مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر اجتماعی

چکیده

 خشونت علیه زنان از ریشه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متعددی نشأت می‌گیرد که در بسترهای خانوادگی خاصی تشدید می‌شود. در پژوهش حاضر عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه  زنان در مناطق کرد نشین ایران و عراق به  صورت تطبیقی بررسی گردیده است. تعداد 400 نفر از زنان متأهل 18 تا 46 ساله شهرهای کرمانشاه و اربیل( هر کدام 200 نفر) برای نمونه انتخاب گردید. به منظور تبیین موضوع، نظریات یادگیری اجتماعی، شبکه ، کارکردگرایی و هماهنگی فرهنگی به کار گرفته شد و از متغیرهای: تجربه خشونت، دخالت بستگان،تضادهای خانوادگی و اعتقادات دینی برای ارائه مدل مفهومی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیر تضادهای خانوادگی در هر دو شهر بر خشونت علیه  زنان تاثیر مثبت داشتند و متغیرهای تجربه خشونت در نسل قبلی،دخالت بستگان و اعتقادات دینی در اربیل بر متغیر وابسته موثر نبودند اما این متغیرها بر خشونت علیه زنان در کرمانشاه تاثیر داشتند. متغیرهای مستقل تحقیق توانستند 43 درصد از تغییرات خشونت علیه زنان در اربیل و 48 درصد از تغییرات متغیر تابع در کرمانشاه را تبیین نمایند. میزان کلی خشونت علیه زنان در اربیل50 درصد و در کرمانشاه 35.8 درصد برآورد شد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که خشونت علیه زنان در مناطق کرد نشین ایران کمتر از مناطق کرد نشین عراق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Violence against woman in Kurdish Regions of Iran and Iraq

نویسندگان [English]

  • Akbar Talebpour 1
  • Narmin Karimifar 2
1 Associate Professor, Department of Sociology, Alzahra University,  Corresponding Author: a.talebpour@alzahra.ac.ir
2 M. A. in Sociology, Independent Social Researcher
چکیده [English]

Violence against women has many cultural, economic and social roots which are compounded in many family contexts. In this study, the social factors influencing the abuse of women in Iran and Iraq have been comparatively assessed. For this purpose, 400 women aged 18-46 years from Kermanshah and Erbil were selected using a simple random sampling method. Social learning, networking, functionalism and cultural coordination theories have been used to provide a conceptual model. experience of violence, interference of relatives, family conflicts and religious beliefs are the constructing variables of conceptual framework. Results found that family conflict variables in both cities have a positive impact on female violence. The past generation experience of abuse, the intervention of relatives and religious beliefs had an impact in Kermanshah though not in Erbil.  Approximately 43 percent of dependent variable changes in Erbil and 48 percent in Kermanshah were explained by the independent variables. The rate of violence against women in Erbil was 50% and 35.8% in Kermanshah, so it can be concluded that violence against women in Iran was less than in Iraq.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Abuse
  • Erbil
  • Kermanshah
  • Iran
  • Iraq
اعزازی، شهلا. (1383). خشونت خانوادگی (زنان کتک خورده).مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی ایران. تهران: نشر آگه.
بگرضایی، پرویز. (1393). بررسی عوامل موثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده ؛مطالعه موردی شهر ایلام. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،10(3)، 104-75.
روزن باوم، هایدی.(1367). خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه: نقد مبانی نظری جامعه شناسی خانواده در آلمان. ترجمه‌ی محمد صادق مهدوی. تهران: انشارات مرکز نشر دانشگاهی.
زنگنه،محمد.(1380). بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده(مطالعه موردی استان بوشهر). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه شیراز، ایران.
سلیمانی،سعید. (1381). طلاق و علل و پیامدهای آن. تهران؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.
شکربیگی،عالیه، مستمع،رضا. (1393). فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامون خشونت علیه زنان، مجله جامعه‌شناسی ایران،15(2)،177-153.
طالب پور، اکبر. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی با تأکید بر خشونت علیه زنان (مطالعه موردی؛ مناطق شهری و روستایی استان اردبیل)، فصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر،11(2)، 27-49.
مظلوم خراسانی، محمد، میرزایی مهر، مجتبی.(1391). میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 90-89. فصلنامه مطالعات اجتماعی-روان شناختی زنان، 12(4)، 93-118.
ندرپور ، یاسر، زارع شاه آبادی، اکبر. (1395). رابطه بین تجربه خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر کوهدشت. فصلنامه مطالعات اجتماعی-روان شناختی زنان،10(3)، 111-138.
نوابخش، مهرداد و خاقانی فرد، میترا. (1394). مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی.  مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 13(4)،64-91.
یعقوبی،علی و رئوفی،لیلا.(1392). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان خشونت علیه زنان(مطالعه موردی زنان متاهل شهر خلخال) ، تغییرات اجتماعی فرهنگی،10(4)،121-140.
Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual review of psychology53(1), 27-51.                                                                                   
Al-Atrushi, H. H., Al-Tawil, N. G., Shabila, N. P., & Al-Hadithi, T. S. (2013). Intimate partner violence against women in the Erbil city of the Kurdistan region, Iraq. BMC women's health13(1), 37.
Al Dosary, A. H. (2016). Health impact of domestic violence against Saudi women: cross sectional study. International journal of health sciences10(2), 165.
Bag-Rezaei, P. (2014). Sociological analysis of factors impacting men's violence against women in families (Case study: Ilam city). Societal Security Studies, 5(39), 75-104. [Text in Persian]
Bessa, M. M. M., Drezett, J., Rolim, M., & de Abreu, L. C. (2014). Violence against women during pregnancy: sistematized revision. Reprodução & Climatério29(2), 71-79.
 Buchowska, N. (2016). Violated or protected women’s rights in armed conflicts after the second world  war. International Comparative Jurisprudence, 2(2), 72-80.
 Ezazi, SH. (2006). Family Violence beaten Women. Tehran. Agah publications. [Text in Persian]
 Casique, L., & Furegato, A. R. F. (2006). Violence against women: theoretical reflections. Revista latino-americana de enfermagem14(6), 950-956.
GELLES, R. (1993). Through a psychological lens: Personality traits, personality disorders, and level of violence. Current controversies on family violence. Newbury Park: Sage Publications.
 Gurung, S., & Acharya, J. (2015). Gender-based violence among pregnant women of Syangja District, Nepal. Osong public health and research perspectives7(2), 101-107.
 Hoffman, K. L., Demo, D. H., & Edwards, J. N. (1994). Physical wife abuses in a non-western society: An integrated theoretical approach. Journal of Marriage and the Family, 56(1), 131–146.
Hampton, R. L., Vandergriff-Avery, M., & Kim, J. (1999). Understanding the origins and incidence of spousal violence in North America. ISSUES IN CHILDRENS AND FAMILIES LIVES11, 39-70.
Kane, T. A., Staiger, P. K., & RICCIARDELLI, L. A. (2000). Male domestic violence: Attitudes, aggression, and interpersonal dependency. Journal of interpersonal violence15(1), 16-29.
Karney, B. R., Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Sullivan, K. T. (1994). The role of negative affectivity in the association between attributions and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology66(2), 413.
Margolin, G., John, R. S., & Foo, L. (1998). Interactive and unique risk factors for husbands' emotional and physical abuse of their wives. Journal of Family violence13(4), 315-344.
Mazloom Khorasani, M., & Mirzaimehr, M. (2012). Domestic violence against women in Khoramabad city. Women's Studies Sociological and Psychological, 10(3), 111-138. [Text in Persian]
Naderpoor, Y., & Zare Shahabadi, A. (2015). The relationship between childhood violence experiences and violence against women in Koohdasht city. Women's Studies Sociological and Psychological, 12(4), 93-118. [Text in Persian]
Navabakhsh, M., & Khaghani Fard, M. (2015). Sociological study of violence against married women from Iran and Armenia. Women's Studies Sociological and Psychological, 13(4), 64-91. [Text in Persian]
Peterson, C., Maier, S. F., & Seligman, M. E. P. (1993). Learned helplessness: a theory for the age of personal control Oxford University Press.
Raisi Sartashnizi, A. (2002). Violence against women and intervening factors: A case study of Shahre kord. Women’s research (Pazhuhish  Zanan),1(3),45-66. [Text in Persian]
Rosenbaum, H. (1988). Familie als gegenstruktur zur gesellschaft. Translated by M.S. Mahdavi. Nashredaneshgahipublications.56-61. [Text in Persian]
Seltzer, J. A., & Kalmuss, D. (1988). Socialization and stress explanations for spouse abuse. Social Forces، 67(2), 473–491.
Shekarbeygi, A., & Mostame, R. (2013). Meta-analysis of studies on violence against women. Iranian Journal of Sociology, 15(2), 153-177. [Text in Persian]
Soleimani, S. (2002). Divorce:Causes and Consequences. Payamenoor publications. [Text in Persian]
Straus, M. M. A., Gelles, R. J., & Steinmetz, S. K. (Eds.). (1988). Behind closed doors: Violence in the American family. Transaction Publishers.
Talebpour, A. (2018). Investigating affecting factors on violence against women with emphases on wife abuse (Case study; Ardebil province). Contemporary Sociological Research, 6(11), 27-49. [Text in Persian]
Yaghobi, A., & Raofi, L. (2014). Studying the social factors affecting the rate of violence against women (Case study: married women of Khalkhal). Journal of Socio - Cultural Changes, 10(4), 121-140. [Text in Persian]
 Yount, K. M., & Jennifer, Sc. (2006). Domestic violence against married women in Cambodia. Social forces, 85(1), 354-387.
Zangane, M. (2001). Sociological study of the factors affecting husbands' violence against women in the family (Case Study: Booshehr Province). Master thesis, University of Shiraz. [Text in Persian]