فراترکیب مطالعات تجرد در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

در دهه‌های اخیر به دلیل تحولاتی مانند صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و... تغییرات بسیاری در حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی زندگی انسان رخ داده است. ساختار خانواده و الگوی ازدواج تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و دچار تحولات زیادی شده است. جوامع امروزی دگرگونی زیادی را در سن ازدواج شاهد بودند. در کشور ما نیز تاخیر در ازدواج و تشدید تجرد در سال‌های اخیر روندی فزاینده داشته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های تجرد براساس پژوهش‌های انجام شده در این زمینه و با استفاده از روش فراترکیب است. بدین منظور مطالعات کیفی صورت گرفته در حوزه تجرد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فراترکیب مطالعات تجرد، در 6 مقوله اصلی طبقه بندی شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که در مسئله تجرد مقولات اقتصادی، ساختاری، اجتماعی- فرهنگی و فردی از ابعاد اساسی هستند. در این پژوهش، بر ابعاد فرهنگی- اجتماعی تاکید می‌‌شود. همچنین پیامدهای منفی تجرد نیز مورد توجه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta-synthesis of Singleness Studies in Iran

نویسندگان [English]

  • Sara Shahanavaz 1
  • Mansureh Azam azadeh 2
1 Ph.D. student of Sociology, Alzahra University
2 Associate of Sociology, Alzahra University
چکیده [English]

In recent decades, developments in industrialization, urbanization etc. have resulted in numerous changes in the cultural sphere of human life. The family structure and marriage have been affected by these changes. Many communities have witnessed changes in the age of marriage. In Iran, the increase in the age of marriage and the delay in getting married have become commonplace in recent years. The purpose of the present study is to use the meta-synthesis method to identify the components of singleness based on the research studies carried out in this field. Consequently, qualitative studies in the field of singleness have been analyzed.
The results of the meta-synthesis of singleness studies were divided into six main categories. The findings of the research showed that the economic, socio-cultural and individual categories are of fundamental importance in regards to singleness. In this vein, cultural-social dimensions are emphasized and the negative consequences of singleness are considered to be important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • singleness
  • delay in marriage
  • singleness in Iran
  • meta-synthesis method
آبرکرامبی، نیکولاس.(1388). درآمدیبرجامعه شناسی. (ترجمه هادی جلیلی)، تهران: نشر نی.
ازکیا، مصطفی و توکلی، محمود .(1385). فراتحلیـل مطالعات رضایـت شغلی در سـازمان‌های آموزشی(بررسی و ترکیب نتایج پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشـگاه‌های دولتی شهر تهران). نامه علوم اجتماعی، شماره 27،1-26.
اعزازی، شهلا .(1376). جامعه شناسی خانواده با تاکید بر نقش، ساختار وکارکرد خانواده در دوران معاصر .تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
آقایی، سید سعید و  طاهری بنچناری،رویا. (1392). نگرش جوانان به تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی موثر در بالا رفتن سن ازدواج (مورد مطالعه: ناحیه 2و3 منطقه 4 تهران سال 1391). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران 3 (8): 75-94.
جنکینز، ریچارد .(1381). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یار احمدی، تهران: نشر شیرازه.
چابکی، ام البنین .(1395). روایت دختران 45 سال به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی. مطالعات اجتماعی ایران، 10(2و3): 102-123.
حبیب پور گتابی، کرم و غلامرضا غفاری .(1390). علل افزایش سن ازدواج دختران. زن در توسعه و سیاست، 9(1): 34-7.
حسنی، محمدرضا .(1392) بررسی آثار و پیامدهای رشد سریع جمعیت بر مضیقه ازدواج و تجرد  دختران (تحلیلی بر تجرد قطعی دختران به مثابه یک مسئله اجتماعی؛ چالش ها و راهکارها). معرفت، 26(189): 117-129.
حسینی، سیدحسن و ایزدی، زینب .(1394). پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد، جمعیت مورد مطالعه: زنان  مجرد بالای 35 سال شهر تهران. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(1):41-72.
رمضانی، سیده گل افروز و قلتاش، عباس .(1396). تجربه زیسته دانشجویان دکتری دانشگاه کردستان در بازماندگی از ازدواج. فصلنامه آموزش عالی ایران، 8(4):103-128.
سرایی، حسن و اوجاقلو، سجاد.(1392). مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران مطالعه موردی: زنان شهر زنجان. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 5(4): 19-41.
سفیری، خدیجه و شهانواز، سارا .(1394). بررسی تجرّد و هویّت با استفاده از نظریه زمینه‌ای (مورد مطالعه: دختران مجرّد بالای 35 سال شهرستان لاهیجان). فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، 3(4):9-37.
سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر و یزدانی،حمیدرضا .(1390). آسیب شناسی پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، 2(6):9-24.
سیدمن، استیون .(1392). کشاکش آرا در جامعه شناسی. ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی،
صادقی، رسول و شکفته گوهری،محمد .(1396). مطالعه پیامدهای بیکاری بر تاخیر در ازدواج جوانان در شهر تهران. فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 8(30): 141-175.
عباس زاده، محمد و نیکدل، نرمین .(1395). مطالعه بسترهای زمینه ساز تاخیر در ازدواج دختران با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، 8(4): 493-516.
عباسی شوازی، محمد جلال و صادقی، رسول.(1384). قومیت و الگوهای ازدواج در ایران. پژوهش زنان،  3(1):25-47.
علیرضانژاد، سهیلا؛ سوادیان، پروین و جعفری نمینی، پوراندخت .(1392). هویت حرفه ای یا جنسیتی: مطالعه‌ای بر دختران تحصیل کرده شاغل بالاتر از 35 سال در شهر تهران. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 60،259-294.
فرضی زاده، زهرا .(1393). طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد. مجله توسعه روستایی، 6(1):123-146.
قادرزاده، امید؛ غلامی، فاطمه و غلامی،الهه .(1396). بازسازی معنایی تجربه زیسته دختران از تجرد. فصلنامه زن در توسعه و سیاست،15(3):403-426.
قانع عزآبادی، فرزانه؛ کیانپور، مسعود و قاسمی، وحید. (1394). نگرش اجتماعی نسبت به تجرد دختران 30 سال و بالاتر (مورد مطالعه: شهر یزد). فصلنامه پژوهش‌های جامعه شناسی معاصر،4(7):99-127.
قانع عزآبادی، فرزانه؛ کیانپور، مسعود و قاسمی، وحید .(1392). تجارب زیسته دختران 30 سال به بالا در زمینه داغ ننگ ناشی از تجرد(مورد مطالعه: شهرهای اصفهان و یزد). فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 4(2):305-331.
کاظمی پور، شهلا .(1383). تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی موثر بر آن. فصلنامه پژوهش زنان،2(3):103-124.
کجباف، محمدباقر؛ لطیفی،زهره، پوراعتماد،حمیدرضا و توکلی،ماهگل .(1387). تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران). فصلنامه خانواده پژوهی، 4(14):123-132.
کنعانی، محمد امین .(1385). پیوند سنت و نوسازی در افزایش سن ازدواج: نمونه ایرانیان ترکمن. نامه انجمن جمعیت شناسی ایران،1(1):104-126.
کوششی، مجید و قربانی، زهرا .(1391) مطالعه جمعیت شناختی تاثیر جوان همسری بر ازدواج دختران. مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 10(2):109-134.
گافمن، اروینگ .(1386). داغ ننگ: چاره اندیشی برای هویت ضایع شده. ترجمه مسعود کیانپور، تهران: نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی .(1382). چشم انداز خانواده. ترجمه حمید جلائی پور، آفتاب،29: 54-57.
گیدنز، آنتونی .(1387). تجدد و تشخص. ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
محبی، سیده فاطمه و مونس سیاح و شیما سادات حسینی .(1395). دلالت های معنایی تاخیر در ازدواج دختران دانشجو. فرهنگ در دانشگاه اسلامی 19، 6(2): 252-274.
معمار، ثریا و یزدخواستی، بهجت .(1394). تجارب زیسته دختران شاغل 30 تا 49 سال از تجرد. مسائل اجتماعی ایران، 6(2):149-172.
موسائی، میثم و فندرسی، لیلا سادات .(1395). تاثیر سرمایه اقتصادی بر وضعیت تاهل (مطالعه    موردی: شهر بهشهر). زن در فرهنگ و هنر، 8(2): 249-264.
ناستی زائی، ناصر .(1385). مانع ازدواج دختران. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 3(4):91-108.
نولان، پاتریک و  لنسکی، گرهارد.(1380). جامعه های انسانی، مقدمه ای بر جامعه شناسی کلان. ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
 
Abbasi Shawazi, M. J. and  Sadeghi, R. (2005). Ethnicity and patterns of marriage in Iran. Women's Research,  3(1): 25-47. (Text in Persian).
Abbaszadeh, M. and  Nikdel,  N. (2017) A study of the grounds for delaying girls' marriage with a descriptive phenomenological approach. Journal of Women in Culture and Arts,  8(4):493-516 (Text in Persian).
Abercrombie, N. (2009). Dictionary of Sociology. Translator: Hadi Jalili, Tehran: Ney Publisher (Text in Persian).
Aghaey, S. and Taheri bonchenari, R. (2013). The attitude of the youth to the impact of the socio-cultural economic factors affecting the rising age of marriage) Case study: District 2 and 3 of zone 4 of Tehran in 2013)Sociological Review of Iran. 3 (8):75-94 (Text in Persian).
Alirezanejad, S., Savadian,P. and  Jafari Naminini,P.(2013). Professional or Gender Identity: A Study on Employed Students Over 35 Years Old in Tehran, Journal of Social Sciences, 60: 259-294. (Text in Persian).
Azkia, M. (2006), A meta-analysis of job satisfaction surveys in educational organizations (Study and compilation of the results of master's and phd theses at Tehran State Universities). Social Science Letter,1:26-27 (Text in Persian).
Beck ,C. (2002). Mothering Multiples: a Meta-synthesis of the qualitative research. MCN. The American journal of maternal/chid nursing, 28( 2): 93-99.
Bench, S. and Day, T. (2010). The User Experience of Critical Care Discharges: A Meta – Synthesis of Qualitative Research. International Journal ofNursing Studies, 47(4):487 - 499.
Byrne, A. (2003). Developing A Sociological Model for Researching Women`s Self and Social Identitie., The European Journal ofWomen`s Studies, 10(4): 443-464.
Chaboki, O. (2016). The narrative of 45-year-old girls in Tehran from the causes of definitive siglessnes, Iranian social studies, 10(2,3): 102-123(Text in Persian).
 
Decoster, J. (2003).meta-analysis notes. retrieved from: (http://stat-help.com).
Ezazi, S. (1998). Family Sociology, with an emphasis on the role, structure and functioning of the family in contemporary times. Tehran: Enlighteners and women's studies Publisher (Text in Persian).
Farzizadeh, Z. (2014). Social exclusion of single rural girls. Rural Development Magazine, 6(1):123-143(Text in Persian).
Ghaderzadeh, O., Gholami, F. and Gholami, E. (2017). Semantic reconstruction of girls’ lived experience of singleness. Women in Development & Politics,15(3):403-426 (Text in Persian).
 Ghane ezabady, F., Kianpour, M. and Ghasemi, V. (2013).  Lived Experiences of Girls of 30 and Upper Years Old regarding Stigma due to singleness (Case Study: Isfahan and Yazd) . lranian Journal of Social Problems,4(2):305-331 (Text in Persian).
Ghane ezabady, F., Kianpour, M. and Ghasemi, V. (2013). Social Attitudes toward singleness among Girls 30 and older (Case Study: Yazd City), Quarterly Journal of Contemporary Sociology Research, 4(7): 99-127 (Text in Persian).
Giddens, A. (2003). Family Perspective, translated by Hamid Jalayipour. Aftab,  29:54-57 (Text in Persian).
Giddens, A. (2008). Modernity and self identity, Translation by naser moafaghian. Tehran: Ney publisher. (Text in Persian)
Glass, G. V. (1976). Primary, secondary and meta- analysis of research. Educational researcher, 5: 3-8.     
Goffman, E. (2017). Stigma: notes on the management of spoiled identity, Translation by Massoud Kianpour. Tehran: Center publisher (Text in Persian).
Habibpoor,K  and Ghafari Gh. (2011). Causes of increasing girls' marriage age, Woman in development and politics, 9(1):7-34. (Text in Persian)
Hasani,M. (2013). The study of the effects and consequences of rapid population growth on the lack of marriage and singleness of girls, marefat 22(189):117-129. (Text in Persian)
Hosseini, S H. and  Izadi, Z.  (2015). Phenomenology of the Living Experience of Single Women (Single women over 35 years old in Tehran), Social psychological studies of women, 14(1): 41-72 (Text in Persian).
Jayakody, R.,Thornton, A. and  Axinn,W. (2007). International FamilyChange: Ideational Perspectives. New York: Taylor & Francis Group, LLC.
Jenkins R. (2002). social Identity. Translator: Toraj Yar Ahmadi, Tehran: Shiraze Publisher (Text in Persian).
Kajbaf, M. B., et al. (2008). Qualitative Analysis of Unwanted singleness in Girls and Sons . Family research Quarterly,14:123-132 (Text in Persian).
Kanaani, M .A.  (2006). Relationship between tradition and modernization in increasing the age of marriage: A sample of Iranian people in Turkmen. journal of population association of iran,1:104-126. (Text in Persian).
Kazemipour, S.  (2004). The evolution of the marriage age of women in Iran and its effective Demographic factors, Journal of Women's Research,3: 103-124 (Text in Persian).
Kosheshi, M. and Ghorbani, Z.(2012). A Demographic Study on the Impact of Young wife on Girls' Marriage. Women's Studies Socialogical and Psychological,10(2): 109-134 (Text in Persian).
 Lahad,  K. (2013) Am I asking for too much?” The selective single woman 32. MCN", The American Journal of Maternal /Child Nursing,28(2): 93-99.
Loughran, D. S. and Zissimopoulos, J. M. (2004). Are There Gains to Delaying Marriage? The Effect of Age at First Marriage on Career Development and Wages, RAND Labor and Population working paper series, November 8.
Memar, S. and Yazdkhasti, B. (2016). Life experiences of working women aged 30-49 from singleness, Journal of Social Problems of Iran, 6(2):149-172 (Text in Persian).
Mohebi, S. F. and Sayah, M. and Hoseini, Sh. (1016). Semantic implications of student student marriage delay, culture in the Islamic university 19, 6(2): 252-274(Text in Persian).
Musay, M. (2016). The Impact of Economic Capital on Marital Status (Case Study: Behshahr City), Women in Culture and Arts, 8(2): 264-249 (Text in Persian).
Nastizay, N. (2006). Barriers to Girls' Marriage, journal of educational psychology studies , University of Sistan and Baluchestan , 4: 91-108. (Text in Persian)
Nolan, P. and  Lansky, G. (2001).  Human Societies: An Introduction Macrosociology, Translated by: Nasser Mofaghian, Tehran: Ney Publisher. (Text in Persian)
Ramezani, S .G. and  Qaltash, A. (2018) The Experience of PhD Students of Kurdistan University in Surviving Marriage. Iranian Journal of Higher Education,8(4): 103-108 (Text in Persian).
Sadeghi, R and Shakofte, M. (2016). Study of the consequences of unemployment on the delayed marriage in Tehran, social development & welfare planning, 8(30): 141-175 (Text in Persian).
Safiri, Kh. and Shahanavaz, S. (2016). Exploration of  singleness and Identity Using grounded Theory (Case study: single girls over 35 years old in Lahidjan city). Quarterly Journal of Socio-Cultural Development Studies,4(3):9-37 (Text in Persian).
Sarayi, H. and Ojaghloo, S. (2013). Study of the Generation of Change in Marriage Value in Iran Case Study: Women in Zanjan, Social Development Studies,5(4):19-41(Text in Persian).
Seidman,S. (2014). contested knowledge. Translation by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publisher (Text in Persian).
Shaaban, S .(2011). A Conceptual framework review of social exclusion, and its relation with social cohesion and poverty in Europe. The international journal of diversity in organisations, communities and nation,11 (1):117-131.
Sohrabi, B.,  Azami, A. and  Yazdani, H. (2012). The Pathology of the Research of Islamic Management based on Meta Analysis. Journal of Public Administration Perspective, 6: 9-24 (text in Persian).
Suleman, Q., Aslam, H., Habib, M,. Yasmeen, K., Jalalian, M., Akhtar, Z. and Akhtar, B .(2115). Exploring Factors Affecting Girls' Education at Secondary Level: A Case of Karak District, Pakistan. Journal of Education and Practice, 6(13): 35-113.
Weeks, J. R. (2002). Population: An Introduction to Concepts and Issues, Eighth Edition, Wadworth.
Zimmer, L. (2006). Qualitative Meta – Synthesis: A Question of Dialoguing With Texts. Journal of Advanced Nursing,  53(3):311-318.