تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اگر منابع انسانی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع سازمان بدانیم، استفاده از دانش افراد سازمان می‌تواند مهم‌ترین بهره از منابع انسانی باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی است. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و برحسب روش، پژوهشی توصیفی ـ پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش 97 نفر از استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی هستند. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون‌های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه‌گیری شدند. داده‌های حاصل با استفاده از smart- PLS و SPSS مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده‌است که جوسازمانی مشارکتی اثر مثبت و معناداری بر اشتراک دانش استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی دارد. انگیزش ذاتی به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر اثر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش را تعدیل می­کند، اما استقلال شغلی به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر، اثر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش را تعدیل نمی­کند. با عنایت به نتایج این تحقیق، پیشنهاد می‌شود دانشگاه‌ها انرژی خود را در ‌بهبود آن دسته از مؤلفه‌های جوسازمانی مشارکتی صرف کنند که بر اشتراک دانش تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cooperative Organizational Atmosphere on Knowledge Sharing: Moderating Role of Intrinsic Motivation and Job Autonomy

نویسندگان [English]

  • Davoud Hosseinpour 1
  • Aghil Ghorbani paji 2
  • Mahdieh Vishlaghi 3
1 Associate Professor of public Administration, Faculty of Management & Accounting . Allameh Tabataba’i University
2 PHD Student of Public Administration, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University
3 .A of Public Adminstration, , Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Considering humans as one of the most important resources of the organization, using their knowledge is of high value in every organization. The current study considers the effect of cooperative organizational atmosphere on sharing knowledge with the moderating role of intrinsic motivation and job autonomy in female professors of Allameh Tabataba’i  University. The study is a descriptive survey on 97 female professors of Allameh Tabataba’i University. Reliability and validity of the research tool were tested using factor loading, Coronbach’ alpha, composite reliability, face validity, convergent validity, and divergent validity. Data was analyzed using SPSS and Smart-pls. The results of the research showed that the cooperative organizational atmosphere has a considerable positive effect on knowledge sharing of the faculty members of Allameh Tabataba'i University. The intrinsic motivation has a moderating role in the relationship between cooperative organizational atmosphere and sharing knowledge, while Job autonomy doesn’t play any role in moderating the relationship between the cooperative organizational atmosphere and knowledge sharing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Organizational Atmosphere
  • Job Independence
  • Intrinsic Motivation
  • Sharing Knowledge
امیری، مهدی و گورگانی، فاطمه .(1396). رابطه بین رهبری معنوی و عدالت سازمانی ادراک شده مبتنی بر میانجی‌گری جو سازمانی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 11(3):9-30.
قلی­پور، رحمت­الله؛ صمدی، حسین و صمدی، حمزه .(1394). بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن ادارة آموزش‌وپرورش استان مازندران.فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 13(4):181-203.
مرادی، مرتضی .(1394). سبک مدیریت در سازمان‌ها و حضور زنان در پست‌های مدیریتی با تأکید بر رابطة هویّت زنانه و تاکتیک‌های ارتباطی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، 13(2): 141-170.
 
Amiri, M., and Gorgani, F. (2017). The Relationship between Spiritual Leadership and Perceived Organizational Justice with Mediating Role of Organizational Climate. Quarterly Research on Educational Leadership and Management 11(3): 9-30. (Text in Persian).
Bavik, Y. L., Tang, P. M., Shao, R., and Lam, L. W. (2018). Ethical leadership and employee knowledge sharing: Exploring dual-mediation paths. The Leadership Quarterly, 29(2): 322-332.
Berberoglu, A. (2018). Impact of organizational climate on organizational commitment and perceived organizational performance: empirical evidence from public hospitals. BMC Health Services Research, 18(1):399.
Bock, G. W., Zmud, R. W., Kim, Y. G., and Lee, J. N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, socialpsychological forces, and organizational climate. MIS Quarterly, 29(10: 87–111.
Boer, N.I., Berends, H., and Baalen, P. (2011). Relational models for knowledge sharing behavior, European Management Journal, 29(2): 85– 97.
Bordia, P., Irmer, B. E., and Abusah, D. (2006). Differences in sharing knowledge interpersonally and via databases: The role of evaluation apprehension and perceived benefits. European journal of work and organizational psychology, 15(3): 262-280.
Brauchli, R., Bauer, G.F., and Hämmig, O. (2014). Job Autonomy Buffers the Impact of Work-Life Conflict on Organizational Outcomes. A Large-Scale Cross-Sectional Study among Employees in Switzerland. Swiss Journal of Psychology, 73(2): 77–86.
Cabrera, E. F., and Cabrera, A. (2005). Fostering knowledge sharing through people management practices. International Journal of Human Resource Management, 16(5): 720 - 735.
Caprara, G. V., and Steca, P. (2005). SelfeEfficacy beliefs as determinants of prosocial behavior conducive to life satisfaction across ages. Journal of Social and ClinicalPsychology, 24(2): 191- 217.
Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., and Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic ncentives jointly predict performance: a 40-year meta-analysis. PsychologicalBulletin, 40(4): 980.
Cerne, M., Nerstad, C. G., Dysvik, A., and _Skerlavaj, M. (2014). What goes around comes around: knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity. Academy of Management Journal, 57(1): 172- 192.
Cho, H-J., Wehmeyer, M., and Kingston, N.  (2013). Factors That Predict Elementary  Educators. Practice and Practice in Teaching self-determination. Psychology in the Schools, 50 (8): 770-780. 
Collins, C. J., and Smith, K. G. (2006). Knowledge exchange and combination: the role of human resource practices in the performance of high-technology firms. Academy of Management Journal, 49(3): 544- 560.
Cummings, J.N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a global organization. Management Science, 50(3): 352-364.
Davenport, T.H., and Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organizations Manage What TheyKnow, Harvard Business School Press.
Ehrhart, M.G., and Schneider, B. (2016). Organizational climate and culture. in Oxford ResearchEncyclopedia of Psychology (psychology.oxfordre.com), available at                                 http://psychology.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore
Esposito Vinzi, V., Chin, W. W., Henseler, J., and Wang, H. (2010). Handbook of partial least squares: Concepts, methods and applications. Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer.
Fırat, M., Kılınç, H., and Yüzer, T. V. (2018). Level of intrinsic motivation of distance education students in e‐learning environments. Journal of Computer Assisted Learning, 34(1): 63-70.
Fishbach, A., and Choi, J. (2012). When thinking about goals undermines goal pursuit. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 118(2): 99-107.
Fock,  H.,  Chiang,  F.,  Au,  Y.  K., and Hui,  K.  M.  (2011).  The Moderating  Effect  of  Collectivistic  Orientation  in  Psychological  Empowerment  and  Job  Satisfaction Relationship. International Journal of Hospitality Management, 30 (2): 319-328.
Fock, H., Chiang, F., Au, Y. K., and Hui, K. M. (2011). The Moderating Effect of Collectivistic Orientation in Psychological Empowerment and Job Satisfaction Relationship. International Journal of HospitalityManagement, 30 (2): 3280-319.
Gagné, M. (2009). A model of knowledge-sharing motivation. Human Resource Management, 48(4): 571–589
Gagne, M., and Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-362. http://doi.org/10.1002/job.
Galletta, M., Portoghese, I., and Battistelli, A. (2011). Intrinsic motivation, job autonomy and turnover intention in the Italian healthcare: The mediating role of affective commitment. Journal of Management research, 3(2):1-19.
Gholipour, R., Samadi Miarkolaei, H., Samadi Miarkolaei, H, (2015) A Study on Impact of Psychological Empowerment on Knowledge Sharing Culture, Case Study of Female Employees of Ministry of Education In Mazandaran Province. Quarterly  Journal of Women's Studies Sociological and Psychological.  13(4):181-203. (Text in Persian).
Glazer, B. (2016). The biggest lesson from Volkswagen: culture dictates behavior. Retrieved March, 5,2017.
Grant, A. M. (2008). Does intrinsic motivation fuel the prosocial fire? Motivational synergy in predicting persistence, performance, and productivity. Journal of applied psychology, 93(1): 48.
Griffin, R. W., and Moorhead, G. (2016). Organizational Behavior: Managing People and Organisation. USA: South-Western Cengage Learning.
Groen, A. (2018). Managing without Managers: Shaping Management Control in Self-Managing Organizations. How to Overcome Challenges of Job Autonomy?.https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/5832/Groen%2C_Anouk_1.pdf?sequence=1
Heckhausen, J., and Heckhausen, H. (2018). Motivation and Action: Introduction and Overview. In Motivation and Action (pp. 1-14). Springer, Cham.
Hee, C. H. and Ling, F. Y. Y. (2011). Strategies for reducing employee turnover and increasing retention rates of quantity surveyors. Construction Managementand Economics, 29(10): 1059-1072.
Henseler, J., and Fassott, G. (2010). Testing moderating effects in PLS path models: An illustration of available procedures. In Handbook of partial least squares (pp. 713-735).
Huang, L., and Paterson, T. A. (2014). Group ethical voice influence of ethical leadership and impact on ethical performance. Journal of Management. http://dx.doi.org/ 10.1177/0149206314546195.
Hulland, J. S. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research:A review of four recent studies. Strategic Management Journal , 20 (4): 195–204.
Kettinger,W. J., Li, Y.,Davis, J.M., and Kettinger, L. (2015). The roles of psychological climate, information management capabilities, and IT support on knowledge-sharing: an MOA perspective. European Journal of Information Systems, 24(1): 59- 75.
Kirilo, C. Z., Abe, J. M., de Lima, L. A., Lozano, L. C. M., Nogueira, M., de Oliveira, C. C., and Nakamatsu, K. (2018). Organizational Climate Assessment Using the Paraconsistent Decision Method. Procedia computer science, 131, 608-618.
Kruglanski, A. W., and Webster, D. M. (2018). Motivated closing of the mind:“Seizing” and “freezing”. In The Motivated Mind (pp. 68-111). Routledge.
Llopis, O., and Foss, N. J. (2016). Understanding the climate–knowledge sharing relation: The moderating roles of intrinsic motivation and job autonomy. European Management Journal, 34(2): 135-144.
Mogotsi, I. C., Boon, J. H., and Fletcher, L. (2011). Knowledge sharing behaviour and demographic variables amongst secondary school teachers in and around Gaborone, Botswana. South African Journal of Information Management, 13(1): 1-6.
Moradi, M,. (2015). Management Style in Organizations and Participation of Women in Managerial Positions, with an Emphasis on Relationship between Female Identity and Communication Tactics. Quarterly  Journal of Women's Studies Sociological and Psychological,13(2): 141-170 (Text in Persian).
Nielsen, P., Rasmussen, P., Chiang, H.H., Han, T.-S., and Chuang, J.S. (2011). The relationship between high-commitment HRM and knowledge-sharing behavior and its mediators. International Journal of Manpower, 32(5/6): 604- 622.
Park, R. (2016). The roles of OCB and automation in the relationship between job autonomy and organizational performance: a moderated mediation model. The International Journal of Human Resource Management, 29(6): 1139–1156.
Park, R., and Searcy, D. (2012). Job autonomy as a predictor of mental well-being: The moderating role of quality-competitive environment. Journal of Business and Psychology, 27(3): 305-316.
Park, S. and Kim, E. (2015). Revisiting knowledge sharing from the organizational change perspective. European Journal of Training and Development, 39(9):769-797.
Putra, E. D., Cho, S., and Liu, J. (2017). Extrinsic and intrinsic motivation on work engagement in the hospitality industry: Test of motivation crowding theory. Tourism and Hospitality Research, 17(2): 228-241.
Rahman, M. S., Osmangani, A. M., Daud, N. M., and AbdelFattah, F. A. M. (2016). Knowledge sharing behaviors among non academic staff of higher learning institutions. Library Review, 65(1/2): 65–83
Reinholt, M., Pedersen, T., and Foss, N. J. (2011). Why a Central network position isn't enough: the role of motivation and ability for knowledge sharing in employee networks. Academy of Management Journal, 54(6): 1277- 1297.
Rheinberg, F., and Engeser, S. (2018). Intrinsic motivation and flow. In Motivation and action (pp. 579-622). Springer, Cham.
Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. Journal of Knowledge Management, 9(3): 18–35.
Rodd,  J.  (2013).  The  Relationship  between  Self-Determination,  Achievement  Goal  Orientation, and Satisfaction with  the Learning Experience: Working with adult lifelong learners. Unpublished doctoral dissertation, the University of New York.
Ryan, R. M., and Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1): 68- 78.
Tangaraja, G., Mohd Rasdi, R., Ismail, M., and Abu Samah, B. (2015). Fostering knowledge sharing behaviour among public sector managers: a proposed model for the Malaysian public service. Journal of Knowledge Management, 19(1): 121-140.
Sawan, M., Jeon, Y., Fois, R. A., and Chen, T. F. (2017). Exploring the link between
organizational climate and the use of psychotropic medicines in nursing homes: A qualitative study. Research in Social and Administrative Pharmacy, 13(3): 513-523.
Schneider, B., Ehrhart, M. G., & Macey, W. H. (2011). Organizational climate research. The handbook of organizational culture and climate, 29.
 Shirom, A., Nirel, N., and Vinokur, A. D. (2006). Overload, autonomy, and burnout as predictors of physicians’ quality of care. Journal of Occupational Health Psychology, 11(4): 328–342.
Sousa, M. J., Cascais, T., and Rodrigues, J. P. (2015). Action research study on individual knowledge use in organizational innovation processes. In New Contributions in Information Systems and Technologies (pp. 75-82). Springer, Cham.
Sparrowe, R. T., Liden, R. C., Wayne, S. J., and Kraimer, M. L. (2001). Social networks and the performance of individuals and groups. Academy of Management Journal, 44(2): 316- 325.
Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5): 1442- 1465.
Steel, A., Hemmings, B., Sibbritt, D., and Adams, J. (2015). Research challenges for a complementary medicine higher education institution: Results from an organizational climate survey. European Journal of Integrative Medicine, 7(5): 442-449.
Van Den Hooff, B., and De Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of knowledge management, 8(6): 117-130.
Vong, L. T. N., Ngan, H. F. B., and Lo, P. C. P. (2018). Does organizational climate moderate the relationship between job stress and intent to stay? Evidence from Macau SAR, China. Journal of Chinese Human Resource Management, 9(1): 2-20.
Weinstein, N., and Ryan, R. M. (2010). When helping helps: autonomous motivation for prosocial behavior and its influence on well-being for the helper and recipient. Journal of Personality and Social Psychology, 98(2): 222- 244.
Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G., van Oppen, C., (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33 (1): 177-195.
Wood, W., and Quinn, J. M. (2005). Habits and the structure of motivation in everyday life. Social motivation: Conscious and unconscious processes, 55-70.
Woolley, K., and Fishbach, A. (2018). Underestimating the importance of expressing intrinsic motivation in job interviews. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 148, 1-11.
Wrzesniewski, A., Schwartz, B., Cong, X., Kane, M., Omar, A., and Kolditz, T. (2014). Multiple types of motives don't multiply the motivation of West Point cadets. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(30): 10990-10995.
Wu, W. W. (2010). Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37(1): 134-139.
Yang, J. T. (2007). The impact of knowledge sharing on organizational learning and effectiveness. Journal of Knowledge Management, 11(2): 83-90.
Yao, C. Y., Tsai, C. C., and Fang, Y. C. (2015). Understanding social capital, team learning, members'e-loyalty and knowledge sharing in virtual communities. Total Quality Management & Business Excellence, 26(5-6): 619-631