سهم خودکارآمدی و هیجان خواهی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در دختران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مشاوره،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی سهم خودکارآمدی و هیجان خواهی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت انجام گرفت. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را دختران دانش‌آموز پایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه تشکیل می‌داد که در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس دولتی منطقه 8 تهران به تحصیل اشتغال داشتند.240 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران، هیجان خواهی زاکرمن و اعتیاد به اینترنت یانگ اجرا شد. نتایج تحلیل داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری سلسله‌مراتبی نشان داد که خودکارآمدی و هیجان خواهی می توانند اعتیاد به اینترنت را در گروه نمونه پیش بینی می کنند.همچنین یافته های نشان داد بین خودکارآمدی با اعتیاد به اینترنت همبستگی منفی و معنادار؛ و بین مؤلفه‌های هیجان خواهی با اعتیاد به اینترنت همبستگی مثبت و معناداری وجود داردواز چهار مؤلفه هیجان خواهی تنها مؤلفه ماجراجویی به صورت مثبت و معنادار اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی می‌کند. بنابراین، می توان گفت با توجه به اهمیت استفاده از اینترنت در زندگی امروز و در نظر گرفتن سهم هر یک از متغیرهای خودکارآمدی و هیجان خواهی درپیش بینی اعتیاد به اینترنت می توان برای استفاده مناسب از اینترنت،طرح ریزی های دقیق انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The contribution of self-efficacy and sensation-seeking in predicting internet addiction in girls

نویسندگان [English]

  • Almara Darasian Salmasi 1
  • simindokht rezakhani 2
1 Counseling Department,Roudehen Branch,Islamic Azad University,Roudehen,Iran
2 Department of counseling,Roudehen Branch,Islamic Azad university,Roudehen,Iran(Corresponding auther)
چکیده [English]

The present study was only conducted to investigate the contribution of self-efficacy and sensation-seeking in predicting internet addiction. The study was descriptive study from the correlation type. Statistical population was constituted of female students of the second and third grade of the secondary school who were studying in the public schools in district 8 of Tehran in the educational year of 2015-2016. 240 students were selected by multistage random sampling. General Self-Efficacy Questionnaires of Scherer et al, Zuckerman's Sensation-Seeking and young Internet Addiction was performed. Results of data analysis by pearson correlation and hierarchical multivariate regression showed that self-efficacy and sensation-seeking can predict the internet addiction in the sample group. The results also showed that there was a significant negative correlation between self-efficacy and internet addiction, and there is a significant positive correlation between the components of sensation-seeking and internet addiction; and from four components of the sensation-seeking, only adventure component forecasts the internet addiction. Therefore, it could be said that given the importance of using the internet in today's life and considering the contribution of self-efficacy and sensation-seeking in predicting internet addiction, accurate planning can be made for appropriate use of the internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • self-efficacy
  • Sensation-seeking