بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی و به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیامنور

2 دانشگاه تهران

چکیده

به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام در تلاقی ابعاد احساس نابرابری جنسیتی
در راستای توجه به سلامت و به‌زیستی در جامعه، در این پژوهش، رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی با به-زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام بررسی شد. روش پژوهش پیمایشی، بر اساس طرح مقطعی بود و اطلاعات مورد نیاز به‌وسیلة توزیع پرسشنامه در بین 597 نفر از زنان شهر ایلام گردآوری شد. یافته‌ها بیان‌کنندة آن بود که پاسخگویان از احساس نابرابری جنسیتی نسبتاً بالا و میزان به‌زیستی اجتماعی متوسط برخوردار بودند و همبستگی بین متغیرهای احساس نابرابری جنسیتی و ابعاد آن با بهزیستی اجتماعی و ابعاد آن در بین زنان مورد بررسی معنادار و معکوس بود. تفسیر نتایج تحلیل رگرسیونی گام به گام نشان داد متغیرهای احساس نابرابری اقتصادی، اجتماعی و حقوقی طی 3 مرحله وارد معادله شده و در نهایت تقریباً 18 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی بهزیستی اجتماعی را تبیین نمودند. در مجموع ارزیابی یافته‌ها نشان داد مدل پژوهش حاضر از قدرت تبیین و پیش‌بینی متوسطی برخوردار است.
به‌زیستی اجتماعی؛ احساس نابرابری جنسیتی؛ زنان شهر ایلام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship sense of Gender Inequality and Ilam women's’ social well-being

نویسندگان [English]

  • masoud almasi 1
  • mohammad mirzaie 2
  • majid koosheshi 2
  • hossein mahmoudian 2
1 a
2 university of tehran
چکیده [English]

Ilam womans’ social well-being and sense of Gender differences
Ilam womans’ social well-being and sense of Gender differences

Abstract
Due to the considering of health and wellbeing in the society, Ilam womans’ social well-being and sense of Gender Inequality were analyzed in this study. The research method was survey based on a cross-sectional design and the required information was collected by distributing questionnaire among 597 womans in Ilam. Findings suggest that the participants had an high level of sense of Gender Inequality and average level of social well-being; Correlation between the social well-being and sense of Gender Inequality was reverse significant.
Stepwise regression analysis showed that economic, social and low’ Inequality entered the equation through Three stages, and eventually explained almost 18 percent of the variation in the dependent variable of the social well-being.

Key Words: social well-being; sense of Gender differences; Ilam womans
Key Words: social well-being; sense of Gender differences; Ilam womans

کلیدواژه‌ها [English]

  • social well-being
  • sense of Gender Inequality
  • Ilam womans