آن زنان تجربیات خود را در این خصوص بیان نموده‏اند. داده‏هاى به دست آمده از این مصاحبه‏ها با استفاده از روش پدیدارشناسی تفسیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‏ها: 3 سنخ از یافته‏ها استخراج شد که می‏توانند دیدگاه زنان از پدیده مصرف‏فرهنگی را به تصویر کشند. این سنخ‏ها عبارتند از: مصرف‏فرهنگی نمادین و هویتی، مصرف‏فرهنگی فراغتی و مصرف‏فرهنگی اقتضایی-کاربردی.
نتیجه: یافته‏هاى این مطالعه توانست تصویرى روشن از دیدگاه زنان که همگى به نوعى پدیده مصرف‏فرهنگی را تجربه نموده‏اند ارائه دهد. تجربیات زنان از این پدیده نشان داد که آن‏ها مصرف‏فرهنگی را امری نمادین برای ابراز هویت خود در مقابل دیگران می‏دانند. زنان برای گذران اوقات فراغت، مصرفی منفعل دارند و مصرف‏کالاهای ‏فرهنگی زنان در شهر ایلام برمبنای اقتضایی از شرایط زندگی می‏باشد. این نتایج مفاهیم مهمی را در عرصه مصرف‏فرهنگی ارائه داده‏اند که می‏توان با استفاده از آن‏ها برنامه‏هایی آموزشی برای جهت‏دهی درست مصرف‏فرهنگی زنان تدوین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Cultural Consumption of Women Over 15 Years Old in Ilam City

نویسندگان [English]

  • Samira Nassiri 1
  • Yar Mohammad Ghasemi 2
  • Ali Feizolahi 3
1 Master of Cultural Studies, Ilam University
2 Associate Professor and Director of the Department of Social Sciences, Ilam University
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, Ilam University
چکیده [English]

Identifying the cultural consumption of women in the city of Ilam in 1397 is the main objective of this study. The methodology used for this study was based on a qualitative and phenomenological approach. To this end, semi-structured interviews were conducted in the city of Ilam with 18 women aged 15 and over on the basis of targeted sampling. The data collected from these interviews were analyzed using the applied phenomenological approach. Three types of results were derived from interviews that could capture the viewpoint of women on the phenomenon of cultural consumption. These types are symbolic and identity cultural consumption, leisure cultural consumption, and adaptive-functional consumption. The experiences of women have shown that they consider cultural consumption as a symbolic expression of their identity. Women spend their leisure time passively, and the consumption of women's cultural products in the city of Ilam is a requirement of living conditions. These findings provide important principles in the field of cultural consumption that can be used to develop educational programs for the proper orientation of the cultural consumption of women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Consumption
  • Leisure
  • Women
  • Phenomenology
  • Symbolic Consumption
استوری، جان. (1385). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده.تهران: نشر آگه.
بنت، اندی.(1386). فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان. تهران: نشر اختران.
 حبیب پور گتابی، کرم؛ نازک تبار، حسین و فرج تبار، رضا.(1391). مقایسه مصرف فراغت در بین زنان شاغل و خانه‌دار در شهر ساری. مطالعات راهبردی زنان،15(58)،163-190.
دارابی، علی و مختارپور، مهدی.(1395). بررسی رابطه علی توسعه فرهنگی و عوامل اجتماعی موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در میان جوانان (نمونه موردی: شهر تهران). نشریه مطالعات توسعه اجتماعی ایران،8(3)،87-102.
دیانی، حسن.(1397). مصرف فرهنگی در ایران انفعال یا ابداع. مجله الکترونیکی شبکه معالم.
سبکتکین ریزی، قربانعلی و نیک عهد، مهدی.(1395). بررسی رابطه‌ی سرمایه اجتماعی با مصرف فرهنگی و مصرف گرایی در بین زنان (مورد مطالعه: زنان بالای 15 سال شهر ملایر). همایش بین المللی زنان و زندگی شهری،تهران.
https://civilica.com/doc/593939         
صفری شالی، رضا (1392). بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت‏های بعد از انقلاب اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی،تهران،ایران.
غیاثوند ، احمد و قلی زاده ، بهنام .(1389). بررسی تأثیر سبک زندگی بر سبک مصرف کتاب و مجله.مطالعات فرهنگی وارتباطات،6(13)،37-54.
فاضلی، نعمت اله و طالبیان، حامد. (1391).مصرف فرهنگی اینترنت و شکل نگرفتن هویت مجازی: مردم نگاری دانشجویان سه دانشکده ارتباطات، عمران و معماری. مطالعات فرهنگ ارتباطات،13(19)،55-90.
 فاضلیان، دهکردی، مهری و محمدی، اصغر. (1395)تاثیر سوادرسانه‌ای در بعد پردازش و تحلیل پیام‏های رسانه‏ها بر مصرف‏کالاهای فرهنگی: مورد مطالعه در زنان 15-39 شهر شهرکرد. نشریه زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)،7(4)،51-90.
کاظمی، رقیه.(1393). میزگرد مشکلات زنان در ایلام ، خبرگزاری ایسنا. یکشنبه/ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳. . https://www.isna.ir/news/93021409234/
کاظمی، عباس .(1387). سه پارادایم در مطالعات فرهنگی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
مراد ویسی ، روزگار. (1389). مصرف فرهنگی و جنسیت با تأکید بر مصرف فیلم ، کتاب و موسیقی مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی و دانش‌آموزانی که در مریوان تحصیل می‌کنند. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه اصفهان.ایران
Bennett, Andy. (2016). Culture and Daily Life, Translated by Leila Joe Afshani and Hassan Chavoshian, Tehran: Akhtaran Publishing. [Text in Persian]
Caldwell, L. L., Patrick, M. E., Smith, E. A., Palen, L. A., & Wegner, L. (2010). Influencing adolescent leisure motivation: Intervention effects of health wise South Africa. Journal of Leisure Research42(2), 203-220.
Darabi, Ali., & Mokhtarpour, Mehdi. (2016). Investigating the causal relationship between cultural development and social factors affecting the consumption of cultural goods among young people (Case study: Tehran). Iranian Journal of Social Development Studies, 8(3). [Text in Persian]
Diani, Hassan. (2018). Cultural consumption in Iran Anfal or innovation. E-Journal of Teachers      Network, Challenges of Cultural Consumption. [Text in Persian]
Fazeli, Nematullah., &Talibian, Hamed. (2014). Cultural consumption of the internet and the formation of virtual identity: Ethnography of students in the three faculties of communication, civil engineering and architecture. Culture Studies – Communication, 13(19), 55 -90. [Text in Persian]
Fazelian Dehkordi, Mehri., & Mohammadi, Asghar. (2016). The effect of media literacy on the processing and analysis of media messages for the consumption of cultural goods: A study in women 15-39 in Shahrekord. Journal of Women and Society, 7(4), 51-90. [Text in Persian]
Fung, A. (2002). Women's magazines: Construction of identities and cultural consumption in Hong Kong. Consumption, markets and culture5(4), 321-336.
Ghiasvand, Ahmad., & Gholizadeh, Behnam. (2010). The study of the effect of lifestyle on the consumption style of books and magazines. Culture-Communication Studies, 6(13), 37-54. [Text in Persian]
Habibpour Ghtabi, Akram., Nazak Tabar, Hossein., & Faraj Tabar, Reza. (2012). Comparison of leisure consumption between employed and housewives in Sari. Women’s Startegic Studies, 15(58), 163-190. [Text in Persian]
Katz-Gerro, T., & Sullivan, O. (2010). Voracious cultural consumption: The intertwining of gender and social status. Time & Society19(2), 193-219.
Kazemi, R. (2014). Roundtable on the Problems of Women in Ilam, ISNA News Agency. https://www.isna.ir/news/93021409234/. [Text in Persian]
Kazemi, A. (2008). Three Paradigms in Cultural Studies. Tehran: University, Jihad Publications. [Text in Persian]
Lizardo, O. (2006). The puzzle of women's “highbrow” culture consumption: Integrating gender and work into Bourdieu's class theory of taste. Poetics34(1), 1-23.
Morad Veisi, R. (2010). Cultural consumption and gender with emphasis on consumption of movies, books and music case study: High school students and students studying in marivan. Master Thesis, University of Isfahan. [Text in Persian]
Sabokatkin Rizi, Ghorban Ali., & Nik Ahd, Mehdi. (2016). A study of the relationship between social capital and cultural consumption and consumerism among women (Case study: women over 15 years in Malayer). International Conference on Women and Urban Life. [Text in Persian]
Safari Shali, Reza. (2013). A Study of the Social Justice Discourse in the Post-Islamic Revolution of Iran. PhD Thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Social Sciences. [Text in Persian]
Story, John. (2006). Cultural Studies on Popular Culture. Translated by Hossein Payendeh, Tehran. [Text in Persian].