رابطه حضور زنان در فضای شهری با معیارهای مطلوبیت شهری با استفاده از معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه شهید باهنرکرمان

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین میزان حضور زنان در فضای شهری با معیارهای فضای شهری است. در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شد. 365 نفر از زنان ساکن محدوده شهری داران (مرکز شهرستان فریدن) با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه به صورت صوری محرز شد و بالا بودن ضریب آلفای کرونباخ متغیرها ) میزان حضور زنان در فضای شهری، محدودیت‌های خاص زنان، مطلوبیت کالبدی فضای شهری، مطلوبیت اجتماعی فضای شهری،  مطلوبیت فعالیتی فضای شهری و مطلوبیت معنایی فضای شهری به ترتیب 62/0 ، 91/0 ، 87/0، 58/0، 79/0 و 79/0 به دست آمد( که حکایت از مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش داشت. برای بررسی مدل از روش تحلیل مسیر در نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که مسیر مؤلفه‌های فقدان امنیت اجتماعی، امنیت فضای شهری، تقسیم کار و دسترسی به سمت متغیر میزان حضور زنان در شهر غیر معنادار بود. بین مؤلفه‌های چارچوب فیزیکی، راحتی و آسایش و ایمنی متغیر مطلوبیت کالبدی، مؤلفه عدالت و برابری متغیر مطلوبیت اجتماعی، مؤلفه فعالیت اجباری متغیر مطلوبیت فعالیتی و مؤلفه‌های حرمت، احساس لذت و احساس تعلق متغیر مطلوبیت معنایی با میزان حضور زنان در شهر رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between the Presence of Women in Urban Space and The Criteria for Urban Desirability Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zamani Darani 1
  • Soodeh Maghsoodi 2
1 M. A. in Women’s Studies, Department of Sociology, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Associate Professor, Department of Sociology, Shahid Bahonar University of Kerman,  Corresponding Author: smaghsoodi@uk.ac.ir
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between presence of women in urban space with criteria of urban desirability. In this sample survey 365 women in Daran urban areas (center of Freydan District) were chosen using a multi-stage cluster sampling. The data were collected using a researcher-made questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire was assured through formal validity and high Cronbach coefficients. For analyzing the model, the path analysis method was used in Amos software. The results showed that the lack of social safety, urban space safety, and division of labor with presence of women was not significant. There was a positive and significant relationship between the presence of women with physical framework, comfort, convenience and safety, physical desirability, component of justice and equality, social utility, compulsory activity, activity utility, sanctity, the sense of pleasure and the sense of belonging.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Space
  • Presence
  • Women
  • Freyden City
اسماعیل‌پور، نجما و فخارزاده، زهرا. (1392). بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر ناامنی و جرم خیزی فضا با تأکید بر رویکرد   CPTED (مطالعه موردی: محله گودال مصلی در شهر یزد). پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
اکبری، رضا و پاک بنیان، سمانه. (1391). تأثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس امنیت اجتماعی زنان (نمونه موردی: محله نارمک و شهرک اکباتان شهر تهران). نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی. 17 (2)، 53-64.
اکبری، سپیده. (1393). بررسی تأثیر شاخص‌های کیفیت فضاهای عمومی شهری بر میزان حضور پذیری بانوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران.
الماسی، مسعود. (1395). بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهرایلام). مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14 (1)، 103-127.
بابایی، جواد؛ دشتی زاده، پریسا و طالب زاده، زهرا. (۱۳۹۴). مناسب سازی فضای شهری برای زنان، چهارمین همایش ملی معماری، شهرسازی و پژوهش‌های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی، 1-10. مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.
باستانی، سوسن و ملکی پور، سمانه. (1395). بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس شادمانی ساکنان ٩ محلۀ شهر تهران. توسعه محلی (روستایی-شهری)، 8 (1)، 1-26.
بهروان، حسین. (1388). مقایسه ابعاد و زمینه‌های احساس ناامنی در همسران عادی و ایثارگر استان خراسان رضوی. مجله پژوهش زنان، 7 (2)،5- 29.
پرتوی، پروین و فراش خیابانی، مریم. (1397). زنان و فضای سوم، بازخوانی مفهوم حوزه‌ی عمومی در محدوده‌ی مرکزی شهر تهران (خیابان انقلاب)، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 16 (3)، 107-138.
پورموسوی، سید موسی و امینی، میلاد. (1392). شاخص های شهر امن در اسلام و جایگاه حقوق شهروندی و مدیریت شهری در ارتقای امنیت اجتماعی. کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
پوراحمد، احمد؛ اشرفی، یوسف و رشیدی، طلا. (1392). دگرگونی حضور زنان در فضاهای عمومی شهری. نشریه زن در توسعه و سیاست، 11 (3)،351- 376.
پیراهری، نیر. (1391). مطالعه‌ی مشارکت‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی زنان شهر تهران. اولین همایش زنان و زندگی شهری، شهرداری تهران، دانشگاه تهران.
تانکیس، فرن. (1390). فضا،شهرونظریهاجتماعیمناسباتاجتماعیوشکلهایشهری. ترجمه‌ی حمید رضا پارسی، آرزو افلاطونی. تهران: دانشگاه تهران (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1968).
حاتمی، مجتبی. (۱۳۸۹). تحلیلی بر نقش زنان در فضاهای شهری. همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری. ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.
حاجی احمدی همدانی، آذین؛ ماجدی، حمید و جهانشاهلو، لعلا. (1394). بررسی معیارهای تأثیرگذار برافزایش میزان فعالیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: محله پونک؛ (20 متری گلستان) شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، 4 (14)،47- 60.
حاجی احمدی همدانی، آذین و جهانشاهلو، لعلا. (1394). بررسی معیارهای مؤثر در مناسب‌سازی فضاهای شهری بر ارتقای کیفی زندگی روزمره گروه اجتماعی زنان (مورد مطالعه: محله گلستان پونک). فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی غرب استان تهران، 2 (6)، 1-28.
حبیبی، میترا و علی پور شجاعی، فرشته. (1394). بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای عمومی شهری در میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان، نمونه موردی: پارک آب ‌وآتش و بوستان بهشت مادران تهران. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 20 (1)، 17-30.
حق‌پرست، بنت الهدی و شمشاد، معصومه. (1393). بررسی معیارها و اصول طراحی شهر با رویکرد استفاده زنان از خدمات شهری مطالعه موردی شهر جدید اندیشه. کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت و توسعه پایدار. تهران، مؤسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران.
دنیوی راد، مریم و خواجوی، محبوبه. (1393). سنجش عوامل مؤثر بر حضور پذیری زنان در فضای شهری (پارک رسالت مشهد). ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی. مشهد - شورای اسلامی شهر مشهد.
رفیعیان، مجتبی و ضابطیان، الهام. (1387). درآمدی بر فضاهای امن شهری با رویکرد جنسیتی. جستارهایشهرسازی، شماره 24 و 25، 48-55.
سراج زاده، سیدحسین؛ جواهری، فاطمه و رحمتی، الهام. (1394). پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی، مجلة مطالعات اجتماعی ایران، 9 (2)، 135-159.
شارع پور، محمود و رهبری، لادن. (1393). جنسیت و تعلق فضایی: تاثیر معماری مدرن بر حذف فضاهای خصوصی. کنفرانس زن، معماری و شهر، مؤسسه بین المللی (مطالعات راهبردی معماری ایران).
شبانی، محمد؛ ملکی نیا، مهران و احتشام، سعیده. (1393). بررسی شاخص‌های امنیت کالبدی به‌منظور حضور پذیری زنان در فضای شهری (نمونه موردی: بلوار سجاد مشهد). ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد - شورای اسلامی شهر مشهد.
شکربیگی، عالیه و رادین، پرنگ. (1395). بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری(با تأکید بر ویژگی های کالبدی شهری). مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14 (2)، 87-126.
ضابطیان، الهام. (1389). تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت زنان در جامعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.
غنام، فرها. (1392). بیرونی و اندرونی. ترجمه رفعت شمس. نشریه زن نگار، شماره 12.
فاضلی، نعمت الله و ضیاچی، محدثه. (1393). شناسایی معیارهای شهردوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه­ها و تیپ­های مختلف اجتماعی تهران. جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 3 (13)،59- 93.
فرهادیان، نفیسه و نفتی، ملیکا. (1392). بررسی و ساماندهی فضاهای شهری درجهت افزایش حضور پذیری زنان. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
فکوهی، ناصر. (1383). انسانشناسیشهری، تهران: نشر نی.
فلاحت، محمدصادق و کلامی، مریم. (1387). تأثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان. فصلنامه مدیریت شهری، 6 (22)، 85-98.
فنی، زهره. (1394). ارزیابی شهر پایدار از منظر شهر دوستدار خانواده و بانوان باردار (نمونه پژوهشی: منطقه 19 شهر تهران). علوم اجتماعی، شهر پایدار، 2(1)،29- 44.
قرایی، فریبا؛ راد جهانبانی، نفیسه و رشیدپور، نازیلا. (1389). بررسی و سنجش حس امینت در مناطق مختلف شهری (نمونه موردی: مناطق 2 و 11 تهران)، معماری و شهرسازی آرمان شهر، دوره 3، 17-32.
کاشانی جو، خشایار. (1389). بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری. نشریه هویت شهر، 3 (4)، 95-106.
کاظمی، مهروش؛ حبیب، فرح و اسلامی، سیدغلامرضا. (1393). رویکردی تحلیلی به نیازهای روانی و رفتاری زنان و تأثیر آن در بهبود کیفیت فضا (نمونه موردمطالعه: فضای عمومی پارک). علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 16 (1)، 569- 579.
کیانی، مژده. (1387). عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های خانوادگی: شهر جدید بهارستان. علمی- پژوهشی تحقیقات زنان، 2 (4)،5- 20.
گروسی، سعیده. (1387). بررسی ساختار قدرت در خانواده‌های شهرستان کرمان. مطالعات زنان، 6 (2)،7- 25.
گلچین، مسعود و مفاخری، صباح الدین. (1396). خوانایی محیطی و حضور شهروندان در فضاهای عمومی شهر تهران. مطالعات جامعه شناختی شهری، 7 (22)،23- 46.
گلکار، کوروش. (1379). مؤلفه‌های سازنده کیفیت طراحی شهری. نشریه صفه، 11 (32)، 38-65.
محمدی اصل، عباس. (1390). جنسیت و جغرافیا، چاپ اول، تهران: نشر گل‌آذین.
مک داول، ال. (1392). جداسازی جنسیتی در فضای شهری. ترجمه‌ی پرتو فرهودی. نشریه زن نگار. شماره 12.
نقدی، اسدالله و دارابی، سارا. (1393). دسترسی زنان به فضاهای شهری (مطالعة موردی: زنان شهر ایلام). زن در فرهنگ و هنر، 6 (4)، 461-470.
Almasi, M. (2016). A study on factors related to woman feeling of security (Case study of women living in Mehr residential complexes of Ilam). Women's Studies Sociological and Psychological, 14(1), 103-127. doi: 10.22051/jwsps.2016.2334. [Text in Persian]
Akbari, R., & Pakbonyan, S. (2012). The impact of public spaces forms on women social security sense comparative study in two different residential patterns. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 17(2), 53-64. doi: 10.22059/jfaup.2012.30160. [Text in Persian]
Akbari, S. (2014). Investigating the effect of urban public space quality indicators on women's attendance. Master Thesis, Faculty of Art and Architecture of Islamic Azad University Tehran Center Branch, Iran. [Text in Persian]
Babaei, J., Dashtizadeh, P., Talebzadeh, Z. (2015). Adapting urban space for women. 4th National Conference on Architecture, Urban Planning and Needs-Based Research with a focus on new developments and applied research, 1-10. Mashhad, Khavaran Higher Education Institute. [Text in Persian]
Bastani, S., & Malekipour, S. (2016). The effect of urban space to happiness of residents out of 9 districts in Tehran. Community Development (Rural and Urban Communities), 8(1), 1-26. doi: 10.22059/jrd.2016.61174. [Text in Persian]
Beeler, James N. (2011). Security Planning for Public Spaces: Testing a Proposed CPTED Rating Instrument in Berlin, Germany (Doctoral dissertation, University of Florida).
Bhan, G. (2009). This is no longer the city I once knew. Evictions, the urban poor and the right to the city in millennial Delhi. Environment and Urbanization, 21(1), 127-142.
Behravan, H. (2009). Comparison of dimensions and areas of insecurity in ordinary and selfless spouses of Khorasan Razavi province. Journal of Women's Research, 7, 5-29. [Text in Persian]
Carmona, M., Heath, T., Tiesdell, S., & Oc, T. (2010). Public places, urban spaces: the dimensions of urban design. Routledge.
Donyavi Rad, M., Khajavi, M. (2014). Assessing the factors affecting the presence of women in the urban space (Resalat Park in Mashhad). Sixth National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Components of the Islamic City, p.15. Mashhad - Islamic Council of Mashhad. [Text in Persian]
Day, K. (2000). The ethic of care and women's experiences of public space. Journal of environmental psychology, 20(2), 103-124.
Esmailpour, N., Fakharzadeh, Z. (2015). Investigation of physical factors affecting insecurity and crime in space with emphasis on CPTED approach (Case Study: Godal Mosalla Neighborhood in Yazd City).  Fifth National Conference on Urban Planning and Management, Mashhad - Islamic Council of Mashhad, Mashhad University. [Text in Persian]
Fazeli, N., & Ziachi, M. (2014). Exploration of woman-friendly city indicators in the views of women from different social statuses and types in Tehran. Sociological Cultural Studies, 5(3), 55-85. [Text in Persian]
Fanni, Z. (2019). Evaluation of sustainable city from the perspective of family friendly pregnant women case study: District 19 of Tehran. Sustainable city, 2(1), 29-44. doi: 10.22034/jsc.2019.91717. [Text in Persian]
Farhadian, N., Nafti, M. (2013). Investigating and organizing urban spaces to increase women's presence. International Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development, Tabriz, Islamic Azad University, Tabriz Branch. [Text in Persian]
Fakuhi, N. (2004). Urban Anthropology, Tehran: Ney Publishing. [Text in Persian]
Falahat, M. S., & Kalami, M. (2008). The effect of open urban spaces on the quality of citizens' leisure time. Quarterly Journal of Urban Management, 6, 85-98. [Text in Persian]
Foster, S., Knuiman, M., Villanueva, K., Wood, L., Christian, H., & Giles-Corti, B. (2014). Does walkable neighborhood design influence the association between objective crime and walking? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11(1), 100.
Garoosi, S. (2008). Power Structure in the Families of Kerman. Women's Studies Sociological and Psychological, 6(2), 7-25. doi: 10.22051/jwsps.2008.1312. [Text in Persian]
Gharayi, F., Rad Jahanbani, N., & Rashidpour, N. (2010). Investigating and measuring the sense of security in different urban areas (Case study: areas 2 and 11 of Tehran). Armanshahr Architecture and Urban Planning, 3, 17-32. [Text in Persian]
Ghanam, F. (2013). The ovens outside and inside. Translated by Rifat Shams. Journal of Zannegar, 12. [Text in Persian]
Golchin, M., & Mafakheri, S. (2017). Environmental readability and the presence of citizens in public spaces in Tehran. Urban Sociological Studies, 7(22), 23-46. [Text in Persian]
Golkar, K. (2000). Components of urban design quality. Safa Magazine, 11, 38-65. [Text in Persian]
Hatami, M. (2010). Analysis of the role of women in urban spaces. Regional Conference on Urban, Citizen and Urban Management, p. 6. Malayer, Islamic Azad University, Malayer Branch. [Text in Persian]
Haji Ahmadi Hamedani, A., Majedi, H., & Jahanshahloo, L. (2015). Evaluation criteria affecting the activity of women in urban areas, Case study: 20th Golestan Dist, Poonak, Tehran. Motaleate shahri journal of urban studies, 4(14), 47-60. [Text in Persian]
Haji Ahmadi Hamedani, A., & Jahanshahloo, L. (2015). Investigating the effective criteria in adapting urban spaces to the qualitative improvement of the daily life of the women's social group (Studied: Golestan Poonak neighborhood). Specialized Quarterly Journal of Western Law Enforcement Sciences, 6, 1-28. [Text in Persian]
Habibi, M., & Alipoor Shojaee, F. (2015). A comparative study between two public spaces, the park of Behesht-e-Madaran, as a specific public space for women and the park of Ab-o-Atash in Tehran. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 20(1), 17-30. doi: 10.22059/jfaup.2015.56368. [Text in Persian]
Haghparast, B., Shemshad, M. (2014). Investigating the criteria and principles of urban design with the approach of women’s use of urban services A case study of the new city of Andisheh. National Conference on Urban Planning, Management and Sustainable Development, p.15. Tehran, Iranian Institute, Iranian Architectural Association. [Text in Persian]
Ismailpour, N., Fakharzadeh, Z. (2013). Investigating the physical factors affecting the insecurity and criminality of the space with emphasis on the CPTED approach (Case study: Mosalla pit pit neighborhood in Yazd city). Fifth Urban Planning and Management Conference, 1-15. [Text in Persian]
James, S. W. (2013). Rights to the diverse city: Challenges to indigenous participation in urban planning and heritage preservation in Sydney, Australia. Space and Culture, 16(3), 274-287.
Little, J., Ruth, P., & Anna, K. (2005). Women’s fear of crime: A rural perspective. Journal of Rural Studies, 21, 151-163.
Kashanijoo, Kh. (2012). Recognizing of theoretical trends in relation to urban public spaces, Hoviatshahr, 4(6), 95-106. [Text in Persian]
Kazemi, M., Habib, F., & Eslami, S. (2014). The analytic approach towards psychologic and behavior needs of women and their influence on quality of space (Case study: public space). Journal of Environmental Science and Technology, 16(1), 569-579. [Text in Persian]
Kiani, M. (2008). Factors affecting women's participation in family decisions: New spring city. Scientific-research of women's research, 2(4). [Text in Persian]
Lang, J. (2002). Creating Architectural Theory. Translated by: Einifar, Alireza. Tehran: University of Tehran Press.
Listerborn, C. (2015). Feminist struggle over urban safety and the politics of space. European Journal of Women’s Studies, 23(3), 251-264.
Mohammadi Asl, A. (2011). Gender and Geography, First Edition, Tehran: Gol-Azin Publishing. [Text in Persian]
McDowell, L. (2013). Gender segregation in urban space. (Prto Farhoudi). Journal of Zannegar, 12. [Text in Persian]
Naghdi, A., & Darabi, S. (2014). Women's access to urban spaces (Case study: women in Ilam). Journal of Woman in Culture Arts, 6(4), 461-470. doi: 10.22059/jwica.2014.56020. [Text in Persian]
Partovi, P., & Farash khiabani, M. (2018). Women and third space; Rereading the public realm concept in central district of the city of Tehran (Enghelab street). Women's Studies Sociological and Psychological, 16(3), 107-138. doi: 10.22051/jwsps.2019.17306.1569. [Text in Persian]
Paumier, C. B. (2004). Creating a vibrant city center: urban design and regeneration principles. Urban Land Inst.
Pourahmad, A., Ashrafi, Y., & Rashidy, T. (2013). Transformations of women participation in urban public space; Case study: Eal-Guly and Khaghani parks in Tabriz. Women in Development & Politics, 11(3), 351-376. doi: 10.22059/jwdp.2013.36533. [Text in Persian]
Pourmousavi, S. M., Amini, M. (2013). Characteristics of a secure city in Islam and the position of citizenship rights and urban management in promoting social security. Urban Planning and Management Conference: 1-10. [Text in Persian]
Pirahari, N. (2012). Study of formal and informal social participation of women in Tehran. The first conference on women and urban life, Tehran municipality, university of Tehran. [Text in Persian]
Rafieian, M., & Zabetian, E. (2008). An introduction to secure urban spaces with a gender approach. Urban Research Quotes, 24-25, 48-55. [Text in Persian]
Serajzadeh, S. H., Javaheri, F., & Rahmati, E. (2015). Women’s clothing and feeling of security in public spaces. Journal of Iranian Social Studies, 9(2), 135-159. [Text in Persian]
Sharepour, M., Rahbari, L. (2014). Gender and spatial affiliation: The effect of modern architecture on the elimination of private spaces. Conference on Women, Architecture and the City, International Institute (Strategic Studies in Iranian Architecture). [Text in Persian]
Shabani, M., Malekinia, M., Ehtesham, S. (2014). Investigating the physical security indicators for the presence of women in the urban space (case study: Sajjad Boulevard, Mashhad). Sixth National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Components of the Islamic City, p. 23. Mashhad - Islamic Council of Mashhad. [Text in Persian]
Shekarbeigi, A., & Radin, P. (2016). The study of sense of insecurity of women in urban public spaces and the facts of relationship with that. Women's Studies Sociological and Psychological, 14(2), 87-126. doi: 10.22051/jwsps.2016.2489. [Text in Persian]
Tonkiss, F. (2011). Space, the city and social theory: social relations and urban forms. (Hamidreza Parsi, Arezoo Aflatooni). Tehran: university of Tehran. [Text in Persian]
Tandogana, O., Bige Simsek, I. (2016). Fear of crime in public spaces: from the view of women living in cities. Procedia Engineering, 161, 2011–2018.
West-Pavlov, R. (2013). Contextures: inscriptions of urban space in inner-city Berlin. Space and Culture, 16(3), 323-344.
Zabatian, E. (2010). Analysis of Factors Affecting the Promotion of Women's Security in Society, MSc. Thesis, University of the Arts. [Text in Persian]