تحلیلی بر هویت فرهنگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه مطالعه ای تطبیقی در خوابگاه های دولتی و خصوصی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

مسئله هویّت از مضامین مهمی است که در بعد فردی و بعد اجتماعی- فرهنگی می‌تواند ابزار گویایی برای فهم شرایط جامعه باشد. یکی از منابع تغییرات هویتی تجربه محیط‌های جدید زندگی است. نمونه‌ای از آن در مورد دختران جوانی مصداق داردکه برای ادامه تحصیل به شهری دیگر و به محیط زندگی خوابگاهی وارد می‌شوند. پژوهش حاضر برای شناخت چگونگی هویت فرهنگی دختران ساکن خوابگاه، با رویکرد کیفی پدیدارشناختی به انجام رسیده است. افراد نمونه از میان دختران ساکن در خوابگاه های شهر تهران به شیوه تعیین پیشینی ساختار نمونه و با لحاظ کردن دو عامل نوع خوابگاه و میزان پایبندی دینی، که در مطالعات اولیه تاثیر آنها بر موضوع مطالعه تایید شد انتخاب شدند. هویّت فرهنگی را در ابعاد خانوادگی، دینی، جنسیتی و حوابگاهی مورد مطالعه قرار داده ایم. بر اساس یافته ها در خوابگاه های دولتی، دختران مذهبی از نظر هویت فرهنگی با انسجام هویتی بیشتر و چالش های هویتی کمتری مواجه بودند و دختران غیرمذهبی دارای هویت خانوادگی کمرنگ تر وهویت خوابگاهی ضعیف تر بوده، گرایش بیشتری به هویت جنسیتی مدرن داشته و درمجموع دارای انسجام هویتی کمتری بودند. در خوابگاه های خصوصی، دختران مذهبی احساس تعلق پایینی به خوابگاه داشتند و دختران غیرمذهبی که غالبا دارای تعلقات خانوادگی نسبتا بالا و هویت خانوادگی قوی بودند افراد خوابگاه را قابل اعتماد و معاشرت نمی دانستند. این افراد رویکرد نقادانه به منابع سنتی هویت یابی پیدا کرده و سعی داشتند هویتی ورای ارزش های مسلط در جامعه ارائه دهندکه به ارزش های مدرنیته غربی نزدیک تر بود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Cultural Identity of the Female Dormitory Students A comparative study of the public and private dorms in Tehran

نویسندگان [English]

  • Maria Rafat jah 1
  • Mojgan Rezaei 2
1 Associate professor, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Cultural Studies, Science & Culture University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identity is an important issue that can represent the existing situation of a society in both social and cultural aspects. One source of the identity changes, especially in its cultural aspect, is the experience of living in new environments. This is valid for the young girls who enter the metropolis of Tehran and the dormitories to continue their educations. This study is conducted to examine the cultural identity of the girl living in dormitories with a phenomenological approach. The studied girls  were chosen from the female residents of dormitories in Tehran city using theoretical sampling method (determining sample structure in advance) and by considering two factors: the dormitory type and the level of religiosity, elements which their impact on the subject matter of the study was confirmed in earlier  studies. We studied the cultural Identity through its familial, religious, gender and dorm-related components.Had  more coherent identities and faced fewer identity challenges,while the non-religious girls had stronger familial identities. and felt that they  belong less to the dorm. They were more inclined to associate with modern gender identities. And in general possessed less coherent

 
identities.The  religious girls showed weaker sense of  belonging to their dorms. The non-religious girls, most of whom had more powerful familial identities, considered their dorm co-residents unreliable and unsuitable persons to associate with. These girls had a critical approach to the traditional sources of identity and were trying to develop an identity beyond the dominant values-an identity which was closer to the prevalent values of western modernity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural identity
  • lifeworld
  • familial identity
  • religious identity
  • gender identity
باقریان‌فر، مصطفی؛ سیادت، علی و لهرابی، یعقوب.(1397). تبیین مؤلفه‌های هویت اجتماعی دانشجویان بر اساس‌استفاده از برنامه‌های پیام رسان موبایلی. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 29:(4)، 79 -98.
برات دستجردی، نگین .(1393). بررسی نقش شبکه‌های سایبری بر هویت فرهنگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. جامعه‌شناسی کاربردی، 25(2): 159 -170.
برگر، پیتر و همکاران. (1394). ذهن بی‏خانمان، نوسازی و آگاهی. ترجمه محمد ساوجی، تهران: نشر نی.
جوادی یگانه، محمد رضا و عزیزی، جلیل. (1387). هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 1(3): 183-214.
سفیری، خدیجه و کلانی، سمیه.  (1395). چالشهای هویتی زندگی روزمره جوانان در بستر تفاوت و تضادهای نسلی. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 7(1): 99-124.
صدیق سروستانی، رحمت اله و قادری، صلاح الدین.(1388). ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  هویت دانشجویان بر مبنای مولفه‌های سنتی و مدرن. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،  35-65.
 
  صلواتیان، سیاوش و دولتخواه، مهدی.(1396). تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی دانشجویان. رسانه و فرهنگ، 7(13): 49-66.
 فلیک، اووه. (1392). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
کریمی، جلیل؛ محمد پور، احمد و قادری، صلاح الدین. (1391). جامعه شناسی و مشکله هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت). فصلنامه مطالعات ملی،13(1): 29- 58.
کلاهی، محمدرضا.(1390). دینداری و جهانی شدن. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 7(24): 45- 94.
کوش ،دنی. (1389). مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی . ترجمه فریدون وحیدا ، تهران : سروش.
گیدنز، آنتونی.(1397). جامعه شناسی. ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
معین، محمد .(1393). فرهنگ معین. تهران: انتشارات امیر کبیر. 
 
Bagherianfar, M., Siadat, A. and Lohrabi, Y. (2018). An explanation of the social identity components of students on the basis of cellphone social networks. Journal of applied sociology, 29(4):79-98(Text in Persian).
Barat Dastjerdi, N. (2014). A study on the role of cyber networks on the cultural identity of Isfahan university students. Journal of Applied Sociology, 25(2): 159-170(Text in Persian).
Berger, P. L., Berger,B. and Kellner,H .(1973).The homeless mind: Modernization and consciousness. translated by  M, Savoji, Tehran: Nay Publications (Text in Persian).
Daphne, J. (2007). Reconceptualizing Cultural Identity and its Role in Intercultural Business Communication. Journal of Business Communication,14(2): 199-235.
Denzin, N.K. and Lincoln, Y. S.(2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research (Sage Handbooks) . Sage Publications.
Flick, Owe (2013). An Introduction to the Qualitative Research. Translated by H. Jalili, Tehran: Nay Publications (Text in Persian).
Giddens, A., (2018). Sociology. Translated by  H.Chavoshian, Tehran: Nay (Text in Persian).
Heis, D. R. (1998). Conditions for Empathic Solidarity, in Patrick Doreian and Thomas Fararo, the Problem of Solidarity, Theories and models. Amesterdam: Gordon and Breach.
Holland, D. (1998). Identity and Agency in Cultural Worlds. Harvard University Press.
Javadi Yeganeh, M. R., Azizi, J.(2008). The socio-cultural identity of the young in Shiraz city with respect to the media factor. Journal of Cultural Researches of Iran, 1(3):183-214 (Text in Persian).
Karimi, J., Mohammadpour, A., Ghaderi, S. (2012).Sociology and the components of Iranian Identity (A meta-analysis of the theoretical and empirical studies on Identity. Journal of National Studies, 13(1):29-58 (Text in Persian).
Kolahi, m. R., (2011). Religiosity and Globalization. Journal of Cultural studies and communication, 7(3):65-94 (Text in Persian).
Kush, D.(2000). The concept of culture in the social sciences. translated by F. Vahida, Tehran: Soroush Publications (Text in Persian).
Lawers, S. (2008). Identity: Sociological Perspective. Cambridge: Polity Press.
Mathews, G. (2000). Global Culture/Individual Identity: Searching for home in the Cultural Supermarket. London: Routledge Press.
Moein, M. (2014). Moein Persian dictionary (Volume 4).Tehran: Amirkabir Publications (Text in Persian).
Nell, D. F. and Kroeze. J. (2008). Information Technology as an Agent of Post Modernism. University of Pretoria.
Safiri, Kh., Kalani, S.(2016). The identity challenges of the youth’s everyday life in the context of inter-generational differences and conflicts. Journal of Social Problems of Iran, 7(1): 99-124(Text in Persian).
Salavatian, S., Dowlatkhah, M. (2017). The impact of cellphone social networks on the cultural identity of students. Journal of Media and Culture, 7(1):49-66 (Text in Persian).
Sedigh Sarvestani, R., Ghaderi, S(2009). Sociocultural and political dimensions of students’ identity on the basis of traditional and modern components. Journal of Cultural Researches of Iran, 2(4):35-65(Text in Persian).
Strauss, A. and Corbin, J. (2014), Basics of qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory (Fourth Edition).California:Sage Publications.