رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

امروزه شبکه‌های اجتماعی مجازی تسهیلات فراوانی از جمله توسعه روابط اجتماعی را فراهم نموده‌اند، این شبکه‌ها علی رغم امکانات و مزایایی که فراهم کرده‌اند آسیب‌هایی از جمله اعتیاد به استفاده از آن‌ها را نیز با خود به همراه داشته‌اند. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده آسیب‌زا از این شبکه‌ها توسط مادران با رضایت زناشویی آن‌ها، رابطه آن‌ها با فرزندان و مشکلات رفتاری فرزندانشان پرداخته شد؛ به همین منظور 323 نفر از مادرانی که دارای فرزندان پیش دبستانی بودند با نمونه‌گیری دردسترس برگزیده شده و به سؤالات ابزار‌های پژوهش شامل پرسشنامه‌ی استفاده‌ی آسیب‌زا از شبکه های اجتماعی مجازی و پرسشنامه مشکلات و توانایی‌های کودکان ؛ مقیاس سنجش رابطه و مقیاس رابطه والد- کودک پاسخ دادند؛ روش پژوهش نیز از نوع همبستگی می‌باشد. نتایج نشان داد ارتباط استفاده آسیب‌زا از شبکه-ها با رضایت زناشویی منفی و معنادار است، میان استفاده آسیب‌زا با رابطه مادر-کودک نیز ارتباط منفی و معنادار برقرار است، رضایت زناشویی با رابطه مادر-کودک ارتباط مستقیم و معنادار داشته و رابطه مادر-کودک با مشکلات رفتاری کودکان ارتباط منفی و معنادار دارد؛ بین استفاده آسیب‌زا از شبکه‌ها و مشکلات رفتاری کودکان ارتباط معنادار یافت نشد، همچنین میان رضایت زناشویی و مشکلات رفتاری نیز ارتباط معناداری وجود نداشت اما بر اساس نتایج، استفاده آسیب‌زا از طریق تأثیر بر رضایت زناشویی و رابطه مادر-کودک بر مشکلات رفتاری کودکان اثر غیر مستقیم دارد. بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی مادران با استفاده آسیب‌زا از شبکه‌ها از جمله پیشنهاد‌های پژوهش حاضر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Mothers Use of Social Networks and Behavioral Disorders in their Children

نویسندگان [English]

  • mahya yarigarravesh
  • Faride Ameri
  • azam farahbijari
  • reza dehshiri
alzahra university
چکیده [English]

Today, Social networks have provided their users with new chance of connecting with people with easy and instant communication tools.  Despite their benefits, they may harm their users in different ways. In present study, the relationship between harmful use of these social media by mothers and their marital satisfaction, maternal bond with children as well as behavioral disorders of their children was investigated. For this purpose, 323 mothers with pre-school children were selected by convenience sampling. Data was collected using prepared Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Relationship Assessment Scale (RAS) and Child-Parent Relationship Scale.The findings of the research showed that harmful use of SN has negative and meaningful relationship with marital satisfaction. Besides, there is a negative and significant relationship between use of SN and mother-child relationship. On the other hand, marital satisfaction has a direct and significant relationship with mother-child relationship and mother-child relationship has a negative and significant relationship with children's behavioral disorders. No significant relationship was found between use of SN and children's behavioral problems. According to results, harmful use of SN can reduce marital satisfaction, which leads to decrease in mother-child relationship quality and consequently behavioral disorders in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mothers
  • Harmful Use
  • social networks
  • marital satisfaction
  • Behavioral Disorders