بررسی ابعاد فردی و اجتماعی یادگیری دگرگون‌ساز در زنان دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهراء، تهران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

تحصیل در دانشگاه با تغییرات اساسی در محیط، شیوه زندگی و روش یادگیری افراد همراه است که می­تواند موقعیتی برای نوعی یادگیری عمیق به نام یادگیری دگرگون­ساز را موجب ­شود. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی پیامدها و فرایند­های یادگیری دگرگون‌ساز در زنان دانشجو صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش زنان دانشجوی شهر تهران صرف نظر از رشته و دانشگاه بودند و ابزار مورد استفاده پرسشنامه استوکی، تیلور و کرانتون (2013)بود. تئوری یادگیری دگرگون‌ساز مزیرو (1991) به‌عنوان چارچوب نظری این پژوهش استفاده شده است. شرکت­کنندگان در پژوهش 110 دانشجوی زن در بازه سنی 18 تا 44 ساله از سه دوره­ی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند. با بررسی داده­های کمی و کیفی می­توان نتیجه گرفت که در بستر دانشگاه و زندگی دانشجویی می­تواند فردیتی آگاه­تر، خودگردان­تر، مستقل­تر و مسئولیت پذیرتر  شکل بگیرد. تحلیل محتوای پاسخ‌های دانشجویان تنوع رویدادها از تحصیلی-دانشگاهی تا خانوادگی-عاطفی و از شغلی-اقتصادی تا مذهبی نشان از اهمیت ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. دانشجویان پیامدهای بسیار باارزشی از جمله استقلال بیشتر، کنار آمدن راحت­تر با دیگران، افزایش صبر، جسارت بیشتر و احساس نزدیکی بیشتر به خداوند را بیان کرده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Individual and Social Dimensions of Transformative Learning in Female Students

نویسندگان [English]

  • Rahele Barari 1
  • Mahnaz AkhavanTafti 2
  • Maryam Mohsenpour 3
1 M.A. in Educational Psychology, Faculty of Education & Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University
3 Professor of Social and philosophical foundations of education, University of Tehran
چکیده [English]

Study at the university is accompanied by major changes in the environment, lifestyle and way of learning that can create a profound learning situation called transformative learning. The aim of this study is to identify the consequences and processes of transformative learning in female students in individual and social dimensions. The study approach is a descriptive survey of female students in Tehran, irrespective of the field and university. The data collection tool was a Transformative Learning questionnaire by Stukey, Taylor & Cranton (2013). The transformative learning theory of Meziru (1991) was used as a theoretical framework for this research. The study consisted of 110 female students aged 18-44. Quantitative and qualitative data may suggest that a more informed, autonomous and responsible individuality can be developed within the framework of university and student life. The content analysis of the responses showed the importance of learning in the academic, emotional, economic and religious aspects of student life. Students have experienced highly valued outcomes such as greater independence, easier dealing with others, increased patience, more courage, and a greater sense of closeness to God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Transformative Learning"
  • "Students"
  • "Non-Educational Issues"
اکبری ترکمانی، نسرین؛ قاسمی، وحید و آقابابایی، احسان. (1397) .توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تاکید بر مؤلفه اشتغال.  مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 16 (3) ،7-36.
ابوالقاسم فیروزکوهی، فرزانه؛ شریفی، مسعود؛ پور شهریار، حسین و شکری، امید. (1398). حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه­گری راهبردی مقابله­ای.  مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 17 (3)، 57-86.
اخوان تفتی، مهناز و رجب پور عزیزی، زهرا .(1398). شناسایی عوامل و پیامدهای یادگیری دگرگون ساز:  عوامل بازگشت زنان به تحصیل. فصلنامه زن و فرهنگ، 11( 42)، 47-61.
اخوان تفتی، مهناز و کدخدایی، محبوبه­السادات .(1395). جامعه­پذیری دانشگاهی (مهارت­ها و راهبردهایی برای بهبود کیفیت زندگی و موفقیت دانشگاهی) ، تهران:  سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی .
 جارویس، پیتر.(1386). آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم، ترجمه غلامعلی سرمد. تهران:  نشر سمت.
رفعت جاه، مریم  و رضایی، مژگان. (1397). تحلیلی بر هویت فرهنگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 16 (4)، 109-148.
عرب خراسانی، سمیه .(1398). جنسیت و جدایی : روایت زنانه. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 17(1) ،35-62.
گلیان، فرشته و کرامتی نوجه ده سادات، مرضیه. (1396). یادگیری بزرگسالان مبتنی بر تئوری دگرگونی مزیرو، دومین کنفرانس ملی رویکرد های نوین در آموزش و پرورش، محمودآباد.
گوتک، جرالد ال. (1395) مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه‌ی محمد جعفر پاک­سرشت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
Abolghasem Firoozkoohi, F., Sharifi, M., Pourshahiar, H., & Shokri, O. (2019). The mediating role of coping strategies in the relationship between perceived social support and postpartum depression. Journal of Women Social and Psychological Studies, 17(3), 57-86. [Text in Persian]
Akbari Torkamani, N., Ghasemi, V., & Aqababaee, E. (2018). Empowering female heads of households in district 5 of Isfahan whit emphasis on the employment factor. Quarterly  Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 16(3) ,7-36. [Text in Persian]
Akhavantafte, M., & Rajabpour Azizi, Z. (2020). The identification of transformational learning factors and consequences: The women returning to education. Journal Of Woman And Culture, 11(42), 47-61. [Text  in  Persian]
Akhavantafte, M., & KadKhodaie, M. (2016). Academic Socialization Strategies to succeed at the University. Iranian Student Book Agency. [Text in Persian]
Arab Khorasani, S. (2019) Gender and separation : A female narrative.Quarterly  Journal of Women's Studies Sociological and Psychological. 17(1), 35-62. [Text in Persian]
Baumgartner, L. M. (2012). Mezirow’s theory of transformative learning from 1975 to present. The handbook of transformative learning: Theory, research, and practice, 99-115.
Brookfield, S. D. (2012). Critical Theory and Transformative Learning, Handbook of transformative learning theory: Theory, research and practice (p. 131-147).
Enkhtur, A., & Yamamoto, B. A. (2017). Transformative learning theory and its application in higher education settings: A review paper, Bulletin of Graduate School of Human Sciences, Osaka University43, 193-214.
Galian, F., Keramatinoje Deh Abad, M. (2016). Adult learning based on Mezirow transformation theory, Second National Conference on New Approaches to Education. Mahmoud Abad.
Gutek, L, G. (1989). Philosofical and Ideological Perspectives on Education. [Text in Persian]
Illeris, K. (2009). Contemporary theories of learning: learning theoristsin their own Words. Routledge.
Jarvis, P. (1995). Adult and continuing education: Theory and practice. Psychology Press.
Kegan, R. (2009). What” form” transforms. A constructive-developmental approach to transformative learning. Teoksessa K. Illeris (toim.) Contemporary theories of learning: learning theorists in their own words. Abingdon: Routledge, 35-54.
 
Kumi Yeboah, A. (2012). Factors that Promote Transformative Learning Experiences of International Graduat-Level learners.
Kumi–Yeboah , A.,  & James, W. (2014) Transformative learning experiences of international graduate students from Asian countries. Journal of Transformative Education, 12(1), 25-53.
Lavrysh, Y. (2015). Transformative learning as a factor of lifelong learning by the example of Vocational Education in Canada. Comparative Professional Pedagogy5(4), 62-67.
Merriam, S. B., & Kim, S. (2012). Studying transformative learning: What methodology. The handbook of transformative learning: Theory, research, and practice, 56-72.
Mezirow, J., & Marsick, V. (1978). Education for Perspective Transformation. Women's Re-entry Programs in Community Colleges.  
Mezirow, J. (1990). Fostering critical reflection in adulthood (pp. 1-20). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Mezirow, J. (2000). Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. Jossey-Bass Publishers, 350 Sansome Way, San Francisco, CA 94104.
Mezirow, J. (2000). Learning to think like an adult. Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress, 3-33.
Mezirow, J., & Marsick, V. (1978). Education for Perspective Transformation. Women's Re-entry Programs in Community Colleges.
Paprock, K. E. (1992). Mezirow, Jack.(1991). Transformative Dimensions of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass, 247 pages. $29.95. Adult Education Quarterly42(3), 195-197.
Rafatjah, M., & Razavei, M. (2019). An analysis of the cultural identity of female students living in dormitories. Quarterly  Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 16 (4), 109-148. [Text in Persian]
 Romano, A. (2018). Transformative learning: a review of the assessment tools. Journal of Transformative Learning5(1).
Sigelman, C. K., & Rider, E. A. (2014). Life-span human development. Cengage Learning.
 
Stuckey, H. L., Taylor, E. W., & Cranton, P. (2013). Developing a survey of transformative learning outcomes and processes based on theoretical principles. Journal of Transformative Education11(4), 211-228.
Taylor, E. W., & Cranton, P. (2012). The handbook of transformative learning: Theory, research, and practice. John Wiley & Sons.
Tisdell, E. J. (2012). Themes and variations of transformational learning: Interdisciplinary perspectives on forms that transform. The handbook of transformative learning: Theory, research, and practice, 21-36.