تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

اساتید دانشگاه به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در به انجام رسیدن اهداف دانشگاه به‌حساب می‌آیند. بی‌تفاوتی سازمانی در بین اساتید می‌تواند نقش بسزایی در عدم تحقق این اهداف داشته باشد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در اساتید خانم دانشگاه علامه طباطبائی می‌باشد. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش، پژوهشی توصیفی ـ پیمایشی است. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه‌های آزردگی عاطفی چوی و همکاران (2014)، بی‌تفاوتی سازمانی دانایی‌فرد و همکاران (1389) و هوش فرهنگی آنگ و ارلی (2004) جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش 140 نفر از اساتید خانم دانشگاه علامه طباطبائی می‌باشند. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون‌های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه‌گیری شدند. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار smart- PLS و SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. از آزمون‌های سوبل و واف برای اندازه‌گیری شدت اثر و آماره تی میانجی هوش فرهنگی استفاده‌شده است. تحلیل داده‌ها نشان داد که آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی و هوش فرهنگی مؤثر بوده است. از سوی دیگر، آزمون سوبل نشان داد که تقریباً 76 درصد از تغییرات آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی از طریق متغیر میانجی هوش فرهنگی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Emotional Exhaustion on Organizational Indifferences with the mediating role of Cultural Intelligence in women professor of Allameh Tabataba’i university.

نویسندگان [English]

  • habib roodsaz 1
  • Aghil Ghorbani paji 2
  • farkhondeh salehi 3
1 Allameh Tabataba’i university
2 PHD Student of Public Administration, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University
3 Allameh Tabataba’i university
چکیده [English]

University professors are regarded as the most important factor influencing the achievement of university goals. Organizational indifference among professors can play a major role in the failure to achieve these goals.. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of emotional exhaustion on organizational indifference with the mediator role of cultural intelligence in Ms. Allameh Tabataba'i University professors.. This research in terms of the purpose and terms of methods, descriptive and correlational study is that the adoption questionnaire and survey data have been collected. The required data were collected with using Emotional Exhaustion Choi et al (2014), Organizational Indifferences Danaeifard et al (2010), Cultural Intelligence Earley & Ang (2004) questionnaires. The research population is 140 women professor of Allameh Tabataba'i University. The reliability and validity of the instrument were measured by using the composite reliability, factor loadings, Cronbach's Alpha, convergent validity and divergent validity. Data were analyzed by using partial least squares and SPSS. Sobel and VAF tests for measuring the impact of mediator role of Cultural Intelligence. Data analysis showed that Emotional Exhaustion has a significance effect on Organizational Indifferences and Cultural Intelligence. The moderated role of Cultural Intelligence has a significance effect in the relationship between Emotional Exhaustion and Organizational Indifferences. On the other hand, analysis is performed using the Sobel test indicated that almost 76 percent of Organizational Indifferences changes the Emotional Exhaustion through a mediator role of Cultural Intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Exhaustion
  • Organizational Indifferences
  • Cultural Intelligence
  • women professor of Allameh Tabataba’i university