سهم خودکارآمدی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مشاوره،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی،رودهن،ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران(نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم خودکارآمدی و هیجان خواهی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت انجام گرفته است. پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری را دختران دانش‌آموز پایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 95-1394 در مدارس دولتی منطقه 8 تهران به تحصیل اشتغال داشتند.240 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و از پرسشنامه‌های خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982)، هیجان خواهی زاکرمن (1978) و اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری سلسله‌مراتبی نشان داد که بین خودکارآمدی با اعتیاد به اینترنت همبستگی منفی و معناداری وجود دارد(01/0>P 561/0-= β ) و خودکارآمدی می‌تواند  4/31 درصد از اعتیاد به اینترنت در گروه نمونه را تبیین کند. همچنین نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های هیجان خواهی با اعتیاد به اینترنت همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0ρ<). هیجان خواهی 4/7 درصد واریانس اعتیاد به اینترنت را در  گروه نمونه تبیین می‌کند و از چهار مؤلفه هیجان خواهی تنها مؤلفه ماجراجویی به صورت مثبت و معنادار اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی می‌کند (01/0 p<،256/0=β). یافته‌ها نشان داد که خودکارآمدی و هیجان خواهی می‌توانند در مجموع 7/38 درصد از اعتیاد به اینترنت را در گروه نمونه پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The contribution of self-efficacy and sensation-seeking in predicting internet addiction in girls

نویسندگان [English]

  • Almara Darasian Salmasi 1
  • Simindokht Rezakhani 2
1 Counseling Department,Roudehen Branch,Islamic Azad University,Roudehen,Iran
2 Department of counseling,Roudehen Branch,Islamic Azad university,Roudehen,Iran(Corresponding auther)
چکیده [English]

The present study was only conducted to investigate the contribution of self-efficacy and sensation-seeking in predicting internet addiction. The study was descriptive study from the correlation type. Statistical population was constituted of female students of the second and third grade of the secondary school who were studying in the public schools in district 8 of Tehran in the educational year of 2015-2016. 240 students were selected by multistage random sampling. General Self-Efficacy Questionnaires of Scherer et al, Zuckerman's Sensation-Seeking and young Internet Addiction was performed. Results of data analysis by pearson correlation and hierarchical multivariate regression showed that self-efficacy and sensation-seeking can predict the internet addiction in the sample group. The results also showed that there was a significant negative correlation between self-efficacy and internet addiction, and there is a significant positive correlation between the components of sensation-seeking and internet addiction; and from four components of the sensation-seeking, only adventure component forecasts the internet addiction. Therefore, it could be said that given the importance of using the internet in today's life and considering the contribution of self-efficacy and sensation-seeking in predicting internet addiction, accurate planning can be made for appropriate use of the internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • self-efficacy
  • Sensation-seeking
اصغرنژاد، طاهره؛ احمدی ده قطب‌الدینی، محمد؛ فرزاد، ولی‌الله و خدا پناهی، محمد کریم . (1385). مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر. مجله روان‌شناسی،10(3)،262- 274.
انسرودی ،الناز؛ حسینیان،  سیمین ؛ صالحی، فاطمه و مومنی، فرشته.(1392). رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارض نوجوان با والدین ،حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و شادکامی . فصلنامه خانواده و پژوهش،10(3)،77-94.
چناری،سمیرا و یوسفی،فریده.(1394).ابعاد خودکارآمدی نوجوانان در گونه‌های مختلف خانواده در مدل بافت نگر فرآیند و محتوای خانواده. مجله روش‌ها و مد‌‌‌‌ل‌های روان‌شناسی،5(18)،1-24.
خواجوی، داریوش و قنبری چشمه کمر،لیلا(1393). مقایسه عزت نفس، خود‌کارآمدی جسمانی و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر با اضطراب اجتماعی اندام بالا و پایین. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان،12(3)،93-113.
دلیری،مجتبی و آقایوسفی،علی‌رضا.(1394). نقش خودکارآمدی و هراس اجتماعی در پیش‌بینی وابستگی به اینترنت در دانش‌آموزان. فصلنامه رویش روان‌شناسی،4(4)،93-104.
رحمانی، سوده؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و تنها ،زهرا.(1394).تفاوت‌های جنسیتی و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان،13(3)،153-174.
رحمتی،صمد(1395). ارتباط سرمایه های روان شناختی و معنویت با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.مجله اخلاق پزشکی،10(38)، 7-17.
رضایی جمالویی، حسن ؛آریاپوران، سعید؛ کچویی،محسن؛ مرادی، حسین و طاهری، مهدی.(1394).پیش‌بینی کاهش مصرف مواد در دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس دل‌بستگی به خدا، نگرش مذهبی، حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی .فصلنامه  روان‌شناسی و دین،8(2)،79-96.
زمانی، بی‌بی عشرت و دهقانی پوده،لیلا.(1393).کاربرد اینترنت بر مبنای خودکارآمدی و کلیشه‌های جنسیتی در دانشجویان در دانشگاه اصفهان. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 12(2)،147-170.
سلطانی، مهری؛ فولادوند، خدیجه و فتحی آشتیانی ، علی.(1389). رابطه هویت و هیجان‌خواهی با اعتیاد  اینترنتی . مجله علوم رفتاری، 4(3)،191-197.
علوی، سید سلمان؛ اسلامی،مهدی؛ مرآثی، محمدرضا؛ نجفی، مصطفی؛ جنتی فرد، فرشته و رضاپور، حسین. (1389). ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ. مجله علوم رفتاری، 4(3)،183-189.
غلامعلی لواسانی، مسعود ؛ آذرنییاد، آرش؛ مهمان پذیر، پریا و رضائیان، حمید .(1392) نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمال‌کاری تحصیلی در پیش‌بینی میزان وابستگی به اینترنت .مجله جهانی رسانه  نسخه فارسی،8(2)، 1-26 .
غیبی،اکرم و زارعی،حیدر علی.(1397). پیش بینی‌اعتیاد‌ به‌ اینترنت ‌بر‌اساس ‌هیجان‌خواهی‌و‌سبک‌های ‌هویت ‌در ‌دانش آموزان. مجله روان‌شناسی و روانپزشکی شناخت،5 (3)،53-65.
گنجی،بی نظیر و توکلی،سمیرا(1397).بررسی رابطه بین سرمایه های روان شناختی و تاب آوری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،11(1):107-102.
محوی شیرازی،مجید.(1387).بررسی اعتبار،پایایی و هنجاریابی مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ. دوماهنامه دانشور رفتار،15(28)،35-48.
هویت ، دنیس و کرامر، دانکن.(1389).مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و مشاوره( ترجمه حسن پاشا شریفی،جعفر نجفی زند، قدسی احقر، مالک میرهاشمی، فریده دوکانه ای فرد و نسترن شریفی). تهران : انتشارات سخن (تاریخ انتشار به زبان اصلی،2004).
 
Alavi, S. S., Eslami, M., Maracy, M. R., Najafi, M., Jannatifard, F.,&Rezapour, H. (2010). Psychometric properties of Young internet addiction test.Journal of Women Studies Sociological and Psychological, 4(3):89-183.[Text in Persian].
Armuma, P.& Chellappanb, K.(2016). Social and emotional self-efficacy of adolescents: measured and analysed interdependencies within and across academic achievement leve. International Journal of Adolescence and Yout: 21(3), 279–288.
Asgharnejad,T.,Ahmadi dehghotboddini,M., Farzad,V., & khodapanahi, M.K .(2006).psychometric properties of Sherer’s General self-efficacy scale.Journal of Psychology, 10(3):262-274.[Text in Persian].
Aydin, B.(2017). Resorting to internet: A look at university students’ problematic internet use through meaning in life, self-efficacy and self-esteem.Journal of Human Science,14.(2): 1938-1950.
Aydin,B.& Volkan Sari,S.(2011).Internet addiction among adolescents: the role of self-esteem. Procedia social and Behavioral sciences, 15 :3500-3505.
Bagappa Chalawadi, DV. D.(2016). The effect of  internet  uses on youth. International Journal of Applied Research ,2(1): 247-250.
Berte,D.Z.,Mahamid,F.A.,Affouneh,S.(2019).Internet addiction and perceived self-efficacy among university students.Journal of Mental Health and Addiction.[Online]Available at https://doi.org/10.1007/s11469-00160-8.
Błachnio, A.,Przepiórk, A., Durak,E., Durak,M.,& Sherstyuk,L.(2016). The role of self-esteem in Internet addiction: a comparison between Turkish, Polish and Ukrainian samples. The European Journal of Psychiatry,30(2):149-155.
Byck,G.R.,Swann,G.,Schalet,B.,Bolland,J.&Mustanski,B.(2015).Sensation seeking predicting growth in adolescent. Problem behaviors. Child Psychiatry & Human Development, 46(3): 466-473.
Chandalia, T.A.,& Desai,M.D.(2016). Sensation seeking and internet addiction among girls and boys.Indian Journal of Community Psychology,12(1):139-144.
Chenari, S.,& Yousefi, F.(2014). The adolescents’ self-efficacy dimensions in different family types based on the contextual family process and content model.Journal Management system, 5(18):1-24. [Text in Persian].
Craparo,G.,Messina,R.,Severino,S.,Fasciano,S.,Cannella,V.,Gori,A.,Cacioppo,M.&Baiocco,R.(2014).The relationships between self-efficacy,internet addiction&shame.Indian journal of psychological medicince,36(3):304-307.
Dalir, M. & Aghayoosefi , A. R.(2016). The role of self-efficacy and social phobia in the prediction of internet dependency in students.Journal of Rooyesh-e- Ravanshenasi,4(4):93 -104. ]Text  in Persian[.
Do,k.Y. & Lee,K.S.(2018). Relationship between problematic internet use, sleep problems, and oral health in Korean adolescents: A National Survey. International Journal of Environmental Research and Public Health,15(9):1-14.
Doi, K., Doi,   M., Yaegashi, Y. &   Nishitani, M. (2018). Outline   and   issues of  internet addiction. Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, 6(5):1-2.
Evren,G.,Dalbudak,E.,Evren,B.&Giftic Demiric,A.(2014).High risk of internet addiction and its relationship with lifetime substance use psychological and behavioral problems among 10th grade adolescents.Psychiatria danubia,26(4):330-339.
Field,A.(2013).Discovering Statistics using SPSS(4th ed).London: Sage.
Ganji,B.&Tavakoli,S.(2018).Surveying the relationship between psychological capital and academic resiliency with internet addiction of student.Journal of Education Strategies in Medical Sciences,11(1):102-107.[Text in Persian].
Gheibi, A., & Zarei, H. A.(2018). Prediction of internet addiction based on emotion seeking and identity styles in students. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry,5(3):53-65. [Text in Persian].
Gholamali Lavasani, M., Azarniad, A., MehmanPazir, P.,& Rezaian, H.(2013). The role of  academic self-efficacy and some aspects of academic procrastination on prediction of the levels of dependency on internet.Global Media Journal, 8(2):1-26.(Text  in Persian).
Heidari, M., Morovati, Z., Khanbabai, R.,& Farshchi, N.(2016). The role of mindfulness, general self-efficacy and emotional intelligence in predicting perceived stress in female students. Journal of Women’s studies sociological and psychological,15(1):189-212.]Text  in Persian[.
Howitt,D.&Cramer, D.(2010).Introduction to Research Methods in Psychology. Translated by: H. P Sharifi.,J. Najafi Zand.,Gh. Ahghar.,M. Mirhashemi.,F. Dokaneheei Fard &N. Sharifi.(2010).Tehran:Sokhan Publication. [Text in Persian].
Iskandar,M.&Akin,A.(2010).Social self-efficacy,academic loucus of control & internet addiction.Computer & Education, 54(4):1101-1106.
Jung, J.H.& Rhee, M.K.(2014).Exploration of causal model among sensation seeking, impulsiveness, internet addiction, and negative emotions: moderating effect of self-regulation as a character strength. The Korean Journal of Health Psychology,19(3):747– 767.
Karacic, S.& Oreskovic, S.(2017). Internet addiction through the phase of adolescence: A Questionnaire Study.JMIR Ment Health,4(2):1-11.
Karaer,Y. & Akdemir,D.(2019). Parenting styles, perceived social support and emotion regulation in adolescents with internet addiction. Comprehensive Psychiatry,92: 22-27.
Karatay,G. & Gürarslan Baş,A.(2017). Effects of role-playing scenarios on the self-efficacy of students in resisting against substance addiction: A Pilot Study. The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing,54:1-6.
Kassiani, K., Evanthia, P., Vlachou, R.I., Aspridis, G.M., Nikolaos, B.& Dimitrios, T.(2018). A study about Internet addiction of university students. Journal of Educational and Social Research, 8 (1):27-32.
Kawabe, K., Horiuchi,H., Ochi,M., Oka,Y. & Ueno,S.I.(2016). Internet addiction: Prevalence and relation with mental states in adolescents. PNC Psychiatry Clin Neurosci, 70(9): 405–412.
Khajavi, D., Ghanbari Cheshmeh Kamareh, L. (2014). Self-esteem law, physical self-efficacy and physical readiness of female students with upper and lower body social anxiety.  Journal of Women Social and Psychological Studies, 12(3), 93-113. [Text in Persian]
Kline ,R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. edition2. New York & London: Guilford press.
Mahvi Shirazi ,M.(2008). Reliability,Validity and manner of Zuckerman sensation-seeking culture-based scale. Journal of  Daneshvar Raftar, 15(28):35-48.]Text in Persian[.
Meyers,L.S.,Gamest,.G., & Goarin,A.J. (2006).Applied multivariate research, design and interpretation. London& New Deihi: Sage publication.
Mihajlov, M. & Vejmelka, L.(2017). Internet addiction: A review of the first twenty years. Psychiatria Danubina,29(3): 260-272.
Mishra,S.i&Shanwal,V.K.(2014).Role of family environment in developing self efficacy of adolescents. Integrated Jornal of Social Sciences,1(1):28-30.
Müller , K.W ., Dreier, M., Beutel, M.E. & Wölfling, K.(2016). Is sensation seeking a correlate of excessive behaviors and behavioral addictions? A detailed examination of patients with gambling disorder and internet addiction. Psychiatry Research,242:319–325.
Munno,D.,Cappellin,F.,Saroldi,M.,Bechon,E.,Guglielmucci,F.,Passera,R.&Zullo,G.(2017). Internet addiction disorder: Personality characteristics and risk of pathological overuse in adolescents. Psychiatry Research, 248:1-5.
Onsroudi ,E., Hosseinian,S.,Salehi,F.&Mo’meni,F.(2013). The interrelationship of internet addiction, adolescents’ conflict with parents, multidimensional perceived social support, and happiness. Journal of family and research, 10( 3): 77-94. [Text in Persian].
Othman,Z., Lee,C.W.& Kueh,Y.C.(2017). Internet addiction and personality: Association with impulsive sensation seeking and neuroticism-anxiety traits. International Medical Journal,24(5):375 – 378.
Panicker,J.&Sachdev,R.(2014).Relations among loneliness,depression, anxiety stress and problematic internet use. International journal of research in applied , natural and social sciences,2(9): 1-10.
Rahmani,S.,Gholamali Lavasani,M..&Tanha, Z.(2015).Gender differences in personality and sensation seeking of Tehran university students. Journal of Women’s studies sociological and psychological, 13(3): 153-174.[Text in Persian].
Rahmati,S.(2017).The relationship betweem psychological capital and spirituality with internet addiction among students at Jondishapour university of medical sciences. Medical Ethics Journal,10(38):7-17.[Text in Persian].
Rebisz,S.,&Sikora,I.(2016). Internet addiction in adolescents.Practice and Theory in Systems of Education,11(3):194-204.
Rezaii Jamaluii, H., Aryaporan, S., Kachoei, M., Moradi, H.,&Taheri, M.(2014). Prediction of decreasing the rate of drug misuse among high school students as a result of devotion to god, religious attitude, social support and sensation-seeking. Psychology and Religion,8(2):96-79.[Text in Persian].
Şahin, C.(2014). An analysis of the relationship between internet addiction and depression levels of high school students. Participatory Educational Research (PER),1(2): 53-67.
Seabra,L., Loureiro,M., Pereira, H.,Monteiro,S., Afonso,R.M.,& Esgalhado,G.(2017). Relationship between internet addiction and self-esteem: Cross- Cultural study in Portugal and Brazil. Interacting with Computers,29(5): 767–778.
Shubnikova,E.G., Khuziakhmetov,A.N.,& Khanolainen,D.P.(2017). Internet-addiction of adolescents: diagnostic problems and pedagogical prevention in the educational environment. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(8):5261-5271.
Siyez, D.M.(2014).Gender and sensation secking as predictor variables of problematic internet use by high school students. The Turkish journal on addictins, 1 (1):78-97.
Soltani,M.,Fooladvand,Kh.&Fathi-Ashtiani,A.(2010).Relationship between identity and sensation- seeking with internet addiction. Journal of Behavioral Science,4(3):191-197.[Text in Persian].
Sourani Yancheshmeh, R.(2018). Role of self-efficacy and sensation-seeking in predicting adolescents' tendency towards risk-taking behaviors (Case Study: High school second-grade students in the fifth region of Tehran).Iranian journal of educational Sociology,1(8):86-92.
Tasi,C.C.,Chuang,S.C.,Liang,J.C.&Tasi,M.J.(2011).Self-efficacy in internet-based learning envionments:A literature  review.Educational Technology &Society,14(4):222-240.
Wang,J.,Chen,J.,Yang,L,&Gao,S.(2013).Meta-analisis of relationship between sensation seeking and internet addiction.Advances in psychological science,21(10):1720-1730.
Wu, C. S. T., Wong, H. T., Yu, K. F., Fok, K. W., Yeung, S. M., Lam, C. H.&Liu, K. M.(2016). Parenting approaches, family functionality and internet addiction among Hong Kong adolescents.BMC.Pediatrics,16(130):1-10.
Yu,L.&Shek,D.T.(2018).Testing longitudinal relationships between internet addiction  and well-being in Hong Kong adolescents: Cross-Lagged analyses based on three waves of data. Child Indicators Research,11(5):1545-1562.
Zamani,B. E.,& Dehghani Poude,L.(2015). A study on internet use, based on self-efficacy and gender stereotypes among university students of Isfahan. . Journal of Women’s studies sociological and psychological,12(2): 147-170 .[Text in Persian].