حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه‌گری راهبردهای مقابله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

افسردگی پس از زایمان  یکی از اختلالات خلقی زنان است و در بیش از نیمی از موارد، شناسایی و درمان نمی‌شود و تبعات آن متوجه زندگی زناشویی و الگوی رشدی فرزندان می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش واسطه­گری راهبردهای مقابله­ای در رابطه بین  حمایت اجتماعی ادراک‌شده و افسردگی پس از زایمان بود. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های همبستگی بود که در آن از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نمونه آماری شامل 200 نفر از کلیه زنانی که شش ماه بود صاحب فرزند شده بودند به صورت در دسترس از مرکز بهداشت شهر تهران انتخاب شدند. داده­های پژوهش با استفاده از پرسشنامه­های راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (WOCQ) افسردگی پس از زایمان ادینبرگ (EPDS) و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده (MSPSS) گردآوری شد. داده­ها به کمک نرم افزار آماری Spss و Amos تحلیل شدند. میانجی‌گری نسبی راهبردهای مقابله‌ای با داده‌های جمع آوری شده تأیید شد و راهبردهای مقابله‌ای مسئله محور و هیجان محور 32% از پراکندگی نمرات افسردگی زنان را تبیین نمودند. همچنین اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر افسردگی پس از زایمان از طریق راهبردهای مقابله‌ای مسئله محور و هیجان محور به ترتیب 13/0- و 06/0- به‌دست آمد.مدل مفروض میانجی‌گری نسبی راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌محور و مسئله‌محور در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده با افسردگی با داده­ها برازش مطلوبی داشت. نتایج نشان می­دهد که حلقه مفهومی راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌محور و مسئله‌محور در پیوند دوایر مفهومی حمایت اجتماعی ادراک‌شده با افسردگی دارای نقش مهمی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Coping Strategies in the Relationship between Perceived Social Support and Postpartum Depression

نویسندگان [English]

  • farzane abolghasem firoozkkohi 1
  • Masoud Sharifi 2
  • Hossein PourShahriar 2
  • Omid Shokri 2
1 MA of General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

Postpartum depression is one of the most common and yet not diagnosed and treated diseases in more than half of the women. The present study investigates the mediating role of coping strategies in the relationship between perceived social support and postpartum depression. The study is a correlational research in which the statistical method of structural equation modeling was used. The population of the study consisted of 200 women who had a six months old babies. They were selected using convenience sampling from Tehran Health Centers. Research data were collected using the Lazarus and Folkman Coping Strategies Questionnaire (WOCQ), Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS) and Perceived Social Support Scale (MSPSS). Data were analyzed using SPSS and Amos statistical software. The results of study confirmed the mediating role of coping strategies. The problem-focused and emotion-focused coping strategies explained 32% of the prevalence of depression among women. The indirect effect of perceived social support on postpartum depression through problem-focused and emotion-focused coping strategies was -0.13 and -0.06, respectively. The hypothesized model was well-fitted to the data. The results show that the emotion-oriented and problem-based coping strategies play significant role in relationship between perceived social support and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postpartum Depression
  • Perceived Social Support
  • Coping Strategies
پورخالقی، نجمه؛ عسکری زاده، قاسم و فضیلت پور، مسعود. (1396). ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن در زﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖزا: ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻮع زاﯾﻤﺎن. مجله سلامت و مراقبت، 19(1)،18- 29.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS.تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
سهرابی، فرامرز؛ مام­شریفی، پیمان؛ رافضی، زهره و اعظمی، یوسف.(1397). پیش­بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سلامت روان، حمایت اجتماعی و ابعاد شخصیتی روان­رنجورخویی و توافق­پذیری. نشریه روان­پرستاری، 6(6)،57- 66.
شکری، امید؛ کرمی نوری، رضا؛ فراهانی، محمدنقی و مرادی، علیرضا. (1395). رواسازی میان فرهنگی مقیاس چندبُعدی حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی. نشریه تحقیقات فرهنگی ایران، 9(2)، 10-75.
محمودعلیلو، مجید؛ ارجی، اکرم؛ بخشی پور رودسری، عباس و شاهجویی، تقی. (1390). رابطه ویژگی شخصیتی و راهبردهای مقابله­ای در معتادان HIV مثبت. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 33(1)،70- 76.
مسعودی­نیا، ابراهیم. (1390). رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان. نشریه پرستاری ایران، 24(70)،8- 18.
موحد، مجید و حسینی، مریم. (1395). کندوکاو راهبردهای مقابله‌ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 14(4)، 7-42.
ندایی، علی. (1393). بررسی تفاوت‌های جنسیتی در راهبردهای مقابله‌ای در سازگاری زناشویی و مقایسه آن در زوجین شهر اصفهان. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 12(3)،141- 167.
هداوند اول، غزل؛ مهرابی کوشکی، حسینعلی و یزدخواستی، بهجت. (1396). بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 15(2)، 81-104.
American Psychiatric Association.(2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC: APA.
Arora, S., Russ, S., Petrides, K. V., Sirmanna, P., Aggarwal, R, Darzi, A., & Sevdalis, N. (2011). Emotional intelligence and stress in medical students performing surgical tasks. Academic Medicine, 86(10), 1311-1317.
Baker, B. J., & Yang, I. W. (2018). Social media as social support in pregnancy and the postpartum. Sexual & reproductive healthcare: official journal of the Swedish Association of Midwives, 17, 31-34.
Beck, C. T. (1995). The effects of postpartum depression on maternal-infant interaction: A meta-analysis. Nursing research, 44(5), 298-304.
Beck, C. T. (2001). Predictors of postpartum depression: an update. Nursing Research, 50: 275–285.
Bruwer, B., Emsley, R., Kidd, M., Lochner, C., & Seedat, S. (2008). Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in youth. Comprehensive Psychiatry,      49(2), 195-201.
Cairns, K. E., Yap, M. B. H., Pilkington, P. D., & Jorm, A. F. (2014). Risk and protective factors for depression that adolescents can modify: a systematic review and meta-             analysis of longitudinal studies. Journal of affective disorders, 169, 61-75.
Carver, C. S., & Connor-Smith, J. (2010). Personality and coping. Annual review of psychology, 61, 679-704.
Cox, J. L., Holden, J. M., and Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782-786.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). Modeling structural equations with PLS software. Academic Jihad Publications, first edition. [Text in Persian]
Enns, A., Eldridge, G. D., Montgomery, C., & Gonzalez, V. M. (2018). Perceived stress, coping strategies, and emotional intelligence: A cross-sectional study of university students in helping disciplines. Nurse Education Today, 68, 226-231.
Focht, A., & Kellner, C. H. (2012). Electroconvulsive therapy (ECT) in the treatment of postpartum               psychosis. The journal of ECT, 28(1), 31-33.
Fu, C. W., Liu, J. T., Tu, W. J., Yang, J. Q., & Cao, Y. (2015). Association between serum25‐ hydroxyl vitamin levels measured 24 hours after delivery and postpartum depression. International Journal of Obstetrics Gynecology, 122(12), 1688–1694.
Gavin, N. I., Gaynes, B. N., Lohr, K. N., Meltzer-Brody, S., Gartlehner, G., & Swinson, T. (2005). Perinatal depression: a systematic review of prevalence and incidence. Obstetrics & Gynecology, 106(5), 1071-1083.
Gottlieb, B. H., & Bergen, A. E. (2010). Social support concepts and measures. Journal of                Psychosomatic Research. 69 (5),20- 511.
Hahn-Holbrook, J., Cornwell-Hinrichs, T., & Anaya, I. (2018). Economic and Health Predictors of               National Postpartum Depression Prevalence: a Systematic Review, meta- analysis, and meta-Regression of 291 Studies from 56 countries. Frontiers in psychiatry, 8,           248.
Hadavand Aval, G., mehrabi koushki, H., yazdkhasti, B. (2017). Study the effect of ethnicity on mental health, Spousal abuse, Social support and marital satisfaction. Women's Studies Sociological and Psychological, 15(2), 81-104. [Text in Persian]
Holubova, M., Prasko, J., Ociskova, M., Grambal, A., Slepecky, M., Marackova, M., ... & Zatkova,               M. (2018). Quality of life and coping strategies of outpatients with a depressive disorder in maintenance therapy–a cross-sectional study. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 14, 73.
Horwitz, A. G., Czyz, E. K., Berona, J., & King, C. A. (2018). Prospective associations of coping styles with depression and suicide risk among psychiatric emergency patients. Behavior therapy, 49(2), 225-236.
Karaca, Z., Tanriverdi, F., Unluhizarci, K., & Kelestimur, F. (2010). Pregnancy and pituitary disorders. European Journal of Endocrinology, 162(3), 453-475.
Khurana, A., & Romer, D. (2012). Modeling the distinct pathways of influence of coping strategies on youth suicidal ideation: A national longitudinal study. Prevention Science, 13(6), 644-654.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer publishing company.
Liu, W., Li, Z., Ling, Y., & Cai, T. (2016). Core self-evaluations and coping styles as mediators between social support and well-being. Personality and Individual Differences, 88, 35-39.
Mahmoud Aliloo, M., Arij, A., Bakhshipour Roudsari, A., & Shahjooee, T. (2011). relationship between personality traits and coping styles in HIV positive, addict males. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. 33(1), 70-76. [Text in Persian]
Marguerite, S., Laurent, B., Marine, A., Tanguy, L., Karine, B., Pascal, A., & Xavier, Z. (2017). Actor-partner interdependence analysis in depressed patient-caregiver dyads: Influence of emotional intelligence and coping strategies on anxiety and depression. Psychiatry research, 258, 396-401.
Masoudnia, E. (2011). Relationship between Perceived Social Support and Risk of Postpartum Depression disorder. Iran Journal of Nursing, 24(70), 8-18. [Text in Persian]
Mohed, M., & Hoseini, M. (2017). Exploring the Middle-aged women's strategies to deal   with aging and age-related physical changes. Women's Studies Sociological and Psychological, 14(4), 7-42. [Text in Persian]
Monzon, C., Lanza di Scalea, T., & Pearlstein, T. (2014). Postpartum psychosis: updates and clinical            issues. Psychiatric times. 31(1), 125-132.
Nedaei, Ali. (2014). The Study of Gender Differences in Coping Strategies in Marital Adjustment and Comparison in Couples in Isfahan. Women's Studies Sociological and Psychological, 12(3), 141-167. [Text in Persian]
Nrugham, L., Holen, A., & Sund, A. M. (2012). Suicide Attempters and Repeaters: Depression and Coping a Prospective Study of Early Adolescents Followed up as Young Adults. The Journal of nervous and mental disease, 200(3), 197-203.
O'brien, L., Mathieson, K., Leafman, J., & Rice-Spearman, L. (2012). Level of stress and common coping strategies among physician assistant students. The journal of physician assistant education: the official journal of the Physician Assistant Education Association, 23(4), 25-29.
O'hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum depression: current status and future directions.              Annual review of clinical psychology, 9, 379-407.
Pourkhaleghi, N., Askarizadeh, G., & Fazilat-Pour, M. (2017). Predicting Post-Partum Depression of Nulliparous Women: Role of Social Support and Delivery Type. Journal of Health & Care, 19(1), 18-29. [Text in Persian]
Shokri, O., Kormi Nouri, R., Farahani, M., Moradi, A. (2016). The Quality of College Life from Viewpoint of Native and Non-Native Students of Tehran’s Public Universities. Journal of Iran Cultural Research, 9(2), 75-100. [Text in Persian]
Sohrabi, F., MamSharifi, P., Rafezi, Z., & A'azami, Y. (2019). Predicting Addiction Potential            based on Mental Health, Social Support and Neuroticism and Agreeableness Personality Traits. Iranian Journal of Psychiatry Nursing, 6(6), 57-66. [Text in Persian]
Shorey, S., Chee, C., Chong, Y. S., Ng, E. D., Lau, Y., & Dennis, C. L. (2018). Evaluation of              Technology-Based Peer Support Intervention Program for Preventing Postnatal Depression: Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR  research protocols, 7(3), 25-32.
Surkan, P. J., Ettinger, A. K., Hock, R. S., Ahmed, S., Strobino, D. M., & Minkovitz, C. S. (2014). early maternal depressive symptoms and child growth trajectories: a longitudinal analysis of a nationally representative US birth cohort. BMC pediatrics, 14(1), 185-192.
Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen). (2010). National guidelines for the treatment of depression and anxiety disorders (Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom). Available at: (accessed 20 April 2017).
Tahirkheli, N. N., Cherry, A. S., Tackett, A. P., McCaffree, M. A., & Gillaspy, S. R. (2014). Postpartum depression on the neonatal intensive care unit: current perspectives. International Journal of Women's Health, 6, 975-87.
Thoits, P. A. (2011). Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health.       Journal of health and social behavior, 52(2), 145-161.
VanderKruik, R., Barreix, M., Chou, D., Allen, T., Say, L., & Cohen, L. S. (2017). The global            prevalence of postpartum psychosis: a systematic review. BMC psychiatry, 17(1), 272.
Webster, J., Nicholas, C., Velacott, C., Cridland, N., & Fawcett, L. (2011). Quality of life and            depression following childbirth: impact of social support. Midwifery, 27(5), 745-749.
Zimet, G. D.; Dahlem, N. W.; Zimet, S. G.; & Farley, G. K. (1988). The multidimensional   scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 52 (1), 30-41.