تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

 استادان دانشگاه  مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در به انجام رسیدن اهداف دانشگاه به‌حساب می‌آیند. بی‌تفاوتی سازمانی در بین استادان می­تواند نقش بسزایی در عدم تحقق این اهداف داشته باشد؛ بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی است. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی بوده و برحسب روش، پژوهشی توصیفی ـ پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌های آزردگی عاطفی چوی و همکاران (2014)، بی‌تفاوتی سازمانی دانایی‌فرد و همکاران (1389) و هوش فرهنگی آنگ و ارلی (2004) جمع‌آوری شد. جامعه آماری پژوهش  را  140استاد خانم دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل می‌دهند. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون‌های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه‌گیری شدند. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار smart- PLS و SPSS مورد تجزیه ‌وتحلیل قرار گرفتند. از آزمون‌های سوبل و واف برای اندازه‌گیری شدت اثر و آماره تی میانجی هوش فرهنگی استفاده‌شده است. تحلیل داده‌ها نشان داد که آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی و هوش فرهنگی مؤثر بوده است. از سوی دیگر، آزمون سوبل نشان داد که تقریباً 76 درصد از تغییرات آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی از طریق متغیر میانجی هوش فرهنگی تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Emotional Irritation on Organizational Indifference with the Mediating Role of Cultural Intelligence in Female professors of Allameh Tabataba’i University

نویسندگان [English]

  • Habib Roodsaz 1
  • Aghil Ghorbani paji 2
  • Farkhondeh Salehi 3
1 . Associate Professor, Department of Governmental Management, Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D. student of Governmental Management, Department of Governmental Management, Allameh Tabataba'i University Corresponding Author: Aghil.ghorbani92@gmail.com
3 M.A. in Governmental Management, Department of Governmental Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

University professors are the most important agents influencing the achievement of university goals. Organizational indifference of professors causes a failure to achieve these goals. The aim of this study is to investigate the effect of emotional irritation on organizational indifference with the mediating role of cultural intelligence in female professors of Allameh Tabataba'i University. This is a descriptive study used survey data collected via emotional exhaustion (Choi et. al, 2014), organizational indifferences (Danaeifard et. al, 2010), and cultural intelligence (Earley & Ang , 2004) questionnaires. The research population consist of 140 female professors at Allameh Tabataba'i University. The reliability and validity of the instrument were measured by using the construct validity, Cronbach's Alpha, convergent validity and divergent validity. Data analysis was performed by SPSS software while using Sobel and VAF tests for measuring the impact of mediating role of cultural intelligence. The results showed that emotional irritation significantly affects organizational indifference and cultural intelligence. The moderating role of cultural intelligence has a significance effect in the relationship between dependent and independent variables. On the other hand, Sobel test analysis indicated that almost 76 percent of the changes in organizational indifference is explained by changes in emotional irritation via mediating role of cultural intelligence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Exhaustion
  • Organizational Indifferences
  • Cultural Intelligence
  • women professor of Allameh Tabataba’i university
اسماعیلی، محمود رضا؛ ملاعباسی، حافظ و قربانی اورنجی، سمیه. (1394). نقش آزردگی عاطفی بر شکل‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان. سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت،تهران.
الوانی، سید مهدی و دانایی‌فرد، حسن. (1380). مدیریت تعارض.تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
حسین پور، داود؛ قربانی پاجی، عقیل ویشلقی، مهدیه. (1398). تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی.  مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان،17(1)،131-164.
دانایی‌فرد، حسن و اسلامی، آذر. (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل، ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی.تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
ستوده، هدایت الله. (1378). روان شناسی اجتماعی. تهران:آوای نور.
سعیدی، نیما؛ عسگری، سعید و کوشان، ندا. (1390). بررسی رابطه‌ی میان هوش عاطفی و هوش فرهنگی و نقش آن‌ها در موفقیت مدیران. نشریه صنعت لاستیک ایران، 16(63)، 83-91.
 طولابی، زینب؛ خیری، علیرضا و صمدی، سعید. (1394). رابطه بین هوش فرهنگی و تعاملات اجتماعی در دانشجویان. مجله روان‌شناسی، 19 (3)،286-296.
عسکری وزیری،علی.(1391).بررسی هوش فرهنگی، مؤلفه‌ها و راهبردهای آن در سازمان با رویکرد اسلامی.اسلام و پژوهش‌های مدیریتی،2(1)،53- 80 .
فیاضی، مرجان و ساروی، نازلی. (1395). بررسی تاثیر تضاد کار- خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آنان. مطالعات اجتماعی روان شناختیزنان،14(4)،95-122.
قبادی، زهرا؛ نریمانی، محمد و تکلوی، سمیه. (1397). نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه‌ای در پیش‌بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان16(3)،89-106.
کالیمو، رایجا ؛ البطوی ، مصطفی و کوپر ،کاری. (1384).مدیریت عوامل روانی - اجتماعی محیط کار.  مترجم محمد نقی براهنی،تهران:رسانش.
هاشمی، احمدرضا (1391). رابطه آزردگی عاطفی بر تعهد سازمانی. (پایان نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری) دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
Alvani, S, M., & Danaeifard, H. (2001). Conflict Management, Institute for Management Research and Training, Tehran.  [Text in Persian]
AskariVaziri, A. )2012(. A Review of Cultural Intelligence and Its Components and Strategies in Organization: Islamic Perspective. Islam and Research Management magazine, 2(1), 53- 80. [Text in Persian] 
Kalimo, R., El Batawi, M. A., & Cooper, C. L. (2005). Psychosocial factors at work and their relation to health. World Health Organization. (Translated by Mohammad Taghi Barahani).Tehran:Rasanesh. (Original work published 1987).
Choi, C. H., Kim, T. T., Lee, G., & Lee, S. K. (2014). Testing the stressor–strain–outcome model of customer-related social stressors in predicting emotional exhaustion, customer orientation and service recovery performance. International Journal of Hospitality Management36, 272-285.
Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993). A review and an integration of research on job burnout. Academy of management review, 18(4), 621-656.
Danaeifard, H., Hasanzadeh, A., & Salariyeh, N. (2010). Designing the organizational indifference measurement: A combinative research. Journal of Strategic management thought, 4(2), 79-99. [Text in Persian]
Danaeifard, H,. & Islam, A. (2011). Applying Fundamental grounded Theory Research Strategy to Practice, Making Organizational Indifference Theory. First edition, Tehran: Imam Sadegh University.  [Text in Persian]
De Jonge, J., & Dormann, C. (2003). The DISC model: Demand-induced strain compensation mechanisms in job stress. In Occupational stress in the service professions (pp. 57-88). CRC Press.
Diestel, S., & Schmidt, K. H. (2010). Interactive effects of emotional dissonance and self-control demands on burnout, anxiety, and absenteeism. Journal of Vocational Behavior77(3), 412-424.
Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford University Press.
Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford University Press.
Fayazi, M., & Saravi, N. (2017). The effect of working mothers work-family conflict on their Psychological Well-being and emotional exhaustion. Women's Studies Sociological and Psychological, 14(4), 95-122. doi: 10.22051/jwsps.2017.10606.1230 [Text in Persian]
Ghafarzadeh Ahangar, S., Boroumand, M. R., Hami, M. (2015). Relationship between organizational indifference and organizational silence in employees of youth and sport offices in Mazandaran province. International Journal of Sport Studies, 5 (3), 296-300. [Text in Persian]
Gobadi, Z., Narimani, M., Taklavi, S. (2018). The roll of religious commitment and professional commitment in forecast of employed cultural intelligence women in Ardabil city. Women's Studies Sociological and Psychological, 16(3), 5-6. doi: 10.22051/jwsps.2019.20469.1746 [Text in Persian]
Grandy, L., Hall, J., Ehrlich, S., Meyerson, R., Mahlum, E., Chasen, J., ... & Meghji, K. (2004). U.S. Patent Application No. 10/668,824.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing (277 – 319) Emerald Group Publishing Limited.
Hosseinpour, D., Ghorbani Paji, A., Vishlaghi, M. (2019). The effect of cooperative organizational atmosphere on knowledge sharing: moderating role of intrinsic motivation and job autonomy. Women's Studies Sociological and Psychological, 17(1), 131-164.  [Text in Persian]
Hulland, J. S. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20 (4), 195–204.
Ismaili, M., Mollabassi, H., & Ghorbani Orangi, S. (2015). The Role of Emotional Distress on the Formation of Organizational Indifference. Third International Accounting and Management Conference.  [Text in Persian]
Ju, D., Qin, X., Xu, M., & DiRenzo, M. S. (2016). Boundary conditions of the emotional exhaustion-unsafe behavior link: The dark side of group norms and personal control. Asia Pacific Journal of Management, 33(1), 113-140.
Koc, K., & Turan, M. B. (2018). The impact of cultural intelligence on social skills among university students. Journal of Education and Learning, 7(6), 241-249. [Text in Persian]
Lee, R. T., & Ashforth, B. E. (1996). A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout. Journal of applied Psychology, 81(2), 123.
Li, J. J., Wong, I. A., & Kim, W. G. (2017). Does mindfulness reduce emotional exhaustion? A multilevel analysis of emotional labor among casino employees. International Journal of Hospitality Management64, 21-30.
Li, F., Jiang, L., Yao, X., & Li, Y. (2013). Job demands, job resources and safety outcomes: The roles of emotional exhaustion and safety compliance. Accident Analysis & Prevention51, 243-251.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of organizational behavior, 2(2), 99-113.
Putranto, N. A. R., & Ghazali, A. (2013). The effect of cultural intelligence to knowledge sharing behavior in university students. School of Business and Management ITB, Bandung, 1-9.
Rafaeli, A., & Sutton, R. I. (1987). Expression of emotion as part of the work role. Academy of management review, 12(1), 23-37.
Saeedi, N., Asghari, S., & Koushan, N. (2011). investigating the relationship between emotional intelligence and cultural intelligence and their role in managers' success. Iranian Rubber Magazine, 16(63),83- 91.  [Text in Persian]
Salahshuri,  R., &  Tavakoli, S. (2014). The impact of organizational indifference on corporate identity (Case Study: Municipal Branch of Rudehen), the first national conference on the future of research, management and development, Tehran, Iran's new Education Development Center (Mtana), http: //www.civilica.com/Paper-FIMD01FIMD01_274.html. [Text in Persian]
Salajeghe, S., & Tanabandeh, M. (2016). An explanation of the relationship between organizational indifference and job performance of staffs with the mediating role of cultural intelligence (A case study: customs office staffs in Tehran). The IIOVE Journal. 7, 452-459. [Text in Persian]
Sotoudeh, H. (1999). Social Psychology. Tehran: Avay noor.  [Text in Persian]
Stallard, M. L. (2010). The Indifferent Workplace. Helping Leaders Create Cultures that Connect. Retrieved from August 10, 2016, from http://www.michaelleestallard.com/theindifferent-workplace.
Tolabi, Z., Kheiri, A., & Samadi, S. (2015). The relationship between cultural intelligence and social interaction in students. Journal of Psychology .19(2),286-296.  [Text in Persian]
Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J., Wang, H. (2010). Handbook of Par-tial Least Squares: Concepts, Methods, and Applications. Dordrecht, London, New York.
Wu, W. W. (2010). Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications37(1), 134-139.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.