بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی و به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

2 استاد گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

 
در راستای توجه به سلامت و به‌زیستی در جامعه، در این پژوهش، رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی با به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام بررسی شد. روش پژوهش پیمایشی، براساس طرح مقطعی بود و اطلاعات مورد نیاز به‌وسیلة توزیع پرسشنامه در بین 597 نفر از زنان شهر ایلام گردآوری شد. یافته‌ها بیان‌کنندة آن بود که پاسخگویان دارای احساس نابرابری جنسیتی نسبتاً بالا و میزان به‌زیستی اجتماعی متوسط بودند و همبستگی بین متغیرهای احساس نابرابری جنسیتی و ابعاد آن با به‌زیستی اجتماعی و ابعاد آن در بین زنان مورد بررسی، معنادار و معکوس بود. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد متغیرهای احساس نابرابری اقتصادی، اجتماعی و حقوقی طی 3 مرحله وارد معادله شده و در نهایت بیش از 18 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی به‌زیستی اجتماعی را تبیین نمودند. در مجموع، ارزیابی یافته­ها نشان داد مدل پژوهش حاضر قدرت تبیین و پیش­بینی متوسطی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Relationship between Gender Inequality Perception and Social Well-being among Ilam's Women

نویسندگان [English]

  • Majid Koosheshi 1
  • Mohammad Mirzaie 2
  • Hossein Mahmoudian 3
  • Masoud Almasi 4
1 Assistant Professor, Department of demography, University of Tehran.
2 Professor, Department of demography, University of Tehran.
3 Associate Professor, Department of demography, University of Tehran.
4 Ph.D Student, Department of demography, University of Tehran.  Corresponding Author: almasi_57@yahoo.com
چکیده [English]

To investigate the health and wellbeing in the society more, the social wellbeing of Ilam's women and their perception of gender inequality was analyzed in this study. This is a survey research based on a cross-sectional design. the required information was collected by distributing questionnaire among 597 women in Ilam. The findings suggest that the participants had an high sense of gender inequality and average level of social well-being. The negative correlation between the social well-being and sense of gender inequality was significant. Stepwise regression analysis showed that economic, social and legal inequality entered the equation through three stages, and eventually explained almost 18 percent of the variation in the dependent variable of the social well-being.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • social well-being
  • sense of Gender Inequality
  • Women, Ilam
توسلی، غلامعباس .(1398).نظریه جامعه­شناسی، تهران: انتشارات سمت.
خاوری، کبری؛ سجادی، حمیرا؛ حبیب پورگتابی، کرم و طالبی، مهدی .(1392). رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسی با سلامت روان.فصلنامه رفاه اجتماعی،13(48)،113-130.
رضایی، امید و نوغانی دخت­بهمنی، محسن.(1396). به‌زیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل موثر بر آن. دوفصلنامه علوم اجتماعی، 14(2 )،31- 56.
رفیع­پور، فرامرز .(1378).  آنومییاآشفتگیاجتماعی. تهران: سروش.
رهنما فلاورجانی، زهره و کیانی، مژده .(1394). تأثیر احساس نابرابری جنسیتی بر سرمایه اجتماعی زنان تحصیل‌کرده شهر اصفهان. فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی، 26(2)،77-90.
سپاه­منصور، مژگان .(1396). پیش‌بینی به‌زیستی اجتماعی براساس شخصیت جامعه‌پسند و واکنش روانی در دانشجویان. مجله روان‌شناسی اجتماعی، 2(44)،93-105.
سفیری، خدیجه و جلالوند،انسیه.(1397). بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران). مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 16(2)،7-32.
سفیری، خدیجه و منصوریان راوندی، فاطمه .(1394). کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 13(2)37-66.
 شربتیان، محمدحسن و طوافی، پویا .(1395). مطالعه جامعه­شناختی شاخص­های احساس به‌زیستی اجتماعی شهروندان شهر مشهد. مجله مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 10(4)،115-138.
شکربیگی، عالیه .(1396). بررسی نابرابری جنسیتی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شهر بوکان و میاندوآب، پژوهشنامه زنان،8(3)،47-67.  
صداقتی­فرد، مجتبی و سخامهر،میترا .(1392). تاثیر نابرابری جنسیتی بر میزان مشارکت اجتماعی زنان. فصلنامه جامعه­شناسی مطالعات جوانان،4(10)،43-60.
قاسمی، یارمحمد. (1397). تدوین سند راهبردی زنـان در اسـتان ایـلام. اسـتانداری ایـلام: معاونت سیاسی، امنیتی- اجتماعی.
لک، راضیه و محققی کمالی، حسین.(1398). بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر (مطالعه موردی: دانشگاه علوم به‌زیستی و توانبخشی)، سومین کنفرانس بین المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، صوفیه- بلغارستان، دبیرخانه دائمی کنفرانس.https://www.civilica.com/Paper-PEHCONF03-PEHCONF03_004.html
 میشل، آندره .(1354). جامعه­شناسی خانواده و ازدواج( ترجمه فرنگیس اردلان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نبوی، سید عبدالحسین و علامه،ساجده.(1393). بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان‌های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان اهواز)، مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان،12(3)،7-40.
 
Albert, A. (2012). The effects of Facebook on Egyptian students' social wellbeing. Open Access Scientific Reports,  1(10), 1-13.http://dx.doi.org/ 10.4172/scientificreports.493  
Gallager, M.W., Lopez, S.J., Preacer, K.J. (2009). The hierarchical structure of well-being. Journal of personality (J Pers),77(4),1025-1050 .https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1467-6494.2009.00573.x
Ghasemi, Y. (2018). Develop a strategic document for women in Ilam, Ilam Execution. Political, Security and Social Affairs Deputy. [Text in Persian]
Keyes‚ C. M. (1998). Social Wellbeing. Social Psychology Quarterly, 61 (2), 121-140. DOI: 10.2307/2787065
Khavari, K., Sajadi, H., Habibpour Gatabi , K., & Talebi, M. (2013). gender inequality perception and mental health. Social Welfare Quarterly, 13 (48) ,113-130. http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-1248-fa.html [Text in Persian]
 Kumar, P. K. (2013). The Role of Social Rituals in Well-Being. In An Integrated View of Health and Well-being (pp. 83-98). Springer, Dordrecht.https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-6689-1_6
Lak, R., Mohagheghi kamal, H. (2019). Investigating the relationship between gender inequality and life satisfaction among female students. 3rd International Conference on Psychology, Educational Sciences and Humanities, Sofia – Bulgaria.https://www.civilica.com/Paper-PEHCONF03-PEHCONF03_004.html [Text in Persian]
Larson, J. S. (1996). The World Organization Definition of Health: Social versus Spiritual Health. Social Indicators Research, 38 (2), 181-192. https://www.jstor.org/stable/27522925
Michel, A. (1975). Sociologie de la famille etdu Mariage, Presses universitaires de France.
Nabavi, S. A., Allameh, S. (2014). Investigating gender inequality in bureaucratic organizations, Quarterly  Journal of Women Social and Psychological Studies ,12(3), 7-40 [Text in Persian]. https://dx.doi.org/10.22051/jwsps.2015.1486
Otis-Green, S., & Juarez, G. (2012). Enhancing the social well-being of family caregivers. Seminars in Oncology Nursing, 28(4),246-255.Doi: 10.1016/j.soncn.2012.09.007
Radzyk, J. J. (2014). Validation of a new social well-being questionnaire. (Bachelor's thesis, University of Twente). Netherlands: 1-54.https://essay.utwente.nl/65770/ 1/ Radzyk%2C%20J.J.%20-%20s1171984% 20%28 verslag %29.pdf
Rafipoor, F. (1999).  Anomie a study of  potential for anomie in Tehran. Tehran: soroush press [Text in Persian]
Rahnama Falavarjani, Z., & Kiyani, M. (2015). The impact of feeling gender inequality on social capital at isfahan educated women, Journal of applied Sociology, 26 (2),77-90. [Text in Persian]
Rezaei, O., & Noghani Dokht Bahmani, M. (2017). The social well-being of university students and factors affecting it. Journal of Social Sciences, 14(2),31-56. [Text in Persian]
Safari, Kh., & Jalalvand, E. (2018). The study of the relationship between women's social demands and inequality, difference and oppression. Quarterly  Journal of Women Social and Psychological Studies, 16(2), 7-32 . [Text in Persian]
Safari, Kh., & Mansorian Ravandi, F. (2018). Gender clichés and social health: a study on men and women from Tehran.Quarterly  Journal of Women Social and Psychological Studies ,13(2), 37-66. [Text in Persian]
Sarracino, F. (2013). Social capital and subjective well-being trends: Comparing 11 western European countries. The Journal of Socio- Economics, 39 (4), 482–517.https://doi.org/10.1016/j.socec.2009.10.010
Sedaghatifard, M., & Sakhamehr, M. (2013). The affect of gender inequality on women social participation. Sociology Studies of youth, 4(10), 43-60. [Text in Persian]
Sepahmansour, M. (2017). Prediction of social well-being based on prosocial personality and psychological reactance in students. Journal of  social psichology, 5(44), 93-105. [Text in Persian]
Sharbatian, M., & Tawafi, P. (2016). Sociological study of indicators of social well-being of citizens of Mashhad. Khorasan Journal of Social and Cultural Studies, 10(4), 115-138. [Text in Persian]
Shekarbeigi, A. (2017). Gender inequality and its related factors Among the women citizens of Boukan and Miandoab. Womenʼs Study ,8(21), 47-67. [Text in Persian]
Simonton, D. K., & Baumeister, R. F. (2005). Positive psychology at the summit. Review of General Psychology; 9 (2), 99-102.http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1089-2680.9.2.99
Smith, KP.,& Christakis, N.A.(2008). Social networks and health. Annual Review of  Sociology; 34: 405-429. https://doi.org/ 10.1146/annurev.soc.34.040507.134601
Tavassoli, Gh. A. (2019).  Sociological Theories. Tehran: SAMT press. [Text in Persian]
Yamaoka, K. (2008). Social capital and health and well-being in East Asia: a population-based study. Journal Social Science & Medicine; 66 (4), 885-899. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.10.024