تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی، استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان براساس تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی انجام گرفت. این پژوهش از نوع همبستگی بود و 225 شرکت کننده زن، در سنین باروری 20 تا 45 سال، از کارمندان ادارات دولتی شهر تهران در سال 1397، به روش نمونه‌برداری هدفمند و در دسترس، انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس ترجیحات و انگیزه‌های باروری میلر، سیاهه تعهد زناشویی آدامز و جونز، مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن، آیزنک و آیزنک و مقیاس احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی بزرگسالان دی‌توماسو، برانن و بست استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین ترجیحات باروری و تعهد اخلاقی ارتباط منفی، و بین انگیزه‌های مثبت باروری با تعهد شخصی، تعهد اخلاقی و بین انگیزه‌های منفی باروری با تعهد اخلاقی، تعهد ساختاری، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی، ماجراجویی و هیجان‌خواهی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به ترتیب احساس تنهایی، هیجان‌خواهی و تعهد زناشویی، توان پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان را دارند. این نتایج می تواند اهمیت نیاز مشاوره روانشناختی زوجین پیش از تصمیم باروری را نشان دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Roles of Marital Commitment, Loneliness, and Emotion Seeking in the prediction of Women's Fertility Preferences

نویسندگان [English]

  • Zohreh Saeidi 1
  • Nasim NOURI 2
1 M. A. in General Psychology, Islamic Azad University South Tehran Branch,
2 Assistant Professor of Psychology, Islamic Azad University South Tehran Branch, Corresponding Author: nasim.nouri2@gmail.com
چکیده [English]

The purpose of the present study is to predict women's fertility preferences and motivations based on marital commitment, loneliness, and sensation-seeking. This is a correlational study in which 225 women, aged 20 to 45 years, were selected by purposeful convenience sampling method from Tehran government offices in 2018. Miller Fertility Preferences & Motivation Scale, Adams & Jones Marital Commitment Scale, Zuckerman & Eysenck Sensation Seeking Scale, and Dietomasso, Brennan & Bast Adult Social-Emotional Loneliness Scale were applied for measuring the variables. The findings of study reveal a negative relationship between fertility preferences and moral commitment, a positive relationship between positive fertility motivations and personal and moral commitment, and a positive relationship between negative fertility preferences with moral and structural commitment, family and social loneliness, adventurous features and emotion-seeking. The results of regression analysis showed that fertility preferences and incentives can be predicted by loneliness, sensation seeking and marital commitment respectively. These results value the need of pre-pregnancy psychological counseling for women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility Preferences
  • Fertility Motivation
  • Marital Commitment
  • Sensation Seeking
  • Loneliness
اسحاقی، محمد؛ محبی، فاطمه؛ پاپی­نژاد، شهربانو و جهاندار، زینب. (1393). چالش های فرزندآوری زنان شاغل در یک مطالعه کیفی. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 12(1)،111- 134.
اسدپور، اسماعیل؛ نظری، علی محمد، ثنایی، باقر و تبریزی، مصطفی. (1391). اثربخشی زوج درمانی خودنظم‌بخشی بر افزایش صمیمت زناشویی زوج‌ها. مجله پژوهش‌های مشاوره.2(1)،45-71.
افشاری، زهرا و کاکاوند، سمیرا. (1398). اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران. فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی و روان شناختی زنان. 14(2)،7-33.
امانی، احمد. (1395). اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر عزت نفس و تعهد زناشویی زوجین. دو فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 5(2)،1- 23.
جوکار، بهرام و سلیمی، عظیمه. (۱۳۹۰). ویژگی­های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان، مجله علوم رفتاری. 5(4)،311- ۳۱۷.
حقیقی، جمال؛ شکرکن، حسین و موسوى شوشترى، مژگان. (۱۳۸۱). بررسى رابطه جو عاطفى خانواده با سازگارى دانش­آموزان دختر مدارس راهنمایی اهواز. مجله علوم تربیتى و روان‌شناسى،  9 (3و4)،79- 108.
خداپناهی، محمد کریم. (1374). بررسی نقش تهییج طلبی در تحکیم روابط زناشویی. (رساله دکتری)، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.
خدیوزاده، طلعت؛ لطیف نژاد رودسری، رباب؛ بهرامی، مسعود؛ تقی پور، علی و عباسی شوازی، محمدجلال. (1391). تاثیر شبکه اجتماعی بر قصد زوجین در رابطه با تولد نخستین فرزند. فصلنامه طب تولید مثل ایران، 11(3)،209- 218.
دمیرچی، یاسمین و صلاحیان، افشین. (1397). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان. فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان.16(1)،177- 199.
رضایی، مصطفی. (1389) . سبک زندگی و چالش‌های هویتی: رد پای زیستن. مجله زمانه، 95، 44-45
رحمانی، سوده؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و تنها، زهرا. (1394). تفاوت‌های جنسیتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. 13(3)،153- 174.
زرگر، یداله؛ نجاریان، بهمن و نعمانی، عبدالزهرا. (1387). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با اعتیاد به مواد مخدر در اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی15(1)، 153-178.
سفرچی تیل، مونا. (1391). بررسی ارتباط تعهد زناشویی با رابطه کیفیت در زنان شاغل و غیرشاغل. (پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره) دانشگاه الزهرا،تهران،ایران.
شاه سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه و محبی، سیامک. (1388). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا. مجله اصول بهداشت روانی، 11(43)، 233-238
شولتز، دوآن و شولتز، سیدنی آلن. (1390). نظریه‌های شخصیت، ترجمه: یحیی سیدمحمدی(تاریخ انتشار به زبان اصلی2005) ، تهران: نشر ویرایش.
عنایت، حلیمه.، پرنیان، لیلا. (1392). مطالعه رابطه جهانی شدن فرهنگی و گرایش به باروری. فصلنامه زن و جامعه 4(2)،109- 136.      ‌       
طاووسی، محمود؛ حائری مهریزی، علی اصغر؛ صدیقی، ژیلا؛ مطلق، محمد اسماعیل؛ اسلامی، محمد؛ نقی زاده، فاطمه؛ عنبری، مهدی؛ هاشمی، اکرم و منتظری، علی. (1396). تمایل به فرزندآوری و دلائل مرتبط با آن در ایران، یک مطالعه ملی، پایش، 16(4)،401- 410.
عامریان، ملیحه؛ کریمان، نورالسادات؛ جنتی، پدیده و سلمانی، فاطمه. (1395). نقش عوامل فردی در تصمیم‌گیری اولین فرزندآوری. نشریه پژوهشی علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، 15(2)، 143-151
گدازنده، مهناز. (1378). مقایسه میزان هیجان­خواهی بین مجرمان با تعداد موارد محکومیت و نوع جرم در زنان 11- 60 ساله زندانی در بند نسوان زندان اوین شهر تهران. (پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی)، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران.
منصوریان، محمدکریم و خوش­نویس، اعظم. (1385). ترجیحات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتار باروری. نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 24(2)،129- 146.
نوروزی، فرشته؛ عسکری ندوشن، عباس و حسینی، حاتم. (1396). بررسی تطبیقی تعیین­کننده‌های استفاده از روش­های پیشگیری از حاملگی در مناطق شهری و روستایی ایلام. مجله مطالعات زن و خانواده.  5(2)،193- 220.
 
Abbasi-Shavazi, M. J. (2001). Fertility revolution in Iran. Population & Societe373(1), 4.
Adams, M., & Jounes, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: an integrate analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72(5), 1177-1196.
Afshari, Z., & Kakavand,S,.(2017). The impact of gender inequality on growth, fertility, and labor productivity in Iran. Quarterly  Journal of Women Social and Psychological Studies.14(2), 7-33.[Text in Persian]
Amani, A. (2016). The efficacy of reality therapy on marital commitment and self-esteem of couples. Bi-Annual of Family counseling &  Psychotherapy, 5(2), 1-23. [Text in Persian]
Amato, P. R. (2004). Study marital interaction and commitment with survey data. Journal of Marriage and Family .23, 53-70 .
Byck, G. R., Swann, G., Schalet, B., Bolland, J., & Mustanskib, K. (2014). Sensation seeking predicting growth in adolescent problem behaviors. Child Psychiatry and Human Developments, 46(3), 460.773.
Cohan, C. L., Kleinbaum, S. (2002). Toward a greater understanding of: premarital cohabitation                                                                                                                                           and marital commitment. Journal of Marriage and Family, 64 (1), 180- 193.
Damirchi, y., Salahian, A. (2018). The relation between attachment styles, love and sexual satisfaction with lonliness in women. Quarterly  Journal of Women Social and Psychological Studies , 16(1), 177-199 [Text in Persian]
DiTommaso, E., Brannen-McNulty, C., Ross, L., & Burgess, M. (2003). Attachment styles, social skills and loneliness in young adults. Personality and individual differences35(2), 303-312.
Di Tommaso, E., & Spinner, B. (1993). The development and initial validation of the social and emotional loneliness scale for adults. SELSA, 14(1),127-34.
Enayat, H., & Parnian, L. (2013). The study of cultural globalization and tendency to fertility. Quartely Journal of Women and Society, 4 (2), 109-136. [Text in Persian]
Eshaghi, M., Mohebi, F., Papynezhad, SH., & Jahandar, Z. (2014). Childbearing challenges for working women; a qualitative study. Womam in Development and Politics (Women's Rresearch), 12(1), 111-134. [Text in Persian].
Godazandeh, M. (2000). Comparison of sensation seeking among offenders with the number of convictions and the type of crime in women aged 11- 60 years in prison ward of Evin prison in Tehran. (Master thesis in Psychology), Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. [Text in Persian]
Haghighi, J., Shokrkon, H., & Mousavi Shooshtari, M. (2003). Investigating the relationship between family emotional climate and adjustment of female students in Ahwaz middle school. Journal of Educational Sciences and Psychology, 3 (1 & 2): 79- 108. [Text in Persian]
Hecht, D.T., &  Baum, S.K. (1984). Conceptualizationing romantic live as an attachment presses. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 23-38.
Hecht, D. T., & Baum, S. K. (1984). Lonliness and attachment patterns in young adults. Journal of clinical psychology, 40, 193-197.
Johnson, M. P. (1991). A psychometric exploration of marital satisfaction and commitment, Journal of Behavior and personality, 10, 923 - 932.
Johnson, M. P. (1999). The tripartite nature of marital commitment: personal, moral, and structural reasons to stay married. Journal of Marriage and the Family, 61, 160-177.
Johnson, M. P. (1973). Personal and structural commitment to relationships: Experiences of choice and constraint in handbook of interpersonal commitment and relationship stability j. m Adams and W. H. jones, ends (pp. 73-87)., news York: Kluwer Academic.
Johnson, M. S. (2006). The contribution of couple leisure involvement, leisure time, and leisure satisfaction to marital satisfaction. Journal of Marriage & Family Review, 40(1), 103-112.
Jowkar, B., & Salimi, A. (2012). Psychometric properties of the short form of the social and emotional loneliness scale for adults (SELS-S). Journal of Behavioral Sciences, 5(4), 311-317. [Text in Persian]
Khadivzadeh, T., Latifnezhad, R., Bahrami, M., Taghipour, A., Abbasi showazi, M.J. (2013). The effect of social network on couples' intentions regarding the birth of their first child. Iranian Journal of Reproductive Medicine, Vol11 (3), 209-218. [Text in Persian]
Kline, R. B. (2010). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, NY: Guilford Press.
Kruschwitz, J. D., Simmons, A. N., Flagan, T., & Paulus, M. P. (2012). Nothing to lose: processing blindness to potential losses drives thrill and adventure seekers. Neuroimage59(3), 2850-2859.
Mansourian, M. K., & Khoushnevis, A. (2006). Sex Prefrences and the desire of married woman for fertility behavior: A case study carried out in Tehran. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University, 24(2),129-146. [Text in Persian]
Marmorstein, N. R. (2013). Associations between dispositions to rash action and internalizing and externalizing symptoms in children. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 42(1): 131–138.
McCarthy, G. (1999). Attachment style and adult love relationships and friendships, British Journal of Medical Psychology, 72 (3), 21-30
McDonald, B. (2000). Gender equality in theories of fertility transition population. Journal of Population Research, 17(1), 1-15.
Miller, W. B. (1995). Childbearing motivation and its measurement. Journal of Biosocial Science27(4), 473-487.
Miller, W. B. (2011). Differences between fertility desires and intentions: Implications for theory, research and policy. Vienna Yearbook of Population Research, 75-98.
Norouzi, F., Askari Nodoushan, A., & Hosseini, H. (2017). Comparative study of contraceptive use determinants in urban and rural areas of Ilam district. Journal of Woman and Family Studies, 5(2), 193-220.  [text in Persian].
Plutchik, R. (1982). A psycho evolutionary theory of emotion. Social Science Information, 21(4), 43-52.
Rahmani, s., Gholamali Lavasani, M,. Tanha, Z. (2016). gender differences in personality and sensation seeking of tehran university students. Quarterly  Journal of Women Social and Psychological Studies, 13(3),153-174.[Text in Persian]
Reichmann, F. (1959). Loneliness. Journal of Psychiatry, 22(1), 1–15.
Reynold, J., & Mansfield, P. (1999). The effect of changing attitudes to marriage on its stability: Lord chancellor’s Department. High Divorce Rates: The state of the evidence on Reasons and Remedies1, 1-3.
Rezaei, J., Ahmadi, A., Etemadi, A., Rezaei, M., & Shahdoust, Z. (2013). The effect of training of Islamic lifestyle with emphasis on family system on marital intimacy. Psychological Studies, 9(3),79-106. [text in Persian]
Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of personality assessment66(1), 20-40.
Russell, D., Peplau, L. A., & Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: concurrent and discriminant validity evidence. Journal of personality and social psychology39(3), 472.
Scultz, D. P., & Scultz, S. E. (2012). Theories of  personality. Translated by:  Yahya Seyed Mohammadi, Tehran: Virayesh. (Original work published 2005) [Text in Persian]
Shahsiah, M., Bahrami, F., Mohebi, S. (2009). On the relationship between sexual satisfaction and marital commitment among couples in Shahreza City, Central part of Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health,Volume, 11(43), 233-238 [Text in Persian]
Tavousi, M., Haerimehrizi, A. A., Sadighi, J., Motlagh, M. E., Eslami, M.,   Naghizadeh, F., & et al. (2017). Fertility desire among Iranians: A Nationwide Study. Payesh, 16(4), 401-410. [Text in Persian]
Voisin, D. R., Tan, K., & DiClemente, R. J. (2013). A longitudinal examination of the relationship between sexual sensation seeking and STI-related risk factors among African American females.  AIDS Education and Prevention, 25(2), 124-138. 
Zheng, Y., Xu, J., Jia, H., Tan, F., Chang, Y., Zhou, L., & Qu, B. (2011). Electrophysiological correlates of emotional processing in sensation seeking. Biological Psychology, 88, 41–50.
Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge Press.
Zuckerman, M., Eysenck, S. B., & Eysenck, H. J. (1978). Sensation seeking in England and America: Cross-cultural, age, and sex comparisons. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46(1), 139-149.  
Zuckerman, M., & Kuhlman, D. M. (2000). Personality and Risk-Taking: common biosocial factors. Journal of personality, 68(6), 999-1029.